Ugyan azonrol*

Nota: Menyországnak Királynéja

IGaz Napnak szép hajnalát,
Istennek égö lámpását:
Meg-váltónk elöl-járóját,
Ma dicsirjük Szent Angyalát.
Zakariásnak magzattyát,
Mennyégböl vött ajándékát:
Magtalan Ersébet fiát,
Jer dicsirjük, Isten újját.
Csuda-képpen fogontaték,
Öreg Atyáktól születék:
Méhében meg-szentelteték,
Christustól látogattaték.
Ezt maga Isten dicsirte,
Kegyelemmel meg-töltötte:
Angyalának neveztette,
Választott edénynek tötte.
Elébb bírta Eg jószágát,
Hogy-sem-mint föld takarmányát:
Elébb látta Isten Fiát,
Hogy-sem-mint a' Nap-világát.
Malakiás öt angyalnak,
Zakariás, Prófétának:
A' Szent Atyák Cherubinnak,
Mondották: és Serafinnak.
Istennek földre követe,
IESUS úttya éppítöje:
Világnak meg-téritöje,
Hivatik Malaszt szekrénye.
Oh Urunknak nagy ereje,
E' Világra jött kegyelme:
Emberek-közt drága kíncse,
Messiásnak szép edénye.
Tekínts reánk az Egekböl,
Nyerj irgalmat az Istentöl:
Ne-vessen-el szine-elöl,
Tisztítson-meg büneinkböl.
Pátriárkák koronáját,
Apostolok Pálma-ágát:
Mártyromok Laurussát,
El-vetted; Szüzek jutalmát.
Szent életnek oskolája,
Tisztaságok szép formája:
Confessorok épp példája,
Vóltál; minden jó, tár-háza.
A' Szüzeknek tisztaságát,
A' Szenteknek méltóságát:
Az Angyaloknak Nagyságát,
Fellyül-haladod jutalmát.
Te ô dicsösséges gyermek,
Szent János: kinek ma tüzek,
Szent születéseden égnek,
A' Menybéliek örülnek.
Nyerj mi-nékünk annyit idöt,
Hogy ördögön vegyünk eröt:
Menyországban Isten elött,
Vigadgyunk, hogy velünk jól tött.
Dicsiret légyen Istennek,
Atya, Fiú, Szent Léleknek:
Tisztesség a' sok Szenteknek,
Es e' mái Szent gyermeknek.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 456–7. – Cím: UGYAN AZONROL; utalás az ének előtt levő Colaudantes exultemus kezdetű latin ének címére: DE SANCTO IOANNE BAPTISTA. PROSA. – Nótajelzés: Nota: Menyországnak Királynéja.

U.a. Csík 1719, 387.

Szövege megvan a következő XVIII. századi kéziratokban: Paksi Márton György-ék. (1760, 500), Dőri-ék. (1763–74, 317), Szakcsi kántorkönyv (1788–89, II, 109), Egervári-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 308, var.).

Ének Keresztelő Szent Jánosról. – Az ismeretlen szerző énekét az Újszövetség megfelelő helyei (vö. XXIV. Jvnii: Keresztelö Szent Janosról c. jz.) és a prédikációkban is feldolgozott legendák nyomán szerkesztette.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a). – Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II, 83/I. sz.

8 Isten újját – átvitt értelemben Keresztelő Szent János, akinek kéz- és ujj-ereklyéjét Zadar-ban mai napig őrzik. Azzal mutatott ugyanis a Jordán partján megjelenő Jézusra az Izaiásra (53,7) és Jeremiásra (11,19) utaló szavakkal téve róla tanúságot: „Másod napon látá János Jésust hozzája jőni, és monda: Imé az Isten báránya imé a' ki el-vészi a' világ bűnét” (Jn 1,29).

15 Angyalának – követének, küldöttének, a görög jelentése szerint.

18 Takarmányát – élelmét, táplálékát.

19 Elébb látta – utalás Szűz Máriának Erzsébetnél tett látogatására (vö. XXIV. Jvnii: Keresztelö Szent Janosról c. 3. sor jz.)

21 Malakiás öt Angyalnak – Az evangéliumok Keresztelő János küldetésére vonatkoztatják Malakiás próféta jövendölését: „Imé el-küldöm az én agyalomat és el-készíti az útat az én orczám elött” (Mal 3,1; vö. Mk 1,2, Lk 7,27).

22 Zakarias, Profétának – János apja a fia születésekor mondott hálaénekben, a Benedictus kezdetű újszövetségi canticumban nevezte őt prófétának: „És te gyermek, a' Magasság-béli profetájának hívattatol: mert az Úr orczája-elött mégy el-készíteni az ö útait” (Lk 1, 76).

23 A' Szent Atyák – az ókeresztény egyházatyák műveikben.

27 úttya éppítöje – Az evangélisták Krisztus útkészítőjének nevezték idézve Izaiás szavait: „Mert ez, a' ki meg-mondatott Isaías Proféta-által, mondván: A' pusztában kiálto szava: Készíttsétek-el az Úr útát: egyenesekké chinállyátok az ö öszvényit” (Mt 3,3; vö. Iz 40, 3; Mk 1,3; Lk 3,4).

37–48 Pátriárkák…Három versszakban a szerző Keresztelő János nagyságát a középkori prédikációk és legendák nyomán a szentek hierarchiájába állítja és azok tökéletességével összehasonlítja. Jacobus a Voragine legendagyűjteményében ez így olvasható: „In hoc autem patent eius  excellentissima et diversa munera gratiae: quam habuit perfectionem omnium sanctorum. Nam propheta fuit quoniam dixit: Qui post me venturus est etc. Plusquam propheta quoniam Christum digito demonstravit. Apostolus, quoniam a Deo missus fuit, Apostolus enim idem est quod missus. Unde dicitur: Fuit homo  missus a Deo etc. Martyr: quoniam pro iustitia mortem sustinuit. Confessor: quoniam confessus est et non negavit. Virgo, unde et propter ipsius virginitatem angelus est apellatus. Malachiae 2do: Ecce ego mitto Angelum meum etc.” (Legendae sanctorum. Venetiae 1512, fol. 105). Ugyanezt Illyés András életrajzi gyűjteményében így tolmácsolja: „Az Ur Isten pedig azt cselekedé néki, hogy csak alig találtatik méltoság az Egén, és a' földön, mellyet ö néki meg nem adot volna: Találtatnak Patriarkák, Profeták, Apostolok, Martyrok, Confessorok, és Szüzek; mind ezek a' méltoságok meg-vannak Keresztelö Sz. Janosban. Ö Patriarka volt, mert minden Szerzeteseknek,  és Remeteknek Attya volt, a' kik el-hadgyák a' világot, és a' pusztában mennek, hogy penitentiat tartsanak. Ö Profétánál-is nagyob volt, mert uyjával mutatta azt, a' kit a' Proféták szavokkal, és csak távul mutattanak, tudni-illik a' Kristus Jesust, igaz messiast, és a' világnak Meg-valtoját. Annak-utánna Limbusba méne, hogy ugyan azont cselekedgye, hirdetvén ötet a' Sz.  Atyáknak, kik ott váriak vala ötet. Ő az Atya Istennek Apostola volt. A Kristus Jesusnak tizen-két Apostoli voltak: a' Szent Léleknek kettő: Szent Pal, és Szent Barnabas. Az örök Atya Istennek egy, ez pedig Keresztelö Szent Janos volt. Ö Martyr volt, mert az igazságnak predikállásáért meg-ölettetet.  Confessor, és Doctor volt, igaz Messiasnak, és a' világ Megváltojának valván lenni a' Kristus Jesust; és sokakat arra tanitván, föképpen némellyeket az Apostolok-közül, ugy-mint a gonosz ellenséget, ugy el-távoztatta az aszszony állatokkal-valo nyájasságot. Ö hozzája mennek vala a gonosz életü népek, ugy-mint a vitézek: fel-fualkodott kevély népek, ugy-mint a' Farisaeusok, és sok  fele tévelygésben-lévö bünös népek; ö mindeneket bé-fogadot, tanitván öket, predikállot nékik, és azokkal nyájaskodott; de nem mondhatni, hogy valamely aszszony állattal nyajaskodot volna. Söt mikor Herodiást meg-akarta feddeni a' házasság-törésröl, Herodessel beszélgetet; mivel semmi-képpen nem akart  Herodiással nyájaskodni. Herodiás pedig eggyet értvén a leányával halált szerze Keresztelö Sz. Janosnak. Annak-okáért világosson-kitetszik, hogy ö-benne minden méltoságok találtattanak, mellyek a földön találtattak. Mennyekben pedig két méltoság találtatik: Isteni, és Angyali. Senki nem meri  meg-fosztani Keresztelö Sz. Janost az Angyali meltosagtol, mivel néki adta azt az Isten, Angyalnak hiván ötet Malakias Profeta-által, mondván Matt. 11. Mala. 3. Imé az én angyalomat küldöm szined-elöt, ki el-késziti elötted a' te utadat.” (A' keresztyeni eletnek peldaja…Elsö resze. Nagyszombat 1682, 91–92.).

50 kinek ma tüzek – Szent Iván tüze; vö. XXIV. Jvnii: Keresztelö Szent Janosról c. jz.
Hátra Kezdőlap Előre