De Sancto Ioanne Baptista*

Ad notam Az igaz hitben etc.

Szent seregeknek ura és Istene,
Az mi lelkünknek buzgó szeretöie,
Apostoloknak ékes bölczessége,
Életnek kutfeie,
Adgyad mi nékünk tüzét szerelmednek,
És mutasd hozzád malasztiat kedvednek,
Világosicz meg homalyat szivünknek,
Sötét szemeinknek.
Hogy mindeneket békével szenvedgyünk,
Sok büneinktül mindenkor rettegiünk,
Gyarlo testünknek semmit ne kedveszszünk,
Te néked szolgallyunk.
Miként Szent Janos, téged szerethessünk,
És tizta szivböl szüntelen aldhassunk,
Te szent nevedet hogy mi dicsirhessük,
Menyben imadhassunk.
Elsö követe vala az Istennek,
Világoskodó és égö szövétnek,
Utat készéte szent Istenségednek,
Az élö Istennek.
Kinek ma vágyon szent ünepie napia,
Kit nagy örömmel kereszténség tártia,
Mert szent nevedet mind örökkén algya,
Menyben magasztallia.
Ki ez világot gyermeki koraban
El-hágyvan, méne kegyetlen bárlangban,
Mert erös vala teremtö-uraban,
Az Christus Jesusban.
Minden ioságos czelekedetek nek
Példaia vala benne szent életnek,
Vilagoskodot tüzével Istennek,
Boldog életének.
Adgyad, hogy mi-is példaiat kövessük,
És hasonlatos életet visellyük,
Sok büneinket hogy mi ne kövessük,
De sött meg utallyuk.
Olly alhátatos ki volt az bünöknek
Meg feddésében undok sok vétkeknek,
Hogy nem kedveze bünben heveröknek,
Az pogany nepeknek.
Midön Herodest fertelmes életröl
Meg pirongatta undok vétkeiröl,
Bátran dorgala czégeres bünéröl,
Minden gonosságrúl.
Kin az Herodes igen meg háragvek,
És attul fogva reâ irigkedék,
Tüle azonban Janos meg fogatték,
Tömlöczben veteték.
Holot hálalra szent Janos tártaték,
Mivel Herodes igen dühösködék,
Vigre leánia kedvéirt meg ölék,
Feie el-viteték.
Igy niugovek el szent János Christusban,
Az magas menyben, édes megvaltonkban,
Lelke viteték szép nyugodalomban,
Örök boldogságban.
Dicsiret légyen az atya Istennek,
És mind örökké az fiu Istennek,
S az vigasztalo szent lélek Istennek,
Egy örök Istennek.

4 K Elet 8 K Kérünk halgass-meg. 12 K Téged keressünk. 14 K Tiszta szivünkböl hogy ki-ne vethessünk: 15 K neved-ért [… ] dicsirhessünk, 16 K Veled lehessünk. 20 K Örök-életnek. 22 K Es nagy 24 K Es magasztallya. 25 K még gyermek-korában, 26 K ment-bé 28 K Az Az névelő hiányzik. 29 P czelekedetetknek K jószágos-cselekedeteknek, 30 K Szent Léleknek: 32 K életnek. 33–40 K Hiányzik. 39 P kedvezz 41–44 K Midön Heródest ö gonosságáról, Feddette vólna el-hozott Angyáról: Setét tömlöczben téteték Királytól, Akarattyából. 45–48 K Hiányzik. 52 K Feje véteték, 54–56 K Lelke viteték szép nyugodalomban: Hol most, örvendez a' Christus IESUS-ban, Nagy bóldogságban. 57–60 K Hiányzik.

Kézirata és nyomtatott kiadása:

Pécsi-ék. 1674, 9a–10b. – Cím: DE SANCTO IOANNE BAPTISTA. – Nótajelzés: Ad notam Az igaz hitben etc.

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 457–8. – Cím: MAS UGYAN AZONROL. – Nótajelzés: Nota: Itt jelen vagyon etc. – Szövege megvan a második kiadásban (1719, 388) és a XVIII. századi kéziratok közül a Paksi Márton György-énekeskönyvben (1760, 504).

Ének Keresztelő Szent Jánosról, az evangéliumi elbeszélésekből szerkesztett históriás-epikus ének, amelyet az első három versszakban általános könyörgés vezet be. (Tiszteletéről lásd: XXIV. Jvnii: Keresztelö Szent Janosról c. jz.) Feltehetően korábbi erdélyi kéziratos hagyományból származik, amelyet Kájoni is ismert, a szöveget azonban  átstilizálta és a strófák utolsó sorát a dallammintához egy szótaggal megrövidítette.

Versforma: 11–11–11–6 és 11–11–11–5 (a–a–a–a).

A nótajelzések a „carmen saphicum” sokszorosan szerteágazó dallamára utalnak (RMDT I., 138. sz.; II, 111. sz.). A Pécsi-ék. nótajelzésére vonatkozóan lásd: De Sancto Gregorio papa XII martii c. jz.

18 égő szövétnek – utalás az ünnephez kapcsolódó tűz-motívumra (vö. XXIV. Jvnii: Keresztelö Szent Janosról c. jz.).

19 Utat készéte – vö. Ugyan azonrol c. 27. sor jz.

25–26 Ki ez világot – Keresztelő Szent János apokrif életrajza szerint már gyermekkorában elvonult a pusztába.

41–52 Herodest – lásd: Mk 6, 17–29.
Hátra Kezdőlap Előre