[EÖrök Atya Isten…]*

EÖrök Atya Isten, hálát adunk néked,
Magas Menyországból meg-áldád te néped:
Te Szent Fiad-által, ki lön te követed.
Az Ur IESUS Christus, meg-nyitá az Eget,
Mert te Szent Felséged bocsátá-el ötet,
Kiben Malasztoddal, bé-töltéd a' Földet.
MARIA méhében, leg-ottan bé-szálla,
Maria Szent Fiat mingyárást fogada,
Ki-által a' Világ ottan meg-gyógyúla.
Ez az arany óltár, és a' kíncses láda,
Kiben az Ur IESUS vala drága Manna,
Jesse veszszejének, szép ékes virága.
Dicsö Szüz Maria, Ur IESUS Ládája,
Es a' viz-özönnek Noënak bárkája,
Szép tiszta méhedben; lakék Isten Fia.
A' bölcs Salamonnak nagy arany óltára,
Holott az Ur Jesus kezde áldoznia,
Es a' mi bününket kezdé el-mosnia.
Idvez-légy Istennek drága szép Jegyese,
Ki-által történék Christusnak jövése,
Altalad adaték Világ nyeresége.
Adámban meg-halánk, Evában kárhozánk,
Ur Jesus Christusban, ugyan meg-újúlánk,
Istennek Szent Annya benned bóldogulánk.
A' viz-özön vala, Adám s' Eva büne,
Nékünk e' világnak általad kegyelme,
Edes Meg-váltónknak mi-hozzánk jövése.
Pátriárchák Annya, Ur Jesus dajkája,
Istennek tár-háza, Menyország ajtaja,
Széles e' Világnak drága kíncs-tartója.
Az Paradicsomnak nagy széles kapuja,
Szent Apostoloknak föebb Tanítója,
Evangelistáknak meg-bátorítója.
A' Szent Proféták-is soha nem láttanak,
Még-is drága-képpen téged áldottanak,
Isten ládájának prédikállottanak.
Mi-töllünk-is azért áldassál örökké,
Soha meg-ne szünnyék mi szánkban az AVE,
Idvez-légy MARIA, Isten Annya SALVE.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 365. – Cím: MAS. – Nótajelzése nincs. – Megvan a második kiadásban is (1719, 215).

Verses imádság Szűz Mária tiszteletére. A névtelen szerző az Atyaistenhez intézett hálaadás formájában összefoglalja Krisztus megváltói és Szűz Mária közbenjárói működésére vonatkozó hittani tételeket. Az elbeszélő jellegű versben a középkori himnuszok hagyományos jelzői, hasonlatai és a litániák  invokációi (vö. [IDvez-légy szép szüz MARIA…] c. jz.) összefonódnak a teológiai tanítással. Forrása vagy mintája ismeretlen.

Versforma: 12–12–12 (a–a–a).

Dallamát Szentes Mózes toldaléka (Deák–Szentes-kézirat) 99. sz. darabja alapján közölte: Domokos 1979, 676 és 1263.

13 Jezus ládája – a szokatlan metafora a Maria gravida-motívumok gazdag családjába tartozik. Lásd [MARIA, Magyarok Királyné Aszonya…] c. 26. sor jz.; más alakban ez ének több helyén is megtalálható (10: kincses láda, 29: Istennek tár-háza, 36: Isten ládájának).

16 A' bölcs Salamonnak nagy arany óltára – Salamon, Dávid király fia, Izrael leghíresebb királya (Kr. e. 972–932 k.); történetét a Királyok első könyve tartalmazza. A bibliai elbeszélések gazdagságát és bölcsességét dicsérik. Ő építtette a jeruzsálemi templomot. A régi hagyomány alaptalanul neki  tulajdonította több ószövetségi könyv (Bölcsesség, Példabeszédek, Prédikátor, Énekek éneke) szerzőségét. – A középkori himnusz-költészetben és a Szűz Mária-litániákban (vö. Cav. Lit. 30.) a nevéhez fűződő képeknek, hasonlatoknak (Salamon oltára, temploma, széke, trónusa) mariológiai jelentése  van; többszörös áttétellel Máriának és Jézusnak kapcsolatát ábrázolják és a képzőművészeti alkotásokban, a prédikációkban és elmélkedésekben is nyomon követhetők. E képek értelmezésének egyik gazdag XVII. századi gyűjteménye  található Kopcsányi Márton A Bodog Szüz Mária Elete (Bécs 1631, 375–90) című elmélkedő könyvében; RMKT XVII./7, 39. sz. – Vö. LexChrIkon IV, 15–24.

37 Soha meg-ne szünnyék – ti. az Ave Maria és a Salve regina imádkozása, éneklése.
Hátra Kezdőlap Előre