[SZörnyü örökké-valóság…]*

Nóta, Gyakorta mongyuk, örökké; Adsint huc omnes angeli

SZörnyü örökké-valóság,
Méltán forgasz elmémben:
Ah emberi halandóság,
Sokra tanitsz éltemben.
Eörökké, mi vagy? értselek,
Ha talám meg-érthetlek;
Ha jó vagy, hadd keresselek,
Ha talám el-érhetlek.
Hadd fussak tölled, ha rosz vagy,
Minden tehetségemmel.
S' ójjam magam! ha kinod nagy,
Szemes serénységemmel.
Ah jó vagy, jò vagy híveknek;
Rosz vagy hitetleneknek:
Jó vagy, Istent szeretöknek;
Rosz bünben heveröknek.
Eörökké-valòság, jóknak
Elete vagy örökké:
Halála vagy a' roszszaknak,
Es halála örökké.
Jaj! ott s' örök jaj bujaknak,
Jaj ott részegeseknek:
Kik has Istennek szólgálnak,
Jaj böjtöt meg-szegöknek.
Ott gyomrod ugyan bé-telik
Büdös szurkos konyháról;
De gyötrelmidet nevelik,
Mikkel étetnek arról.
Tüzes kénköves kupákkal
Ott duskáson itatnak:
Meg-epedsz szomjú kinokkal,
De csep vizet sem adnak.
Jaj igazság kúfárinak,
Jaj ott hamis Biráknak:
Jaj csalárd Prókátoroknak,
S' gonosz patvarkodóknak.
Nincsen ott semmi-némü jó
Ott kegyetlen az Forum:
Nincsen ott Apellatio;
Sem Gratia, sem Novum.
Jaj kevély öltözeteknek;
Füstös láng lesz helyettek:
Jaj kevély gyöngy, láncz, s' függöknek:
Tüzes kigyó lesz értek.
Jaj szitkos átkos nyelveknek,
S' kik mást meg-rágalmaznak:
S' kik sok ártatlan lelkeknek
Vesztekkel trágárkodnak.
Jaj, kik káromlást s' esküvést
Egekre sürün szórnak;
Eörök tüz elött rejtezést
Pokolban nem találnak.
Ott álnok fösvény usora
Interest nagyot vészen:
Mert hamis száz forintokra,
Tiz ezer tüze lészen.
El-tollya Isten kegyelmét
Kapart pénzed rosdája,
Mint hogy elötted szégyenét
Vallotta kóldus szája.
A' ki máséval töltöztél,
Nagyot fizetsz érette;
Szaggattatol kinzó tüznél,
Prédálásod azt nyerte.
Ott áll orczádat le-vonnyák,
Mellyel itt szineskedtél;
Titkos bünöd ki-satúllyák,
Mellyet itt szégyenlettél.
Oh kinoknak Tenger árja,
S' véghetetlen örvénye:
Oh jajnak ott minden jajja!
Pokol kemény törvénye.
A' mint Szentek bóldogságát
Ember meg nem foghattya;
Pokolnak ugy kinosságát
Ember jól nem tudhattya.
Ah csak festett tüz Pokolhoz,
Babylon kemenczéje;
Csak játék, Pokol kínnyához,
Tüzes vas serpenyöje.
Ennek gerjesztö fuvója,
Két szó: soha! s' mindenkor!
Mellyeket Isten haragja
Ki mondott búsultakor.
Mit tesz, mindenkor kínlódni?
Míg Isten, Isten lészen.
Mit tesz, soha meg nem szünni?
Míg Isten bünt nem tészen.
Meddig lesz Isten? örökké
Mind örökkön örökké:
Meddig gyötrödöl? örökké
Mind örökkön örökké.
Gondoly Ezer Esztendöket;
Ingyen el-sem kezdetted:
Gondoly számos ezereket;
Kínod még sem végezted.
Job, végezödni a' bünnek;
Job most Istent szólgálni;
Ugy bérit örök éltünknek,
Jó reménséggel várni.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 233–6. – Felirata és nótautalása: Magyarul; Azon Nótára. [Utalás a Gyakorta mondjuk, örökké kezdetű ének dallamára, amely egyben a Quid est, quid est aeternitas kezdetű cantio dallama is; vö. Az örökké-valóságról c.] Az ének végén: Ezt, és az elöt való két Eneket, más Nótarais mondhatni: fol. 73. [ = Adsint huc omnes angeli; vö. 95. sz.] – Előtte a latin minta.

Ének az örökkévalóságról és a világ hívságáról, a Quid est, quid est aeternitas kezdetű, 28 strófából álló cantio szabad átköltése. A latin ének csak a kassai énekeskönyvben található; a himnológiai irodalom nem ismeri. Lehetséges, hogy magyar szerző műve. – A magyar átköltését az énekeskönyv szerkesztője a Farsangos napokra valo enekek közé sorolta; lásd De redamando Deo c. jz. Az ismeretlen szerző a latinból nem fordítást vagy parafrázist készített, hanem annak csupán egyes gondolatait, fordulatait követte. Az ének végén olvasható alternatív nótajelzést lásd Az örökké-valóságról c. jz.

Versforma: 8–7–8–7 (a–b–a–b).

Dallama: RMDT II., 55. és 58. sz.

15 duskáson itatnak – mértéktelenül (NySz I, 546).

19–20 Forum…Apellatio…Gratia…Novum – törvényszék… fellebezés… kegyelem… perújítás. A bírói eljárás szakkifejezéseinek használata a magyar vers szerzőjének leleménye, a latin mintában nincs meg.

24 ártatlan lelkeknek Vesztekkel trágárkodnak – bolondoznak, tréfálkoznak (NySz III, 776).

27 Interest – kamat.

29 Kapart pénzed rosdája – kuporgatott (NySz II, 107).

30 elötted szégyenét Vallotta kóldus szája – hiába kért.

34 ki-satúllyák – sajtolják.
Hátra Kezdőlap Előre