Gyertya szentelö Bóldog Aszszony napjára*

EGeknek fényes villámja,
Bóldog Szüz Mária;
Szivünknek fényes aranya,
Christus Annya:
Könyörögj értünk Szüz Mária.
Hogy Jesust Templomba vitted,
Simeon ölébe tötted:
Kezedben világot hoztál,
Kivel meg-világositál.
Ne kéméld értünk szent szódat,
Világúl add szent Fiadat.
Üzd-el Földünk sötétségét,
Nyerd Fiad kegyelmességét.
Szentelt gyertyával úgy éllyünk,
Hogy ellenségtöl ne féllyünk.
Legyen Jesus, fényes gyertyánk,
Légy te-is kegyelmes Anyánk.
Dicsirtessék Szent Háromság,
Kitöl szállyon ránk bóldogság.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 167–8. – Cím: Gyertya szentelö Bóldog Aszszony napjára. – Dallamát is közli. – Az énekeskönyv szerkesztője az éneket a Viz-Kereszt utánra való enekek közé sorolta, az 504. lapon azonban A' dicsöült szentekröl közönséges énekek című részben a naptár rendjének  megfelelő helyen ezt a megjegyzést tette: II. FEBR. Gyertya Szentelö B. Aszszonyról: lás oda föl, fol. 466. [vö. Gyertya szentelö Bóldog Aszszonyról c. jz.] et 167.

Szövege megtalálható még a következő XVIII. századi kéziratos gyűjteményekben: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 178), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 81).

Felelgetős körmeneti ének Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepére. Az ünnepről: De pvrificatione Beatae Mariae Virginis die II febrvarij c. jz. A szövegben ismételten utalás történik a megszentelt égő gyertyára, amely a templomban bemutatott Jézust jelképezi. A strófánként ismétlődő kétszeres refrén a kántor vagy az előénekesek, valamint a nép  közötti felelgetős előadásmódot feltételezi. Az éneket a gyertyaszentelői körmenetben énekelték. Vö. Azon napra való prócessióban c.

Versforma: 8–6–8–4–9 (a–b–a–b–b); a 2. és a 4–5. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 285. sz. – A kassai Cantus catholiciben közölt dallam azonos a Cantus catholici első kiadásából (1651, 208) ismert Mennynek királyné asszonya kezdetű, váltakozó szótagszámú Szűz Mária-litánia dallamával. Ez litánia jellege miatt is válaszos, felelgetős ének, ahol az 1. és 3. sorban  két vagy három előénekes (Duo vel 3. praec.) az invokációkat, a 4. és 5. sorban a hívek (Populus) a refrént énekelték. A kassai Cantus catholici szerkesztője ezt a dallamot az itt közölt és állandósult szótagszámú, szabályos versformájú gyertyaszentelői körmeneti énekre alkalmazta. – Az is  megfigyelhető, hogy ez az ének nótajelzésben általában a kassai Cantus catholiciben felelgetős énekeknél található (vö. Litania a' Christus szenvedeseröl, Virag vasarnapi processiora, [OH Egek gyönyörüsége…], Nagy B. Aszonyról, XXVI. julii Szent Annaról, [ALdgy-meg minket ez mai nap…], [OH, mennyei szent orvosunk…] sz.).

7 Simeon – lásd [MA születék e' Világnak Idvezitöje…]  c. 28. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre