Dögletesség és mirigy ellen szüz Szent Rosáliához való imádság*

HYMNUS

Tövis nélkül nyilt szép Rósa
Mirigyesek új orvosa,
Herczegeknek Unokája,
Üdvöz légy Szent Rosalia.
Kristus példáját követted,
Világtól ügyed ki vötted,
Atyád udvarát nem nézted,
'S-igiretit meg vetetted.
Kö-sziklák közt nagy Havasban,
Ember rettentö Barlangban,
Szolgáltál nagy buzgóságban,
Jegyesednek ez világban.
Szent Angyalok oktatának,
Uj módokat mutatának,
Mint könyörgésid jussanak,
Istenhez 's-illatozzanak.
A' Barlang mennyé változott,
Midön JESUS ott lakozott,
Szent Annyával mulatozott,
Veled szemben nyájaskodott.
Hiva téged házasságra,
A' mennyei koronára,
Hajlál Jesusnak szavára,
'S bé-jutál bóldogságára.
Tested nem téteték sirban,
De a' kö szikla folyásban,
Indúla 's mint koporsóban,
Bé zárá maga gyomrában.
Sok üdök 's esztendök után,
Tested éppen találtatván,
Dög ellen nékünk adatván,
Aldunk segétséget várván.
Hálá mennyei Felségnek,
Szent Háromság egy Istennek,
Ki érdeméért e' Szüznek,
Végét adgya a' mirigynek, Amen.

6 CCK Világtól bútsúdat vetted 7 CCK Világ pompáit meg-pökted 12 CCK Iesusodnak 13–16 CCK Hiányzik. 19 CCK Hozván Szüz Annyát magával 20 CCK Hogy laknék Rósaliával. 21–24 CCK Hiányzik. 25 CCK Teste 26 CCK Magától kö-szál helyt adván: 27 CCK Rosáliát Kö magában 28 CCK Be-zárá, mint koporsóban. 30 CCK Teste 32 CCK aldgyuk, segitségit

Nyomtatott kiadásai:

Főszöveg: Lelki fegyverház. Nagyszombat 1700, 171. – Változatlan szöveggel valamennyi XVIII–XIX. századi kiadásban.

Cantus catholici. Kassa 1674, 523. – Cím: IV. SEPTEMB. Sz. ROSALIARÓL. – Nótája, fol. 36. 43. 327. [ = Idvözitönk Anya Szent Szüz; Dicsöség menyben Istennek; Ez szín alatt az kívánt jó.]

A XVIII. századi gyűjtemények közül megtalálható: Magyar Cantionale. XVIII. sz. eleje, 154. (hatsoros változat); Paksi Márton György-ék. 1760, 545.; Egervári-ék. XVIII. sz. 2. fele, 271.

Verses imádság Szent Rozáliáról, a XII. században a sziciliai Sinibaldi családból származott remete-leányról, akinek megkövesedett tetemét a Palermo közelében lévő Monte Pellegrino barlangjában 1624-ben, pestisjárvány idején találták meg és a székesegyházban helyezték el. A járványos betegségek, főként  a pestis védőszentje. Kultuszát a jezsuiták terjesztették el egész Európában (LexChrIkon V, 288–89). Tisztelete magyar földön is nagyon népszerű volt (Bálint 1977, II, 256–62). A versnek népi imádságszövegekben torzult formában  való tovább élése is Szent Rozália hazai kultuszát tanúsítja (Erdélyi Zs. 1976, 630–32). – Ünnepe: szept. 4.

A feltehetően latinból készült fordítás teljes szövege a Lelki fegyverházban maradt meg, amelynek elveszett első kiadása feltehetően 1674 előttről való. Ebben a változatban a következő prózában írt könyörgés is hozzá tartozik:

V. Hasson hozzád Uram e' Rosának illattya: R. Es engeszteltessék Felségednek reánk gyullatt haragja.

KÖNYÖRÖGJÜNK.

