De Sancto Thoma apostolo XXI 10bris*

Nota Hálá adásunk

Kérünk mi tégedet, kegyelmes Istenünk,
Jusson fel tehozzád az mi könyörgésünk,
Lelki testi iokkal aldgy meg azért bennünk,
Mert nagy sükségünket iol látod minekünk.
Reménsége benned az te hiveidnek
Légyen foganatos te kereszténidnek,
Kik szent neved alatt hittel vitészkednek,
Hogy az boldogságban mind-be mehessenek,
Hogy meg nem maradvan az veszedelemben,
Büneinknek, uram, nagy szulyos terhében,
Veszedelmes, undok, erös kötelében,
Könyörüluén ráytunk uégy be szent keduedben.
Légyen orvossága â te sebeidnek
Boldog illetése mindenkor lelkünknek,
Te dicsö sebeid, mint Tamas lelkinek,
Hogy ki tériünk mi-is sebébül bününknek.
 te sebeidre szüntelen nézhessünk,
Azokat peniglen és tapogathassunk,
Halálodról, uram, gyakran elmélkedgyünk,
Szenvedésid légyen elménkben mi nékünk.
Szent Thamas apostolt, kegyes Isten, melyben
Engedgyed követnünk ötet mindenekben,
Magunk meg alázvan ez gyarlo életben,
S-vele dicsirhessünk téged diczöségben.
Vegyünk példat tehat boldog szent Thamasról,
Mi üdvözétönknek szent apostolatul,
Urunk Christusunknak áldot szolgaiatól,
Féllyünk és retegiünk â mi büneinktül.
Evangeliomot sok tartományokban
Az ki predikala bátran poganyságban,
Tanitvan â népet nagy sok varasokban,
Vezérlette hiven Christusnak áklaban.
Predikala azért ö az parthusoknak,
Persiabélieknek és â medusoknak,
Az brakmanusoknak és hirkánusoknak,
Az uttan peniglen és az bráktusoknak.
Bátran végezetre méne Indiaban,
Tanita â népet ot-is az Christusban
Üdvösség uttyara, s vive boldogságban,
Hogy mind lákoznanak magas menyországban.
Es mikoron penig az ö szent életét
Igen csudalnaiak sok csuda tételét,
Az Istenhez valo buzgo szeretetit,
Szentöl és iámborúl maga viselését,
Tanitasá uttán sokan meg térének,
Mi urunk Christussál ök meg békélének,
Üdvösség dolgaban erössek mind lének,
Hamis tévelgésnek véget ök vetének.
Kiraly meg máradvan bálvany imadasban,
Ugyan azon elött valo poganyságban,
Meg busulvan rayta, vala nagy harágban,
Hogy sokat térétet az ö országaban
Hámis isteneknek ö tizteletekböl
Christus szerelmére az balvanyozásbul
Hozá igasságra ot az poganyságbúl,
Dögleletes, undok, nagy tévelgésekböl,
Halálra itélvén kiraly harágiaban
Ottan Calamina névö varosában,
Gereliekkel által verete buiaban,
Igy bizonita meg hitét az Christusban.
Evangeliomot predikalasával,
Igaz Istent nem czák nyelve vallasával,
Hanem még vérének ö ki ontasával
Meg eröséte ö végre halálaval.
Be mutatvan széppen ö pallya futasát,
Nyerességgel edgyüt Istennek â gyrat,
Örök dicsöségnek fénlö koronaiat,
Eképpen vivé el fáratság iutalmat.
Aldot légy ur Isten az magas menyekben,
Ki vigasztalsz minket keseröségünkben,
Dicsiret, dicsoség néked az menyekben,
Örökken örokke az boldog oromben.

59 Geregeliekk

Kézirata:

Pécsi-ék. 1674, 77b–80a. – Cím: DE SANCTO THOMA APOSTOLO XXI 10BRIS. – Nótajelzés: Nota in folio 95. [Későbbi kézzel:] Halá adásunk[ban rólad emlékezünk].

Szövege megtalálható még: Szoszna Demeter-ék. (1714–5, 380).

Ének Szent Tamás apostolról. Lásd XXI. decemb. Szent Thamasról c. jz. Az első részben (1–7. vsz.) az ismeretlen szerző a napi evangéliumra, az apostolnak a feltámadt Krisztussal való találkozására (Jn 20, 24–29) utal és példájának követésére buzdít. A 8–16. strófában Szent Tamás életét a Trienti zsinat nyomán  megújított Breviarium Romanum olvasmánya nyomán foglalta versbe. Ennek latin szövege a megfelelő verssorok számának feltüntetésével és a szövegrészek kiemelésével a következő:

 Thomas Apostolus, qui et Didymus, Galilaeus, post acceptum Spiritum sanctum:
29–31:in multas provincias profectus ad praedicandum Christi Evangelium:
33–36:Parthis, Medis, Persis, Brachmanis, Hyrcanis, et Bactris, Christianae fidei, et vitae praecepta tradidit.
37–40:Postremo ad Indos se conferens, eos Christiana religione erudivit.
41–48:Qui ad extremum, vitae doctrinaeque sanctitate, et miraculorum magnitudine, cum caeteros omnes sui admiratione,
49–56:et Iesu Christi amorem commovisset, illius gentis Regem, idolorum cultorem, magis ad iram accendit:
57–64:cuius sententia condemnatus, telisque confossus, Calaminae Apostolatus honorem martyrii corona decoravit.

Az utolsó versszak a szokásos záró doxológia.

Versforma: 12–12–12–12 (a–a–a–a).

Dallama: RMDT I., 15/II. sz. – A lapszámra utaló nótajelzésről ld. De Sancto Luca evangelista XVIII 8bris  c. jz.

18 tapogathassunk – utalás az evangéliumi elbeszélésre (Jn 20, 25), vö. XXI. decemb. Szent Thamasról c. 5. sor jz.

33–36 a népek nevét, akiknek Szent Tamás a hagyomány szerint az evangéliumot hirdette, Szent Jeromos és más névtelen patrisztikus iratok őrizték meg (LThK 10, 118).

66 gyrat – lásd De Sancto Emerico dvce et confessore XI 9bris  c. 21. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre