Officium Nagy Bóldog Aszszonyról *

A' MATUTINUMRA

ISten Udvarának s' Szentek várossának,
Eüdvöz légy új csillagja.
Te vagy ékessége, s' fénlö dücsössége
Menyországnak MARIA.
Az édes JESUS-nak, Angyalok Urának
Helyheztettél jobjára,
Hogy lennél kincsének, s' minden kegyelmének
Osztogató Sáfára.
Ezért magasztallak s' ezerszer áldalak
Királynéja Egeknek.
Forditsd rám szemedet, s mútasd kegyelmedet
Adgy örömet lelkemnek.

A' PRIMARA
FÉnlö Palotában, csilagos Udvarban
Siess Menynek szépsége.
Tisztaság házában szüzesség Agyában,
Meny-bé Isten Jegyesse.
Ott zöld laurus ága, s' lilium virága
Mindenkor virágoznak.
Ott piros rosának, s' minden violának
Virági illatoznak.
Engedd én Istenem, szivemben érzenem
Illattyát Menyországnak.
Hogy e' Szüz Virágnak, Mennyei rósának
Mindenkor áldást mondgyak.

A' TERTIARA
ADgyad kövesselek, s' szivbül dicsérjelek,
Kegyes Anya MARIA!
Adgyad Szent Fiadat, és te alkotódat,
Lelkem látván, imádgya!
E' nyavalyás testbül, únalmas tömleczbül,
Mikor el ki-repülök.
Isten szine elött, s' Sz. seregi elött.
Veled mikor örülök.
Akkor az én lelkem, s' minden tagom, izem,
Meg-nyúgszik szerelmedben.
Akkor meg nem fárad, söt örökké gyúllad
Isten dicséretiben.

A' SEXTARA
Mikor Menyországban, örökös házamban
Gondolkodom elmémben:
Keservessen sirok, hogy még itt nyomorgok
Földi szám-ki-vetésben.
Sok munkának terhét, s' kisértet erejét
Ez reménséggel birom.
Hogy végig el nem hadcz, hanem kegyelmet adcz
S' Lészesz erös gyámolom.
Oh, s' meddig hallasztod, melly napon meg-adod
Lelkemnek bóldogságát!
Hogy e' bizodalma ötet meg ne csallya,
Hozzád csatollya magát.

A' NONARA
UTolsó óráját, s' életem határát
Ha szentül végezhetném;
Azt kedvessen várnám, söt sirván-kivánnám,
Hogy hamar el-érhetném;
De az itélettül, s' kemény szám vételtül,
Igen fél bünös lelkem.
Azért mostan kérlek, hogy akkor ne féllyek,
Nyerj kegyelmet énnékem.
Ha azt meg-nyerhetem, örökké dicsérem
Szószóllóját árváknak.
Akkor áldván mondom, s' bóldógnak kiáltom
Szólgáját MARIA-nak.

A' VECERNERE
Angyali seregek, Mennyei vitézek,
Tégedet Aszszonyolnak:
Szentséges Proféták, régi Pátriárkák,
Magasztalván áldanak.
A' szent Apostolok, s' dücsöült Mártyrok
Szent Szüzekkel dicsérnek.
Itt-is ez Világon, minden tartományon,
Aldanak minden nemzetek.
Kérlek kegyes Anya, árvák szószólloja,
Visely gondot szólgádra.
Hogy ez élet után, az utólsó órán,
Júthassak bóldogságra.

A' COMPLETARA
TEkéncs kérünk reánk, Mennyei szent Anyánk,
Kegyelmes szemeiddel!
Kik néked szólgálunk, és szivessen áldunk
Ellyünk segitségeddel.
Világ tömlecziben, e' gyarló életben
Téged óhajt én lelkem!
Várja kegyelmedet, hiv segedelmedet,
Minden helyen én szivem!
Mikor elmélkedem, s' nevedet emlitem
Isten Annya MARIA,
Akkor újúl szivem, s' kéri minden izem
Aldassál oh MARIA.

15 T Szüzeknek ágyában 31–32 T Hiányzik. 34 T szerelmében 83–84 LU Hiányzik. T Lásd a főszövegben!

Nyomtatott kiadása:

Lelki útiköltség. Lőcse 1693, 84–94. – Cím: OFFICIUM. Nagy Bóldog Aszszonyról.

Tarnóczy István: Titkos Ertelmü Rosa. Nagyszombat 1676, 335–8. – Cím: DICSIRET NAGY BOLDOG ASZSZONYRUL.

Kisofficium (hórás vers) Nagyboldogasszony ünnepére. A vers műfajáról: Boldogh aszszonyunk Szüz Maria, macula nélkül valo fogantatásárul kis officium c. jz.; az ünnepről: [ADgyunk hálát a' Szent Háromságnak, mert a' Paradicsomnak…] c. jz. – A feltehetően latinból fordított szöveg forrását nem ismerjük; eredetileg is hórás éneknek készülhetett. A magyar fordítást Tarnóczy egy korábbi gyűjteményből ismerhette. Rövidebb és  dallamhoz igazított, énekelhető változata a kassai Cantus catholiciben (1674, 467) található (Nagy Bóldog Aszszonyròl c.).

Az eredeti formát közlő Lelki útiköltség–ben a himnusz-sorozatot az egyes hórákhoz tartozó, prózában írt imádságszövegek (versiculus, responsorium, antifóna, könyörgés) kísérik. Ezek a verses részekhez tartoznak, azokkal együtt is mondották. Az alábbiakban a prózai részeket (az ismétlődéseknél csupán a kezdőszavakat idézve) közöljük:

 

OFFICIUM.

Nagy Bóldog Aszszonyról.

 

A' MATUTINUMRA.

V. Most én ajakim vigan hirdessétek.

R. Dicsiretit, és méltóságát a' B. Szüznek.

V. Aszszonyunk figyelmezz segétségemre.

R. Engemet ellenségim kezétöl hatalmasson oltalmazz.

Dicsöség Atyának, és Fiúnak és Sz. Léleknek etc.

 

Miképpen kezdetben vala, és most, és mindenkoron,

és örökkön örökké.

 

Hymnus. Isten Udvarának …

Antifona. Cant 4. v. 8.

JÖj elö a' Libánusból én jegyesem, jöj elö a' Libánusból, jöj elö: meg korónáztatól Amana Hegyéröl: Sanir és Hermon tetejéröl, az Oroszlánok barlangjából, a' Párduczök hegyeiröl.

V. Meg-szebesitetted a' szivemet én Hugom jegyesem:

R. Egyék szemeddel, és nyakadnak eggyik haj szálával.

 

Könyörögjünk.

Bocsásd-meg Uram, kérünk bünös szolgaidnak vétkét: Hogy a' te Fiadnak, a' mi Urunk Sz. Annyának könyörgése-által üdvözüllyünk. Ugyan azon mi urunk Jesus Christus által, ki te veled, és Sz. Lélekkel, él, és uralkodik örökkön örökké Amen.

 

V. Aszszonyunk halgasd-meg az én könyörgésemet:

R. Es az én kiáltásom jusson elödbe.

V. Hálákat az Istennek.

R. Hálákat az Istennek.

A' Hivek Lelkei Isten irgalmasságából békességben nyúgodgyanak.

 

A' PRIMARA.

V. Aszszonyunk figelmezz segétségemre.

R. Engemet ellenségim kezéröl hatalmassan oltalmazz.

Dicsöség Atya: és Fiún: etc.

 

Hymnus. FÉnlö Palotában …

Antifona. Ester. 5. v. 3.

MIt akarsz Ester Kiralyné? micsoda a' te kérésed? Ha szinten az Ország fél-részét kéred-is meg-adatik néked.

R. A' királyné jobb kezed felöl alott aranyas ruházatban.

R. Környül-vétetvén sok szinü ékességgel.

 

Könyörögjünk.

Bocsásd-meg Uram …

 

A' TERTIARA.

V. Aszszonyunk …

Hymnus. ADgyad kövesselek …

Antifona. Cant. 3. v. 6.

 

KIcsoda ez, a' ki fel-jő a' pusztából, mint a' myrrha, és a' tömjén, és a' Patikáros fü-szerszámi pora füstinek veszöcskéje az ö szerelmessére támaszkodván.

V. A' te ékességeddel és szépségeddel:

R. Induly-meg, szerencséssen jarj, és országoly.

 

Könyörögjünk.

Bocsásd-meg Uram …

 

A' SEXTARA.

V. Aszszonyunk …

Hymnus. Mikor Meny-országban …

Antifóna. Cant. 3. v. 11.

 

MEnnyetek Ki, és Lássátok Sion Leányi (a'te Királynétokat) a' koronában, mellyel meg koronazta ötött (az ö Fiá, az ö Mennybe vitelé napján) és az ö szivének öröme napján.

V. Dicsöséggel, és tisztességgel meg-Koronásztad ötet:

R. Es a' kezeid alkotmányin rendelted ötet.

 

Könyörögjünk.

Bocsásd-meg Uram …

 

A' NONARA.

V. Aszszonyunk …

Hymnus. UTolsó oráját …

Antifóna. Cant. 6. v. 9.

 

KIcsoda ez a' ki elö jő mint a' felkelö hajnal, szép mint a' hold, valasztatott mint a' nap, rettenetes mint a' táborok el rendelt serege.

V. Mikor a' király az ö le-telepedésében vólna:

R. Illattyát adá az én Nárdusum.

 

Könyörögjünk.

Bocsásd-meg Uram …

 

A' VECERNERE.

V. Aszszonyunk …

Hymnus. Angyali Seregek …

Antifóna. Apoc: 12. v. 1.

 

NAgy Jegy jelenék az égen: Egy Aszszony-állat a' Napba öltözve, és a' Hold a' Lábai-allatt, és a' fején tizenkét csillagu korona.

V. Szerette ötett az Ur, és fel ékesitötte ötett.

R. A' dicsöségnek ruhájában öltöztette ötett.

 

Könyörögjünk.

Bocsásd-meg Uram …

 

A' COMPLETARA.

V. Téricsen-meg minket Aszszonyunk a te könyörgésed által engeszteltetvén, a' te Sz. Fiad a' mi Urunk Jesus Christus.

R. Es fordicsa el-rollunk az ö haragját.

V. Aszszonyunk figyelmezz segitségemre.

R. Engemet ellenségim kezetüll hatalmassan oltalmazz.

Dicsőség Atyának etc.

 

Hymnus.

TEkéncs kérünk reánk …[A himnusz után:] Isten Annya Maria.

Antifóna. 3. Reg: 2. v. 19.

 

EL-méne azért Betsabee Salamon király-hoz, és fel-kele a' király, eleibe menvén, és imádá ötet, és le-üle a' királyi székiben: és király szék téteték a' király Annyának ki az ö jobjára üle.

V. Az ö fejébe koronát tettél Uram:

R. Drága kövekböl.

 

Könyörögjünk.

Bocsásd-meg Uram …

Versforma: 12–7–12–7 (a–b–c–b); a tizenkettes sorok 6/6 osztásúak belső rímmel.

Dallama ismeretlen.
Hátra Kezdőlap Előre