[KEserves életem, Dòlgaid meg-beszélgetem…]*

Nótája, Redemptoris mater

KEserves életem, Dòlgaid meg-beszélgetem:
Már éppen el-fottál, kedvesimmel gyászban hoztál.
Immar porrá leszek, végsö búcsút veszek
tölletek kedvesim, S' Szerelmesim!
Jai nyelvem szavai El-fottak, s' testem javai.
Már földben indúltam, A' honnét régen szármoztam;
Ah bánatim nagyok, Kedvesimtöl hogy szakadok:
De régi szent hitben, Reménség kertiben,
Hogy nöttem, Jesusom Légy kegyesem!
Oh drága meg-Váltòm, Hòltomat veled biztatom.
Halálnak gyötrelme, körül vöt mèrge s-félelme;
Barátim kik vattok, szauaimra vigyázzatok:
Fönt vóltam, le-dültem; székbül porba ültem;
Kesereg életem s-romlot testem.
Ez czéllya, ez vége Világi jóknak, s'-bélyege.
Vigasztaly Istenem; Kivülled nincs hová lennem;
Hozzád még éltemben, futottam minden igyemben:
Girádat hogy vettem, S-Azzal kereskettem;
Nyújtsad már kezedet S-kegyelmedet:
szünnyék-meg félelmem; hóltomban JESVS védelmem.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 544–5. – Felirata: IX. Nótája, fol. 37. [ = Redemptoris mater, oh szentséges Szüz Mária].

Halottas ének, a halott nevében előadott búcsúztató. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 14–14–12–10–14 (a–b–c–d–e); a sorok osztása 6/8, 6/6 és 6/4, belső rímekkel.

Dallama: RMDT II., 250. sz.

11 Halálnak gyötrelme, körül vöt – Utalás a ravatalnál, a temetési szertartás elején ősi magyar liturgikus szokás szerint felhangzó antifónára, a 17. zsoltár 5. versére: Circumdederunt me dolores mortis: et torrentes iniquitatis conturbaverunt me; Környül-vettek engem a' halál-fájdalmi: és a'  hamisság pataki meg-háborítottak engem. – A temetés ősi hagyományokat őrző hazai szokása eltér a Rituale Romanum előírt szertartásától. A legutóbbi időkig használt szövegek megtalálhatók a Rituale Strigoniense XVII. századi kiadásaiban (Pozsony 1625, 127–38; Nagyszombat 1656, 124–45; Kassa 1672, 103–16). Lásd még: [KÖrnyül-vöttek halálnak sérelmi…] c. 1. sor jz. és [MInnyájan kik jelen vattok…] c. 44. sor jz.

18 Girádat – lásd De Sancto Emerico dvce et confessore V 9bris sz. 21. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre