[IEr minnyájan Keresztyének…]*

Nota: O Mennyei nagy bóldogság, etc.

IEr minnyájan Keresztyének,
Enekellyünk Teremtönknek:
Adgyunk hálát Istenünknek.
Kik lakozunk Izraëlben,
Keresztyéni eggyességben:
Az Istennek seregében.
Mert nagy az Urnak Szent neve,
Nincs e' Világnak olly helye:
Kiben nincsen Szent igéje.
Nincs ö-hozzá egyenlö már,
Mert minden ember halált vár:
Örök-élet ö-töle jár.
Uralkodik mindeneken,
Mindeneket nagy hirtelen:
Szent szemei néznek jelen.
E' földröl a' szegényeket,
Fel-vészen együgyüeket,
Es a' hü Keresztyéneket.
Meg-rontya pogány népeket,
El-hánnya a' kevélyeket,
Kárhozatra hínti öket.
El-tartya a' szegényeket,
De a' gazdag fösvényeket,
Ehséggel illeti öket.
Igaz biró mindenekhez,
Hozzá tér, a' könyörgökhöz,
A' meg-térö bünösökhöz.
Példánk erröl légyen immár,
A' tiz-ezer giráról bár,
A' bünökröl mert számot vár.
Könyörgéssel engesztellyük,
Az adós szolgát kövessük,
Le-borúlván ötet kérjük.
Irgalmasságnak kút-feje,
Bünösöknek egy reménye,
Atya Istennek Igéje.
Jöjjön hozzám, azt kiáltya,
A' kin vagyon bünnek súllya,
Meg-könnyebbül annak kínnya.
Dávid, Péter, Szent Magdolna,
Mikor keservesen sirna,
Vélek lön Isten irgalma.
IESUS Christus szelíd Bárány,
Büneinken boszszút ne-álly,
Szent Atyád-elött értünk álly.
Légy mi-nékünk Közben-járónk,
Szent Atyád-elött szó-szóllónk,
Es kegyelmes óltalmazónk.
Néked adtuk már magunkat,
Tölled várjuk óltalmunkat,
Mert rád vötted nyavalyánkat.
Légyen Christusnak dicsösség,
Szent Háromságban tisztesség,
Es mi-nékünk kegyelmesség.

A versszakok 3. sorai megismétlődnek.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 536–7. – Felirata és nótajelzése: MAS. Nota: O Mennyei nagy bóldogság, etc. – Az 1719-i kiadásból kimaradt.

Vasárnapi ének a pünkösd utáni 21. vasárnapra. A névtelen szerző az előírt perikópa, a szívtelen szolgáról és a megbocsátásról szóló példabeszéd (Mt 18, 23–35) tanulságát foglalta énekbe.

Versforma: 8–8–8 (a–a–a).

Dallama: RMDT I., 220/II. sz.

4 lakozunk Israëlben – Isten népe között, az Egyházban.

29 A' tiz-ezer giráról – Mt 18, 23–24: Az-okáért hasonlítatott a mennyeknek országa egy ember-királyhoz, ki számot akara vetni az ö szolgaival. És mikor számot kezdett vólna vetni, eleibe viteték egy, ki tíz ezer talentommal tartozik vala néki. A giráról: De Sancto Emerico dvca et confessore V 9bris c. 21. sor jz.

32 Az adós szolgát kövessük – Mt 18, 25–27: Mikor pedig nem vólna honnét meg-fizetné, parancholá az ura, hogy el-adattatnék ö, és a' felesége, és a' fiai, és mindene a' mie vala, és meg-fizettetnék. Le-borúlván pedig ez a'  szolga, kéri vala őtet, mondván: Légy békével hozzám, és mindeneket meg-fizetek néked. Könyörülvén pedig az Úr azon a' szolgán, el-bochátá őtet, és az adósságot meg-engedé néki.

40 David, Péter, Szent Magdolna – a bűneiket megsirató, megbánó bibliai személyek.
Hátra Kezdőlap Előre