Dicseret Boldog Aszszony latogatasarul*

NAzáretbül, nagy hegyes Tartományban,
Sietséggel meg-indúl Judaeában,
Hogy Ersébet Aszszonyt áldgya házában,
Annya JESUS-nak.
Ti-is szarándokok már indúllyatok,
Illy Kalauz után bizvást fussatok,
Arkangyali üdvözletett mondgyatok
JESUS Annyának.
Te-is én szivem indúly buzgóságra,
Mondgy új dicséretet minden órára,
Hogy nyerjen jó ki-múlást vig órádra
Szüz MARIA-nak.
Lengedezö Zephirusnak szelei,
Himettus kertének új csemetéi,
Eötet Thessalus virágzó hegyei,
Vigasztallyátok.
Idumaeának nemes balsamomja,
Arannyal folyó Fizonnak patakja,
Minden kincsnek dicséretes bányája,
Gazdagitsátok.
Mert a' ki méhében Menyben gyémántyát,
Séraphinoknak hordozta Királlyát,
Mindennek (hogy el-vegye világ javát)
Azt kiáltsátok.
Hegyek, völgyek, és gyümölcs termö ágak,
Ligetes erdökön bujdosó vadak,
Eötet vig szóval éneklö madarak,
Velünk áldgyátok.
Királynéját angyali Szent karoknak,
Nagyságos Aszszonyát földi Uraknak,
Oltalmazóját hozzá folyamóknak,
Magasztallyátok.
MARIA! Szüz, és Anya! éneklését
Meg ne utállyad, s' ájtatlan versét,
De vedd füleidben szives kérését,
Hiv szólgaidnak.
Már a' kénköves tüzzel égö tóhoz,
Már à sok kinokkal meg-tölt pokolhoz,
S' közelget vala az örök halálhoz,
Mi bünös lelkünk.
Mikor ránk forditá kegyes szemeit,
Mikor ki-nyújtá segétö kezeit,
Mikor meg-mútatta nagy szeretetit,
A' mi Istenünk.
Aldgyuk Szüz MARIAT, JESUS-nak Annyát,
Ki által adta lelkünknek váltságát,
Igérte, csak keressük, bóldogságát,
A' mi Istenünk.
Oh miért tejével édes Anyámnak
Nem szoptam Szent nevét Szüz MARIA-nak,
Hogy ne ártot vólna régi Kigyónak
Mérges fulánkja.
Ezt az orvosságot késön tanúltam,
Sokkal késöbben hozzája járúltam,
Melly miatt sokszor keservessen sirtam,
En Adám fia.
Most hozzád futok, mútasd-meg orczádat,
Adgyad sebeim gyógyitó irodat,
Mindenkor meg-segétö malasztodat,
Oh kegyes Anya!
Midön ötet a' mezök mosolygással
Követik, s' madarak szép szóllással,
Mi-is vigan járunk e' Szüz Anyával,
Az Urat áldván.
Ezé nagy örömünknek vig nótája?
Musikánknak harsogó Trombitája?
Rendessen pengö cytheránknak hangja?
Mi életünkben.
Légyen már életünknek régulája,
Igaz poenitencziának formája,
Hogy Menyben veled vigadgyunk MARIA,
Vég nélkül Amen.
Aldgya Ersébet Aszszony dicsérettel,
Aldgya vén Zachariás meg-nyilt nyelvel,
Aldgya még Szent János-is röpöséssel
A' JESUS Annyát.
Hogy meg-szünnyék ezeknek szép nótája,
Szemérmessen az Urnak Szólgálója,
Mint éneklö fülemülének hangja,
Igy kezdi szavát.
Magasztallya én lelkem alkottóját,
Hogy annyának jedzette Szólgálóját,
Mellyért miis dicsérjük Szüz Máriát
A' JESUS Annyát.

Nyomtatott kiadása:

Tarnóczy István: Titkos értelmü Rosa. Nagyszombat 1676, 243–7. – Cím: DICSIRET BOLDOG ASZSZONY LATOGATASARUL.

Verses imádság Sarlós Boldogasszony ünnepére (Visitatio B.M.V., júl. 2.). Az ünnep tartalma evangéliumi eredetű: a gyermekét váró Szűz Mária meglátogatja Erzsébet nevű rokonát, Keresztelő Szent János leendő anyját (Lc 1, 39–56); vö. LThK 6, 936; Bálint 1977, II, 9–29; HDA 5, 1673–76. – A vers eredetije  egy közelebbről nem ismert hórás ének lehetett; erre mutat, hogy a huszonegy strófa hétszer három versszakos részre bontható, ami megfelel a hórák számának. A 2. strófában a „Ti-is szarándokok már indullyatok” kezdősor és a vers közbenjárást kérő jellege búcsújárással vagy az aratással kapcsolatos szakrális szokásokkal hozható összefüggésbe; az utóbbira utal az ünnep magyar elnevezése is (vö. Bálint i.h.).

Tarnóczy hórás eredetű énekeiről: Boldogh aszszonyunk Szüz Maria, macula nélkül valo fogantatásárul kis officium c. jz.

Az ének rövidített változata az 1674-i kassai Cantus catholiciben található (Bóldog Aszszony látogatásáról c.). Mivel ez Tarnóczy elmélkedő könyvénél korábban jelent meg, arra következtethetünk, hogy az énekeskönyv szerkesztője a verset korábbi, feltehetően kéziratos gyűjteményből ismerte (vö. Dicseret Boldog Aszszony születeserül c. jz.).

Versforma: 11–11–11–5 (a–a–a–b).

Dallama ismeretlen.

13 Zephirusnak – Zephyrus, a nyugati szél ókori neve.

14 Himettus kertének – Hymettus, márványáról és mézéről híres hegy Atticában.

15 Thessalus virágzó hegyei – Thessalia, Görögország egyik tartománya.

17 Idumaeának nemes balsamomja – Idumaea, Edom vidéke Palestinában, a Holt-tengertől délre.

18 Fizon patakja – A bibliai paradicsom egyik folyója (1 Móz 2, 11); vö. De apostolis c. 5. sor jz.

73–75 Ersébet Aszszony …Zachariás …Szent János-is…– Keresztelő Szent János és szülei (Lk 1, 5–25); lásd VVIV. jvnii Keresztelö Szent Janosról c. jz.

81–2 Magasztallya – A hálaének (Canticum Beatae Mariae Virginis) kezdő mondata (Magnificat; Lc 1, 46–55), amelyet Szűz Mária az Erzsébetnél tett látogatáskor énekelt.
Hátra Kezdőlap Előre