De Sanctis apostolis Simonis et ivdae XXVIII 8bris*

Eörök atya Isten, bölcsességnek ura,
Ki uagy mindeneknek nagy bölcs tanitoja,
Özvegyek, árvaknak kegyes taplaloia,
Néked köniörgöknek légy meg halgatoia.
Engedgyed szent atiank, néked esedezzünk,
El hágyvan vétkünket csák néked könyörgünk,
Es tellyes szivünkböl lelkünkböl szeressünk,
Parancsolatidban igazán iárhassunk.
Felebáratinkat tisztelvén szeressük,
Mind önön magunkat, minden iot kivánnyunk,
Kikkel mind egy szivel tégedet ...........
................................................................
Ez csálard világot érted meg utallyuk,
Szerelmes Istenünk, te néked könyörgünk,
Örökké minniaian szent nevedet aldunk,
Hogy minden szentekkel tégedet imadgyunk.
Miként harczolanak â te szent szolgaid,
Fáradvan éretted kedves apostolid,
Szent Simon és Judas, erös két vitézi d,
Eretted véreket ki adtak martirid,
Ezen képpen bátran mi-is hárczolhassunk,
Lelki ellenséget földre le nyomhassunk,
Igazán mindenkor â pályat futhassunk,
Végre országodban minnyaian iuthassunk.
Kiknek ünnepeket may napon üllyük,
Egesz kereszténseg, minnyaian becsüllyük,
Es tisztességekre nylvan mi szentellyük,
S velek, szent Istenünk, engedgyed lehessünk.
Szent Simon apostol, urunk tanitványa
Evángeliomot, mindt Christus szolgaia,
Buzgo szeretettel bizony predikala
Az poganyok közöt az ur apostola.
Eloszer-is penig ö az Aegyptusban,
És Jerusalemnek ékes városában,
Az Christus igéyt bátran Sidoságban,
Hirdetvén vég szivel ö az poganyságban.
Az Thadeus Judas Mesopotaniaban
Hirdetvén urunkat Edisa varasban,
Hivá mindeneket hinni az Christusban,
Hogy be mehessenek boldog menyországban.
Es ennek utána együve iutanak
Eök az Persiaban szolgai urunknak,
Hollot sok népeket hitére Christusnak
Térétették volna édes megváltonknak.
Mellyet uegezetre meg bizonitannak,
Mert martiromságot érte kostolanak,
Igy uéuék iutálmat predikalásoknak,
Boldog apostoly az Christus Jesusnak.
Dicsirtessel atya mindenhato Isten,
Vele egyetemben az fiu ur Isten,
Szent lélekkel edgyüt egy bizony ur Isten,
Halálunk oráian légy kegyesség, Amen.

6 hágy<ot> Az áthúzott betűk fölött: van 11–12 A kipontozott részek a kézirat csonkasága miatt hiányoznak. 19 vitézéd 29 E sor a kézirat csonkasága miatt hiányzik; a II. variáns 17. sora alapján pótoltuk.

Kézirata:

Pécsi-ék. 1674, 47b–49b. – Cím: DE SANCTIS APOSTOLIS SIMONIS ET IVDAE XXVIII 8BRIS. – Nótajelzés: Nota in Folio 95 [ = Hálaadásunkban rólad emlékezünk]. [Későbbi kézzel:] Eandem.

Szövege megtalálható még: Paksi Márton György-ék. (1760, 527).

Tanító ének Szent Simon és Júdás apostolokról, akik a hagyomány szerint együtt haltak vértanúhalált. Mindkettő neve szerepel az evangéliumi apostol-névsorokban (Mt 10,4; Mk 3,18). Működésük és haláluk történetét az ókeresztény hagyomány őrizte meg. Eszerint együtt tanítottak Jeruzsálemben, Egyiptomban, Arábiában, Perzsiában és Mezopotámia Edessza nevű városában. Ünnepük: okt. 28. Lásd: LexChrIkon 8, 368. és 423.; magyarországi tiszteletükről: Bálint 1977, II, 404–9.

Az ének krónikás elbeszélő stílusban hét bevezető strófában Isten oltalmát kérve a két apostol követésére buzdít. Ezután a névtelen szerző öt strófában a két apostol életét foglalja össze. A záró strófa a szokásos doxológia. A Pécsi-ék.  hasonló énekeihez mérve ez a darab viszonylag rövid, ami forrása  rövidségével magyarázható. Az életrajz ugyanis a Tridenti Zsinat nyomán megújított Breviarium Romanum napi zsolozsmájából a matutinum egyetlen életrajzi olvasmányán alapszik. Ez a megfelelő verssorok számának feltüntetésével és a szövegrészek kiemelésével a következő:

29–40: Simon Chananaeus, qui et Zelotes: et Thaddaeus, qui et Judas Jacobi apellatur in Evangelio, unius ex canonicis epistolis scriptor, hic Mesopotamiam, ille Aegyptum evangelica praedicatione peragravit.
41–44:Postea in Persidem convenientes, cum innumerabiles filios Jesu Christo peperissent fidemque in vastissimis illis regionibus, et efferatis gentibus disseminassent, doctrina et miraculis,
45–49:ac denique glorioso martyrio, simul sanctissimum Jesu Christi nomen illustrarunt.

Versforma: 12–12–12–12 (a–a–a–a); a sorok 6/6 osztásúak.

Feltételezett dallama: RMDT I., 15/II. sz. – A későbbi kézzel beírt Eandem nyilvánvalóan a kéziratban található előbbi ének dallamára vonatkozik. Az ott is olvasható Folio 95. feloldásáról lásd: De Sancto Luca evangelista XVIII 8bris c. jz.
Hátra Kezdőlap Előre