[VAlaszta az Isten magának hiveket…]*

Nota: A' Paradicsomnak, etc.

VAlaszta az Isten magának hiveket
Kikkel bé-töltené az örök-életet:
Fogyatkozásokat, és üres helyeket,
Bé-tellyesitené Angyali rendeket.
Erre tekínteni parancsol mindennek,
Jóknak, gonoszoknak, bünben heveröknek:
Hogy Istenhez térvén idvezülhessenek,
Es a' bóldogságban részesülhessenek.
Nézz reá, mit mutat Isten beszédében,
Hogy fel-kent tégedet, ö isméretiben:
Királlyá tött téged szép örökségében,
Ne légy háládatlan ezekröl semmiben.
Jelenti az Isten Mójsesnek könyvében,
Hogy ö öröksége bé-tölt csak egy Szüzben:
Kit Eva hagyott vólt nagy puszta veszélyben,
Maria bé-tölté engedelmességben.
Ajánlya mi-nékünk bünös embereknek,
Hogy engedelmesek lennénk az Istennek:
A' melyböl hogy részünk szép örökségének,
Lehetne: ha hinnénk ö Istenségének.
Tekínts-meg Mariát, Christusnak Szent Annyát,
Isten kegyelmének szép édes magzattyát:
Ki-által az Isten mutatta-meg magát,
Hogy mind e' Világnak meg-adná váltságát.
Dicsö Szüz Maria, Napnál te fényesb vagy,
Es a' Csillagoknak fényénél kedvesb vagy:
Kérünk azért téged, hogy minket el-ne hadgy,
Christus IESUS Annya, hozzánk irgalmad nagy.
Igaz itilettel Salamon felölled,
Almélkodván mondgya: Ki légyen személyed:
Drága öltözetben-való ékességed,
Te szép Szülöttedhez-való nagy szerelmed.
Láttya szüzességed mely tiszta elötted,
Ahoz-képest Isten mint szeretett téged,
Nevezi; mely ékes elötte személlyed,
Isten Jegyesének nevezett tégedet.
Eletünknek haszna alázatossága,
Ki mind e' Világnak lön idvesség úttya:
Ha ki e' Világon magát meg-alázza,
Annak az Istennél nagy az ö jutalma.
Christusnak Szent Annya, áldott Szüz MARIA,
Fiad IESUS méne magas Menyországba:
Kiváná hogy lennél az ö Sátorába,
Istennek kertiben, fénlö szép házába.
Tellyes szép Menyország minden seregével,
Ki, Jesus elött áll, minden erejével,
Mikoron fel-mégyen nagy gyözedelemmel,
Szolgállyák Angyalok, ötet tisztességgel.
Ugyan azon sereg Mariát követi,
Ki Jesussal lévén Szent Annyát fel-viszi:
Jósaphát völgyéböl, Egben helyhezteti,
Ö nagy fáratságát, Jesus meg-fizeti.
Saba Királynénak illy igyekezete,
Hogy Jerusálemben nagy sereggel menne:
Személlye látója Salamonnak lenne,
Ajándékot hozván, kit néki bé-vinne.
Maria pediglen Fiához hogy méne,
Ajándékúl néki, sok Szüzeket szerze:
Vélek egyetemben sok lelkeket vive,
Christus eleiben nagy sereggel méne.
Ekes Aszszony vala Hester ö magában,
Kit szeretvén bé-vön Asverus házában:
Mindeneket néki ada hatalmában,
Es meg-koronázá Aszszonyt ö házában.
Vivé Jesus, Annyát mind testével eggyütt,
Dicsö Menyországban, hogy vigadgyon eggyütt:
Holott az Angyalok, a' Szentekkel eggyütt,
Csudálkozván mondgyák, ki légyen ki most jött?
Szép miképpen a' Hóld te ékes személlyed,
Hajnalhoz hasonlik, a' te ékességed:
Választott edény vagy, mert Nap fényességed,
Nem láttuk mi soha a' te szép személlyed.
Jöve a' Salamon Annya eleibe,
Ülteté melléje Királyi székibe:
Hagyá hogy engedgyen minden ö-nékie,
A' ki nem engedne, büntetése lenne.
Nem külömben Christus, Annya eleibe,
Jöve, hogy bé-vigye ö dicsösségébe:
Ültesse melléje Királyi székibe,
Engedelmességgel néki minden lenne.
Hogy Szent Dávid Király Izraël népével,
Istennek szekrényét közönséges néppel:
El-késérvén vala örvendetességgel,
Házához a' Király helyhezteté közel.
Olly nagy tisztességgel Christus ö Szent Annyát,
Mint Testamentomnak szépséges ládáját:
Kiben meg-találák idvesség Mannáját;
Magához fel-vivé, hogy birná Országát.
Részeltessen minket e' drága életben,
Fiának Christusnak drága érdemében:
Meg-ne fogyatkozzunk igyekezetünkben,
De söt bé-juthassunk örök örömünkben.
Tartson-meg minnyájan minket igaz Hitben,
Hogy nyája ne-essék semmi tévelygésben:
Igaz szeretetet plántállyon szivünkben,
Halálunk óráján ne-essünk kétségben.
Véled-é hogy a' Szüz ö-magáról mondgya?
Mint a' Jesus Sirák könyve-is taníttya:
Fel-magasztaltattam miként a' Cedrus-fa,
A' Libánus hegyén mely gyümölcsét hozta.
Melynek az ö szaga oktalan kigyókat,
El-kerget mellöle, mérges állatokat:
Mind testi és lelki fertelmes dolgokat,
Istennek kegyelme nem szenved ollyakat.
Szent János-is látván, illy szóval szóllíttya,
Jöjjön-bé kertemben kegyesem, igy szólla:
Vegye-el ételre kedves jómat, mondgya;
Kit elegyítettem édes mézzel jóra.
Vég-nélkül való jegy vagyon Menyországban,
Ki meg-jelentetett egy Aszszony-állatban:
Ki fel-öltöztetett Napnak világában,
Tizenkét Csillag van ö koronájában.
Vigad mostan immár, a' nagy bóldogságban,
Aszszonyunk Maria, Istennek házában:
Mert el-fel-vitetett magas Menyországban,
Angyali karoknak ö társaságában.
Mi-is kérünk téged, Christusnak Szent Annya,
Imádgy Istent értünk, hogy az ö Malasztya,
Oltalmazzon; mikor halálunk órája,
El-jö: hogy ne-essünk ördögnek torkába.
Utállyuk-meg mi-is undok büneinket,
Vessük hátra hamis cselekedetinket:
Vegyük Istenünktöl az örök-életet,
Kit, vég-nélkül az Ur mi-nékünk készitett.
Méltó dicsiretet hogy néki mondhassunk,
Szent Fiával eggyütt örökké áldhassuk,
Es a' Szent Lélekkel fel-magasztalhassuk;
örökkön örökké néki hálát adgyunk.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 411–3. – Cím: MAS. – Nótajelzés: Nota: A' Paradicsomnak, etc. [Utalás A' paradicsomnak dicső kút-forrása kezdetű apostolénekre, amelynek

nótajelzése: Nota: Hála-adásunkban, etc.; vö. De apostolis c.]. – Megvan a második kiadásban is (1719, 339).

A versfőkben: VENJAT DILECTVS MEVS JN HORTVM SVVM UM.

Ének Nagyboldogasszony napjára. Az ünnepről: [ADgyunk hálát a' Szent Háromságnak, mert a' Paradicsomnak…] c. jz. A bibliai histórák stílusában szerkesztett terjedelmes ének versbe foglalt prédikáció Szűz Mária mennybevételéről. Mintája a középkori prédikációs irodalomban kereshető. Vö. De assumptione BMV. c. A versfőkben olvasható idézet az Énekek énekéből (Én 5, 1) való:  Jöjön az én szerelmem az ö kertébe. Az ének szerzője az idézetet Szent János apostol ajkára is adta (105–6. sor), aki ezekkel a szavakkal köszöntötte a mennybe megérkező Szűz Máriát. Ez tudatos versszerkesztésre vall. Az akrosztichon tanúsága szerint az ének romlás nélkül maradt meg.

Kájoni akrosztichonos énekeiről: In aduentu canenda c. jz.

Versforma: 12–12–12–12 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT I., 15/II. sz.

13 Mójsesnek könyvében – Utalás az „ősevangéliumra” (1 Móz 3, 15); vö. Szep enek Boldogh Aszony fogantatasa napiara c. 9–10. sor jz.

29 Salamon – vö. [EÖrök Atya Isten…] c. 16. sor jz.

51 Jósaphát völgyéből – Síkság Jeruzsálem határában, Jóél próféta szerint (4, 2. és 12.) a végítélet itt fog megtörténni. A hagyomány szerint itt temették el Szűz Máriát és innen történt a mennybevétele. (Vö. Pécsváradi Gábor: Jeruzsálemi utazás. Bp. 1983, 103–4.)

53 Sába Királynénak – A délarab Szaba (Sába) törzs dúsgazdag királynője az ószövetségi elbeszélés szerint (1 Kir 10, 1–13) meglátogatta Salamon királyt. A középkori exegéták Szűz Mária előképének tekintették.

61–2 Hester…Asverus …– lásd [MARIA, Magyarok Királyné Aszonya…] c. 15. sor jz.

73 Salamon Annya eleibe – vö. 29. sor jz.

98–104 Jesus Sirák könyve-is – Utalás a Szűz Máriáról szóló zsolozsma-szövegekben gyakran olvasható idézetre: Mint a' czédrus a' Libanuson fel-magasztaltattam, és mint a' czipros a' Sion hegyén (Sir 24, 17). Lásd még: [IDvöz légy kis Jesus…] c. 22. sor és Conceptio immaculata Beatae Virginis Mariae  c. 32. sor.

105–6 Szent János-is – Utalás a versfőkben olvasható jelmondatra.

109 jegy vagyon – Utalás a Jelenések könyvének mondatára (Jel 12, 1); Es nagy jegy jelenék az égen: Egy aszszony' állat a' Napba őltözve, és a' hóld a' lábai alatt, és a' fején tizen-két chillagu korona. – A Napbaöltözött Asszony népi hagyományáról ld. Bálint 1943, 19–27.
Hátra Kezdőlap Előre