  • UR Isten, ki a' te Szolgálódnak, Szüz Szent Rosaliának testét, sok üdök után a' kösziklák közt meg-jelentetted: és a' te hiveidnek a' dögletes mirigy ellen orvosságúl adtad: Kérünk alázatossan; hogy az ö érdeme, és esedezése által minnyájan, kik ötet, és az ö Ereklyéit tisztellyük, minden veszedelmektöl, és  a' mirigynek dögletes mérgétöl meg-óltalmaztassunk, a' mi Urunk JESUS Kristus által, Amen.

A Cantus catholici 1674-i kiadásának szerkesztője a verses imádságot megrövidítette, szövegét részben átalakította, és éneklését három népszerű dallamra vagylagosan ajánlotta.

A vers latin eredetije és fordítója ismeretlen.

10 Ember rettentö – embert elrettentő.

18 JESUS ott lakozott – a legenda szerint Rozáliának a barlangban megjelent Szűz Mária a Fiával. A szent legendás életét Telek József Tavaszi Rósa Az az: Panormi Szüz Szent Rosália Életének Sommája (Kassa 1757) című könyvéből idézi Bálint Sándor (i.m. 257–258).

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a). – A dallamokról: RMDT II., 75/I. sz., 84/I. sz. és 90/I. sz.

*

Ugyanabból az ismeretlen latin himnuszból, amelyből a Tövis nélkül nyílt szép rózsa kezdetű verset fordították, egy másik verses imádság is készült, amely először Illyés András gyűjteményében jelent meg: A' keresztyeni eletnek peldaja vagy tüköre, Az-az: A' szentek elete…Ötödik resze. Nagyszombat  1682, 116–17. – Szövegét, minthogy Illyés gyűjteménye kötetünk időkörén kívül esik, csak itt, a jegyzetben tesszük közzé:


Szüz Szen Rosáliához dög-halálos idöben Hymnus,

a' vagy Enekecske, mely rövideden elönkbe adgya

az ö életét.

IDvöz légy Szüz Rosália,
Kristus piros rosa szála,
Mert annál kedvet talála,
Kire bün tövis nem szálla.
Kristus példáját követted,
A' világot meg-vetteted,
Atyád javait gyülölted,
Pompás udvart nem szeretted.
Kietlenben lakni mentél,
Kiben lako helyt szerzettél,
Szent szándékott véghez vittél,
Kit magadnak czéllül töttél.
Angyaloktol tanitottál,
Uy kegyességet tanoltál,
A' mellyel Istent imádtál,
Kedves rosákat plántáltál.
Meny helyet volt te kö-sziklád,
Kiben Kristusodot láttad,
Szüz Szent Annyát bé-fogadtad,
Apostolokat halgattad.
Kristustol koronát vöttél,
Mennyországban idéztettél,
Világbol kedvel ki-mentél,
Dicsöségedben bé-vitettél.
Te szent tested temetéssel,
Bé nem takartatot földel,
De az hegy viz csopogéssel,
Környül-vöt lött márvány-kövel.
Sok száz idö mulván Isten,
Országoknak pestis ellen.
Téged rendelt; légy hát jelen,
Kik tisztelünk minden helyen.
Dicsirtessék Szent Háromság,
Böcsültessék Szüz méltoság,
Rosália légy orvosság,
Pestist üzö szent imádság.

A XVIII. századi kéziratos gyűjtemények közül megtalálható a következőkben: Vöcsey János-ék. 1752, 206. (nótajelzés: Hozzád óhajtunk); Dőri-ék. 1763–74, 420. (nótajelzés: Jézus édes emlékezet).

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a). Illyés András a strófákat két sorban közölte feltehetően a hellyel való takarékoskodás kedvéért. A vershez a XVIII. századi énekeskönyvekben dallamokat alkalmaztak.
Hátra Kezdőlap Előre