[Walczagunknak drága árra…]*

Walczagunknak drága árra,
Mit vit teged Isten arra,
Hogi te mindeneknek vra,
Bölczesegedet, Istensegedet,
Kegiessegedet, embersegedet
Kis liszt langiában rejted felsegedet?
Oh lathatatlan embersegh,
Oh el rejtezet Istensegh,
Kit nem tapasztal erzekensegh,
Hatalom attya, föld alkutoja,
Egek rakoja, bölcz fundaloja,
Oh mi lelkünknek edes vigassága.
Oh iduössegh elö fája,
Christus Jesus elö tagia,
Táplálo sziuunk mannája,
Egek nectárja, Jsten magszattya,
Lelkünk válczága, halalunk dija,
Oh edes etel, meny égh ajándéka.
Melchisedek aldozattya,
Lelkünknek elö buzája,
Cherubinok gazdaksága,
Isten báránnia, angialok napia,
Aron viraga, Moyses oszlopa,
Oh el rejtetet emberek dajkája.
Kit égh es föld megh nem foghat,
Mint keuánná, nem vralhat,
Semmi elme megh nem foghat,
Itt è kenyérben, elet étkiben,
Kis feiérségben, dicsösegünkre
Itt el reytezet Isten eletünkre.
Oh bölcsesegnek Istene,
Oh mi szerelmünknek czélye,
Ô lelkünknek reménsége,
Edes megh uáltónk, kegyes táplálónk,
Égböl uigyázonk és gond uiselönk,
Ô drága Jesus, kegyes oltalmazonk.
Üdvöz légy uilág uáltóia,
Eset Adám drága dija,
Vetkünk árra megh adóia,
Menyegh királya, árvák óltalma,
Pokol rontóia, menyországh úta,
Ô földieknek edes kéuánsága.

SECUNDA PARS

Oh menyországh smaragdussa,
Cherubinok piropussa,
Nyomorultak adamassa,
Mi gazdagságunk, életre útúnk,
Kincses tarhazunk, gazdag asztalunk,
Ô az életre csak egy oruossagunk.
Oh el bagyadtaknak étke,
Ô kiralyok edessége,
Asverusnak vendégsége,
Samsonnak méze, Cháleb szöllöie,
Boldogságh ize, Daniel etke,
Ô ez vilagnak nagy gyönyörüsege.
Oh paradicsomnak gyöngye,
Istenségnek nagy mélysége,
Életünknek bö kut feie,
Egekböl folió, szivünkre csorgo,
Minden iot hozo, Istent mutato,
Ô Gedeonnak gyapia harmatozo.
Vayha szivünk föld edénye,
Adámnak romlot csészéie,
Haylandosagunk mértéke
Benned ásztatnék és mérittetnék,
Mely gyengék lennenk és megh szepülnenk,
Szent véred által sziúnk eggye ualnek.
Oh Iliesnek kis felhöje,
Világnak kevant essöje,
Istensegnek foljo vize,
Malasztnak gáttya, irgalom partja,
Egek patakja, úduössegh habja,
Ò ez vilagon euezök tsillaga.
Aradgy réánk Isten vére,
Foly sziüünkre diczösege,
Mosogas megh nagi szerelme,
Szep christály szinü, boldogságh izü,
Josaggal sürü, arany fövenyü,
Ò sies ehez, ki vagy igaz hitü.
Ez bünösök förödöje,
El veszteknek élesztöje,
Rutságunknak el törlöje,
Adam flastromja, Eva zalloga,
Minnjájunk attya, vigasztaloja,
Ô edes Jesus, údvössegh adoja.

TERTIA PÁRS

Oh menynek egö lampasa,
Teveligöknek fenjes napia,
Oh el ueszteknek czillaga,
Sziüünk faklyaja, lelkünknek lángia,
Szerelmünk czelja, elet kapuja,
Oh iduösseghnek kegies megh adoja.
Oh nyavalyánk enyhitöje,
Boldogságunknak szerzöje,
Kevansagunknak szekrenje,
Pokol bajnoka, földnek kyrálja,
Menyégnek kulcza, Isten job karja,
Ô mi lelkünknek menjben alkutoja.
Megh foghhatatlan kedvességh,
Szibeli nagy gyöniöruségh,
Jesus, felséges kegiességh,
Méznel édesseb, eghnel ekesseb,
Tüznel melegeb, napnal feniesseb,
Oh malosánál sokkal szerelmesebb.
Iesus, malasztnak adoja,
Kegyelem osztogatoja,
Diczösegh mutogatoja,
Teged ohaitunk, hozzad kialtunk,
Sziböl imádunk, atyanknak mondunk,
Mint Istenünköt földön magasztalunk.
Te vagi, Jesus, egek fenie
Es beöseges Isten kencse,
Szegenysegünknek szekrenie,
Elet szerzöje, diczöitöje,
Éghben vivöje, elet kut feje,
Idvössegünknek kedves erössege.
Kerünk, legeltesd lelkünket,
Hozzád geriezd fel sziüünköt,
Hogy dicziriük Istenünket,
O mi eorömünk, edes Istenünk,
Czak egy szerelmünk, edgy remensegünk,
Ez kis ostyaban reitet boldogsagunk.
Oh edes lelkünk szentsége,
Seraphinok ekessege,
Magas egek Istensege,
E' szent ostyában, sacramentumban,
Frigy ládájaban, kis liszt langiában
Oh diczirtessel mind eöröke, Amen.

