Csudalatos padvai Szent Antalrol*

Nota: Ebredgyél-fel Világ büneidböl

GYarló ember mint-hogy erötlen vagy,
Példa néked ez a hires Hadnagy:
Mert Szent Antal Isten elött olly nagy,
Néki azért buzgóságot tiszta szivel most adgy.
A' Serafin Szerzetnek szép Napja,
Pádua Város fel-tetczett Csillagja:
Az iffiúságnak ékes Violája,
Gyámoltalan bünösöknek meg-vigasztalója.
Az Istentöl ha kívánsz csudákot,
Hatalmából ez tengert forgatott:
Sok veszélytöl embert szabadított,
Ö Szent könyörgése-által mindent helyre hozott.
A' halálnak sokszor meg-rontója,
Vólt, és a' szép életnek adója:
El-tévedtek bátorságos úttya,
Ezt a' dolgot igen sok rend próbálta, és tudgya.
Az el-veszett marhát fel-kereste,
A' nyavalyát el-is széllyeztette:
Sokak szivét Istenhez emelte,
Es a' fel-búsúlt elméket le-csendesitette.
Az ördögnek sok incselkedését,
El-kergette nagy fenekedését:
A' gyarlóság rettenetes mérgét,
Minden-féle nyavalyáknak el-vette a' terhét.
Ha ki ettöl kivánt segitséget,
Ott jelen vólt, ha nem kételkedett:
Mind iffiú, s' vén beszélli ezeket,
Nékünk-is Szent Antal kérünk nyisd-fel az Egeket.
Minden vadak ennek egy szavára,
Engettenek parancsolattyára:
Pádua népe életét csudállya,
De hólta után-is vagyon nagy álmélkodásba.
Ez Szent Antalt lelked örömére,
Tisztellyed, hogy Istenben reménlve:
Minden dolgo lesz kívánt jó végre,
Mind itt, s' mind a' Menyországban szived a' mint kérte.
Dicsird Istent az ö Szenteiben,
Kiket tisztel illy igen mindenben:
A' tengeren, földön, és a' Menyben,
Aldassék a' Szent Ur Isten mind örökké, Amen.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 460–61. – Címe: CSUDALATOS PADVAI SZ. ANTALROL. – Nótajelzés: Nota: Ebredgyél-fel Világ büneidböl.

U.a. Csík 1719, 393.

Ének Páduai Szent Antalról, a Szent Bonaventurának tulajdonított Si quaeris miracula kezdetű verses responsorium parafrázisa. A névtelen szerző a latin mintának egy-egy fordulatát és a magyar szakrális néphagyományban „tizenhárom kiváltság”-nak nevezett csodás közbenjárás-sorozatból nyolcat megnevezett. Lásd erről a De Sancto Antonio de Padua Si quaeris miracula etc. c. ének jegyzetét.

Versforma: 10–10–10–14 (a–a–a–a). – Dallama a nótajelzés alapján: RMDT I, 219/II. sz.

5 A' Serafin Szerzetnek – az elnevezés Assisi Szent Ferenc stigmatizációját idézi. Krisztus sebeit hatszárnyú szeráf (angyal) közvetítette Szent Ferencnek, aki ezeket életében láthatóan viselte. Innen a régi magyar nyelvhasználatban a „Seraphicus Szent Ferenc szerzete” kifejezés.

9 ha kivánsz csudákot – Si quaeris miracula

10 tengert forgatott – mare

11 sok veszélytől – pericula

13 A' halálnak sokszor megrontója – mors

15 El-tévedtek – error

17 Az el-veszett marhát – resque perditas

18 A' nyavalyát – lepra

21 Az ördögnek sok incselkedését – daemon

24 Minden-féle nyavalyáknak – aegri surgunt

27 Mind iffiú, s' vén – juvenes et cani

29 Minden vadak – utalás a hal-csodára vagy a halaknak való prédikációra.

31 Pádua népe – narrent hi, qui sentiunt, dicant Paduani.
Hátra Kezdőlap Előre