Officium az örzö szent angyalrol*

A' MATUTINUMRA

KEzdetin a' Nap-keletnek,
Setet homályát elmemnek,
Angyalom világositsd.
Istennek akarattyára,
Minden parancsolattyára,
Te szolgádat meg-tanicsd.

A' PRIMARA
AZ én könyv-hullatásimat
S' méltatlan imádságimat
Mutasd-be az Istennek.
Engesztellyed nagy haragját,
Kissebbicsed sulyos kinnyát,
Angyalom büneimnek.

A' TERTIARA
Vigasztaly nyavalyáimban,
Serkenges tunyasagimban,
En örzö Szent Angyalom.
Midön szivem meg-hidegül,
S' az joban meg-erötlenül,
Segits-meg en gyamolom.

A' SEXTARA
Olvaszd-meg elmémnek jegét,
Törd-meg szivem keménységét,
Mennyei segétségem.
El-tévelyedet szólgádnak,
Uttyát az Paradicsomnak,
Mutasd meg én vezérem.

A' NONARA
Te gyözhetetlen eröddel,
Ugy vijak ellensegimmel,
Gyözedelmes Bajnokom;
Hogy a' Testet, és Világot,
S' Az ördögi csalárdságot,
Meg-gyözzem, Szent Angyalom.

A' VECERNYERE
Ostorozd én restségemet,
Fedd meg feslet erkölcsömet,
S' Engedetlenségemet.
Jutasd eszemben holtomat,
Hogy ez világon magamat,
Jobbicsam, s'-életemet.

A' COMPLÉTARA
Eletem utolsó harczán,
Halálomnak vég oráján,
Angyalom légy mellettem.
Hogy az testi halál után,
Mennyekben Christusnak jobján,
Veled nyugodgyék lelkem.

AJÁNLÁS
Ez Angyali Horakot
Nagy ájtatossaggal.
Néked Christus mondottam
En lelki buzgósággal.
Hogy halálunk oráján,
Vigasztaly Angyaliddal, Amen.

7–12, 19–24, 31–48 CCK CCN Hiányzik.

Nyomtatott kiadásai:

Főszöveg: Lelki utiköltség. Lőcse 1693, 101–111. – Ugyanez változatlan szöveggel: Manuale Marianum. Nagyszombat 1700, 89–102.

Cantus catholici. Kassa 1674, 496–7. – Nótajelzés: Nótája, fol. 393. 315 [ = Lauda Sion Salvatorem, Stabat juxta crucem Christi].

[Szőlősy Benedek:] Cantus catholici. Nagyszombat 1675, 238–9. Nótajelzés: Nota: Lauda Sion etc. vel Stabat Mater etc. Megvan a Cantus catholici XVIII. századi kiadásaiban is. Továbbá: Zirci-ék. 1751–66, 51b.

Kisofficium (hórás vers) az őrzőangyalról (vö. De sancto angelo custode c. jz.), az Officium parvum S. Angeli Custodis című latin kisofficium Novo lucis exordio kezdetű, hórákra osztott himnuszának fordítása. (Chevalier 12355, 38916, 35081, 36758, 38273, 37401, 38172, 37822.) A vers műfajáról: Boldogh aszszonyunk Szüz Maria, macula nélkül valo fogantatásárul kis officium c. jz. A magyar  fordítás teljes formában a Lelki utiköltségben maradt meg. Lehetséges, hogy a kisofficium szövege kéziratból vagy egy elveszett imádságoskönyvből már két évtizeddel e könyvecske megjelenése előtt ismeretes volt. A kassai Cantus catholici szerkesztője szokásához híven ezt alakította át oly módon, hogy a himnusz-sorozatból egyetlen rövidebb éneket szerkesztett, ami azután a későbbi gyűjteményekben elterjedt.

A kisofficium prózai szövegei a magyar fordításban a következők:

Officium.

Az örzö szent Angyalról.

Imádsaghoz készülö Könyörgés.

Ur Isten ki az emberi Nemzetnek örzésére, kiváltképpen valo gond-viselésedböl, mennyei Angyalokat rendeltél: engedd hogy az én örzö Angyalomat, ezekkel a' könyörgésekkel, ugy tésztellyem, hogy az ö gondviselése-által, mindenütt méltóztassam meg oltálmaztatni Ami Urunk Jesus Christus által. Amen.

A' Matutinumra.

Engem örzö Istennek szent Angyala könyörögj érettem.

V. Uram nyiszd-meg az én ajákimat.

R. Es az én szám a' te dicsiretedet hirdeti.

V. Istenem figyelmezz segétségemre.

R. Uram siess segétségemre.

Dicsöség Atyának, és Fiúnak, és Sz. Léleknek.

Miképpen kezdetben vala, most, és mindenkoron, és örökkön örökké Amen.

Hymnus.

Kezdetin a' nap-keletnek…

Antifóna. Exod. 23. v. 20. Imé én el küldöm az én Angyalomat, ki elötted mennyen és meg örizzön az úton, és bé-végyen a' helyre, mellyet készitettem, hogy meg-böcsüllyed ötet, és halgasd az ö szavát.

V. Az Angyalok szine elött éneklek néked Istenem.

R. Imádkozom a' te Sz. Templomodban, és hálát adok a' te nevednek. Psal. 137. v. 2.

Könyörögjünk. Úr Isten, ki a' te meg mondhatalan gond viselésedböl Sz. Angyalaidat a' mi örzésünkre, méltoztatol küldeni: Engedd a' te hiveidnek, hogy gondviselések-altal, meg-öriztessünk, és az örök bóldogságban, vélek eggyütt vigadgyunk. A' te Sz. Fiad ami Urunk Jesus Christus által, ki te veled, és a' Sz. Lélekkel egyetemben, el, és uralkodik örökkön örökké Amen.

V. Uram halgasd-meg az én könyörgésemet.

R. Es az én kiáltásom jusson elödbe.

V. Áldást mondgyunk az Urnak.

R. Hálákat az Istenne.

A' Hivek Lelkei Isten Irgalmasságából békességben nyúgodgyanak Amen.

A' Primara.

Engem örzö Istennek Sz. Angyala könyörögy érettem.

V. Istenem figyelmezz segétségemre:

R. Uram siess segétségemre.

Dicsőség Atyának, és Fiunak, es Sz. Léleknek etc.

Hymnus.

AZ én köny-hullatásimat…

Antifóna. Apoc 8. v. 3. Adatának néki sok jó illatok hogy áldozná azokat, az arany Oltár elött: és fel-méne az illatok füsti, az Angyál keze által az Ur szine eleibe.

V. Az angyalok szine elött éneklek néked én Istenem:

R. Imádkozom a' te Sz. Templomodban, és hálát adok a' te nevednek.

Könyörögjünk. Úr Isten, ki a' te meg-mond: fol. 102.

[A következő hóráknál a bevezetés és befejezés ismétlődik.]

A' Tertiara.

Hymnus.

Vigasztaly nyavalyaimban…

Antifóna. Zach. 4. v. 1. Meg-tére az Angyal, a' ki én bennem szól vala, és fel-költe engem, mint egy firfiat, ki álmából fel-költetik.

A' Sextara.

Hymnus.

Olvaszd-meg elmémnek jegét…

Antifóna Psal. 90. v. 11. Az ö Angyalinak parancsolt felöled, hogy meg-örizzenek téged minden utáidban : Kezekben hordozzanak, hogy ne talám közbe ne üssed a' Lábadat.

A' Nonara.

Hymnus.

Te gyözhetetlen eröddel…

Antifona. Dan: 6. v. 22. Aldott az én Istenem, ki el-küldötte az ö Angyalát, és bé-zárta az oroszlánok száját, és nem ártottak nékem.

A' Vecernyere.

Hymnus.

Ostorozd én restségemet…

Antifona. 2. Mach: 15.  v. 23. Most-is Uram mennyeknek Ura, küld el a' te Angyalodat elöttünk, a' te nagy haragodnak félelmével, és rettegésével.

A' Completara.

Engem örzö Istennek Sz. Angyala könyörögj érettem.

V. Térics meg minket szabadito Istenünk.

R. Es fordics el-rollunk a' te haragodat.

V. Istenem figyelmez segétségemre.

R. Uram siess segétségemre.

Dicsöség Atyának, és Fiúnak, etc.

Hymnus.

Eletem utolsó harczán…

Antifóna, Judit. 13. v. 20. El az Ur, hogy meg-örzött engem az ö Angyala, mind innét el-mentemben, mind ott laktomban, és mind onnét meg tértemben.

V. Az Angyalok szine elött éneklek néked Istenem:

R. Imadkozom a' te Sz. Templomodban, és hálát adok a' te nevednek.

Könyörögjünk…[mint a Matutinumban].

Ajánlás. Ez Angyali Horakot…

A hórás ének latin eredetije a hozzátartozó terjedelmes prózai részekkel együtt megtalálható több XVII–XVIII. századi hazai latin imádságoskönyvben. A következőkben a hórákra osztott himnusz szövegét az eredeti hat soros versszakokban közöljük:

Novo lucis exordio,
O custos mi dulcissime:
Caecum mentis caliginem
Tuo splendore discute:
Et me divina monita
Benignus semper edoce.
Meas preces, et lacrymas,
Fidus e coelo nuntius,
Quamvis indignas excipe;
Et summo Patri traditio.
Culpisque meis debitas
Supplex poenas avertito.
Afflictum clementissime
Favore tuo recrea:
Ad virtutis officia
Semisopitum excita:
Cum sancto mens in opere
Nutarit, promptus adjuve.
Dissolve mentis glaciem,
Frange cordis duritiem,
Peccati oppressum onere
Praesenti manu subleva:
A coeli errantem semita,
Ad coeli viam revoca.
Invicta tua dextera
Confunde vires demonis,
Carnis retunde fomitem,
Mundi frange superbiam;
Ut tuo sub praesidio
Victor ab hoste redeam.
Flagello, pigrum excita,
Et reluctantem increpa,
Vitae labentis terminum
In mentem saepe revoca:
In vitae brevi spatio,
Solertiorem facito.
In pugna mortis ultima,
Adsis mihi fortissime:
Peracta demum fragili
Vita, Ductor amabilis,
Me protinus aethereis
Infer benigne sedibus.
Has horas Angelicas
Cum devotione,
Tibi Christe, offerimus
pia ratione.
Ut Custodis Angeli
Intercessione,
Sis nobis solatium
Mortis in agone, Amen.
(Varia pietatis ac sacrarum precum exercitia. Tyrnaviae 1674, 143–156;
(Officium Rakoczianum. Tyrnaviae 1693, 225–29.)

Versforma: 8–8–7; a harmadik sor strófapáronként rímel ilyen módon: a–a–b, c–c–b. A fordító tehát a latin minta strófáit két félre osztotta, és a versformában a dallammintául szolgáló sequentia (Lauda Sion, Stabat iuxta) strófapárjait követte.  Dallama: RMDT II., 13. és 18. sz.   %
Hátra Kezdőlap Előre