[Figyelmez keresztyén Lélek…]*

Figyelmez keresztyén Lélek, mire jntnek Szentek.
Hogy e' Világ bünökben áll, s Jstentöl táuul áll.
Az Jstennek Profétáj s eröss bizonságj;
E Világ bünét hirdették, és jóra jntették.
Vnalmas uolt ö életek, és szomorú sziuek.
Jsten után fohaszkodtak, és ötet kjuánták.
Vén Tobias jambor firfi gyakran siránkozott;
Jstentöl halált óhajtott, s hozzá kjuánkozott.
A' nagy profeta Eljas, és uéle szent Jónás;
Látuán Világ álnokságát, kjuánták az halált.
Neuezetes Dáuid Kjrály, sokszor az Jstenhez;
Nagy fohászkodua kiáltott, hogy uegye kezéhez.
Nemes, és gazdag Salomon, és bölcs minden modon.
Mindenben látott hiuságot, rajta siránkozott.
Vgy a' Christus Apostoli, és eröss hiuej.
Szorongattattak Világtól, nem féltek halaltól.
Vgy a' sok Szent Martyromok, mint eröss bajnokok.
Bajt uiuán álnok uilaggal, jadzottak halállal.
Jntuén az Jsten hiueit, hogy Világ hiuságit,
Meg uetuén tölle fussanak, uéle ne jadzanak.
Szent Janos azt altal latta, és azért igy jrta,
Hogy kiuánságiban el-uész, s bünben semmjué lesz.
Nem de nem nagy balgatagság, és esz-uesztö uakság?
E' Világon keduen élni, mennyetis kiuanni.
Vallyon mit hasznal te néked birnod ez Világot.
Hogy ha holtod után lelked nyerj kárhozatott.
Tekénts hallandósagodat s-röujd napjaidat.
Ezekkel minden el-múlik, s mint füst, el-enyészik.
Jmé közelget az Halál, meg-ejti testedet;
És sok féle nyaualyakkal meg-környékez téged.
Ott el-heruad a' két arczád. Füll siketté uálik.
A szemeid be-szakadnak, látásod meg-szünik.
Hamar el-romol életünk, és le-húl mint virág.
El-alszik uilágoságunk, és el-hágy a' uilág.
Szent Job, és a' Szent Apostol, ezt régen hirdették
Hogy az Embernek élete, mint uirág el-múlik.
Segéld Vram hiuejdet ez árnyék uilágtúl,
Búcsút venni, s hozzád jönni, táuozuán gonosztúl.
Szentöl éluén a' Szent Hitben, s jó cselekedetben.
Hozzád tartuán, és keduedet mindenben meg-tartuán.
Engedgy abba meg-maradnunk, még örök életet,
El nem nyerünk, s tölled ueszünk, örök dicsösséget.

9 A szent szó utólag beszúrva. 19 Világ<nak> A nak szótag utólag beszúrva, majd áthúzva. 23 A nagy szó utólag beszúrva; a balgatagság 2. g-je k-ból javítva. 24 A mennyetis szó ennyeti betűi felragasztott papírcsíkon. 25 A te nék betűk felragasztott papírcsíkon; az ed kivakart betűk helyén. A birnod szó od betűi i-ből javítva. 27 A Tekénts és a napjaidat szók kivakart betűk helyén; a s-röujd szó j-je é-ből javítva. 34 el-hágy <minket> Az a' névelő utólag beszúrva. 37 A Segéld d-je y-ból javítva. 40 tartuán, <s szent> Az áthúzott betűk fölé írva: és

Kézirata:

Turóci cantionale. XVII. sz. 2. fele, 76. – Cím: Más Ének [A lapszélen:] Vj Enek. – Dallamát is közli.

Halottas ének az elmúlásról. Forrása ismeretlen, feltételezhető, hogy miként a Turóci cantionale többi éneke, ez is fordítás.

Versforma: 8–6–8–6 (a–a–b–b).

Dallama: RMDT II., 53. sz.

5 Vnalmas – jelentése a régiségben: haszontalan (NySz III, 855).

7 Tobias – a fogságba hurcolt, az Úr törvényeihez ragaszkodó öreg Tóbiás és fia történetét a róluk elnevezett ószövetségi könyv mondja el.

9 Eljas – Illés próféta története: 1 Kir 17–2 Kir 2. – Jónás – utalás az ószövetségi Jónás könyvének didaktikus célzatú történetére.

11 Dáuid – utalás a zsoltárokra.

13 Salamon – utalás a Salamonnak tulajdonított Prédikátor könyve (Ecclesiastes) kezdő szavaira: Csupa hiúság, minden csak hiúság (Préd 1, 2).

21 Szent Janos… igy jrta – 1 Jn 2, 17.

25 mit hasznal – Mt 16, 26.

35 Szent Job, és a' Szent Apostol – Job 14,2: Ki mint a' virág ki-nyílik és el-nyomattatik, és el-fút mint az árnyék, és soha azon állapatban meg nem marad. – 1 Pét 1, 24: Mert minden test mint a' fű; és minden ö dicsősége mint a' fűnek virága el-húllott. Vö. Iz 40, 6–8.
Hátra Kezdőlap Előre