Szent Xaverius Ferencz officioma *

 
ISTENI DICSÉRETRE VALO HIVATAL

FErencz világ dicsösége,
S-második égö lámpása;
Kinek olly nagy fényessége
Ignatz után hogj nincs mássa.
Halgasd búzgo szeretetböl
Téged dicsirö verseket:
Segítsd igaz tiszta szivböl
Téged ohaito lelkeket.
Azon tüzzel lángodozzék
Szivünk; melljel te geriedtél:
Es hogy Jesus dicsértessék
Mindenekben, búzgon égtél.
Add, hogy Isten szent malasztya
Gyökerezzék bé lelkünkben:
Melly azt nékünk meg adhattya
Hogy éllyünk örök életben.
Dicsértessék Szent Háromság
Szent Xaverius Ferenczben:
Kivel földi, s-égi világ
Vagyon uy s-nagy fényességben.
 
A' MATUTINUMRA
Az-Az A' Veternyere
NEm de nem nagy láng ereje
Ragadta el te szivedet
Xavier; nehéz ösvénye
Az Egnek hogy igy meg tetszet.
Sem világi dicsöségnek
Fényes mulandoságátul
Sem à csalárd szerencsének
Tartoztattál békójátul.
Sem friss erö s-ékes termet
Sem jövendö pompás tisztek
Sem tisztekben nagy böcsület
Nem árthattak te szivednek.
Mind ezeket meg tapodván
Fel találtad élet utyát:
Bátor szivel azon járván
Megis nyerted boldogságát.
Dicsértessék Szent Háromság
Szent Xaverius Ferenczben
Kitül tanulhat az világ
Bizni csak egy Istenben.
 
AD LAVDES
A' Dicséretekre
MInt köszikla meg sem indul
Az haboknak ostromlásán:
A szeleknek nemis hódúl,
Erölködnek ha rontásán.
Ugy Szent Ferencz az egekhez
Lelki képen tartozkodván:
Nem hait földi fellyegekhez,
Azokat felyül halàdván.
Pokolbéli ellenségek
Agyarkodván, ki mutattyák
Mit nem tenne gyülölségek,
Bottal testét sanyargattyák.
Ez Ferencznek csak nevetség
Ördögöknek nagy boszuság:
Angyaloktul van segitség,
S-Istentül lelki vigasság.
Dicsértessék Szent Háromság
Szent Xaverius Ferenczben
Kitül tanulhat à világ
Istent félni késértetben.
 
AD PRIMAM
Elsö Orara
MInémü lángnak ereje
Ragadt Ferencz az égben?
Midön szivednek veleje
Gyönyörködöt Istenben.
Akkor égi vigassággal
Táplálhattad lelkedet:
Es az élet fö kúttyával
Meg tölthetted szivedet.
Azért raitad az édesség
Hatalmazván, fel kiáltád
Elet kuttya, Elég, Elég
Bövségedet tartoztatnád.
Ne tartoztasd kegyes Atya
Böven folyo malaszt vizét:
Téged ha meg töltöt kúttya
Nékünk engedd eggijk részét.
Dicsértessék Szent Háromság
Szent Xaverius Ferenczben
Ki által az egész világ
Uszszék égi édességben.
 
AD TERTIAM
A' Harmad Orara
MEly Isteni buzgoságot
Xaverius viselhetet:
Mikor égi élö magot
Japoniában bé vetet.
Az ördögök ki vettetnek
Japonia Bálványbul:
Es pokolban üzettetnek
Régen hódúlt országokbul.
Bálványozo Papi rendek
Fogyatkoznak böcsületben
Egy, Istennél kedves lélek
Ferencz vagyon tiszteletben.
Az bé vetett jo magvaknak
Martyromok az gyümölcsök:
Kikkel telnek égi karak
Mint buzával gazdag csürök.
Dicsirtessék Szent Háromság
Szent Xaverius Ferenczben
Ki által setét világ
Terült boldog fényességben.
 
