Pater noster*

O Mi Menybéli Szent Atyánk.
Irgalmazz mi-nékünk.
Dicsösségedböl nézz reánk.
O jó Atyánk.
O Istenünk könyörüly mi-rajtunk,
hogy te-elötted kedves fiak lehessünk.
Szenteltessék te neved,
Es mi-bennünk tellyék kedved.
Országod jöjjön mi-hozzánk,
Malasztod szállyon mi-reánk.
Légyen te akaratod-is,
Mint Menyben, úgy e' földön-is.
Minden-napi kenyerünket
Add-meg lelki életünket.
Es úgy bocsásd-meg bününket,
Mint mi-is mások vétkeket.
Ne-vigy minket kisirtetben,
Segély-meg minden igyünkben.
De szabadíts a' gonosztúl,
Oltalmazz a' kárhozattól.

6 A sor után: minden vers igy jár.

Nyomtatott kiadása:

Kájoni János: Cantionale catholicum. Csík 1676, 768. – Cím: PATER NOSTER. – Az 1719-i kiadásból kimaradt.

Miatyánk-parafrázisból szerkesztett válaszos ének közönséges időre és vasárnapokra. Kájoni a Processióra-való Három Ének összefoglaló címmel e Miatyánk-parafrázis után az Idvez-légy szép szüz Maria, kyrie eleison kezdetű Ave Maria-parafrázist (Ave Maria [IDvez-légy szép szüz MARIA…] sz.) és a Hiszek Egy Atya Istenben, Irgalmazz  kezdetű Credo-parafrázist ([IDvez-légy szüz Szent Borbála…] c.) közölte. Ezek az első helyen lévő Miatyánk-parafrázis nótájára utalnak, ennek nótajelzését azonban nem közölte. Szövege eltér a kassai Cantus catholici azonos kezdetű énekétől ( Pater noster c.), formája azonban megegyezik azzal; itt a kottás dallam is megtalálható. Kájoni  ezt a dallamot ismerhette és erre szerkeszthette három körmeneti éneklésre szánt énekét. A Miatyánk versbe foglalt mondatait a kántor énekelte, amire a nép a refrént felelte. Szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–6–8–4–10–12 (a–b–a–x–b–b); a 2. és a 4–6. sor refrén.

Dallama: RMDT II., 185. sz.
Hátra Kezdőlap Előre