De Sancto Antonio de Padua Si quaeris miracula etc.*

Nota: Salve Mundi salutare, etc.

EZ a' mái nagy Szent Antal,
A' ki fénlik nagy csudákkal:
Ma örvendez Menyországban,
Ur JESUS-nak udvarában.
Add JESUS-om Szent Antal-ért,
a' mit kérünk érdemi-ért.
Jer mi-is örvendgyünk néki,
Mert nincsen e' földön senki:
Ha veszett marháját kéri,
Ö-tölle hogy meg nem nyeri.
Ha nagy betegségben estek,
Es fogadást néki tésztek:
Könyörgéssel tisztellyétek,
A' mit kértek el-veszitek.
Ha nyomorúság szorongat,
Es keserüség háborgat:
Ha ellenséged fojtogat,
Ehez fordúly, és nem bánthat.
Ha az ördög téged késért,
Ne-fély semmit, mert meg-nem sért:
Ha Szent Antal a' bünös-ért,
Imádkozik szive-szerént.
A' dög-halál el-távozik,
Ha Szent Antal tiszteltetik:
Istentöl mind meg-adatik,
A' ki hozzá folyamodik.
A' Tengernek mély vizei,
Fel-háborodott habjai:
Mindgyárást meg-csendesednek,
Ha Szent Antal fog mellettek.
Kik rabságban nyomorognak,
Büdös tömlöczben kínlódnak:
Erdemé-ért Szent Antalnak,
Ha kérik meg-szabadúlnak.
Minden-némü veszedelmek,
Szent Antal-ért mind meg-szünnek:
El-távoznak a' szükségek,
Országokban az éhségek.
Bizonyittya a' sokaság,
Mind vén, mind pedig iffiúság:
Rakva csudákkal a' Világ,
De föképpen Olasz-ország.
Pádvában lakó sok népek,
Mondgyák ezt igen nagy Szentnek:
Mert a' kik hozzá sietnek,
Tölle vigasztalást vésznek.
Dicsirtessék Atya Isten,
Szent Fiával egyetemben:
Véle Szent Lélek Ur Isten,
Szent Háromságban Egy Isten.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 647–8. – Cím: DE SANCTO ANTONIO DE PADUA. Si quaeris miracula etc. – Nótajelzés: Nota: Salve mundi salutare, etc.

U.a. Csík 1719, 392.

A XVIII. századi kéziratok közül szövege megtalálható: Zirci-ék. (1751–66, 43b).

Válaszos ének Páduai Szent Antal hitvallóról. A XII. század óta széles néprétegek legkedveltebb pártfogói közé tartozik. A tiszteletére szerzett énekekben, verses imádságokban (lásd még Csudalatos padvai Szent Antalrol Hymnus, az az dicseret c.) is tükröződő életrajzát egykorú vitákból és legendáriumokbol foglalták össze. 1195-ben  Lissabonban született. 1212-ben ágostonos szerzetes lett Coimbra-ban, 1220-ban ugyanitt ferences. Marokkóban missziós munkát kezdett, de betegsége ebben megakadályozta. Visszatérőben hajójával viharba került és Siciliába sodródott. Innen Assisibe ment, majd 1221-ben felvették a ferencesek Romagna-i  provinciájába. Rendkívüli biblikus és teológiai felkészültsége, prédikációs képessége Felsőitáliában a katharok, Franciaországban pedig az albiak eretneksége elleni küzdelemre tették alkalmassá. Beszédeivel nagy népszerűségre tett szert már kortársai körében. Bolognaban az első ferences főiskola megszervezését bízták reá. 1231-ben halt meg Padua közelében a Camposanpiero-i kolostorban. Már 1232-ben szentté avatták, 1946-ban pedig az egyháztanítók sorába iktatták. Ünnepe: jún. 13. Életének történeti és legendás forrásairól: LThK 1, 518–20, LexChrIkon 5, 219–225; kultuszának hazai vonatkozásairól: Bálint 1977, I, 433–52.