AD SEXTAM
A' Hatod Orara
O Melly nagy bizodalommal
El kezdett uttyát járhattya!
Kit lelki nyugodalommal
Hordoz az Isten Malasztya.
Ferencz köves Japoniát
Ruhátalanul el jária
(Hogy ha tehetné panaszát,
Szeretetinek ruhája.)
Ferencz nem keres fejének,
Nagy hévségekben süveget:
Minden jol szolgál, á kinek
Arnyékot hait à szeretet.
Mint à lelki szép forrás
Piros vérrel folydogálnak:
Ugy itili hogy mind rosás,
Tövises uton ha járnak.
Dicsértessék Szent Háromság
Szent Xaverius Ferenczben
Kitül tanulhat á világ
Gyönyörködni szegénységben.
 
AD NONAM
A' Kilenczed Orara
Nagy tüze buzgoságodnak
Ferencz, fel geriedt szivedben
Koronáját Martyrságnak
Hogy kivántad életedben.
Világ végén fel találod
Sinást, holott (könnyen) vélted
Hogy lehetne martyrságod,
Melly te néked volna élted.
Kivánságod bé nem telik
Mert Sinásnak vas kapuia,
Mint kivántad, meg nem nijlik
Leszsz szivednek ez nagy buya.
De ha kivánsz Martyrságot
Öldözöd leszz à szeretet:
Ezis adhat boldogságot
Nemis öntvén ki véredet.
Dicsirtessék Szent Háromság
Szent Xaverius Ferenczben
Kitül tanulhat az világ,
Martyr lenni szeretetben.
 
AD VESPERAS
A Vetsernyére
MAr el érte az nyavalya
Xaverius belsö tagiát
Avagy inkáb ki mutattya
A' Szeretet égö lángiát.
Vagy kegyetlen, vagy irgalmas
Öldözöje buzgo szivnek
Oh szeretet bár ne mulas,
Légy orvosa szenvedésnek.
Hogy ha hallod óhaitásit
Kikkel búcsút ád világnak
Vágd el az halál kötelit
Szinét lássa hogy Urának.
Örülhetünk vigadhatunk
Xaverius menybe indul
Kérésünkben meg hallattunk
Örök életre már fordul.
Dicsirtessék Szent Háromság
Szent Xaverius Ferenczben
A' ki által ez à világ
Juthasson örök életben.
 
A COMPLETARA
FErencznek sok nagy csudáit
Elöl immár ki számlalya
Kikkel segité Fiait:
Azért ötet kiki áldgya.
A vakoknak látásokat,
Járásokat à sántáknak,
Süketeknek hallásokat
Meg adni, ne véld csudának.
Xaverius hatalmával
Eletekis az holtaknak
Meg tért, ugy birt az halállal
Meltán tarhadd ezt csudának.
Mostis ötet óhaitóit
Egbül nézi kegyes szemmel:
S' Kész hozzá folyamódoit
Vigasztalni segitséggel.
Dícsirtessék Szent Háromság
Szent Xaverius Ferenczben
Kitül vészen ez à világ
Sok jot csuda tételiben.
 
AJÁNLAS SZENT XAVERIUSHOZ
Ferencz világ dicsösége
S-második égö lámpása:
Kit most egek fényessége
Dicsöit, s-Isten látása.
Ki az bárányt most követed
Mennyegben, bóldog szüzekkel
Es azokat azt tiszteled
Örvendetes énekekkel.
Vayha mi-is à tisztaság
Uttyát veled ugy járhatnánk
Hogy általad à boldogság
Koronáját el várhatnánk.
Add, hogy legjen tiszta szivünk
Tégedetis ugy kövessünk
Hogy ne legyen mocskos lelkünk
S-következzék dicsöségünk.
Dicsirtessék Szent Háromság
Szent Xaverius Ferenczben
Ki által à szép tisztaság
Gyökerezzék bé lelkünkben.

Nyomtatott kiadása:

Két Egö Lampas. Nagyszombat 1669, 59–83.

Kisofficium Xavéri Szent Ferenc tiszteletére. Az Officium S. Francisci Xaverii Societatis Iesu című latin kisofficium Francisce Mundi gloria, orbisque lumen alterum kezdetű, a jezsuiták második legnagyobb szentjének életét elbeszélő és hórákra osztott himnuszának fordítása. Chevalier a himnuszt részekre bontva  tartotta nyilván: 6527, 16775, 2785, 21962, 16225, 13511, 16706, 18772, 16722, 6527. Szövege legkorábban XVII. századi jezsuita kéziratból ismeretes. A vers műfajáról lásd Boldogh aszszonyunk Szüz Maria, macula nélkül valo fogantatásárul kis officium c. jz. Fordítója ismeretlen.

A himnuszokat kísérő, részben ismétlődő prózai szövegek (versiculus, responsorium, antiphona, könyörgés) az idézett forrásban a következők:


SZENT XAVERIUS FERENCZ OFFICIOMA.

Isteni dicséretre valo hivatal.

 

FErencz világ dicsösége…[1–20.]

 

A' MATUTINUMRA

Az-Az

A' VETERNYERE

 

Iesus neve szereteti gerieszsze mi szivünket. Amen. …[A bevezető mint Szent Ignác kisofficiumában, lásd Szent Loyola Ignatz officivma c. jegyzetében.]

 

DICSÉRET.

 

 

Nem de nem nagy láng ereje …[21–40.]

 

Antiphona. Ez az égő és világos lámpás melly à világon ki teriedett, Eretnekség setétségére igaz világosságot hozot, és à meg hült emberi szivekben igaz buzgo Isteni szeretetet gerjesztet.

V. Könyörögi érettünk Sz. Ferencz

R. Hogy méltok legyünk Kristus igiretire.

 

KÖNYÖRÖGIÜNK.

 

Úr Isten, ki az Indiai Pogánjságot Szent Ferencz praedikállasi és csuda tételi által à te Anyaszentegyházadba bé fogadni akartad: engedd irgalmassan, hogy à kinek dicsöséges érdemit tisztellyük, joszágos cselekedetinek példáját-is kövessük. A mi Urunk Iesus Kristus által, ki te veled él és uralkodik Szent Lélek eggyességében mind örökkön örökké. Amen.

 

AD LAVDES

A' Dicséretekre.

 

Jésus neve szeretet …

 

DICSERET.

 

Mint köszikla meg sem indul …[41–60.]

 

Ant. Hasonlóvá teszem ötet à bölcs emberhez, ki az ö házát kösziklára épitette.

V. Szerette ötet az Ur, és fel ékesitette ötet

R. Dicsöségnek ruházattyában öltöztette ötet.

 

KÖNYÖRÖGYÜNK

 

UR Isten, ki à tégedet dicsoitoket dicsoited, és à te Szentidnek tiszteleti által tiszteltetel engedd irgalmassan, hogy à kik te Szent Xaverius Ferenczednek dicsöséges érdemit tisztellyük, az ö szó-szóllását, és oltalmának kegyes voltát érezzük. A mi Urunk Jesus Kristus által. Amen.

 

AD PRIMAM.

Elsö Orara.

 

Jesus neve szereteti…

 

Dicséret.

 

 

Minémü lángnak ereje …[61–80.]

 

Ant. Ez à Férfiu à világot meg vetvén, és à földieken diadalmaskodván, mennyey gazdágságot szerze szájával, kezével.

V. Az Igazat vezérlette az Ur Igaz utakon.

R. Es meg mutatta néki Isten országát.

KÖNYÖRÖGIÜNK. UR Isten, ki az Indiai …

 

AD TERTIAM.

A' Harmad Orara.

 

JEsus neve szereteti …

 

DICSÉRET.

 

MEly Isteni buzgóságot …[81–100.]

 

Ant. Találtam Davidot szivem szerint való Férfiut ki minden akaratimat meg cselekszi.

V. Minden cselekedetben adot vallás-tétele à Szentnek.

R. Es fel-magasztaltatnak dicsöségében igéjének.

 

KÖNYÖRÖGIÜNK.

 

VR Isten ki à te szolgádat Sz. Xaveriust, à világ édesgetésitül el vonván, à lelki gyönyörüségekre magadhoz hitad: engedd kérünk, hogy à kit Indiai Apostolnak ismérünk è földön te nálad szószóllonknak és kesz gyámolunknak érezzük mennyekben. Az Ur Jesus Christus által. Amen.

 

AD SEXTAM.

A' Hatod Orara.

 

Jesus neve szereteti …

 

DICSÉRET.

 

 

O melly nagy bizodalommal …[101–120.]

 

Ant. El választott edényem ez én nekem, hogy hordozza az én nevemet az Népek és Királyok elött.

V. Mindeneknek mindenné löttem.

R. Hogy mindeneket Kristusnak nyernék.

 

KÖNYÖRÖGIÜNK.

 

UR Isten, ki az Indiai …

 

AD NONAM.

A' Kilenczed Orara.

 

Isten neve szereteti …

 

DICSERET.

 

Nagy tüze buzgoságodnak …[121–140.]

 

Ant. Ez az, à ki à Kristus Evangeliomat mindenkór szivében hordozta, és sem nappal sem eijel az Istennel valo beszélgetésben és imádságban meg nem szünt.

V. Az Igaznak szája elmélkedik békességet.

R. Es az ö nyelve szoll itiletet.

 

KÖNYÖRÖGIÜNK.

 

VRam Jesus Kristus, à ki mi érettünk drágalátos Szent véredet ki öntötted: engedd nékünk malasztodat, mellyel hivatalunknak meg fellyünk [!], és mikor mindeneknek mindenné löttünk, Szent Ferencz társaságában legyünk mennyekben. A mi Urunk Jesus Christus által, ki te veled él és uralkodik Szent Lélek eggyességében mind örökkön örökké. Amen.

 

AD VESPERAS.

A Vetsernyére.

 

IEsus neve szereteti …

 

DICSÉRET.

 

 

Mar el érte az nyavalya …[141–160.]

 

Ant. Ez az ember mindeneket meg cselekedet kiket szollott néki az Isten; és mondotta ö néki: iüyi bé az én nyugodalmomban, mert téged láttalak igaznak én elöttem minden népek közzül.

V. Az ö Istene törvénye az ö szivében.

R. Es meg nem csalattatnak az ö járási.

 

KÖNYÖRÖGIÜNK. VR Isten, ki …

 

A COMPLETARA.

 

Jesus neve szereteti …

 

DICSÉRET.

 

Ferencznek sok nagy csudait …[161–180.]

 

Ant. Ez esmérte meg az igazságot, és látot nagy csudalatossagat; és fel ékesitette az magosságot, és találtatott à Szentek számában.

V. El választotta ötet az Isten, és elöválasztotta ötet.

R. Es az ö hailékában lakni hatta ötet.

KÖNYÖRÖGIÜNK. Úr Isten, ki …

 

Ajánlás Szent Xaveriushoz.

 

 

Ferencz világ dicsósége …[181–200.]

V. Könyörögi érettünk Sz. Ferencz

R. Hogy méltok legyünk Kristus igiretire.

 

KÖNYÖRÖGIÜNK.

VR Isten, ki à te országod Evangeliomát, az idegen népek és el reitett nemzetségek között, à te Szent Xaverius Ferenczed praedikállása által el hintetted, és az ö szentségét tisztaságos testének épségében való csudálatos meg tartásával ki mutattad: engedd kérünk, hogy à kinek emlékezetét gyakorollyuk annak tökéllességet [!]-is kövessük. A mi Urunk …

 

*

 

A kisofficium magyar fordításának mintájául szolgáló latin szöveg a XVII–XVIII. századi jezsuita imádságoskönyvek magyarországi kiadásaiban is megtalálható. Szövegét a Manuale Sodalitatis Beatae Virginis Visitantis első hazai ismert kiadásából (Tyrnaviae 1668, 381–395) közöljük:

OFFICIVM S. FRANCISCI XAVERII Societatis IESU.

INVOCATIO.

 

1.FRANCISCE Mundi gloria,3.Mens incalescat spiritu,
 Orbisque Lumen alterum. Illo incitata spiritu.
 IGNATIO quem proximum, Quo tu flagrabas unicè,
 Gradu secundo ponimus. Augere Christi gloriam.

2.Audi Clientum carmina,4.Fac, ut medullas pectorum,
 Quae mente gratâ pangimus:  Coelestis intret gratia,
 Et ora te canentium, Quae nos supernis sedibus,
 Aurâ favoris subleva. Terris solutos usserat.

 

5.Sit Trinitati gloria,
 Quae per suum XAVERIVM,
 Vtrumque Mundi cardinem,
 Novo replevit lumine. Amen.

 

AD MATVTINVM.

 

Amor Nominis JESVS accendat praecordia nostra. Amen.

V. Domine labia …[lásd a Szent Ignác-kisofficium latin változatában, a SDzent Loyola Ignatz officivma c. ének jegyzetében]

 

HYMNVS.

 

6.Quis te, Xaveri, flammeae8.Non forma, non aetas tui
 Mentis subegit impetus? Fregére robur pectoris,
 Virtutis altum ut tramitem Non corporis mendax honos,
 Ausu virili scanderes: Eburque frontis candidum.

7.Non te coruscus lubricae9.Haec cuncta calcans fortiter
 Fulgor fefellit gloriae: Gressu superbo praeteris:
 Non fascinavit aureas Sic Victor ad tutissimam
 Fortuna nectens compedes. Arcem salutis evolas.

 

10.Sit Trinitati Gloria,
 Quae per suum Xaverium
 Calcare pompam, saeculi
 Rudes alumnos edocet. Amen.

 

Antiphona. Iste est lucerna ardens, et lucens, qui tenebris Haeresum Mundo offusis lumen verae Fidei adduxit, et frigidis hominum mentibus charitatis impertivit amorem.

V. Ora pro nobis S. Francisce Xaveri.

R. Vt digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. Deus, qui Indiarum Gentes beati Francisci praedicatione, et miraculis Ecclesiae tuae aggregare voluisti: concede propitius, ut cujus gloriosa merita veneramur, virtutum quoque imitemur exempla. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, etc.

 

AD LAVDES.

 

Amor Nominis Iesu …

 

Hymnus.

 

11.Ceu vasta rupes Caucasi13.Ruunt Cyclopes inferi,
 Iactata saevis fluctibus Tunduntque terga fustibus.
 Nullo movetur turbine, Jacus sed illa voluptans
 Nec sentit iras aequorum, Funes putavit balsama:

12.Sic alta mens Xaverii14.Sic ridet iras Tartari,
 Caelo sereni verticis Sic atra ridet agmina:
 In nube culmen admovet, Pro se cohortes aetheris.
 Nec nostra sentit nubila. Dum militarent, aspicit.

 

15.Sit Trinitati gloria,
 Quae per suum Xaverium,
 Virtute non constantiae
 Nudos obarmat milites, Amen.

 

Antiphona. Similabo eum viro sapienti, qui aedificavit domum suam supra petram.

V. Amavit eum Dominus, et ornavit eum.

R. Stolam gloriae induit eum.

Oremus. Deus qui glorificantes te glorificas, et in Sanctorum tuorum honoribus honoraris; concede propitius; ut qui Beati tui Francisci gloriosa merita colimus, ejus pia patrocinia sentiamus. Per Dominum etc. Amen.

 

AD PRIMAM.

 

Amor Nominis Iesu …

 

Hymnus.

 

16.Vis illa qualis ignea,18.Hinc illa vox creberrima,
 Quae te Xaveri, sustulit, Jactata terris omnibus:
 Dum supplicares Numini, Satis, Satis vos Caelites,
 In ipsa raptus sidera: Rivos beatos claudite,

17.Illic licebat Nectaris,19.Sed parce, parce, mi Pater:
 Natare fontem lucidum: Si tu redundas ebrius
 Illic licebat intima, Deumque plenus excutis,
 Intrare caeli gaudia. Tuos clientes aspice.

 

20.Sit Trinitati Gloria,
 Quae per suum Xaverium.
 In uda terrae viscera
 Coeli fauores depulit. Amen.

 

Antiphona. Hic Vir despiciens Mundum et terrena triumphans, diuitias Caelo condidit ore, manu.

V. Iustum deduxit Dominus per vias rectas.

R. Et ostendit illi regnum Dei.

Oremus. Deus qui Indiarum …

 

AD TERTIAM.

 

Amor Nominis Iesu …

 

Hymnus.

 

 

21.Quantus ardor Numinis:23.Hic nemo Chamis supplicat
 Francisce, Te compleverat: Nulli timentur Amidae;
 Cum Iaponum noualibus Algent, famentque Bonzij,
 Caeleste Semen spargeres? Christi triumphat Signifer.

22.Pelluntur Aris Daemones,24.Ex hoc semente pullulat
 Actique regnis dulcibus, Seges beata Martyrum.
 Chara migrantes Iapone Vnde annuis jam messibus
 Ad nigra tendunt Tartara. Caeli replentur horrea;

 

25.Sit Trinitati Gloria,
 Quae per suum Xaverium
 Caecis videre Gentibus
 Lucem dedit mirabilem, Amen.

 

Antiphona. Inveni David virum secundum cor meum, qui faciet omnes voluntates meas.

V. In omni opere dedit confessionem.

R. Et excelso in verbo gloria.

Oremus. Deus, qui famulum tuum Franciscum de mundi illecebris amotum ad spiritualis vitae delicias evocasti, praesta quaesumus, ut quem Indiae Apostolum agnoscimus in terris, Patronum apud te semper sentiamus in Caelis. Per Dominum nostrum, etc. Amen.

 

AD SEXTAM.

 

Amor Nominis Iesu …

 

Hymnus.

 

26.O Quam fideli pegaso28.Caput relictum solibus
 Molles per auras labitur, Vmbram galeri negligit;
 Quemcunque dorso nobili Sat tectus est, cui desuper
 Felix recepit gratia? Suspendit umbram Charitas.

27.Franciscus inter Iaponum29.Pes purpuratas sanguine
 Saxeta nudus ambulat: Se credit inter lilia;
 (Si nudus est, quem purpurâ  Spinasque quas calcauerat,
 Fulgente texit Charitas) Putat Rosarum basia.

 

30.Sit Trinitati Gloria,
 Quae per suum Xaverium,
 Nescire rerum commoda,
 Turbas sequaces erudit, Amen.

 

Antiphona. Vas electionis est mihi iste, ut portet nomen meum coram Gentibus et Regibus.

V. Omnibus omnia factus sum.

R. Vt omnes Christo lucrifaciam.

Oremus. Deus, qui Indiarum …

 

AD NONAM.

 

Amor Nominis Iesu …

 

Hymnus.

 

31.Quis aestus ille pectoris: 33.Sed regna stant aheneis [!]
 Quis mentis ardor intimae Dudum obserata postibus:
 Quo gestiebas Martyris Longum licet pulsaveris,
 Grandem mereri lauream. Non audieris advena.

32.Curris sinas ad ultimos,34.Francisce, vis Te Martyrem,
 Mundique pulsas limitem: Tyrannum Amorem cogita.
 Vbi illa palma parvulo Hic te coronâ nobili
 Venire sumptu creditur. Donabit absque sanguine.

 

35.Sit Trinitati Gloria,
 Quae per suum Xaverium,
 Novos amoris Martyres
 Inferre Caelis incipit. Amen.

 

Antiphona. Hic est, qui semper Evangelium Christi in pectore gerebat et non diebus neque noctibus à colloquijs divinis et oratione cessabat.

V. Os justi meditabitur sapientiam.

R. Et lingua ejus loquetur judicium.

Oremus. O Domine Iesu Christe, qui pro nobis pretiosissimum sanguinem effudisti, concede nobis gratiam tuam; qua magnae vocationi nostrae satisfacimus, et postquam omnibus omnia facti sumus, sancto Francisco associemur in Caelis. Per Dominum nostrum, etc.

 

AD VESPERAS.

 

Amor Nominis Iesu …

 

Hymnus.

 

36.Sed ecce febri torridâ 38.En qualibus suspiriis
 Exaestuare viscera: Anhelat astra scandere?
 (Si febris est, et non magis Ah! solve nexus compedum
 Amoris hoc incendium) Dirumque pande carcerem.

37.Amor tyranne parvule,39.Audimur ecce? fulgidum
 Nimisque blande carnifex: Franciscus iurat aethera;
 Quousque tandem strenuum Io triumphe, vicimus:
 Torquere gaudes Militem? Palmam teret Xaverius.

 

40.Sit Trinitati Gloria,
 Quae per suum Xaverium
 Nos his relictis sedibus,
 Tandem beatis inserat, Amen.

 

Antiphona. Iste homo perfecit omnia, quae locutus est ei Deus, et dixit ad eum: Ingredere in requiem meam, quia te vidi justum coram me, ex omnibus gentibus.

V. Lex Dei ejus in corde ipsius.

R. Et non supplantabuntur gressus ejus.

Oremus. Deus qui glorificantes …

 

AD COMPLETORIVM.

Amor Nominis Iesu …V. Converte nos Deus salutaris noster.

R. Et averte iram tuam à nobis.

V. Deus in adjutorium, etc.

V. Gloria Patri, etc.  HYMNVS.

 

41.Quis jam patrata caelitus, 43.Nam quanta, fracto marmore:
 Edisserat miracula? Rediviva surgunt funera?
 Pleni loquuntur codices, Vix ipsa mors est mortua,
 Omnisque mundus praedicat: Vico semel Xaverio.

42.Caecos videre sidera,44.Sic ille ab astris nunc quoque,
 Saltare claudos, auribus Vultus gementum respicit:
 Redire surdis tympanum Votique damnat supplices,
 Vix instar est miraculi. Dextramque claudit nemini:

 

45.Sit Trinitati Gloria,
 Quae per suum Xaverium
 Terras replet miraculis,
 Novisque Caelum civibus. Amen.

 

Antiphona. Iste cognovit justitiam, et vidit mirabilia magna, et exoravit Altissimum, et inventum est in numero Sanctorum.

V. Elegit eum Deus, et praelegit eum.

R. In tabernaculo suo habitare fecit eum.

Oremus. Deus, qui Indiarum …

 

COMMENDATIO.

 

46.Francisce, mundi gloria,48.O si teramus asperam
 Orbisque lumen alterum:  Tecum pudoris semitam?
 Qui nunc beatis Caelitum Da, da, Pater, quod poscimus:
 Mensis quietus accubas: Nec sperne vota supplicum:

47.Agnum secutus praevium49.Sint pura nobis pectora,
 Ludis choreas Virgines; Foedata nullis sordibus,
 Interque caetus candidos Vt aemuli virtutibus,
 Comes pudicus ambulas. Pari fruamur gloria.

 

50.Sit Trinitati gloria
 Quae per suum Xaverium
 Donet pudorem mentibus,
 Et det pudoris praemia. Amen.

 

V. Ora pro nobis sancte Francisce.

R. Vt digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. Deus, qui Evangelium Regni tui per barbaras Gentes et reconditas Nationes Beati Francisci Xaverij Servi tui praedicatione seminasti, et ejus sanctitatem mirà purissimi corporis incorruptione declarasti: concede quaesumus; ut cujus recolimus memoriam, imitemur et mores: Per Christum Dominum nostrum. Amen.

 

*

 

Versforma: 8–8–8–8 (a–b–a–b). – A latin minta is négyszer nyolc szótagos versszakokból áll; a Manuale Sodalitatis B. V. Visitantis két-két sort (nyilván takarékosságból) összevonva közöl, megtartva a nyolcas sorok kezdő nagybetűit.

Dallama ismeretlen.
Hátra Kezdőlap Előre