Boldogh aszszonyunk Szüz Maria,
macula nélkül valo fogantatásárul kis officium*

A MATUTINUMRA

Vdvöz légy világ Aszszonya
Menyorszagnak királynéia,
Udvöz légy Hainal csillagia,
Szent Szüzeknek szüz virágia.
Vdvöz légy tellyes malasztal
Fénlesz Isteni világgál.
Tégy jót emberi állattal
Mi Aszszonyúnk hamarsággal.
Isten öröktúl Annyanak
Teged választot Fiának
Ki által minden állatnak
Létele van, s-é világnak.
Mennynek, Földnek, és tengernek
szépsegét adta e szüznek
Isten maga Jegyesenek
Kében merge nincz a' bünnek.

A PRIMARA
Vdvöz légy bölcz szüz Maria,
Istennek szentelt hailékia
Ekesitet szép oszlopia.
Isten hazának s-asztala.
Anyadtól meg nem születtél
Mehében már szenteltettél
Tisztan é vilagra jöttél
Mert büntül meg elöztettél.
Te élöknek kegyes Annya.
Es szenteknek vagy kapuja.
Jakob fel tamadt Csillagia
Szent Angyaloknak Aszszonya.
Rettenetes Zabulonnak
Erössége Taboroknak
Partya vagy a' hajozóknak.
Oltalma hozzad futóknak.

A TERTIARA
Vdvöz légy Frigynek Ladáia
Salamonnak Palotaia
Egeknek szep szivárványa
Egö csipke-bokor langja.
Bimbós Veszszeje Aronnak
Nedues gyapia Gedeonnak
Bézárt kapuia Kristusnak
Lépes méze nagy Samsonnak.
Isten Fia hozzad illet
Elöl látnád hogy e' Szüzet
Töle üznél minden vétket
Meli Evátol ki eredett.
Kit választot volt Annyának
Nem hadgya hogy a satannak
Rabiá lenne s-a' Pokolnak
Hanem mondatnék tisztának.

A SEXTARA
Vdvöz legy szülö Szüz Annya.
Szent Haromságnak hailéka.
Angyalok vig koronája.
Tisztaságnak ép cséllagia
Vigasága könyvezöknek
Kerte Szent gyönyörüségnek
Palma faia szenvedésnek
Cedrusa a' Szüzességnek.
Papi föld vagy, de meg áldot
Mert Isten bün nélkül adott:
Mindenkor tisztán meg tartott.
Szentnek áldotnak hivatott
Varasa vagy nagy Istennek
Kapuia a' nap keletnek
Bö forrasa kegyelemnek
Tiszta tüköre szüzeknek

A NONARA
Vdvöz légy eröss városunk.
Dávid Tornyának mi vallunk.
Erös Bastyának-is mondunk.
Fegyverrel sereny Bainoknak.
Tisztan mikor fogantattal.
Sátánnal mingyart harczoltál.
De gyözedelmessén vittal.
Mert szeretettel langoztal.
Oh Aszszonyok erosege.
Judith Aszszony vitézsége
Abisai szüzessége
Igaz David melegsége.
Rachel Egyiptusnak Urát
Hordozta s-szabaditóiat.
De Mária meg váltóját,
Szülte s-világ alkotóját.

A' VECSERNYÉRE
Vdvöz légy Acháaz oraja
Viszsza-térvén nap arnyékia
Tiz garadicsal mutattya.
Fogantatnék Isten fia.
Ember Pokolból menyégben
Vitetnek, hogy dücsösségben
Testesülvén szüz Mehében
Angyalnál kisseb lön Isten.
Marianak lelke fénlik
Midön teste fogantatik
Mint piros Hainal feltetczik.
S-a' napnak fenye tundöklik
Tövissek kozt liliom szál
Mint a' tellyes Hold latczattal.
Minékünk vilagoskodtál.
Mérges kigyot meg rontottal.

A COMPLETARA
Vdvöz légy ki nyilt szüz virág.
Ep szüzessegben Anyáság
Kegyes kiralyné Aszszonysag,
Csillaggal fénlö bóldogság.
Tisztáb vagy szent Angyaloknál
Meltosagosb királyoknál.
Fenlesz arany ruhazattal.
Fiad job-jára állottál.
Altalad Annya Malasztnak.
Remènsege vagy Raboknak.
Csillaga vizen járóknak
Csendes partya habozóknak.
Meg Nyjelt ajtaia menyeknek
Gyogytoia betegeknek
Királlyat fejedelmeknek
Altalad lassuk s-szénteknek.

