Dicseret gyümölcs-olto Boldog Aszszonyrul*

NAgy Istennek, s' Teremtönek Eüdvöz légy Szüz Mátkája
Te méhedben, s' kebeledben Majd alá szál Szent Fiad.
Jövendöben, hogy Vérében Meg-mossa mi lelkünket.
Mellyért áldó, s' hálá-adó Zengjen nyelvem verseket.
Királynéja, Szent Aszszonya Aldassál Menyországnak.
Segitsége, s' reménsége Eüdvöz légy e' világnak.
Eva Anyánk, hoza reánk Sok keserves nyavalyát.
Testi fájást, lelki kinzást, Bünnek súllyos igáját.
Oh MARIA Szüz, és Anya, Szüllyed Istennek Fiát.
Hogy enyhitse, s' könnyebbitse Terhünknek kemény súllyát.
Adgyad nékünk, szivbül kérünk Hogy tégedet dicsérjünk.
Minden napon, s' mindenkoron Gabriellel üdvözlyünk.
Tisztaságnak, Szüz virágnak Gyönyörü ágyas-háza.
Téged áldlak, s' magasztallak Názáretnek Tornácza.
Hogy jútalma, s' nyúgodalma Te légy fáradt testemnek.
Menyországa, s' kévánsága Hozzád futó lelkemnek.
Szent Szüzeknek, s' mind Szenteknek Szépen zengö énekét
Hogy meg-hallyam, és meg-lássam Veled Isten Igéjét.
Menynek házát, zárt kapuját Egek ti fel-nyissátok.
Mert haszonra, meszsze útra Majd el ki-jön Királytok.
Illyen útnak, s' fáradságnak Vallyon hól lesz határa.
Názáretben, Szüz méhében Világ nagy csudájára.
Kedves vendég, égi szépség Jöj alá e' Városban.
Hogy tégedet, Szent nevedet Aldgyuk minden órában.
Magos menynek, minden földnek Kereksége csudállya.
Názáretben, illy kis helyben Mint jött Meny alkotója.
De csudállya, s' inkáb mondgya Minden Isten állattya,
Miként Szüznek, e' Szülének Fogantatott magzattya.
Mostan azért, illyen jójért Teremptett alkotmányok:
Eö Mátkáját, ö Szent Annyát Dicsirettel áldgyátok.
Mért sietsz-el, nap fényeddel Tölünk illy hamarsággal.
Nem gazdagúlt, a' nyomorúlt Lázár, még súgároddal.
Oh fényesség, bóldog szépség Mútasd-meg Isten Annyát.
Hogy láthassam, s' csudálhassam Dicsösséges orczáját.
Ajándékot, noha méltót Néki én nem adhatok.
Még-is áldást, s' hálá-adást Eüdvözlettel kiáltok.
Napnak fényét, s' ékességét Az éj homályosittya.
MARIA-nak, mi napunknak De fényét nem forgattya.
Azért vigyázz, mikor horgász Utánnad az ellenség.
E' súgárnál, nap-világnál Jó lészen a' vitézség.
A' mig élünk, s' vitézkedünk Fegyverünk e' Szüz légyen.
Hozzá fussunk, hogy vég harczunk Menyben koronát nyerjen.

Nyomtatott kiadása:

Tarnóczy István: Titkos értelmü Rosa. Nagyszombat 1676, 187–91. – Cím: DICSERET GYÜMÖLCS-OLTO BOLDOG ASZSZONYRUL.

Szövege megtalálható még: Egervári-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 210).

Verses imádság Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére (Annuntiatio B.M.V., márc. 25.). Az ünnep tartalma evangéliumi eredetű: Gábriel főangyal hírül adja Szűz Máriának istenanyaságát (Lk 1, 26–38); vö. [ALdott gyümölcse szép Szüznek…] c. jz.; az ünnepről: LThK 6, 936; Bálint 1977, I, 268–76; HDA 5, 1687–90. – A vers eredetije egy  közelebbről nem ismert hórás ének volt; erre mutat, hogy a huszonegy strófa hétszer három versszakos részre bontható, ami megfelel a hórák számának. Ezt igazolja a 16. versszak eleje (Miért sietsz-el nap fényeddel) és a 19. versszak kezdősora (Napnak fényét, s' ékességét az éj homályosittya), amelyek az esti imádságnak (vesperás) és a befejező hórának (completorium) megfelelő rész elején találhatók.

Tarnóczy hórás eredetű énekeiről: Boldogh aszszonyunk Szüz Maria, macula nélkül valo fogantatásárul kis officium c. jz.

Az ének rövidített változata az 1674-i kassai Cantus catholiciben található (Gyümölcs òltó B. Aszszonyról c.). Mivel ez Tarnóczy elmélkedő könyvénél korábban jelent meg, arra következtethetünk, hogy az énekeskönyv szerkesztője a verset korábbi, feltehetően kéziratos gyűjteményből ismerte (vö. Dicseret Boldog Aszszony születeserül c. jz.).

Versforma: 15–15 (a–a).

Dallama ismeretlen.
Hátra Kezdőlap Előre