Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae*

Bóldog Aszszony Fogontatásáról
 
Nota: Küldték Szüz Szent Leányhoz etc A' FEIEHEZ

NOsza édes ajakim mostan hirdessétek;;
Bóldog Szüznek tetemim, dolgát dicsirjétek:
Aszszonyom, segedelmül siess hozzám kérlek,
Ellenségem kezétöl hogy menekedhessek.
Idvez-légy e' Világnak, s' Mennyeknek Aszszonya,
Idvez-légy Szüzek Szüze, Hajnalnak Csillaga:
Malasztal tellyes lévén, Istenség világa,
Siess édes Aszszonyunk Világ óltalmára.
Tégedet el-választott az Ur, még öröktül,
Eggyetlen-egy Fiának, hogy lennél Szüléjül:
Föld, tenger, Eg, készült-el ennek erejétül,
Téged, kiben nincs vétek, válaztott Jegyesül.
Idvez-légy oh okos Szüz, Istennek Temploma,
Hét-féle oszlopokkal czifrázott Asztala:
E' Világ mocskaitól meg-tartatott Bárka,
Még Anyádnak méhében hogy sem löttél vólna.
Te vagy az élök Annya, Szenteknek Kapuja,
Jákóbnak új Csillaga, Angyalok Aszszonya:
Rettenetes lakó hely, sereg erös szárnya,
Es a' Keresztyénségnek segéde, s' rév-partya.

AZ ORCZAIAHOZ

IDvez-légy szép frigy-láda, Salamonnak széke,
Mennyei szép szivárvány, látásnak csipkéje:
Gedeonnak lágy gyapja, zöldségnek veszszeje,
Istennek zárt kapuja, Sámson lépes méze.
Illik vala illy Fihoz, Annyát meg-tartani,
Evának esetitöl éppen meg-menteni:
Az eredendö bünnek semmi helyt nem hadni,
Ugy hogy semmi rút mocsok nem fogna tetszeni.
Idvez-légy szülö Szüz, Szent Háromság Temploma,
Angyaloknak öröme, tisztaság czéllája:
Gyönyörüségnek kerte, kesergök vigsága,
El-türésnek Pálmája, Szüzesség Cedrussa.
Te vagy Papi áldott föld, gyümölcsöt hoznia,
Szent eredendö büntöl Kristály-képpen tiszta:
Istennek Szent Városa, Nap-kelet Kapuja,
Te-benned minden Malaszt Szüzeknek Virága.
Idvez-légy virágzó Szüz, szeplötelen Anya,
Csillaggal koronázott kegyelem Aszszonya:
Minden Angyalok-felett, mocsok-nélkül tiszta,
A' kit finum aranyban, tart a' Király Jobja.

A' SZIVEHEZ

IDvez-légy fegyverekkel erösitet bástya,
Oltalomnak Városa, Dávid erös tornya:
Még fogontatásodban szeretet fel-gyújta,
Altalad meg-töreték a' Sárkány hatalma.
Oh gyözhetetlen Judith, Aszszonyok ereje,
Abisai Dávidot, a' miként viselte:
Egyiptus Fejedelmét Rákel mint nemzette,
Ugy e' Világ óltalmát Maria viselte.
Idvez-légy zengö óra, kin, viszszá vonatik,
A' Nap tiz lineával; Ige testesedik:
Ember, mert innét alól fellyeb emeltetik,
Angyalok kit nem mernek, imé kissebbedik.
Ez Napnak súgárával, Maria tündöklik,
Méhben fogadásában, fel-költ Hajnal fénlik:
Tövis-között Liliom: kitöl meg-töretik,
Kigyó feje: mint szép Hóld, érte úgy láttatik.
Altalad kegyes Anyánk, bünösök reménye,
Tenger fényes Csillaga, hajó-török Réve:
Menynek ki-nyílt Kapuja, beteg egéssége;
Add látnunk ott a' Királyt, hol Szentek serege.

Nyomtatott kiadása és kézirata:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 422–3. – Cím: Salve Mundi Domina. – Nótajelzés: Nota eadem. [Utalás az előtte lévő latin eredeti címére és nótajelzésére: CONCEPTIO IMMACULATA BEATAE VIRGINIS MARIAE. Bóldog Aszszony Fogontatásáról [!]. Nota: Küldeték Szüz Szent Leányhoz etc.] – Megvan a második kiadásban is.