AJANLAS
Ez el rendelt Horákat
Nagy alazatossaggal.
Neked mongyuk Maria.
Langodó buzgósaggal.
Vezerely utainkban.
S-a' keserves Halállal
Hogy batran meg ütközzünk
Segély imádságoddal Amen.

9–11 T ISTEN téged el-választott, Fiának Anyáúl adott, Ki által minden állatott 12 K Léte van, és e' Világnak. T Szólgálattyára alkotott. 19 T Ekesült hét szép oszlopa 22 K Méhében meg-szenteltettél 46 K T hagyá 48 K mondatnál 51 T Angyaloknak koronája, 52 T K czéllája 54 K szép gyönyörüségnek: 58 L Hiányzik. K T Lásd a főszövegben. 61 T vagy az Istennek, 68 T K Bajnakunk 72 K langaltál. 75 T Abigail 82–83 T Melynek viszsza tért árnyékja, Tiz gráditsal mútatója, 84 T Hogy meg-fogant 97 K szép Virág, 100 L Hiányzik. K T Lásd a főszövegben. 103 K Fényesb szép finum aranynál, 106 K T van 108 K háborúknak. 113–120 K Hiányzik. T E két szakasz helyén egy versszak: Segély minket tisztaságra, Hogy júthassunk bóldogságra, Angyali nagy méltóságra, Menyben fénlö koronára.

Nyomtatott kiadásai:

Liliom kertecske. Pozsony 1675, 256–79. – Cím: BOLDOGH ASZSZONYUNK SZÜZ MARIA, MACULA nélkül valo fogantatásáröl [!] kis OFFICIUM. – Dallam nélkül.

(Liliom kertecske. Nagyszombat 1690 körül) 195–212. – Címe mint az első kiadásban, szövege javítással.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 424–6. – Cím: Salve Mundi Domina – Nótajelzés: O gloriosa Domina etc. – A kisofficium prózai szövegei nélkül, négy-négy versszak I–VII. számmal csoportosítva. – Megvan a második kiadásban is (1719, 348).

Tarnóczy István: Titkos ertelmü Rosa. Nagyszombat 1676, 30–6. – Cím: Dicseret Boldog Aszszony macula nélkül való fogantatásárul. – Verses imádság formájában, a kisofficium tagolása és prózai szövegei nélkül.

Lelki fegyver haz. Nagyszombat 1700, 141–173. – Cím mint az első forrásban; kisofficium formában prózai szövegekkel. Változatlanul megvan valamennyi későbbi kiadásban is.

Kisofficium formában található a következő kiadványokban: Manuale Marianum (Nagyszombat 1700, 70), [Baranyi Pál:] Lelki Paradicsom (h.n. 1700, Aaaaa4a–Bbbbb 2a), Boldogsagos Szüz Marianak, üdvösséges mennyei mannát hordozó hajócskája (Nagyszombat 1719, 269–74), Officium Rakoczianum (Győr 1756, 370; továbbá minden további kiadásban).

Szövege megvan még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Vépi ék. (1725–68, 292), Paksi Márton György-ék. (1760, 435), Bozóki Mihály: Katólikus kar-béli kótás énekes könyv (Vác 1797, 63; más dallammal).

Kisofficium (hórás vers) Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepére. Az ünnepről: De concepcione B. M. V. VIII Xbris c. jz.

