De assumptione BMV.*

Draga ametistus Indiaban termik,
Haznos io uoltarol ha ki tudakozik,
Gonoz gondolatitt embernek el úzik,
Jo elmelkedese etteol indittatik.
Christusnak szent annyat mondhatod annakis,
Ki noha ez vilagh tengeriben uoltis,
Az mennyei iokrol úgiekezett eo is,
Kit nyluan tudhatnak az kereztyenekis.
Mert ez el kergete szugalt gondolatitt,
Luciper eordeghnek roz tanaczi adasit,
Emberi nemzetre ki eontetett mergit,
Iora fel inditta soknak gondolatit.
Múdeon az attyanak el küldeott keouetit
Ol figielmetesen halgatna beszedit,
Mikoron mondana illy titok beszedit:
Uegied en altallam az elet iegeit.
Mellyel oly nagy beoueon ayandekoztatek,
Mert az igaz elet bene el reytetek,
Mennyey ereotöl meben fogantatek,
Szent lelekkel mingiart ez szora betelek.
Ez makulanelkült uala, mint egy tükeor,
Mert szüzesegiben maradott mindenkor,
Az lelki iokrais soha nem uolt komor,
De menyey vrnak szolgalt ez mindenkor.
Az adamas keonek hatalmas ereit
Sok irasok mongiak geozhetetlensegit,
Noha nem tetteti magaban szepsegit,
De foglal magaban ereonek ueleit.
Ez a keouek keozeott hatalmasnak latczik,
Mely peoreolyeok keozeott soha megnem romlik,
De az peoreoly inkab ez ellen elromlik,
Eoteott ronto szerszam foltonken el teorik.
Az tüz, nyluan tudgiuk, ereoss metalmokott
Maga ereieuel megh oluazt sokakott,
De ennek nem arthat, ad neki vysagott,
Ereireol teszen tizta ualosagott.
Iria Ezechiel: Isten ygeieböl
Hogy epittetnek megh illy ereoss keouekbeol
Az vy Jerusalem Vr akarattiabol,
Mint regenten uala eleuen keouekbeol.
Kik le hanyatanak az búnert az eghbeol,
Melly dologh teortenek fel fuualkodasbol,
Luciper angialnak el partolasabol,
Peandidel keouek hullanak le eghböl.
Egy ereoss adamas ez nap talaltatek,
Mennyey keo falban melly be helyheztetek,
Szikra …  keouekkel eozue foglaltatek,
Szüzeknek rendeben legh eleol tetetek.
Az crisopassusnak mondgiak nagy ereytt,
Az teob keouek keozeott felette szepsegett,
Ki nappal el reyti vilagianak fenytt,
Eyel ki mutattya rogiogo szepsegett.
Az szep crisopassus nappal arany szinü,
Ecziaki vdeoben langalo túz szinü,
Szúz Marjatis en mint ertem, illy szinú,
Mert büneoseok keozeott eo uala szepsegú.
Az irasis nyluan szol erreol, mert ualo,
Hogy eot nem czialhata alnokul megh kegio,
De kegio miatta leon nagy szegien uallo,
Ezen bar úrúllyeon, hogy leott hü szolgalo.
Mert az Christus Jesus uolt erte bay uiuo,
Minden dolgaiban eoteott oltalmazo,
Az feo ellenseghteol meghis szabaditto,
Vdueossegh pallosat keziben is ado.
Eorüllyetek azert, es uigan legietek,
Eo tizteletire kik ide ieottetek,
Hogy Isten ez napott adta megh ernetek,
Sok io eztendeokeott, keuanom, eryetek.
Boldogh allapottal, kiuel keuannyatok,
Leginkab giakorta azt engedgie nektek,
Isteni felsegteol kit inkab keuantok,
Az eletnek vra azt adgia megh nektek.
Hatuan felett harmat hogy elteolteott uolna,
Enny eztendekeot mikoron eltuo lna,
Pallya futasanak uegit erte uolna,
May nap szent fia mennyben uitte uala.
Angialokis mennyben keduesen fogadak,
Miltosagos uoltat eok igi tudakoszak,
Mikent lehessen ez, magokban azt mondgiak,
Dipsas pusztasagrol kiralynenkot hoztak.
Be uitetek ottan angiali karokban,
Keduesen angyalok be fogadak abban,
Negyuen napig uelek leon mulatozasban,
Az utan uitetek fel tizedik karban.
Szent Haromsagh szekin helyheztetek ottan,
Megh koronaztatek fiatol azonban,
Tizenket czillagu korona feyeben,
Feold -s- menny kiralyneia leon meltosagaban.
Ez viragokkeozeott uala kedues rosa,
Illatozo nardus, s mennyei uiolla,
Geonyeorü szagokkal beoueolkeodeo rosa,
Mennyei kiralyhoz fel hota io szaga.
Azert uitetek fel e rosa menny eghben,
Plantaltatekbe az elet kerteben,
Hogy uiragoznek ez fen az magass mennyben,
Es mennyei felsegh geoneorkeodnek ebben.
Immar beszedemett erreol en nem nyotom,
Az elet kerteben plantaltatott ertem,
Halgassa megh immar en esedezesem,
Az mit szent fiatol kerek, megh nyerhessem.
Szerelmes fiadtol azt nyerd megh ennekem,
Tellies eletemben ne hadgion elesnem,
Pallia futasomott ugy enis erhessem,
Szent s tizta eletben had pecsietelhessem.
Amaz nagy eoreomed indicsion fel teged,
Vr angiala altal kit fogada lelked,
Szúuedben Istenhez langalo szerelmed,
Mikor eoreok igit befogada mehed.
Mellynek keouetiteol mondatal aldottnak,
Az sok szirankozok tehoszad kialtnak,
Szent fiadnal eokeot szegéllyed, mert uarnak,
Lelkekben tehoszad siruan ugy ohaytnak.
Mert szúzessegedben eppen megh maradal,
Szent mehedbeol meghis fiat nekunk hazal,
Mint napfenyteol ablak, semmiben nem romlal,
Egy fenyessegel ez feoldeon uillogal.
Masikot ezt nyerd megh, hogy egy fenyessegh,
Atyatol adatott szent lelek Istensegh
Tundeokeollyek bennem, mint mennyei felsegh,
Hogy ne arczion nekem az eoreok ueztesegh.
Harmadik ez legyen: az igaz szeretett
Geriedgienfel bennem, s keuessen tegedett,
Had uehessek ueled mennyei felseget,
Koronat is, az kitt szent fiad keszitett.
En büneos uoltomis hozzad kialtana,
Mikor fúled hozzam fegielmetes uo lna,
Keoneorgeo beszedem ha hoziad iuthatna,
Ketelkedeo sziuem azzal megh viulna.
Harom ieles dolgot te teolled keuanna,
Büz szüuem azokhoz kezzel labbal kapna,
Ha aszonysagodnak akarattya uolna,
Mikor mennybeol hozzam szegedelmed iutna.
Egiket azt kerem, miuel büneos uagiok,
Hog tizta szüuüe tegien, mint czillagok,
Mert te szent fiadnal azok cziak boldogok,
Bekesegh szereteok, feoldnek, mennynek vrok.
Masodikot kerem, miuel megh holt uagiok,
Halal arniekaban lelkemben en uagiok,
Be esett ueremben mint farkas, ordittok,
Megh eleuenedgiem, mikeppen boldogok.
Harmadik szüksegem nekem illien uolna,
Ha szent fiad erre egbeol le iuthatna,
S-az ereoss lelekkel engem keorniül fogna,
Ellensegim ellen diadalmat adna.
Erre a lelekre nagy szüksegem uolna,
Fogsagom keotele hogy rollam le holna,
Vas beko labamroll mind le szakadozna,
Samsommal megh egyszer feiem szabadulna.
Enis kialtanek, ha meg halgattattnek,
Mellyseg fenekireöl im enis izennek,
Jobaratim keozül ha ki talalkoznek,
Az lelki iok altal rollam emlekeznek.
Hogy az mellysegh riam ne zarna aytayat,
Be boritto hobnak ne halnam zugasat,
Szerelmes fianak olta na haragiat,
Tauoztatna teollem az atok pallosat.
Ha ennekem erreol io ualaszom lenne,
Maria ennekem sok iokot szerzene,
Ezzel szent fianal minden iokot nyerne,
Ez mellysegbeol engem mennyben fel emelne.
Kiert az en lelkem eneket mondana,
Boldogult lelkekkel eoreokke uigadna,
Ueszet feyem ezzel ugyan megh vyulna,
Ha nekem mennyegben coronam iuthatna.
Szent fia erdeme itt ream arradna,
Melly altal mennyegben uele uigadhatna,
Coronatis nekem iutalmason adna,
En szabadult feyem eneket mondhatna.
Ne legien rest ebben, se rozkeduú senki,
Ikes szo zengesit netittkollya senki,
Io akarattyat ma mutassa minden ki,
Marja enekit ne restellye senki.

26 A geozhetetlensegit szó i-je e-ből javítva. 47 A sor második szava olvashatatlan. 69 Boldolgh 71 ki 74 eltualna 80 A Dipsas szó olvasata bizonytalan. 90 mennye 108 befogada <ig> 124 az <mellyet> Fölé írva: kitt 126 Mikor <sziued> Az áthúzott szó alatt: fúled [… ] ualna 150 fenekireöl tehozzad Fölötte: im enis 153 Hogy <ha> A zarna szó razna-ból javítva. 155 oltna 165 fia<d> 172 A kéziratban Cantio De Beata Virgine címmel Nyéki Vörös Mátyás éneke következik. (RMKT XVII./2, 227.) A sor erre utal.

Kézirata:

Apor Formularium toldaléka. XVII. sz. 2. fele, 8b–12a. – Cím: DE ASSUMPTIONE BMV.

Verses elmélkedés Nagyboldogasszony ünnepére, Szűz Mária mennybevételéről. Az ünnepről: [ADgyunk hálát a' Szent Háromságnak, mert a' Paradicsomnak…] c. jz. – A históriás elbeszélő modorban szerkesztett vers a jelen kiadásban negyvenhárom folyamatos számozással közölt versszakból áll. Az eredeti kézirat másolója a szöveget hét részre tagolta, az egyes részeket felirattal (egy esetben csillaggal) különítette el, és a részeken belül a versszakokat újra kezdődő számozással látta el. Ebben az eredeti csoportosításban a verses elmélkedés mondanivalója, hittani tartalma is áttekinthetőbb.

De Assumptione BMV.

1–24. sor (1–6. vsz.) = 1–6. vsz.

Az ametiszt Szűz Mária tisztaságát és alázatosságát jelenti; ezzel lett méltóvá az istenanyaságra.

Continuatio.

25–48. sor (7–12. vsz.) = 1–6. vsz.

Az adamas kőhöz hasonlít Szűz Mária állhatatossága.

*

49–72. sor (13–18. vsz.) = 1–6. vsz.

A chrisopra kő fénye Szűz Máriának a sátánt legyőző hatalmát jelenti.

Continuatio.

73–100. sor (19–25. vsz.) = 1–7. vsz.

Szűz Máriát hatvanhárom éves korában Fia a mennyben megdicsőítette.

Continuatio.

101–124. sor (26–31. vsz.) = 1–6. vsz.

Szűz Mária közbenjárásáért könyörög három kérésében.

Continuatio.

125–148. sor (32–37. vsz.) = 1–6. vsz.

Szűz Mária közbenjárásáért könyörög más három kérésében.

Continuatio.

149–172. sor (38–43. vsz.) = 1–6. vsz.

Szűz Mária közbenjárásától reméli az örök üdvösség elnyerését.

Szerzője ismeretlen. Forrása a középkori elmélkedő és prédikációs irodalomban kereshető. Feltehetően Nagyboldogasszony ünnepén és az azt követő nyolcadon adhatta elő a kántor hét részben.

Versforma: 12–12–12–12 (a–a–a–a).

Dallama ismeretlen.

1 ametistus – drágakő, a keresztény szimbolikában a lélekben való tisztaságnak és alázatosságnak jelképe (LexChrIkon I, 579).

9 szugalt – sugallt.

13 keouetit – a mennyei Atyának követét, Gábriel főangyalt (Lk 1, 26–38); vö. [ALdott gyümölcse szép Szüznek…] és Dicseret gyümölcs-olto Boldog Aszszonyrul c. jz.

19 meben – méhben.

25 adamas keonek – az erő, a keménység hagyományos jelképe (gyémánt); lásd [Walczagunknak drága árra…] c. 45. sor jz.

32 foltonken – foltonként, darabonként.

33 metalmokott – metallumokat, fémeket.

37 Ezechiel – utalás Ezekiel próféta 16. fejezetében leírt allegórikus képre: Jeruzsálem az Úrnak szeretettel elhalmozott menyasszonya, aki azonban hűtlen lett, és ezért az Úr eltaszította. Később megbocsátott neki és visszafogadta. A keresztény exegéták az emberiség ősanyjára, Évára és a megbocsátást kiérdemlő Szűz Máriára alkalmazták.

41 Kik le hanyatanak – a bukott angyalok; vö. 2 Pét 2, 4.

44 Peandidel keouek hullanak le eghböl – Homályos utalás, amely a bukott angyalokkal nehezen hozható összefüggésbe. A szó paeantis (genitivusa: paeantidis), vagy paeanitis alakban fordul elő és egy fajta drágakövet jelent. Talán célzás Ezekiel látomására: Az Úr angyala tüzes szenet szórt a bűnös  Jeruzsálemre (Ez 10, 1–2); vagy Jézus szavára: Láttam a sátánt mint villámot az égből leesni (Lk 10, 18).

49 crisopassusnak – Drágakő: chrisopras; a keresztény szimbolikában a vértanúk jutalmát jelenti (LexChrIkon I, 579). A drágakő-szimbolikáról ld. még az Apor Formulárium Szent Katalin-énekét (De Sancta Catharina c. 85. sor jz.).

58 kegio – kígyó; lásd [IDvez-légy lelkünk fejér Gyöngy-virága…] c. 16. sor jz.

73 A legenda szerint Szűz Mária hatvanhárom éves korában halt meg.

80 Dipsas pusztasagrol – Dipsas – vipera fajta, amely az ókori hiedelem szerint mindig szomjazott és a marásától szomjan haltak. Utalás Mózes beszédére, amelyben a népet emlékeztette a pusztában való vándorlásra, ahol szomjúhoztak és tüzes lehelletű skorpiók, szomjúságkeltő kígyók veszélyében éltek (5 Móz 8, 15). Vö. Dicseret havi Boldog Aszszonyrul c. 37. sor.

90 nardus – drága illatos növényi olaj. Az Énekek énekének menyasszonya ettől jó illatú (Én 1,11; 4,14) és a bethániai vacsorán egy asszony ezzel keni meg Jézus lábát (Mk 14,3; Jn 12,3).

92 fel hota – felhatott

97 erreol en nem nyotom – nem nyújtom, másrol kezdek beszélni.

110 szirankozok – siránkozók.

114 hazal – hozál.

130 Büz szüuem – talán: bűnös szívem; a bűz hasonló értelemben még: [MEnyországnak Királynéja…] c. 14. sor, [Szent Szüz, életünk hozója…]  c. 18. sor.

148 Samsonnal – lásd [CHristusunk fel-támadván…] c. 13. sor jz.

154 Be boritto hobnak – zúgó hab, hullám.
Hátra Kezdőlap Előre