De Sancto Martino*

Nota: Adgyunk hálát az Urnak, mert érdemli

SZent Márton születék Magyar-Országban:
Szombat-helyen, pogányság vakságában.
Midön tiz esztendöt el-töltött vólna:
A' pogányságnak ö ellene-monda.
Csak hamar a' Vitézek-közzé álla:
A' Romai Császárok udvarába.
Irgalmasság ö-benne találtaték:
Szegény Kúldús tölle meg-ruháztaték.
A' Christus ö-nékie meg-jelenék:
Illyen kegyes beszéddel emlekezék:
Tegnapi-nap mezitelenségemben:
Meg-ruháztál engem Kúldús képében.
Ki-ért te velem én dicsösségemben:
Elsz, és uralkodol örökké Menyben.
Vitézi állapottyát változtatá:
Es a' Szent Szerzetben magát iratá.
Nagy sok csudákat-is cselekszik vala:
Mert három halottat ö fel-támaszta.
A' Sátánt halálakor ö meg-feddé:
El-üzé, s' maga lelkét Menybe küldé.
Keresztyéneknek Keresztyén szép példa:
Elete imádsággal, s' Hittel vala.
Magyarok, ti azért az ö életét:
Kövessétek, s' szentellyétek innepét.
Ha véle akartok, és a' Christussal:
Elni, és vigadni édes Urunkal.
Dicsiret Atya, és Fiú Istennek:
A' Vigasztaló Szent Lélek Istennek.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 470–1. – Cím: DE SANCTO MARTINO. – Nótajelzés: Nota: Adgyunk hálát az Urnak, mert érdemli.

Szövege megtalálható még: Mocsy Elek-ék. (1798, 71a–b).

Tanító ének Szent Márton püspök hitvallóról. Tiszteletéről lásd: De Sancto Martino episcopo et confessore XI 9bris c. jz. – Tartalma szerint párhuzamba állítható a Pécsi-ék. terjedelmesebb, históriás-epikus hangvételű énekével (De Sancto Martino episcopo et confessore XI 9bris  c.). Lehetséges, hogy Kájoni János ezt a szöveget egy korábbi kéziratos forrásból ismerte, stílusát azonban tömörítette és új dallamra alkalmazta.

Versforma: 11–11 (a–a).

Dallama a nótajelzés alapján: RMDT II., 330. sz. és RMDT I., 134/III. sz. – A nótajelzés, amely katolikus gyűjteményben másutt nem fordul elő, egy a 136. zsoltár alapján készült német protestáns asztali áldás magyar parafrázisára utal; ez a Cantionale catholicum esti énekei között is megtalálható (1676, 533; 1719, 460).
Hátra Kezdőlap Előre