A kisofficium (hórás vers) középkori eredetű imádság-műfaj, amely az egyházi zsolozsmát (breviáriumot) világiak számára könnyen elmondható, rövid formában utánozza. A XVI–XVII. században a különféle jámbor társulatok, vallási kongregációk kedvelt közös ájtatossági formája volt, és a szerzetesrendek,  főként a ferencesek és a jezsuiták működésével vált népszerűvé. A kisofficiumokat tartalmazó hazai latin kongregációs kézikönyvek közül a legelterjedtebbek voltak: Manuale Sodalitatis B. Virginis Visitantis in Collegio Societatis Iesu Tyrnaviae (Tyrnaviae 1668), Varia Pietatis et Sanctarum Precum Exercitia (Tyrnaviae 1674), Officiosa Pietatis Exercitia (Tyrnaviae 1687), Officium Rakoczianum (Tyrnaviae 1693). Az ezekben közölt nagyszámú kisofficium fordítása a XVII. századi magyar imádságos és énekes gyűjteményekben gyakran megtalálható. A XVII. század első felének forrásaiban ebbe a műfajba tartozik: RMKT XVII./7, 68., 72. sz.; a jelen kötetben a továbbiakban a század második feléből valók: Dicseret Boldog Aszszony születeserül–Bóldog Aszszony látogatásáról, Dicseret gyertya szentelö Boldog Aszszonyrul, Officium Nagy Bóldog Aszszonyról , Nagy B. Aszonyról, Officium az örzö szent angyalrol, Szent Loyola Ignatz officivma, Szent Xaverius Ferencz officioma, továbbá a Lelki fegyverház és a Lelki útiköltség jegyzetében közölt kisofficiumok kötetünk 84–109. lapján.

A Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepére való itt közölt kisofficium latin mintája a Salve mundi Domina kezdetű hórás vers; szövegét lásd Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. jz.

A magyar fordítást az officium prózai szövegeivel együtt, tehát eredeti formájában és időben is a legkorábban a ferences eredetű Liliom kertecske őrizte meg. Kájoni kevés alakítással ebből vette át a versek szövegét.

A negyedik szövegváltozat Tarnóczy Istvánnak a Szűz Máriáról szóló elmélkedő könyvében található. Ebben nyolc Mária-ünnepre közölt verses imádságot, amelyek mind eredetileg hórás versek illetve kisofficiumok voltak. Ezt bizonyítja, hogy közülük kettő (Boldogh aszszonyunk Szüz Maria, macula nélkül valo fogantatásárul kis officium, Officium Nagy Bóldog Aszszonyról c.) más nyomtatott forrásban  kisofficium formában, a prózai részekkel együtt található. Három esetben a vers szövegében hórára történik utalás (Dicseret Boldog Aszszony születeserül, Dicseret Boldog Aszszony templombban vitelerül, Dicseret gyümölcs-olto Boldog Aszszonyrul c.). A többinél pedig (Dicseret Boldog Aszszony latogatasarul, Dicseret gyertya szentelö Boldog Aszszonyrul, Dicseret havi Boldog Aszszonyrul c.) a strófák száma héttel osztható, ami megfelel a kisofficium tagolásának. A Szűz Mária szeplőtelen  fogantatásáról szóló (itt közölt) hórás verset Tarnóczy némi alakítással, de tudatosan vehette át a ferences-klarissza eredetű Liliom kertecské–ből. Elmélkedő könyvét, a Titkos értelmü Rosá–t ugyanis kassai tanárkodása idején Fodor János kassai főbírónak ajánlotta. A verses imádsággá formált  kisofficiummal is bizonyára a főbírónak akart kedveskedni, akinek leánya a nagyszombati klarissza kolostorban volt apáca, és aki feltehetően a Liliom kertecske című imádságoskönyvet összeállította és kiadta (vö. 78–84.  l.).

Az első szövegváltozatban a kisofficium végén a szokásos ajánlás, a Commendatio két versszaka (113–116. sor) olvasható. A második és harmadik verzió szerkesztője, mivel a hórás jelleget megszüntette, ezt a két strófát is elhagyta (Kájoni) vagy másik befejező strófával helyettesítette (Tarnóczy).

Az eredeti formát közlő Liliom kertecskében a himnusz-sorozatot az egyes hórákhoz tartozó, prózában írt imádságszövegek, versiculusok, responsoriumok, könyörgések kísérik. Ezek a verses részekhez tartoznak és azokkal együtt is mondották, recitálták. Az alábbiakban ezeket a prózai részeket (ismétlődéseknél csupán a kezdőszavakat idézve) közöljük:


A' MATUTINUMRA.
V. Most én ajakim vigan hirdessétek.
R. Dicsiretit és méltóságát a' Boldog Szüznek.
V. Aszszonyunk figyelmezz segitsegemre.
R. Engemet ellensegim kezétöl hatalmassan oltalmazz.
Dicsösség Attyának, és fiunak, és szent Léleknek.
Miképpen kezdetben vala, és most és mindenkoron és
örökkön örökké Amen.
HYMNUS.
Vdvöz légy világ Aszszonya …
V. Az Ur valasztotta ötet, és élol választotta ötet.
R. Az ö hailikjának lakosává tötte ötet.
V. Aszszonyunk halgasd meg az én könyörgésemet.
R. Es az én kialtásom jusson elödbe.
KÖNYÖRÖGJÜNK.

