Szent Simon, és Szent Judas apostolrol*

Nota: Ebredgyél-fel Világ büneidböl

EÖrök Ur Isten, bölcseségnek Ura,
Ki vagy mindennek nagy bölcs tanitója:
Özvegyek, árvák kegyes táplálója,
Néked sziböl könyörgöknek, vagy meg-halgatója.
Engedd Szent Atyánk, néked esedezz ünk,
El-hagyván vétkünk, csak téged tisztellyünk:
Tellyes szivünkböl, lelkünkböl szeressünk,
Parancsolatidnak úttyán igazán mehessünk.
E' rosz Világot adgyad meg-útálnunk,
Szólgaid lévén, éretted fáradnunk:
Mint Szent Simon Judás bátran harczot állyunk,
Vélek egyetemben Menyben örökké vigadgyunk.
Kiknek innepét mái-napon illyük,
Keresztyénségül minnyájan becsüllyük:
Tisztességekre egy szivel szentellyük;
Kérünk azért Szent Ur Isten, hogy véled lehessünk.
Szent Simon Apostol, Urunk Tanitványa,
Evangeliomnak serény szolgája:
Hirdeté bátran AEgyptus Országba,
Jerusálem Városába, és Sidó Országba.
Szent Judás Apostol Mesopotámiában,
Hirdeté Christust Edessa Városban:
Int mindeneket hinni a' Christusban,
Hogy bé-mehetnének vélle bóldog Menyországban.
Ennek-utánna együvé jutának,
Nagy Persiában szolgai Urunknak;
Erejével számtalan csudáknak,
Sok népet meg-téritének a' Christus IESUS-nak.
Mellyet végtére meg-bizonyitának,
Mártyromságot mert ök kóstolának:
Igy vévék hasznát prédikállásoknak,
Dicsösséges Apostoli a' Christus IESUS-nak.
Tégedet kérünk dicsö Szent Háromság,
Mennyen, és földön hatalmas Uraság:
Itiletkor ne bántson a' fogság,
De söt fogadgyon-bé minket az örök bóldogság.

5 esedezünk,

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 441–2. – Cím: SZENT SIMON, és SZ. JUDAS APOSTOLROL. – Nótajelzés: Nota: Ebredgyél-fel Világ büneidböl.

Szövege megvan a második kiadásban is (1719, 374).

Tanító ének Szent Simon és Tádé apostolokról, a Pécsi-ék. 47b. lapján kezdődő históriás-epikus hangvételű darabjának (De Sanctis apostolis Simonis et ivdae XXVIII 8bris c.) rövidített és javított változata. Kájoni a korábbi kéziratos hagyományra visszavezethető mintát a maga választotta dallam nyomán formájában is átalakította.

Versforma: 11–11–11–14 (a–a–a–a).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT I., 219/II. sz. – A dallammintában a strófák első három sora 10-es; Kájoni ettől eltért, bizonyára a dallam egyik hangjára (talán a kezdőre) több szótagot alkalmazva. Az éneklésben való bizonytalanságot mutatja, hogy négy sorban (11., 17., 21. és 27.) a szótagszám a képlettől ugyancsak eltér.
Hátra Kezdőlap Előre