Kájoni János latin–magyar versgyűjteménye. 1677 k., 819. Papp Géza feljegyzése nyomán csupán a latin és a magyar kezdősora ismeretes.

Szűz Máriát dicsérő ének a Szeplőtelen Fogantatás ünnepére. Lásd De concepcione B. M. V. VIII Xbris c. jz. A tévesen Rodriguez Szent Alfonznak tulajdonított Salve mundi Domina caelorum regina kezdetű barokk kisofficium (hórás ének) fordítása (Chevalier 18068, 18301, 17828, 18293, 18257, 17978, 18271, 19850; kiad. Dankó 319–21;  AH 30, 93); vö. Boldogh aszszonyunk Szüz Maria, macula nélkül valo fogantatásárul kis officium c. jz. Kájoni az eredeti hórás ének hét himnuszát egyetlen egészbe szerkesztve római számokkal négy részre osztotta. A Cantionale catholicum–ban lévő szövege a következő:I.
Salve mundi domina caelorum regina,
Salve virgo virginum stella matutina:
Salve plena gratia clara lux divina,
Mundi in auxilium domina festina.
Ab aeterno Dominus te praeordinavit,
Matrem Unigeniti verbi quo creavit:
Terram, ponthum, aethera, te pulchram ornavit,
Sibi sponsam, Adamus in qua non peccavit.
Salve virgo sapiens, domus Deo grata,
Columna septemplici mensaque ornata:
Ab omni contagio mundi praeservata,
Ante sancta in utero parentis, quam nata.
Tu mater viventium, et porta sanctorum,
Nova stella Iacob domina angelorum:
Zabulo terribilis, acies castrorum,
Portus et refugium sis Christianorum.

II.
Salve arca foederis, thronus Salomonis,
Arcus pulcher aetheris, rubus visionis:
Virga frondens germinis, vellus Gedeonis,
Porta clausa Numinis, favusque Samsonis.
Docebat tam nobilem natum praecavere,
Ab originalica labe matris Evae,
Almam: quam elegerat genitricem vere,
Nulli penitus sinens culpae subiacere.
Salve virgo puerpera, templum Trinitatis,
Angelorum gaudium cella puritatis:
Solamen maerentium, hortus voluptatis,
Palma patientiae, cedrus castitatis.
Terra es benedicta, et sacerdotalis,
Sancta, et immunis culpae originalis:
Civitas altissimi, porta orientalis,
In te omnis gratia virgo singularis.


III.
Salve urbs refugii, turrisque munita,
David propugnaculis armis insignita:
In conceptione charitate ignita,
Draconis nam potestas est a te contrita.
O mulierum fortis et invicta Judith,
Pulchra Abisai virgo, verum fovens David:
Rachel ut curatorem Aegypti gestavit,
Salvatorem sic mundi Maria portavit.
Salve horologium quo regradiatur,
Sol in decem lineis verbum incarnatur:
Homo ut ab inferis ad summa tollatur,
Immensus ab angelis paulo minoratur.
Solis huius radiis Maria coruscat,
Consurgensque aurora in conceptu micat:
Lilium inter spinas quae serpentis terat,
Caput, pulchra ut Luna, errantes collustrat.

IV.
Salve virgo perflorens, mater illibata,
Regina clementiae stellis coronata:
Supra omnes angelos pura immaculata,
Atque ad regis dextram stans veste aurata.
Per te mater gratiae, dulcis spes reorum,
Fulgensque stella maris, portus naufragorum:
Patens caeli ianua, salus infirmorum,
Videamus fac regem in aula sanctorum. Amen.

A fordítás mindenben követi az eredetit, az elején azonban egy tizenötödik bevezető versszak is található. Ennek megfelelője a Cantionale catholicum latin szövegéből hiányzik, megvan azonban Kájoni János ma hozzáférhetetlen latin–magyar versgyűjteményében Eja mea labia nunc annunciate kezdettel; ez  nem más mint a latin kisofficium bevezető két versiculus-responsorium szövegének ritmikus, rímes prózában szerkesztett négy sora:

Eja mea labia nunc annunciate,
Laudes et praeconia Virginis Beatae.
Domina in adiutorium meum intende,
Me de manu hostium potenter defende.