4–5 PA CS K Bölczesegedet, kegissegedet, Istensegedet, embersegedet, 5 K rejtsed 12 PA edes szoszoloia. K édes bizodalma. 14 K Christus Iesus Isten Fia, 16 PA Egeknek vra K Egböl jött nectár, kit éh lelkünk vár, 17 K Bününk 18 PA menjnek K O édes Iesus Menyország kapuja. 24 PA reytezet 25 PA Kit egesz 27 K Emberi nyelv meg-nem mondhat: 28 PA It az kenierben K Itt e' Kenyérben, jelen van éppen, 29 PA feiersege K Igiretiben hiba nem lészen, 30 PA erdemünkre. CS el rejtetet K Itt van az örök mindenható Isten. 32 K Szerelmünknek tellyessége, 33 K Bünös lelkünk 34 K meg-váltó, [… ] tápláló, 35 PA Beölcz uigaztalonk, eghbol uigiazonk, K Egböl vigyázó, gondunk viselö, 36 K O drága Iesus szállyon ránk minden jó. 38 K Bünös Adám 40 PA Menynek K Mennyek 41 PA menj orszagi Attia, 43–45 K OH Menyország ékessége, Cherubim édes szerelme, Nyomorúltak segedelme. 45 PA aldomassa, 46 PA eletre ioüünk, 47 CS K Kincs tárto hazunk, 49 K Oh el-bádgyatt szivünk étke, 51 CS Asuerusok 53 PM Danielnak PA CS Daniel K Menyország dísze, Daniel étke, 56 PA Jnseginek nagi melegisege, 59 PA Isten 60 PA CS K harmattiaual forro. 65 PA Mert giüngie lennek es megh szepülnek, 66 PM Szent Lelek PA Szent uered altal szüuem eghben ualnek. CS K Szent vered 70 K Malaszt adója, irgalom Attya, 71 K idvesség Napja, 74–75 K Kegyelmesen szálly szivünkre, Mosogass-meg, szerelmedre. 79–80 K O bünösök [… ] El-esteknek 82 PA Adamnak vra, 85 PA Oh menjnek czinos oraia, 86 PA CS K holdgia, 88 PA Feiunk fakljaia, 95 PA Mennyeknek K Menyország 96 K igaz alkotója. 97–126 PA Hiányzik. 97–102 K Hiányzik. 107 PM Sziböl <kial> 115 PM A legeltesd szó utólag a sor fölé írva. 120 K E' kenyér-színben az Isten mellettünk. 122 CS K Seraphimok reménsége, 124 PM A sacramentumban szó utólag a sor fölé írva. 125 K Frígy-ládájában, Egi Mannában,

Kéziratai és nyomtatott kiadása:

Alapszöveg: Pálffi Márton-ék. 1676 előtt, 36b–38a. – Cím: Más. – A nótajelzés hiányzik.

Petri András-ék. 1663–8 (a Réti János által másolt részben), 102b–103a. – Cím: Sequtur [!] Cantio in eleuatione diczenda [!]. – A nótajelzés hiányzik.

Csíkcsobotfalvi kézirat. 1675 k., 161–5. – Cím: Más. – Nótajelzés: Nota eadem [Utalás az előtte lévő Oh kegielmes sziuü Jesus kezdetű ének dallamára: Nota. Infinitae bonitatis; vö. előző ének.]

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 324–6. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: Infinitae bonitatis, etc. – Az ének három részét három külön versként közli; ezért a 8. versszakkal kezdődő második, és a 15. versszakkal kezdődő harmadik rész előtt ez a felirat áll: MAS AZON NOTARA. – Megvan a második kiadásban is (1719, 262; csak hét versszak).

Szövege megtalálható még: Császár Ferenc-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 141b).

Oltáriszentségi ének, verses elmélkedés három hét strófás részben. A terjedelme miatt aligha szolgált úrfelmutatási éneknek, amint azt a Petri András-énekeskönyvben lévő másolat jelzi (in elevatione dicenda). A ritkán előforduló eucharisztikus előképek, hasonlatok, szimbólumok gazdag sora  alapján valószínűnek tartható, hogy egy közelebbről nem ismert három részes latin verses elmélkedés (pium dictamen) fordítása; innen a Pálffi Márton-ék. és a Csíkcsobotfalvi-kt. másolatában a latin Secunda pars, Tertia pars felirat is.

