Kájoni János

Nagy patrem*

Credo in unum Deum

ORGANO

 HIszek egy Mindenható Szent Istenben.
 Meny, és föld Szent Teremtö Istenben,
 ki örökké uralkodik Királyi nagy Felségében.
 Hiszek áldott IESUS Christusban,
 mi egy Urunkban,
 Istennek eggyetlen-egy Szent Fiában,
 kit a' Szent Atya szült minden idöknek elötte,
 Istent igaz Istentöl, világ világosságtól,
 egy igaz Istent mindenek váltságában.

CHORUS

 Isteni méltósággal
 természetben Egy az Atyával,
 mindent teremtet csak egy szavával.

ORGANO

 Ki mi-értünk emberek-ért,
 és a' mi idvességünk-ért,
 Menyböl le-szálla nagy kegyelmé-ért.

CHORUS

 Es meg-testesüle szent lélek Istentöl,
 Szüz MARIA szent méhéböl,
 testet midön fel–vön.
 Pilátusnak-alatta, fel-fesziték irígységböl,
 kínt és halált szenvedvén, el-temetteték Jóseftöl.

ORGANO

 Ottan fel-támada,
 harmad-nap hogy el-tölt vólna,
 a' mint az írás jól bizonyittya.
 Es Menyégben fel-méne,
 Szent Attyának jobjára üle,
 és el-jö az itíletre,
 az élöket és a' hóltakat hogy ott meg-itillye,
 Országának nem lészen vége.
 Hiszek Szent Lélek Istenben,
 Urunkban, elevenitönkben,
 ki ezektöl származik alá közinkben.

CHORUS

 Mert ez a' ki az Atyával,
 imádtatik és a' Fiúval,
 zeng az Eg nagy hatalmával,
 ez szóllot régen a' Profétákkal.

ORGANO

 Es hiszek az Egy közönséges, és az Apostoli Szent-egyházban,
 hiszek egy keresztséget abban,
 rút büneinknek boccsánattyában.
 Hittel vallom a' meg-hólt testeknek fel-támadását
 s' A' bóldog Istennek Szent Országát.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 511 [recte: 513]. – Cím: NAGY PATREM. CREDO IN UNUM DEUM. – Megvan a második kiadásban is (1719, 439).

Credo-parafrázis rímes prózában. Lásd Kájoni János: Adventre valo Patrem c. jz. A Cantionale catholicum előszavának tanúsága szerint szerzője Kájoni János.

Dallamát Kájoni nagy zenegyűjteménye, a „Kájoni kódex” orgonatabulatúrája nyomán közölte: Domokos 1979, 898–901, 1266. A ritmusos, rímes prózában szerkesztett ének egyes részeit a kántor és a nép felváltva énekelte.
Hátra Kezdőlap Előre