Eredeti kisofficium formájában lásd Boldogh aszszonyunk Szüz Maria, macula nélkül valo fogantatásárul kis officium c. jz. E négy sor egyetlen szótaghibától eltekintve egy önálló versszakot ad. Kezdősorát Chevalier (5307) is mint az Immaculata Conceptio ünnepére szerkesztett kisofficium matutinum-himnuszának kezdetét tartotta számon. Forrásai között Kájoni második kiadását  is idézte: Bal. 37., ami a rövidítésjegyzék feloldása szerint: Balás (August), Cantionale catholicum; Csiksomloens. 1719. Ez az utalás nyilvánvalóan téves, mert a szerkesztőnek, Balázs Ágostonnak nevével idézett Cantionale catholicum második kiadásában az Eja mea labia nunc annunciate   kezdetű strófa nincs meg. A téves utalás forrása az lehetett, hogy Ulysse Chevalier adatközlője a Cantionale catholicum nyomtatott kiadásain kívül ismerte Kájoni János latin–magyar versgyűjteményét is. Az adatokat azonban a Reprtorium Hymnologicum szerkesztője összekeverte.

A fordító a latin vers tartalmi, eszmei mondanivalóját alcímekkel akarta átalakítani: az eredeti hórás éneket háromszor öt versszakra osztotta és a részeket alcímekkel látta el Szűz Mária „Fejéhez”, „Orczaiahoz” és „Szivehez”. Ehhez az ötletet bizonyára Lőweni Arnulf Salve mundi salutera   kezdetű nagyböjti verses imádságából meríthette; ennek egyes részei ugyanis a keresztfán függő Jézus tagjairól szólnak (vö. RMKT XVII./7, 198. sz.). A fordítás egyetlen helyen a versszakok sorrendjében eltér az eredetitől: a 13. versszak a fordításban a 8. és 9. közé került.

A Salve mundi Domina másik fordítása Üdvöz légy világ Aszszonya kezdettel a korabeli hóráskönyvekből ismeretes; lásd Boldogh aszszonyunk Szüz Maria, macula nélkül valo fogantatásárul kis officium c.

Versforma: 13–13–13–13 (a–a–a–a).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 145. sz.

2 tetemim – homályos nyelvtani forma, helyette: tetemit, dolgát, utalásként az ének részcímekkel jelölt tárgyára.

14 Hét-féle oszlopokkal czifrázott Asztala – A „bölcs”, az „okos” Szűz Máriát a Példabeszédek könyvében megszemélyesített bölcsességgel összevont költői képben jellemzi: „Megépitette házát a  bölcseség, s hét oszlopát is felállitotta, …és az asztalát is megteritette” (Bölcs 9, 1–2; vö. LexChrIkon 4, 55 és 555).

15 Bárka – lásd [Nyilnak az egek, gyülnek seregek…] c. 6. sor jz.

17 Szenteknek Kapuja – lásd [IDvezlégy Maria, ki vagy tenger csillaga…] c. 6. sor jz.

18 Jákobnak új Csillaga – Utalás Bálaám (Bileám) prófétai szavára, amellyel a pogány jós megáldotta Izraelt és a keresztény hagyomány szerint szavaival a Messiás eljövetelét hirdette: „Csillag tünik fel Jákob törzséből” (4 Móz 24, 17).

19 Rettenetes lakó hely – A pokol, a latinban: Zabulo terribilis, jelentése: diabolus, ördög. (Nem azonos a bibliai Zabulon névvel).

19 seregeknek erős szárnya – Utalás az Énekek énekére (6, 3): Pulchra es amica mea… terribilis ut castrorum acies ordinata (félelmes, mint a rendben álló tábor).

21 Salamonnak széke – lásd [EÖrök Atya Isten…] c. 16. sor jz.

22 mennyei szép szivárvány – A vízözön után az Istennek Noéval és utódaival kötött szövetségét jelentette (1 Móz 9, 13); átvitt értelemben: Istentől kapott malaszt, kegyelem szimbóluma, ezért a „kegyelemmel teljes” Szűz Máriának is attributuma.

22 látásnak csipkéje – A latinban: rubus visionis; utalás az égő, de egészen el nem égő csipkebokorra (lásd [IDvez-légy szép rósa, lelkünknek orvossa…] c. 7. sor jz.).

23 zöldségnek vesszeje – Áron kivirágzott vesszeje (lásd Missus Gabriel c. 17. sor jz.).

23 Gedeonnak lágy gyapja – lásd Szent Szüz idvözlesi c. 5. sor jz.

24 zárt kapuja – Ezekiel próféta látomása az új jeruzsálemi templomról, ahol a külső udvar keleti kapuját az Isten iránti tiszteletből mindenki előtt zárva kellett tartani (Ez 41, 1–2). A középkori himnuszok költői képeiben ez Szűz Mária örök szüzességét jelenti. Magyarázatát lásd Kopcsányi Márton elmélkedésében: RMKT XVII./7, 455. 1.

