Szent Jakab apostolrol*

Nota: Hálá-adásunkban, etc.

SZerelmes Szent Atyánk, életnek kút-feje,
Szent Apostoloknak oktató Mestere:
Mi bünös lelkünknek buzgó szeretöje,
Örök dicsösségnek drága szép gyümölcse.
Bocsássad elödben mi könyörgésünket,
Irgalmas Ur Isten ne-nézd büneinket:
Légy irgalmas nékünk, halgass-meg bennünket,
Drágalátos Véred mossa-el szennyünket.
Mert fel-fegyverkezett a' te néped ellen,
Ama' régi kigyó kis sereged-ellen:
Mint sivó Oroszlán, a' kit hogy el-nyellyen,
Az ö csalárdsága töriben ejthessen.
Azért te Szent neved légyen segedelmünk,
Ki meg-óltalmazzon ellenségtöl bennünk:
Nyisd-fel szemeinket hogy téged nézhessünk,
Eretted Szent Atyánk mindent hátra vessünk.
Szent Jakab Apostol Szent emlekezete,
Sok csudákkal fénlö nagy cselekedete:
Minden jóra vigyen az ö Szent élete,
Kinek ez nap vagyon dicsö Szent Innepe.
Szent Jakab Apostol Zebedeus fia,
Szent János Apostol édes attyafia:
Véle hivattaték az Apostolságra,
Midön tenger-parton Attyával halászna.
Ez vala a' Christus kedves Tanitványa,
Minden útaiban válhatatlan társa:
Ki a' Tábor-hegyén Szent szinét-is látta,
Gyakorta vólt vélle a' Szent imádságba.
Es minek-utánna Nagy Samariában,
Evangeliomot hirdet, s' Sidóságban:
Sokat fárad, s' tanít nagy Spanyól Országban,
Viszsza-tére Jerusálem Városában.
Ott Herodes Király mindgyárt meg-fogatta,
Keserves halálra sententziáztatta:
Es igy nyugovék-el szépen a' Christusba,
Mellyen most örvendez örök bóldogságba.
Szent teste pediglen nagy Spanyól Országban,
Vagyon mindenek-közt fénlö sok csudákban:
A' Keresztyén népnek magasztalásában,
Vesznek segitséget Szent imádságában.
Dicsiret, dicsösség az Atya Istennek,
Légyen mind örökké a' Fiú Istennek:
Véle egyetemben Szent Lélek Istennek,
A' Szent Háromságnak egy bizony Istennek.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 439–40. – Cím: SZENT JAKAB APOSTOLROL. – Nótajelzés: Azon Nótára. [Utalás az előtte lévő Szent Filep, szent Jakab Krisztus tanitványi kezdetű ének nótajelzésére: Nota: Ebredjél fel világ büneidböl; vö. XXIII. april: Szent Adalbertröl c.]

Szövege megvan még Kájoni énekeskönyvének második kiadásában (1719, 371) és: Paksi Márton György-ék. (1760, 524).

Tanító ének Szent Jakab apostolról, a Pécsi-ék. históriás-epikus énekének korábbi kéziratos hagyományra visszavezethető változata. Kájoni a mintául szolgáló szöveget átjavította, részben megrövidítette. (Vö. De Sancto Iacobo apostolo 25 july c.)

Az idősebb Jakab apostolról lásd XXV. jvlii: Szent Jakab apostolrol c. jz.

Versforma: 12–12–12–12 (a–a–a–a).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT I., 15/II. sz.
Hátra Kezdőlap Előre