Szentseges Szüz MARIA, Menyórszágnak kyrályneia, a' mi Urunk JESUS Christusnak Annya, es é világnak Aszszonya, ki senkit el nem hadcz és senkit meg nem utálsz! Tekints reám Aszszonyunk kegyes szemeddel, és nyerd meg nékem; a' te szerelmes Sz. Fiádtól minden büneimnek bocsanattyát, hogy a' ki most, a' te  macula nelkül való fogantatásodról szübeli aitatossaggal emlekezem, jövendöre az örök boldogságnak jutalmát el nierriem, az átal a kit sz. Szüz e' vilagra szültél, a' mi Urunk JESUS Christus által, ki az Atyával és szent Lélekkel él, és Uralkodik, a' tellyes sz. Haromságban, igaz Isten örökkön örökké. Amen.

V. Aszszonyunk halgasd meg az én könyörgésemet.
R. Es az en kiáltasom jusson elödbe.
V. Aldást mondgyunk az Urnak.
R. Hálákat az Istennek.
A Hivek lelkei Isten irgalmasságaból békesegben nyugodgyanak. Amen.

[Ezután a papi zsolozsma matutinumának befejezését imitálva a 260–265. lapon Te Deum-parafrázis következik a' Boldogságos Szüz Tisztességere, a végén könyörgéssel.]

A PRIMARA.
V. Aszszonyunk figyelmezz …R. Engemet …Dicsösség …
HYMNUS.
Vdöz légy bölcz szüz Maria …
V. O teremtette ötet a' sz. Lélek altal.
R. Es ki öntötte ötet minden cselekedetére.
V. Aszszonyunk halgasd meg az én könyörgesemet.
R. Es az én kiáltásom jusson elödbe.
KÖNYÖRÖGJÜNK.
Szentséges Szüz Mária etc.
mint oda fel.
A TERTIARA.
V. Aszszonyunk …
HYMNUS.
Vdvöz légy Frigynek Ladáia …
V. En a' magassagban lakom.
R. Es a' kiralyi szekem a' fölyhö oszlopain.
V. Aszszonyunk halgasd meg az én könyörgésemet.
R. Es az én kiáltásom jusson elödbe …
A SEXTARA.
V. Aszszonyunk …
HYMNUS.
Vdvöz legy szülö Szüz Annya …
V. Mint a' lilium a' tövissek között.
R. Ugy az en szeretom Adám leáni között.
V. Aszszonyúnk halgasd meg az én könyörgésemet.
R. Es az én kiáltásom jusson elödbe …
A NONARA.
V. Aszszonyunk …
HYMNUS.
17.Vdvöz légy eröss városunk …
V. Mindenestöl fogua szep uagy én szeretöm.
R. Es eredendö macula soha nem volt benned.
V. Aszszonyunk halgasd meg az én könyörgésemet.
R. Es az én kiáltásom jusson elödbe …
A' Vecsernyére.
V. Aszszonyunk …
HYMNUS.
21.Vdvöz légy Acháaz oraja …
V. En cselekedtem hogy az égen feltámadna a' fogyhatatlan világosság.
R. Es mint a' köd be födöztem az egesz földet.
V. Aszszonyunk halgasd meg az én könyörgésemet.
R. Es az én kiáltásom jusson elödbe …
A COMPLETARA.
V. Téricsen-meg minket Aszszonyunk, a' te könyörgésed altal,
 engesztelvén a' te szent Fiad a' mi Urunk JESUS Christus.
R. Es forditsa el rolunk az ö haragiát.
V. Aszszonyunk …
HYMNVS.
25.Vdvöz légy ki nyilt szüz virág …

