Az örzö szent angyalhoz*

Nótája, Ave Regina Coelorum

OH Istennek Szent Angyala,
Ki örzésemre adattál;
Sokszor dolgom roszszúl vala,
De hiven meg-óltalmaztál:
Kiért áldlak, magasztallak;
S' újabb segitségre várlak:
Tiszted szerént örzésre hivlak.
Résen légyen szódra fülem,
A' Sátánt kergesd el tölem:
Hogy ne rémitselek bünnel,
Rosz kisirtetim oszlasd-el.
Mutasd magad Szent Angyalnak;
Meg rontsd fúlánkját kigyónak:
S' óltalmom légy nékem árvádnak.
Tarts-meg buzgó szeretetben,
Igaz Hitben, s' reménségben:
Isten Annyához kösd szivem,
Ugy lészesz Angyali hivem:
Hogy ily drága társasággal,
Jesushoz járjunk vigsággal;
De én, nagy hálá-adossággal.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 215–6. – Cím: AZ ÖRZÖ SZENT ANGYALHOZ. – Nótajelzés: Melynek Nótája, fol. 171. [ = Ave Regina Coelorum Heroina angelorum]; [Az ének szövege után:] Ezen Enek a' Reggeli Könyörgések Nótájra-is ki-mégyen alkalmasint: fol. 202. [ = A nap feljövén immáron].

Ének (verses imádság) az őrzőangyalról. Vö. De sancto angelo custode c. jz. Az énekeskönyv szerkesztője ezt az éneket a Rimay János 51. (Miserere) zsoltárparafrázisának átalakított strófáiból szerkesztett Hetedszakra valo estveli hét könyörgő enekek után közölte. (Vö. Rimay János összes művei. Kiad. Eckhardt Sándor. Bp.  1955, 41. sz.) Felirata szerint az esti népi ájtatosságok (litánia, vecsernye, esti harangszóra mondott Úrangyala) befejezésére szánta. Vö. Halottakert valo enek az estveli enekek után mondandó c. jz.

Szerzője, forrása ismeretlen. Egyes fordulatai felfedezhetők az Officium parvum S. Angeli custodis hóráinak himnuszaiban (vö. Officium Rákoczianum. Tyrnaviae 1693, 225–9).

Versforma: 8–8–8–8–8–8–9 (a–b–a–b–c–c–c, vagy: a–a–b–b–c–c–c).

Dallama: RMDT II., 215. sz.
Hátra Kezdőlap Előre