24 Sámson lépes méze – lásd [Walczagunknak drága árra…] c. 52. sor jz.

25 Meg-tartani – megőrizni a bukástól, az áteredő bűntől.

33 Papi áldott föld – terra benedicta et sacerdotalis. A „föld” a középkori himnuszköltészetben és prédikációs irodalomban Szűz Máriának gyakran előforduló jelzője (vö. Meersemann I, 94–96). Az „áldott föld” vonatkoztatható a 82. zsoltár 2. versére, amelyet az ókeresztény exegéták a  messiási időkre, a középkori bibliamagyarázók pedig Szűz Máriára vonatkoztattak. Az összetétel eredete is itt keresendő.

35 Istennek Szent Városa – A zsoltárokban Jeruzsálem (Zsolt 47, 2; 86, 3). A város (civitas, urbs), amelyben Isten hajlékot szerzett magának a középkori költői szóhasználatban, Szűz Mária.

42 Oltalomnak Városa – Urbs refugii. Utalás az ószövetségi törvényben kijelölt oltalomvárosokra (4 Móz 35, 9–15; Józs 20, 1–9), ahová a nem szándékos emberölés elkövetője a vérbosszú elöl menekülhetett. Szűz Mária megszólítása a Lorettói Litániában: refugium peccatorum, bűnösök menedéke.

42 David erős tornya – lásd Himnus de B. V. M. c. 52. sor jz.

45 Judith – lásd [MARIA, Magyarok Királyné Aszonya…] c. 13. sor jz.

46 Abisai – A Vulgatában Abisag alakban annak a fiatal Sunemből való leánynak a neve, aki Dávid királyt öregségében ápolta, szolgálta (3 Kir 1, 1–3). A középkorvégi Mária-költészetben Abisag alakja spirituális értelmezést kapott és Szűz Máriára alkalmazták. Így olvasható Engelbert admonti apátnak  (1297–1331) terjedelmes rozáriumában is: Ave, rosa, vite vitis, Vero David Sunamitis Es quesita longius. Que reperta inter mille Esse vidit fortis ille Nihil amabilius (AH 35, 123; Meersemann II, 134; Szövérffy II, 305–6).

47 Rákel – Jákob pátriárka felesége, Szűz Mária előképe. Rákel anyja volt Józsefnek (1 Móz 30, 22–24), aki egyiptomi helytartóként megmentette népét, családját (1 Móz 37., 39–47., 50. fej.).

49–50 Idvez-légy zengő Óra…A' Nap tiz lineával – Ezekiás (Hiszkija), Juda királya remélt gyógyulásának zálogául csodás jelt kért Izaiás prófétától. Az ének két sora a próféta válaszára utal, amelyben a Vulgata fogalmazása szerint a „horologium”, a „nap óra” szerepel: Izajás azt mondotta néki: Ez  lesz a jele az Úr részéről annak, hogy az Úr teljesíti azt, amit szóllott: Azt akarod-e, hogy az árnyék előremenjen tíz fokkal, vagy azt-e, hogy visszatérjen ugyanannyi fokkal? Ezekiás erre azt mondotta: Könnyű az árnyéknak előremennie tíz fokkal! Nem azt akarom, hogy ez történjék, hanem azt, hogy  térjen vissza tíz fokkal! Erre Izajás próféta segítségül hívta az Urat s az visszatérítette az árnyékot Ácház napóráján, azokon a fokokon, melyeken már lement, hátrafelé, tíz fokkal. (2 Kir 20, 8–11). A horologium példája Szűz  Máriára alkalmazva a teremtő Istennek a természet rendjébe való rendkívüli beavatkozását jelenti.

55 Tövis-között Liliom – Mint a bogáncs között a liliom, olyan a mátkám a lányok között (Én 2, 2). Szűz Máriára alkalmazott költői kép a himnuszokban, liturgikus szövegekben.

56 Kigyó feje – Utalás az „ősevangéliumra”; lásd Szep enek Boldogh Aszony fogantatasa napiara c. 9–10. sor jz.

56 mint szép hóld – Ki az, aki úgy ragyog, mint a hajnal pírja, s szép, mint a telihold (Én 6, 9).
Hátra Kezdőlap Előre