A Páduai Szent Antalról szóló énekekben a csodálatos gyógyítások és halott-támasztások mellett még a következő rendkívüli események fordulnak elő:

1. Szamárcsoda: a három napig éheztetett szamár nem nyúlt az eléje tett takarmányhoz, hanem letérdelt a Szent Antal által felmutatott Oltáriszentség előtt, és ezzel egy nem hívő eretneket meggyőzött Krisztusnak az ostyában való jelenlétéről. ([Dicziret élete…] c. 5–8. sor)

2. Atyját, akit ártatlanul gyilkossággal vádoltak, Szent Antal csodás megjelenésével és tanúskodásával az ítélettől megmentette. ([Dicziret élete…] c. 13–16. sor)

3. Prédikált a halaknak: Rimini lakói nem akarták beszédét meghallgatni, ezért prédikációjával a halakhoz fordult. ([Dicziret élete…] c. 17–20. sor)

5. A gazdag ember tengerbe ejtett drága gyűrűjét a Ha csudákat keresz (Si quaeris miracula) kezdetű könyörgés elmondása után Szent Antal közbenjárására egy kifogott hal gyomrában megtalálták. ([Dicziret élete…] c. 25–28. sor)

Kájoni János az ének alcímében idézte a forrását is, a Si quaeris miracula kezdetű, Szent Bonaventurának tulajdonított versezetet, amely a források tanúsága szerint észak-itáliai eredetű és három rövid strófát foglal magában. (Chevalier 18886). A XVII–XVIII. századi hazai latin imádságoskönyvekben  Responsorium S. Bonaventurae ad S. Antonium de Padua címmel megtalálható. Szövege F. J. Mone (III, 202) nyomán a következő:

Si quaeris miracula,
mors, error, calamitas,
daemon, lepra fugiunt,
aegri surgunt sani.
Cedunt mare, vincula,
membra resque perditas
petunt et accipiunt
juvenes et cani.
Pereunt pericula
cessat et necessitas,
narrent hi, qui sentiunt,
dicant Paduani.

E verset a benne felsorolt bajok, nehézségek megoldásához a szent közbenjárását kérő imádságként általánosan használták. (Lásd a fentebb idézett gyűrű-csodánál.) Prózai fordítása Pongrácz Eszter Arany korona című imádságoskönyvében (1719, 325) így olvasható:

Szent Antal Ditséreti.

  • Ha tsudákat keresz! halál, vétek, inségek, ördög, és bélpoklosság, szaladnak, a' betegek egésségre fel-kelnek, Engednek a' Tenger, és fogságok: romlott tagjókat, és el-vesztett marhájókat, kérik, és meg-nyerik iffiak, és vének. El-tünnek a' veszedelmek, s' meg-szünik a' szükség: beszéllyék azok, a' kik érzik, s' mondgyák-meg a' Padvaiak.

A hazai szakrális néphagyomány a versben felsorolt közbenjárási alkalmakat Páduai Szent Antal különösen hatékony „tizenhárom kiváltsága” névvel tartotta számon. Ezeket Bálint Sándor így sorolta fel (i.m. 433): 1. a jó halál, 2. tévelygés, eretnekség, 3. kár, 4. ördögi kísértés, 5. járvány, 6. tengeri utazás, 7. betegség, 8. rabság, 9. testi épség, 10. elvesztett holmi, 11. életveszély, 12. csodáinak számbavétele, 13. ínség. Kájoni éneke tehát nem más, mint a latin versbe foglalt kiváltságoknak verses parafrázisa, amelyet utólag, pótlásként a Cantionale catholicum legvégére  iktatott be. Lényegében azonban ugyanerre a forrásra vezethető vissza a másik Szent Antal-éneke is (Csudalatos padvai Szent Antalrol c.), amelyet a gyűjtemény törzsében a ferences szentek tiszteletére szerzett énekek csoportjában közölt.

2 nagy csudákkal – miracula

9 veszett marháját – resque perditas

11 betegségben – aegri surgunt sani

14 el-veszitek – megkapjátok

15 nyomoruság szorongat – calamitas

19 az ördög – daemon

23 A' dög-halál – lepra

27 A' Tengernek – mare

31 rabságban – vincula

35 veszedelmek – pericula

37 szükségek – necessitas

40 Mind vének, mind pedig iffiuság – accipiunt iuvenes et cani

42 Pádvában lakó sok népek – narrent hi qui sentiunt, dicant Paduani

Versforma: 8–8–8–8–8–8 (a–a–a–a–b–b); a strófák 5–6. sora refrén. – Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 197/I. sz.
Hátra Kezdőlap Előre