A négy szövegváltozat közül teljes a Pálffi Márton-ék. és a Csíkcsobotfalvi-kt. szövege; ezekben mind a 21 strófa megvan. Kájoni a nyomtatott kiadásban és a saját kéziratos változatában sok helyen módosított a szövegen és elhagyta a 17. strófát. A Petri András-ék. verziója csonka, csak az első tizenhat  versszakot közli, szövegében pedig több helyen egyedi variánsok és szövegromlás figyelhető meg. Megfigyelhető az is, hogy Kájoni nyomtatott változatának szövege önállóan tér el a Pálffi Márton-ék. verziójától, ugyanezeken a helyeken viszont a saját kézirata legtöbbször a Pálffy Márton-ék. szövegével egyezik. Tehát a két kéziratos változat egymáshoz áll  közelebb, míg a Petri András-ék.  másolata a hagyományozás más, eltérő ágára vall. Döntő viszont a 47. sor, ahol a Pálffy Márton-ék.  és a Petri András-ék.  szövegében Kincses tarhazunk olvasható, szemben a Kájoni kéziratában és nyomtatott változatában lévő Kincs tarto házunk–kal. Ezek alapján a szöveghagyomány sztemmája a következő:

Versforma: 8–8–8–10–10–11 (a–a–a–b–b–b); a tízes sorok 5/5 osztásúak belső rímmel.

Dallama: RMDT II., 200/I. sz.

6 liszt langiaban – lásd [Fenies menyorszaghban lako…] c. 28. sor jz.

19 Melchisedek – lásd [Idvöz légy atya Isten…] c. 2. sor jz.

23 Aron virága – lásd Missus Gabriel c. 17. sor jz.

23 Moyses oszlopa – utalás a felhő vagy tűzoszlopra, amely a pusztában vándorló zsidó népet vezette és az Isten „el rejtetet” jelenlétét mutatta (2 Móz 13, 21–22; 14, 19–20).

32 czélye – célja.

38 Eset Adám – a bűnben elesett, elbukott Ádám.

43 menyországh smaragdussa – A Jelenések könyvében a mennyei Jeruzsálem falát díszítő drágakövek egyike (Jel 21, 19). Vö. De Sancta Catharina c. 99. sor jz.

44 Cherubinok piropussa – tűzvörös drágakő (rubin, gránát, karbunkulus). A pyropus (,πυρωπός) melléknévi jelentése: tüzes, izzó; főnévi alakban: tűzvörös aranyötvözet, vagy karbunkulus. A görög elnevezés az ószövetségi szövegekben nem szerepel, ezért a kerubokra vonatkozó helyekkel  (Ex 25, 18; 37, 7; Ez 28, 13) sem hozható közvetlen összefüggésbe. Az énekben mellette lévő és az Oltáriszentségre alkalmazott drágakő-hasonlatok a karbunkulus, rubin jelentést valószínűsítik; ennek értelmezése az ókori és  ókeresztény szimbolikában: láthatatlanná tévő (vö. LexChrIkon 1, 578). A szokatlan drágakő-hasonlat feltehetően a versszerző előtt lévő latin mintából való.

45 Nyomorultak adamassa – az adamas vagy gyémánt az erő, a keménység szimbóluma: az Úr adamas-kőhöz teszi hasonlóvá Ezekiel arcát, hogy küldetéséhez erőt adjon (Ez 3, 9).

51 Asverusnak vendégsége – Ahaszvérosz (görög nevén Xerxes) perzsa királyt a bibliai Eszter, hogy népe sorsán segítsen, lakomára hívta meg (Esz 5, 1–8).

52 Sámsonnak méze – Utalás a bibliai Sámson találós kérdésére az elejtett oroszlán szájában megtelepedett méhekről, mézükről (Bir 14, 10–18); az erős oroszlán a megölt Krisztus, a méz az Oltáriszentség előképe.

52 Cháleb szöllöie – Mózes Kálebet küldte Kánaán kikémlelésére, aki onnan a föld termékenységének bizonyítékául óriás szőlőfürttel tért vissza (3 Móz 13, 4–25).

53 Daniel etke – Az ószövetségi elbeszélés szerint az istenfélő Dániel és társai a pogány babiloni király, Nabukodonozor udvarában elutasították a zsidók számára tiltott ételeket; erejüket és szépségüket a növényi eledelekkel is megőrizték (Dán 1, 8–16).

60 Gedeonnak gyapja – lásd Szent Szüz idvözlesi c. 5. sor jz.

62 Adámnak romlott csészéie – A hasonlat a paradicsomnak (Isten szeretetének) elvesztését jelenti; vö. Zsolt 30, 13 (vas perditum), Préd 21, 17 (vas confractum).

67 Iliesnek kis felhöje – Az Ur Illés próféta kérésére megszüntette a pusztító szárazságot és a tenger felől „kis felhőcske” támadt, amelyből bő eső hullott (1 Kir 18, 41–45).

82 Adam flastromja – sebre való ír (NySz I, 861), az eredeti bűn okozta seb gyógyulása.

82 Eva zalloga – Utalás az ún. ősevangélium ígéretére; vö. Szep enek Boldog Aszszony fogantatasa napiara c. 9–10. sor jz.

102 malosánál – mazsolánál (NySz II, 711).

122 Seraphinok – vö. [Egy szép kizded gyermeczke szülletet minekünk…] c. 10. sor jz.

125 Frigy ládájában – lásd [E' Szín-alatt a' kívánt jó…] c. 27. sor jz.

125 liszt langiában – lásd fentebb 6. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre