Szent Tamas apostolrol*

Nota: Követi vala etc.

SZent Tamás vala, az Ur Christusnak eggyik Tanitványa:
Ki nagy örömmel szavát hallya vala.
Mikor a' Christus a' Sidók-közzé siet váltságunkra:
Hogy öket íntse a' Mennyei jóra.
Akkor Szent Tamás nagy bátor szivel fel-kiált, s' azt mondgya:
Mennyünk-el véle mi-is a' halálra.
Noha azonban ötet egy szóval az Evangelista:
Galileusnak, s' kettösnek-is híja.
Mert midön Urunk dicsösségesen fel-támadott vólna:
Ö csak nem hiszi, hanem hogy-ha láttya.
Nyólczad-nap-után a' Christus IESUS, Szent Tamás láttára:
Ott meg-jelenik nagy álmélkodásra.
Akkor meg-feddi hitlenségéröl a' Christus, és monda:
Tekínts sebemet, s' ne légy a' vakságba.
Annak-okáért monda Szent Tamás: En Uram, s' Istenem;
Bocsásd-meg kérlek, az én gyarló vétkem.
Ennek-utánna, a' Szent Lélekkel Szent Tamás bé-telék:
s' Az igaz Hitben jól meg-erössödék.
Parthus, és Medus, Persa, Hircanus, ö tanitásával:
Igaz Hitre tér, felsö Indiával.
Kiért végtére a' pogányoktúl nagy sok kínt szenvede,
Mert el-bé-veték egy mész kemenczébe.
Az-után midön az Ur Christusnak óltáron áldoznék,
Hegyes láncsákkal ottan által-verék.
Engedd Ur Christus, hogy hidgyünk téged, az egy igaz Hitben:
Szentely-meg minket a' te kegyelmedben.
Légyen dicsiret, és nagy dicsösség te-néked Ur Isten,
Menyben, és földön, mind örökké, Amen.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 443–4. – Cím: SZENT TAMAS APOSTOLROL. – Nótajelzés: Nota: Követi vala etc. – Szövege megvan a második kiadásban is (1719, 375).

Megtalálható még a következő XVIII. századi gyűjteményekben: Zirci-ék. (1751–66, 36b), Paksi Márton György-ék. (1760, 590), Dőri Ferenc-ék. (1763–74, 393), Egervári-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 307).

Ének Szent Tamás apostolról. Lásd XXI. decemb. Szent Thamasról c. jz. A névtelen versszerző az apostol életét az evangéliumi helyek és a breviáriumi életrajz alapján foglalta össze.

Versforma: 16–11 (a–a); a sorok osztása 5/5/6 – 5/6.

Dallama: RMDT I., 130/III.

5 Mennyünk-el véle – vö. Jn 11,16: Monda azért Tamás, a' ki Kettősnek mondatik, a' tanitvány társainak: Mennyünk-el mí-is, hogy meg-hallyunk ö-véle.

22 mész kemenczébe – vö. XXI. decemb. Szent Thamasról c. 5. sor jz.

23 óltáron áldoznek – a vértanúság körülményeinek ez a mozzanata valamelyik apokrif iratból vagy legendából származik.
Hátra Kezdőlap Előre