A latin eredetihez, a Salve mundi Domina kezdetű himnusz-sorozathoz is szorosan kapcsolódnak prózai részek, amelyek a XVII. század elején szerkesztett Officium Parvum Immaculatae Conceptionis egészébe tartoznak, és a XVII. század közepétől a hazai latin nyelvű barokk imádságoskönyvekben gyakran megtalálhatók. A legfontosabbak: Manuale Sodalitatis (Tyrnaviae 1658, 326), Varia Pietatis et Sanctarum Precum Exercitia (Tyrnaviae 167, 114), Officiosa Pietatis Exercitia (Tyrnaviae 1687, 192). A himnusz sorozat szerzőjének tévesen a jezsuita Rodriguez Szent Alfonzot (1531–1617)  tartották, aki azonban valójában a verses officium terjesztője volt (ld. Sommervogel VI, 1943–4); az ő működése eredményeként az Egyház az egész kisofficiumot már a XVII. század elején hivatalosan is engedélyezte és búcsúkkal látta el. Erre vonatkozik az Officium Rakoczianum következő bevezető megjegyzése: Quod gratissimum sibi esse revelavit Deiparae devoto famulo suo Alphonso Rodriguez Soc. Jesu. Et SS. D. N. Paulus V. anno 1625. ad perpetuam rei memoriam approbavit: omnibusque Christi fidelibus idem Officium cum oratione de Immaculata Conceptione pie recitantibus 100. dierum indulgentias concessit.

A latin kisofficium szövege (az ismétlődő verses és prózai szövegeknél csupán a kezdő szavakat idézve) a XVII. századi hazai imádságoskönyvekben a következő:

AD MATUTINUM.
Ave Maria, quae post Sanctissimam Trinitatem supra omnes
creaturas maximum in coelo gaudium habes, gratia plena.
V. Eja mea labia nunc annunciate.
R. Laudes, et praeconia Virginis Beatae.
V. Domina in adjutorium meum intende.
R. Me de manu hostium potenter defende.
Gloria Patri, etc.
Hymnus.
1. Salve mundi Domina …
V. Elegit eam Deus, et praelegit eam.
R. In tabernaculo suo habitare fecit eam.
V. Domine exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.

ORATIO.

SAncta Maria, Regina Coelorum, Mater Domini nostri Jesu Christi, et mundi Domina, quae nullum derelinquis, et nullum despicis, respice me Domina clementer oculo pietatis, et impetra mihi apud tuum dilectum Filium cunctorum veniam peccatorum, vitam sanctam, et felicem mortem; ut qui nunc tuam sanctam, Immaculatam Conceptionem devoto affectu recolo, aeterna in futurum beatitudinis bravium capiam, ipso, quem virgo peperisti, donante Domino nostro JEsu Christo, qui cum Patre, et Spiritu Sancto vivit, et regnat in Trinitate perfecta Deus, in saecula saeculorum. Amen.

V. Domina exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Benedicamus Domino.
R. Deo gratias.
V. Fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace.
R. Amen.
AD PRIMAM.
Ave Maria, quae laureola Virginum omnes choros Angelorum,
 et hominum praeis, gratia plena, etc.
V. Domina in adjutorium etc. ut supra.
Gloria Patri, etc.
Hymnus.
5. Salve Virgo Sapiens …
V. Ipse creavit illam in Spiritu Sancto.
R. Et effudit illam super omnia opera sua.
V. Domina exaudi, etc. Oratio …
AD TERTIAM.
Ave Maria, quae magno lumine gloriae tuae illuminas ad instar Solis,
  totum coelum, gratia plena, etc.
V. Domina in adjutorium, etc. …
Hymnus.
9.SAlve Arca foederis …
V. Ego in altissimis habito.
R. Et thronus meus in columna nubis.
V. Domina exaudi, etc. Oratio …
AD SEXTAM.
Ave Maria, quae ab omnibus Coelitibus honoraris, ut Mater Dei,
 et coeli Regina, gratia plena, etc.
V. Domina in adjutorium, etc. …
Hymnus.
13.SAlve Virgo puerpera …
V. Sicut lilium inter spinas.
R. Sic amica mea inter filias Adae.
V. Domina exaudi, etc. Oratio …
AD NONAM.
Ave Maria, quae potestatem a Filio tuo accepisti,
 quidvis impetrandi, gratia plena, etc.
V. Domina in adjutorium, etc. …
Hymnus.
17.SAlve urbs refugii …
V. Tota pulchra es amica mea.
R. Et macula originalis nunquam fuit in te.
V. Domina exaudi, etc. Oratio …
AD VESPERAS.
Ave Maria, quae devotos quosque tibi servos ad ineffabilem
  peculiaris gloriae coronam a Filio tuo praeparatam promoves;
  sicut et ipsa in terris ineffabili gratia fuisti donata:
  gratia plena etc.
V. Domina in adjutorium, etc. …
Hymnus.
21. SAlve horologium …
V. Ego feci in coelis, ut oriretur lumen indeficiens.
R. Et quasi nebula texi omnem terram.
V. Domina exaudi, etc. Oratio …
AD COMPLETORIVM.
Ave Maria, cujus gloria, et cultus in terris
  ad extremum usque judicii diem continuo augmento crescet,
  gratia plena, etc. ut supra.
V. Convertat nos, Domina, tuis precibus placatus
  JEsus Christus Filius tuus.
R. Et divertat iram suam a nobis.
V. Domina ind adjutorium, etc. …
Hymnus.
25. SAlve Virgo florens …
V. Oleum effusum, Maria, nomen tuum.
R. Servi tui dilexerunt te nimis.
V. Domina exaudi orationem etc. Oratio …
COMMENDATIO.
Supplices offerimus,
tibi Virgo pia,
Has horas canonicas:
Fac nos ut in via
Ducas cursu prospero,
et in agonia
Tu nobis assiste,
o dulcis Maria, Amen.
Deo gratias.

Ant. Haec est virga, in qua nec nodus originalis, nec cortex actualis culpae fuit.

V. In Conceptione tua Virgo immaculata fuisti.

R. Ora pro nobis Patrem, cujus Filium peperisti.

ORATIO.

DEUS, qui per immaculatam Virginis Conceptionem dignum Filio tuo habitaculum praeparasti; quaesumus ut, sicut ex morte ejusdem Filii tui praevisa, eam ab omni labe praeservasti, ita nos quoque mundos ejus intercessione ad te pervenire concedas. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, Qui tecum vivit et regnat in saecula saeculorum.


Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT II., 75/I. sz.

A versben előforduló bibliai utalások, költői képek nagyrészt azonosak a Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. alatt közölt fordításéval, ezért a magyarázatok jelentős részére itt csak utalunk.

19 hét szép oszlopa – Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. 14. sor jz.

26 kapuja – [IDvezlégy Maria, ki vagy tenger csillaga…] c. 6. sor jz.

27 Jákob…Csillagja – Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. 18. sor jz.

29 Zabulonnak – Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. 19. sor jz.

34 Salamonnak széke – [EÖrök Atya Isten…] c. 16. sor jz.

35 szivárványa – Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. 22. sor jz.

36 Egö csipke-bokor – Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. 22. sor jz.

37 Áronnak – Missus Gabriel c. 17. sor jz.

38 Gedeonnak – Szent Szüz idvözlesi c. 5. sor jz.

39 Bé-zárt kapuja – Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. 24. sor jz.

40 Sámsonnak – [Walczagunknak drága árra…]  c. 52. sor jz.

52 Cséllagia – a latinban: Cella puritatis; tehát az I–IV. szövegváltozat cellaja a hű fordítás; vö. Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. 30. sor jz.

57 Papi föld – Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. 33. sor jz.

51 Várossa – Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. 35. sor jz.

88 Dávid tornyának – Himnus de B. V. M. c. 52. sor jz.

74 Júdith – [MARIA, Magyarok Királyné Aszonya…] c. 13. sor jz.

75 Abisai – Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. 46. sor jz. Tarnóczy  István a III. szövegváltozatban a nevet Abigailra változtatta. Abigail Dávid felesége volt (1 Sám 25, 2–42), aki a középkori exegéták és homiletikusok értelmezése szerint a bűnösökért, bajba jutottakért közbenjáró Szűz Mária előképe volt; vö. Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. 46. sor jz.

77 Rachel – Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. 47. sor jz.

81–83 Acház orája – Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. 49–50. sor jz.

93 Tövisek közt Liliom – Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. 55. sor jz.

94 tellyes Hóld – Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae c. 56. sor jz.

96 Mérges Kigyógy meg-rontottál – utalás az „ősevangéliumra”, vö. Szep enek Boldogh Aszony fogantatasa napiara c. 9–10. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre