A források leírása

Petri András-énekeskönyv.

(Réti János énekmásolatai 1663–1668.) Bp. OSzK, Quart. Hung. 1395. – Stoll 50. sz.

A XVII. század első felének legjelentősebb katolikus kéziratos gyűjteményébe utólag beírt 33 magyar és 3 latin ének. A kézirat leírása: RMKT VII/7, 556–567. l.

Petri András csíkszentkirályi iskolamester gyűjteményét a század második felében Réti János használta és újabb énekekkel gyarapította. Kezétől származnak a 42b–48b üres lapokra Cantiones Variae Anno 1663 címmel, továbbá a 93a–104b üres lapokra, végül a 113a lapra írt énekek. Személyére  vonatkozóan kevés adat ismert és ezek a kézirat bejegyzéseiből állíthatók össze. Feltehetően Réti is a csíksomlyói ferences kolostor iskolájában, talán Petri András környezetében nőhetett fel. Működésének jelentős része is alighanem ide kapcsolható. Az általa lejegyzett énekekhez írt megjegyzései azonban mást is elárulnak. E bejegyzések a következők:

Az 1663 és 1668 az énekek másolásának vagy írásának idejét jelöli. A helymegjelölés viszont Réti János pályájának az eddigi szakirodalomban figyelmen kívül hagyott, illetve félreértett mozzanatára derít fényt. A Petri András-énekeskönyv (régi nevén: Jancsó Benedek-kódex) korábbi leírása szerint  a kézirat mindkét másolója „az erdélyi Csíksomlyó ferences kolostorának hatáskörébe tartozó székely falukban, Csíkszentkirályon és Kisasszonyfán működtek”. Ez az állítás Erdélyi Páltól ( EPhK 1893, 97; MKsz 1899, 256) származik, aki a felsorolt bejegyzésekből Réti Jánosra vonatkozólag csak az  egyik helynevet idézte és azt sem azonosította. A két helynév közül a 97a lapon olvasható Leouehejsis ugyanis a Vas-megyében lévő őrségi Lovecha, Liba (ma az ausztriai Burgenlandban: Liebig) községgel azonos (vö. Ioannes Lipszky: Mappa Generalis Regni Hungariae. Pest 1806; IV. tab., S. 13.; Repertorium  locorum objectorumque in XII tabulis mappae Regnorum Hungariae. Buda 1808, 379.) A 45a lapon említett kis Azoni Enssi pedig Kisasszonyfa, ugyancsak Vas-megyében, Szombathelytől északra fekszik (ma: Vasasszonyfa). Erdélyben ilyen helynév nem fordul elő.

Réti János tehát 1663–1668 között Erdélytől távol élt, és minden bizonnyal iskolamester volt, amit a mistrj (ministri) szó is elárul. A Vas-megyében töltött évek után bizonyára visszatért szülőföldjére és az általa használt, új énekekkel gyarapított kántorkönyvet is hazavitte. Ezt bizonyítja, hogy a kódex Erdélyből került mai őrzési helyére. Az is tény, hogy a Petri András által másolt darabok és Réti János énekei egyaránt megtalálhatók az erdélyi egyházi éneklés hagyományában, és a kéziratot alighanem Kájoni János is használta. A Réti János által másolt énekekről a következő táblázat nyújt áttekintést:

Petri-ék.
 Cantiones Variae Anno 1663.  
    
42bTekints reánk szemeddel ó szépséges Jézus294 
43aMondj naponként és óránként  Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 95. sz.
45bEmber, Isten alkotmánya  Hajnal Mátyás. RMKT XVII./7, 70. sz.
47aSzörnyű halál, ímé hol áll  Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 96. sz.
48aMit bízik e világ ő álnokságában  XVI. sz.
48bKyrie qui Catherinam  
48bKyrie qui natus es nobis  
93aVedd jó néven én szívemet141Lat.: Cor tibi Jesu offero.
93bEngemet miért szeretgetsz, ó édes Istenem?307 Lat.: Quo me Deus amore.
94aÓ titkos, ó nagy Istenség336Lat.: O magnum sacramentum.
94aÜdvözlégy szent kenyér, életnek kútfeje 364/I 
95aA nap eljő nagy haraggal  XVI. sz.
97aÓ drágalátos nagy szentség325 
97bAz öröktől fogván való21 
98aSzűz által jött e világra211
98bÓ Istennek szent anyja, Szépséges Mária 388 
99aÓ egeknek királya, Dicsőséges szentség 327 
99bFényes mennyországban lévő308 
99bÖrvendezz ó én lelkem testté lett igének 342 
100aSzívem Jézus, neked adom, ó szívek jegyese132Lat.: Cor tibi Jesu offero.
100bÓ csudálatos Istenség324 
101aItt vagyon a lelki szépség 312
101aE szín alatt a kívánt jó303 
101bÜdvözlégy életünk teje, Gyönyörűségnek kútfeje 350
101bÜdvözlégy szentséges ostya367 
102aO magnum sacramentum  
102aÓ titkos, ó mélységes csodálatos nagy Istenség335Lat.: O magnum sacramentum.
102bVáltságunknak drága ára, Mi vitt téged Isten arra 370/I 
103bÜdvözlégy szép Jézus, hívek éltetője368/I 
104aMennynek királyné asszonya Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 69. sz.
104aÓ Istennek szent fia, ó szépséges Jézus 292 
104aKegyes Isten kegyelmedből nézz reánk577 
104bDicsőség mennyben Istennek5 
104bÓ én szerelmes Jézusom Kopcsányi Márton. RMKT XVII./7, 16. sz.
113aHálát adjunk az Istennek (töredék) 
113aÜdvözítőnknek szent anyja, Mennynek megnyílt kapuja Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 67. sz. 

A Réti János által másolt 33 magyar és 3 latin ének közül a jelen kötetben 24 magyar szöveg kerül közlésre. A többi nagyrészt Hajnal Mátyástól, Nyéki Vörös Mátyástól és főként az 1651-i Cantus catholiciből való. A 95a lapon lévő kottás Dies irae —fordítás a század első felének nyomtatott protestáns  énekeskönyveiben tűnik fel (vö. RMNy 1107 /2/: 20a) és közvetlenül az 1636-i Öreg Graduál ból (RMK I, 658) való. A 104b lapon lévő, Kopcsányi Mártontól származó verses imádság pedig az erdélyi kéziratos énekeskönyveknek is kedvelt darabja volt (vö. RMKT XVII./7, 16. sz. jz.). A közlésre került énekek közül  öt kizárólag csak Réti János kéziratában fordul elő (132, 292, 294, 336, 577. sz.); tizenkilenc pedig az erdélyi kéziratos hagyománnyal van szoros kapcsolatban. Két ének (308: Fényes menyországban lévő; 312: Itt vagyon a lelki szépség) Réti lejegyzésén kívül a Pálffi Márton-énekeskönyvben is  megvan; a két másolat között közvetlen összefüggés nem valószínű, mindkettőnek korábbi kéziratok lehettek forrásai. Viszont közvetlen átvétel és a szövegnek alakítása, csiszolása Kájoni néhány énekén kimutatható /pl. 211, 325, 327, 335. sz.). Az erdélyi szöveghagyományozásnak többszörös elágazása a  jegyzetekben közölt sztemmák alapján jól követhető. Réti János szövegei a többi forrástól elválaszthatók és más ismeretlen forrásra vezethetők vissza. (vö. 5, 21, 37, 141, 307, 324, 367, 368/I , 364. sz.). A szövegek egymástól  való eltávolodása legszembetűnőbb az Ó Istennek szent anyja, szépséges Mária kezdetű verses litániánál, amelynek egy tőről származó változatai a Mihál Farkas-kódexben (389. sz.) és Kájoni nyomtatott gyűjteményében (390. sz.) már teljesen önállósodtak.

Öt ének csak Réti János másolatából ismeretes. Ilyen a két felelgetős, processziós ének Jézus nevéről (292, 294. sz.) és egy prédikáció előttre való darab (577. sz.). Feltűnő továbbá két latin cantió fordítása, mindkettőnek Rétinél egy hagyományos és egy új magyar fordítása található. A Cor tibi Iesu offero fordítása megvan a 93a lapon Vedd jó néven én szívemet kezdettel ( 141. sz.) és ez több más erdélyi forrásban is megtalálható. A másik fordítás viszont a 100a lapon Szívem Jézus, neked adom, ó szívek jegyese kezdettel ( 132. sz.) egyedül csak Rétinél van meg. Ugyanez mondható a magyarországi  eredetű oltáriszentségi cantio, az O magnum sacramentum esetében is. A 102a lapon Ó titkos, ó mélységes csodálatos nagy Istenség kezdettel ( 335. sz.) Réti lemásolta az Erdélyben elterjedt fordítást, amelynek legkorábbi szövegváltozata éppen itt nála található. A 94a lapon viszont Ó titkos, ó nagy Istenség kezdettel (336. sz.) egy másik, egyedül Réti kéziratában olvasható fordítása is megvan. Az elmondottak alapján ennél az öt éneknél Réti János szerzőségét is feltételezni lehet.

Zemlény János-énekeskönyv.

(1668) – Stoll 88. sz.

A kézirat 1937-ben Erdélyben, Csíkcsobotfalván került Domokos Pál Péter tulajdonába, aki arról az Erdélyi Múzeumban (1939, 355–367; különlenyomatban: Erdélyi Tudományos Füzetek. Szerk. György Lajos. 113. sz. Cluj-Kolozsvár 1939) részletes leírást közölt. A negyvenes években az énekeskönyvnek nyomaveszett; további sorsáról lásd: Ráday Levéltár, C/181 Domokos Pál Péter iratai, 20. doboz. Papp Géza az énekeskönyvet ugyancsak látta és adatait felhasználva az egyes énekekre vonatkozó utalásokat a RMDT II.. kötetében (és kéziratos Repertoriumában) az eredeti forrás alapján gyűjtötte össze.

A Zemlény János-énekeskönyv szövegkritikai szempontból ugyan kevéssé használható, de az Erdélyi Múzeumban közölt részletes kezdősor-jegyzékből, továbbá az énekek formájára, tartalmára, terjedelmére vonatkozó adatokból keletkezési idejükre, helyükre, a körülményekre és az énekek hagyományozására vonatkozó fontos következtetések vonhatók le. A leírások szerint a kódex 105 utólag számozott levelet foglalt magában. A nagyszámú töredékből és csonka énekből arra lehet következtetni, hogy a felfedezésekor már erősen hiányos, rongált állapotban lehetett; sőt egyes kiszakadt levelek keveredését sem lehet  kizárni. Az alábbi táblázatban feltüntetett szöveghiányok alapján a kéziratban tizennyolc helyen figyelhető meg hiány. Ezek a következők: a fol. 3, 8, 14, 16, 19, 38, 46, 49, 59, 60, 61, 64, 70, 72, 74, 79, 83 és 91. után. A végén pedig a 103–104. folion lévő töredékek valószínűleg az eredeti helyükről kiszakadt levelek lehettek.

Domokos Pál Péter megfigyelése szerint a kézirat jórészt egy kéz másolata; a ma már nem ellenőrizhető adatai szerint idegen kéztől valók a következő részek:

fol. 67b–69 (helyesen 67a–69b): Nyéki Vörös Mátyás Szörnyű halál kezdetű énekének 19 versszaka.
fol. 71(helyesen 71a–72b): Homonnai György búcsúztatója.
fol. 76(feltehetően helyesen 75b–76a): Oh meli cudalatos Isten az te dolgod kezdettel 11 strófa, kisgyermek búcsúztatója Ungváron.
fol. 77a–78 (helyesen 77a–79a): Felvitetett magas mennyországban kezdettel a Nagyboldogasszony-napi ének 22 strófája.
fol. 86–87 (feltehetően helyesen 84b–88b): három Szenci Molnár-zsoltár.
fol. 103–104: a Horváth István énekét követő, ma nem azonosítható töredékek.

A kézirat névadójára és egyben a XVII. századi tulajdonosára vonatkozó bejegyzés az első kötéstábla belső felén volt:

A hátsó kötéstábla belső felén pedig egy későbbi tulajdonos, Josephus Hunyadi 1785-ben írta be nevét. Közelebbit egyik tulajdonosról sem sikerült megállapítani. Domokos Pál Péter lehetségesnek tartotta, hogy az énekeskönyv nagy részét Zemlény János írta. Az utána következő tulajdonos  nevének kezdőbetűiből csupán az valószínű, hogy szerzetes lehetett; az első két betű feloldása ugyanis feltehetően: Reverendo Patri.

Az Erdélyi Múzeumban közölt leírásból összesen 95 magyar és 2 latin ének illetve töredék, továbbá 4 prózai szöveg kezdősorát ismerjük. Ezekről a következő táblázat nyújt áttekintést:

ZemlényJános-ék.
1a…Kegyelmes asszonyom Ezterhaz Maria (töredék) 
1aÓ mely csudálatos Isten a te dolgod Vö. 75b lap.
2bKrisztushoz készülök szerelmes szüleim Czeglédi Pál. RMKT XVII./ …Várad 1654, 53.
5bBűnnek az ő zsoldja  XVI. sz. Várad 1654, 42.
7aÓ titkos, ó mélységes 335 Kájoni 1676, 314
7bÓ áldott manna  1643. RMKT XVII./7, 155. sz. Kájoni 1676, 320.
8aImádlak téged elrejtett Istenség RMKT XVII/7, 172. sz. CC 1651, 94.
9a…Szűz adjad az mit fiad (töredék)  ?
9aOmni die dic Mariae CC 1651, 157.
11aJézus édes emlékezet  Hajnal Mátyás. RMKT XVII./7, 68. sz. CC 1651, 102.
15a[Örülj dicsőséges szép Szűz] …Szent István király első hogy meghala (töredék)  RMKT XVII./7, 81. sz. CC 1651, 255.
15aSzűz Mária kegyes anya Szeredi Márton. RMKT XVII./7, 209. sz. CC 1651, 166.
16bÚrnak szolgái no dicsérjétek  XVI. sz. Várad 1654, 134.
17a…Uraságok fejedelemségek (töredék) ?
17bÓ Úristen tekints hozzánk XVI. sz. Várad 1654, 20.
18bFelséges Isten hozzád kiáltunk XVI. sz. Várad 1654, 132.
19aVedd el Úristen rólunk haragodat XVI. sz. Várad 1654, 278.
20aÜdvözítőnknek szent anyja Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 67. sz. CC 1651, 21.
20bJézus szerelmünk és üdvösségünk RMKT XVII/7, 207. sz. CC 1651, 120.
22aMivel már beestvéledett  RMKT XVII/7, 171. sz. CC 1651, 162.
22bSzűz Mária Krisztus anyja RMKT XVII/7, 206. sz. CC 1651, 147.
23bÓ dicső Szűz ki szüzeket RMKT XVII/7, 175. sz. CC 1651, 145.
24aDicsőült helyeken mennyei paradicsomban Kanizsai Pálfi János. RMKT XVII./8, 55. sz. Várad 1654, 149.
25bÓ Istennek szent anyja, szépséges Mária 388Kájoni 1676, 356.
25bPrózai szövegek:   
 25b …Spiritus sancte Deus (Lorettói litánia)  
 27b Kyrie eleison (Mindenszentek litániája)  
 30b Kyrie eleison (Jézus neve-litánia)  
 32a Te Deum  
    
 ADVENTI ÉNEKEK KÖVETKEZNEK   
    
33aA kereszténységben igaz vallás a hitben  XVI. sz. –– CC 1651, 18.
34aKüldé az Úristen gyors és hű szolgáját RMKT XVII/7, 190. sz. –– CC 1651, 14.
35aAz Atya Úristen Ádámot hogy teremté Prot. Várad 1654, 152.
36aMi Atyánk vezérönk Fiú Isten XVI. sz. ?
37aKüldeték szűz szent leányhoz Isten erőssége RMKT XVII/7, 110. sz.
37bResonemus pariter (töredék)   
38a[Mennyből jövök most hozzátok] …Ez lész néktek a jegy róla (csonka) Prot. Várad 1654, 155.
38bGyermek születék Betlehemben Középkori. Telegdi 1577. –– CC 1651 (négyszer).
39bJer, dicsérjük e mai napon Batizi András. XVI. sz. –– CC 1651, 35.
40aE nap nékünk dicséretes nap XVI. sz. –– CC 1651, 37.
41aKrisztus Urunknak áldott születésén  Pécseli Király Imre. RMKT XVII./2, 15. sz. –– Várad 1654, 335.
41bÚristen veletek keresztények  XVI. sz. –– Várad 1654, 170
42aÚristennek szent Fia e nap nékünk születék XVI. sz. –– Várad 1654, 174.
42bJer, mi dicsérjük, áldjuk XVI. sz. –– Várad 1654, 159.
44bAh véghetetlen kegyelmű (töredék) RMKT XVII/7, 218. sz. –– CC 1651, 256.  
45a[Midőn a Szűz Magzatját] …ban ó napfény ó élet (csonka) RMKT XVII/7, 219. sz. –– CC 1651, 257.
45bA Szűz szülé szent Fiát 1630. RMKT XVII/7, 119. sz. –– CC 1651, 25.
46aGyermek születék Betlehemben Középkori. Telegdi 1577. –– CC 1651, 25.
46bSzeplőtelen Szűz Mária RMKT XVII/7, 197. sz. –– CC 1651, 29.
[…]Szűz Mária e világra (csonka) RMKT XVII/7, 221. sz. –– CC 1651, 262.
48a[Csordapásztorok, midőn Betlehemben] …Serkenj fel fiam (csonka) RMKT XVII/7, 222. –– CC 1651, 265.
48bVedd jó néven én szívemet141Kájoni 1676, 88.
49bAludj fiam így énekel (csonka) RMKT XVII/7, 220. sz. –– CC 1651, 257.
50a…Aludjál el én szülöttem (csonka)  ?
51bNagy örömnap ez nekünk  Középkori. Telegdi 1577. –– CC 1651, 28.
    
 BÜJTRE VALÓ ÉNEKEK   
    
52bÜdvözlégy világ váltója  RMKT XVII./7, 198. sz. –– CC 1651, 59.
58aVégtelen irgalmú Isten (csonka) Papp Géza Repertorium-ában a cím: Miserere Ungarice.
60a[Álla a keserves anya] …Az ő népének vétkeiért (csonka)  Hajnal Mátyás. RMKT XVII./7, 71. sz. –– CC 1651, 50.
 [Húsvéti énekek]   
61a[Fénylik a nap fényességgel] …Megholt vala bűneinkért (töredék) XVI. sz. –– CC 1651, 76.
62a…Elvevéd rólunk haragját (töredék)  ?
62aKrisztus feltámada igazságunkra  XVI. sz. –– CC 1651, 74.
63aFeltámadt Krisztus e napon, alleluia RMKT XVII/7, 201. –– CC 1651, 71.
64aFeltámadt a mi életünk  Pécseli Király Imre. RMKT XVII./2, 14. sz. –– CC 1651, 75.
    
 [Vízkereszti énekek]   
    
65a[Mikor Krisztus Betlehemben] …Nagyra csudálkoznak vala (csonka) Erdéli Máté. XVI. sz. –– Várad 1654, 184.
66aMi dicsérjük e mai napon 1630. RMKT XVII./7, 125. sz. –– CC 1651, 45.
    
 HALOT ÉNEKEK  
    
67aSzörnyű halál ímé hol áll  Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 96. sz. –– CC 1651, 235.
69bSzegény gyarló ember (csonka) Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 100. sz.
71a…A német egy felől dúlja (töredék) 1662. RMKT XVII./10, 46. sz.
72bEmbernek élete mely hamar (töredék)  ?
73a[A nap nagy haragnak napja] …A trombiták megharsognak (Csonka) Hajnal Mátyás. RMKT XVII./7, 72. sz. –– CC 1651, 251.
74aKérlek és intlek mostan tégedet (csonka)  XVI. sz. –– Várad 1654, 312.
75a…Édes kedves anyám téged is Istennek (csonka) ?
75bÓ mely csudálatos Isten a te dolgod Vö. 1a lap.
76aKrisztus feltámada XVI. sz. –– CC 1651, 71–73.
76bZengjed nyelvem dicsőséges Úr testének Hajnal Mátyás. RMKT XVII./7, 74. sz. –– CC 1651, 88.
77aFelvitetett magas mennyországba  RMKT XVII/7, 204. sz. –– CC 1651, 107.
79aÜdvözlégy Mária, tengernek csillaga  1643. RMKT XVII./7, 177. sz. –– CC 1651, 115.
79bÉdes Jézus szüzeknek virága (töredék) 1642. RMKT XVII./7, 80. sz. –– CC 1651, 141
80a…Ezen mi is örvendezzünk (töredék) ?
80aNe szállj perbe én velem Kanizsai Pálfi János. RMKT XVII./8, 56. sz. –– Várad 1654, 74.
81aHogy Jeruzsálemnek drága templomát  Skarica Máté. XVI. sz. –– Várad 1654, 93.
82bMikor Sennacherib a Jeruzsálemet (csonka) XVI. sz. –– Várad 1654, 63.
84a…jó lehet bűnökkel sok cselekedettel (töredék) ?
84bÚristen az én imádságom Szenci Molnár Albert. RMKT XVII./6, 5. sz. –– Várad 1654.
85bHaragodnak nagy voltában  Szenci Molnár Albert. RMKT XVII./6, 38. sz. –– Várad 1654.
87bÉkes dolog dicsérni, Uram, felségedet Szenci Molnár Albert. RMKT XVII./6, 92. sz. –– Várad 1654.
89bÓ bágyadt lélek, búval gonddal Ormáni János. 1648. RMKT XVII./8, 169. sz.
[90a]Én régen világok fénye  RMKT XVII./10, 133. sz.
91aLásd meg Uram én ügyemet (csonka) Tholnai Bálint. XVI. sz. –– Várad 1654, 61.
92a…es ersénietek (töredék) ?
92bMagyarság, romlott ág, rendedben nincs jóság  1656. RMKT XVII./9, 145. sz.
93bA tenger fövenye ki sok  1636. RMKT XVII./9, 60. sz.
95aSokszor Uram fohászkodom  1648. RMKT XVII./8, 168. sz.
96bJaj szegény Noénak bujdosó bárkája  1630. RMKT XVII./8, 137. sz.
98aIzraelnek szent Istene, ki lakozol RMKT XVII/8, 125. sz.
99aForog a szerencse Illésházy István. RMKT XVII./1, 80. sz.
101aSzerencsét próbáltam  1660. RMKT XVII./10, 134. sz.
102aSzép nap kelet felől fénylő Horvát István. 1661. RMKT XVII./10, 43. sz.
103bBánatimban vigasztalj meg (töredék) RMKT XVII/10, 135. sz.
104aTehát kik lestünk szavadra (töredék) 
104aEgek királynéja (töredék)  
104aFelséges Isten (töredék)   
104aNe feledkezzél (töredék)    

v

A táblázatból megállapítható, hogy 49 darab az RMKT XVII.. századi sorozatának korábbi köteteiben már közlésre került; közöttük huszonhat a század első feléből való katolikus ének. Itt a Domokos Pál Péter leírásában megmaradt énekszövegek és töredékek is megtalálhatók. Teljes szövegében Horvát Istvánnak  az 1661 őszén történt erdélyi török-tatár dúlásról szerzett éneke (102a: RMKT XVII./10, 43. sz.) és a világi-politikai célzatú, ódon hangú Szent István-ének (90a: RMKT XVII./10, 133. sz.) már kiadásra került. Ugyancsak ismerjük a fogarasi vár börtönében sínylődő névtelen ifjú énekét 1660–1661 tájáról  (101a: RMKT XVII./10, 134. sz.). Töredékesen maradt meg az 1656-ban keletkezett szegénylegény ének (92b: RMKT XVII./9, 145. sz.), egy világi ének első két sora (103b: RMKT XVII./10, 135. sz.), és végül Homonnai Drugeth György halálára 1662-ben írt búcsúztató kezdősora és utolsó strófája (71a:  RMKT XVII. /10, 46. sz.), amelyben feleségének Esterházy Máriának neve is olvasható.

Az eddig idézett évszámokból következtetve a kéziratnak feltehetően legnagyobb részt 1668 körül kellett keletkeznie. A táblázatból az is kiderül, hogy a másoló előtt főként két nyomtatott énekeskönyv lehetett a minta. 36 ének ugyanis az 1651-i Cantus catholiciből, 24 pedig a Váradon, Szenczi Kertész  Ábrahám nyomdájában megjelent protestáns énekeskönyv 1654-i kiadásából származik. A Psalterium Ungaricum Váradon ugyancsak 1654-ben (első alkalommal az idézett protestáns énekeskönyv többi három részével együtt) megjelent kiadásából a kézirat másolója három zsoltárt ugyancsak átvett gyűjteményébe. Az 1651-i Cantus catholici közvetlen forrásként való használatára még szövegkritikai bizonyíték is van. Az énekeskönyv 73a lapján Hajnal Mátyás Dies irae—fordítása csonkán, a 7. sorral kezdődik, és ez a sor nem a Hajnalnál olvasható verzióval (A' Trombiták fel-rivadnak), hanem a Cantus Catholiciben Szőlősy Benedek módosított szövegével (A trombiták megharsognak ) egyezik.

A kézirat keletkezésének helyét Felső-Magyarországon, Ungváron és Erdélyben, a csíki ferences klastrom körzetében kereshetjük. Ungvárra négy töredékes és csonka halotti búcsúztató utal. Az első kettő Homonnai Drugeth Györgyre és feleségére Esterházy Máriára vonatkozik. A 71a lapon 1662-ből való Homonnai  Györgyé, aki felső-magyarországi főkapitány volt és 1661 október 9-én Ungváron halt meg (Nagy Iván III, 404–5). Ő a Homonnán betelepített jezsuitáknak Ungváron is szervezett gimnáziumot 1640-ben; házukat azonban 1651-ben a ferenceseknek ajánlotta fel. Az épületet végül is 1663-ban már özvegye hozatta  rendbe (Karácsonyi I, 465; II, 74). Esterházy Mária mellett Ungváron már korábban is a házi pap szerepét egy-egy ferences látta el. A kézirat 1a lapján a Kegielmes aszoniom Esterhaz Maria kezdetű töredék, egy búcsúztató két utolsó szakasza talán éppen az özvegy koporsójához készült; halálának idejét azonban nem tudjuk.

A másik két ungvári búcsúztatót a leírás mindkét helyen azonos Ó mely csudálatos Isten a te dolgod kezdettel idézi. Az első helyen a kezdősor után Domokos Pál Péternek ez a megjegyzése olvasható: „1a lapon kezdődő és a 2b lapon végződő 16 szakaszból álló ének. Szintén búcsúztató. A 10. szakasz  Ungvarnak lakosi—hoz szól. A 13: Nagos Nemzetes Fü milig Sigmontul, szerelmes atiamtul: Tuledis bucsuzom kedves peci annam nagos Nemzetes vilagra szült aniam: Nagos Nemzetes bar koczi nemzetim.” Az idézetben a „Nagyságos Nemzetes Fü milig Sigmond” neve nem azonosítható; feltehetően hibás olvasat, mint az idézetben alkalmazott kettőspontok is a közreadótól származhatnak. A továbbiakban azonban megtudjuk az elhunyt gyermek anyjának, Pécsi Annának nevét, aki Barkóczy Lászlónak (1601–1659), Zemplén-vármegye alispánjának felesége volt (Nagy Iván I, 196–7). A 75b lapon ugyanez a sorkezdet újra  szerepel ezzel a megjegyzéssel: „Búcsúztató. Ungvári kis gyermekről szól 11 szakaszban.” Az énekeskönyv leírása szerint a kéziratnak ezt a részét eltérő, a főrész másolójától különböző kéz írta. Nagyon valószínűnek látszik, hogy a kézirat elején már egyszer leírt, egy Barkóczy-gyermek koporsójánál énekelt búcsúztatót más alkalomra egy későbbi használó átalakította.

Erdélyi vonatkozású a kéziratban Mikó József nevezetes halotti búcsúztatójának másolata (93b: A tenger fövenye ki sok). A leírásban a sorkezdet után ez olvasható: „mike iosephről szóló halotti búcsúztató. 21 szakasz. Előfordul benne az 1636-os évszám és Macskasi nemes illona név”. Mikó József 1636-ban  Kolozsvárott halt meg és a felesége Macskási Nemes Ilona volt (Nagy Iván VII, 219). Egykorú feljegyzések szerint Árkosi Benedek unitárius lelkész temette, aki a koporsónál másokkal együtt verses búcsúztatót mondott vagy énekelt (Herepei János: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez III.  Bp.–Szeged 1971, 513). Az ének, amelynek szerzőségét megállapítani nem lehet, Erdélyben kéziratban terjedt még a XVIII. században is. Kájoni János is bevette a Cantionale catholicumba (1676, 712) halottas énekei közé, de a neveket elhagyta, az éneket megrövidítette és átalakította. A fenti leírás alapján megállapítható, hogy a Zemlény János-énekeskönyvben még teljes terjedelmében az eredeti szöveg volt meg.

Ez a kéziratos énekeskönyv azonban aligha lehetett Kájoninak forrása, és énekei az utána következő más nyomtatott vagy kéziratos gyűjteményekre sem hathattak. (Az erre vonatkozó megkérdőjelezhető feltételezést lásd: ErdM 1939, 364). Az elmondottakból ugyanis kiderül, hogy az énekek kétharmad része,  közöttük a Kájonival közösnek látszók nagy része is az 1651-i Cantus Catholiciből és az 1654-i váradi énekeskönyvből valók.

Csupán hat éneknél lehetne közvetlen összefüggésre gondolni, de ezek mindegyikénél kimutatható a szerteágazó erdélyi kéziratos hagyomány; tehát ezek is más úton kerülhettek Kájonihoz. A hat közül három a század első felének forrásaiban már megtalálható (7a: Ó áldott manna; 15a: Örülj dicsőséges szép Szűz; 37a: Küldeték szűz szent leányhoz Isten erőssége); három viszont a jelen kötetben kerül közlésre (141, 335, 388. sz.).

Mihál Farkas-kódex

(1673–1699) Bp. OSzK, Oct. Hung. 482. – Stoll 103. sz.

A Nemzeti Múzeum Könyvtára (ma: Országos Széchényi Könyvtár) részére szerezte meg Jancsó Benedek, a gyarapodási napló szerint 1889 május 10-én. A haránt nyolcadrét alakú kézirat mai állapotában 149 géppel számozott levelet tartalmaz. Kötése barnára festett, lesimított, puha marhabőr borítás, kemény  tábla nélkül. Az egykori tulajdonosa az egyes füzeteket erre a bőr borítóra házi zsineggel varta rá. A füzetek terjedelme változó. Közöttük helyenként –– így a 12., 39. és 102. levél után –– kitépett lapok nyomai láthatók. A táblázatban is feltüntetett szöveghiányok, csonkulások alapján még a 32., 50., 56. levél után is hiányokra lehet következtetni.

A kódex elnevezését Mihál Farkastól nyerte, aki feltehetően a kézirat egykori tulajdonosa volt és a beírások tanúsága szerint az énekek jelentős részét másolta. Személye ismeretlen, a reá vonatkozó adatok egyedül a kéziratból gyűjthetők össze. A bejegyzések a következők:

A bőr borító elülső részének belsején:

52b fol.:Ano Domini 1678 Volfangus Mihal scripsit.
87a:Vale vulfgangus michael ALIA anno 1677  (Az Üdvözlégy föld, menny bölcs teremtője kezdetű ének felirata)
96b:ALIA Ad elevationem 1679 Volfangus mihali  (Az Üdvözlégy Krisztus, Isten fia kezdetű ének felirata)

Ezeken kívül a kézirat keletkezési idejének meghatározásához még a következő évszámos bejegyzések találhatók:

3a:ALIA Anno Do. 1677.  (Az A Szűz szülé szent fiát kezdetű ének felirata)
4a:Alia de eadem eod. nota 1678.
12a:Anno Domini 1673 Die prima maij non nusr [………] mondjj.  (Az Angyaloknak nagyságos asszonya végén)
12b:Nagy boldog aszoni napiara 1679.  (A Felvitetett magas mennyországba felirata)
15a:ALIA 1679.  (Vásárhelyi András énekének második változata előtt)
20b:Anno Domini 1690 esztendöbe Derék takarodás üdein derék niarban b[..]agganal megh verik az nemetet Az erdéli hadat Tököli az török tatárral Edgiüt Teleki mihalj töb rémes emberikkel edg[iüt] [……] el viszi.
27b:Finis 1687.  (A Comico-tragoedia végén)
32b:A: D: 1685 die.  (Az Ember emlékezzél kezdetű ének végén)
36b:Anno Domini 1687 martiusnak elsö napian describaltam.  (Az Ó mely félelem és rettegéssel kezdetű ének végén)
47b:CATIO ANNO DEJ 1768. [!?] (Az Ó te fényes kis csillag címe, nyilvánvalóan eltévesztett évszámmal)
67b:1677 di marti 18.  (Az Áldj meg minket Atyaisten végén)
71a:Cantio Anno Domini 1677. (A Hajtsd meg füleidet kezdetű ének címe)
80b:1671.  (Az Ó áldott manna végén)
81a:Ad elevationem 1678.  (A Melchisedek rendin való főpap kezdetű ének címe)
115a:ALIA de eadem Anno Domi 1678. (Az Isten fia magát megalázá kezdetű ének felirata)
121a:ALIA funebralis Anno Domini 1678.  (A Sok rendbéli próbák vannak kezdetű ének felirata)
123a:Alia de eadem […] 1683.  (Az Ébredjél fel világ bűneidből kezdetű ének felirata)
132b:1678.
136a:1690.
144b:1679 Eszten.  (A Királyi zászlók lobognak kezdetű ének címében)
145b:Anno Domini 1680.  (Az Ave Maria…így üdvözlé kezdetű ének végén)
146a:Cantio Stephani cadar. ANO Domini 1678.
149b:Anno Domini 1678.  (Kádár István éneke végén).

A felsorolt bejegyzések alapján megállapítható, hogy a kéziratot nagyrészt Mihál Farkas másolta 1673–1699 között. Az írás, a másolás időrendje nem folyamatos. Ennek oka, hogy a különféle alkalmakra szóló énekek tartalmukat sem figyelve, minden rend nélkül az üresen maradt lapokra kerültek; de az is  meglehet, hogy az összefűzésnél változott a sorrendjük. A kódex első ismertetője, Erdélyi Pál ( EPhK 1893, 172–185) ezért állíthatta, hogy a gyűjtemény eredetileg magánájtatosság céljait szolgálta.

A Mihál Farkas-kódex a mai állapotában 109 teljes vagy csonka magyar és 6 latin éneket tartalmaz. Kettő kivételével valamennyi egyházi ének; világi tárgyú az 1646-ban nyomtatásban is megjelent Comico-tragoedia (fol. 25a) és a Vitéz Kádár Istvánnak históriája (fol. 146a). Az énekekről a következő táblázat nyújt áttekintést:

Mihál Farkas-kódex
1a[Ember emlékezzél a szomorú halálról] …Azért vigyázzatok (csonka) Batizi András. XVI. sz.
1aJer, mindnyájan örüljünk  XVI. sz.
3aA Szűz szülé szent fiát, örvendezzünk RMKT XVII/7, 119. sz.
4aMely keserves legyen halálnak fullánkja Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 90. sz. (részlet)
6aKyrie puer natus est nobis  
 6b: Úristen mai napon a Szűznek méhéből (próza)  
7aAtya Úristen, mennybéli teremtőnk XVI. sz.
8aMária malasztnak anyja, Irgalmasságnak anyja, Ellenségünk 381 
8bA pünkösd jeles napján  XVI. sz.
9bMondjunk nagy dicséretet isteni félelemmel RMKT XVII/7, 159. sz.
 10a: Mondjunk nagy dicséretet (az előző ismétlése)  
11aAngyaloknak nagyságos asszonya Vásárhelyi András. 1508.
12bFelvitetett magas mennyországba  RMKT XVII/7, 204. sz.
15aAngyaloknak nagyságos asszonya(mint 11a lap)  
16aSzűz Mária kegyes anya RMKT XVII/7, 209. sz.
18aHallgass meg kérünk Úristen RMKT XVII/7, 132. sz.
19aKönyörgésünkre kegyes füleidet194 
20aÜdvözlégy szép szűz Mária59 
21aDicséretes a gyermek, ki e nap születék  XVI. sz.
22aMi dicsérjük e mai napon RMKT XVII/7, 125. sz.
23aEmlékezzél Úristen, híveidről XVI. sz.
24aSzent Márton szép isteni félelemmel RMKT XVII/7, 100. sz.
25aO mely félelem rettegés…(egyetlen sor, vö. 32b)  
25aÓ búlátott, sok kínt vallott Comico-tragoedia. 1646.
28aÓ csodálatos Istenség324 
29aJer, mi dicsérjük a szép Szűz Máriát29 
30aKönnyem forrási, áradási induljatok  RMKT XVII./8, 157. sz.
32aEmber, emlékezzél a szomorú halálról Batizi András. XVI. sz.
32bÓ mely félelem és rettegéssel lesz a nagy ítélet RMKT XVII/7, 217. sz.
37a[Ember, emlékezzel a szomorú halálról] …Azért vigyázzatok (csonka, vö. 32a) 
37aSzegény gyarló ember Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 100. sz.
41aNékünk születék mennyei király, Kit üdvözítőnek XVI. sz.
42aÁllhatatlanságát e világi jóknak595  
46aÓ Istennek szent anyja, Szépséges Mária 389 
47bÓ te fényes kis csillag, ki e nap támadál RMKT XVII/7, 124. sz.
48bNékünk születék mennyei király, Szűz Máriának méhéből  XVI. sz.
49aDicsőség mennyben Istennek5 
49bKrisztus feltámada mindennemű kínjaiból XVI. sz. (?)
50bÓ fényességes szép hajnal, Krisztus anyja, Kit az angyal46  
51a[Bocsáss meg Úristen] …nagy alázatosan (csonka) Balassi Bálint. XVI. sz.
52aGloria, laus et honor tibi sit  
53aDicsőség és dicséret tenéked megváltó királyunk XVI. sz.
53bMennynek és földnek nemes teremtője XVI. sz.
54bImádlak téged láthatatlan Istenség  RMKT XVII./7, 6. sz.
55bHajtsd meg Úristen, kegyes füleidet XVI. sz.
56bHalandó emberek, kik most jelenvagytok604 
58a…Azért mi is mostan kik itt jelen vagyunk (csonka)  
58aIzraelnek szent Istene RMKT XVII/8, 125. sz.
59bA paradicsomnak dicső kútfeje429 
62aÓ én kegyelmes Istenem Balassi Bálint. XVI. sz.
63aÓ én szerelmes Jézusom Kopcsányi Márton. RMKT XVII./7, 16. sz.
63bHálát adjunk mindnyájan az Úristennek XVI. sz.
64aMennyországnak királynéja, Angyaloknak Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 68. sz.
64aMennynek királyné asszonya Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 69. sz.
64bMennyországnak királynéja, Irgalmaságnak Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 66. sz.
65aÜdvözítőnknek szent anyja Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 67. sz.
65bAki akar üdvözülni  XVI. sz.
66bÁldj meg minket, Atyaisten  RMKT XVII/7, 214. sz.
67bSzent vagy örökké Atya Úristen a magas mennyégben XVI. sz.
68aKöveti vala népnek soksága Krisztusnak csodáját XVI. sz.
69aKegyes szép Szűz Mária RMKT XVII/7, 94. sz.
69bMaria mater gratiae  
69bO gloriosa domina  
70aVirgo Dei genitrix  
70bÓ dicsőséges asszonyság387 
71aHajtsd meg füleidet Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 64. sz.
72aBizonytalan voltát világ állapotának Prot. XVI. sz. (?); vö. RMDT II., 313. sz.
73aAtyának bölcsessége, bizony istensége XVI. sz.
74aMennyből jövök most hozzátok Prot. XVII. sz.; vö. RMDT II., 85/I. sz.
76aDicsőült helyeken, mennyei paradicsomban Kanizsai Pálfi János. RMKT XVII./8, 55. sz.
77bÓ titkos és mélységes, Csodálatos nagy Istenség335 
78bÓ áldott Szűz Anya, mennyei szép rózsa385 
79bÓ szép Jézus reménységem334
80bÓ áldott manna Istennek fia (1 versszak) RMKT XVII/7, 155. sz.
81aÓ mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes  XVI. sz.
81bA Melchisedek rendin való főpap RMKT XVII/7, 147. sz.
83aItt jelen vagyon az Isten Fia  RMKT XVII/7, 82. sz.
83bSalve corpus gloriae  
83bÜdvöz légy Istennek szent teste Középkori; vö. RMKT I2, 218.
84bÜdvöz légy Krisztus, Istennek Fia XVI. sz.
85bÓ áldott manna, Istennek Fia RMKT XVII/7, 155. sz.
86aA Krisztus Jézus, Istennek Fia, itt jelen vagyon  RMKT XVII./7, 156. sz.
87aÜdvöz légy föld, menny bölcs teremtője RMKT XVII/7, 157. sz.
88aÜdvöz légy Krisztus, Isten Fia, Szomjú lelkünk gyámola355Vö. 96b lap.
88bÜdvöz légy Krisztus szent teste, Bűnösöknek reménysége  RMKT XVII/7, 148. sz.
89aÜdvöz légy szentséges ostya, Istennek tiszta anyjának fia Középkori; vö. RMKT I2, 144.
90aEngem mért szeretgetsz, ó édes Istenem?307
91bVedd jó néven én szívemet141
92bÜdvöz légy szentséges ostya, Ki az ő kegyelmét osztja367 
93bÜdvöz légy Krisztus, Isten Fia, Kit az ártatlan Ábel példáza 356 
95aÜdvöz légy Krisztus szent teste, Kit ostor vérrel megfeste 215 
96bÜdvöz légy Krisztus Isten Fia, Szomjú lelkünk gyámola355Vö. 88a lap.
97bÜdvöz légy szent kenyér, életünk kútfeje 364/I 
99aMennybéli szenteknek örök dicsősége544 
99bSerkenj fel álmodból, ó emberi nemzet633/I  
100aMit bízik e világ ő álnokságában  XVI. sz.
102aMondjatok dicséretet keresztyének az Úristennek XVI. sz.
103aMennynek, földnek e világnak ura RMKT XVII/7, 136. sz.
115aIsten Fia magát megalázá  Középkori; vö. RMKT I2, 32. (Folytatása a 131a lapon.)
117aMagas hegyén ím az olajfának Prot. XVII. sz.
120bDicsőséges és szentséges Isten376 
121aSok rendbeli próbák vannak Pathai István. RMKT XVII./8, 53. sz.
123aÉbredjél fel világ bűneidből  Nemes Imre (?). XVI. sz.
124aE világot lásd, mint vitézkedik600 
126bDicséretet mondjunk Úristennek és az ő Fiának, Krisztusnak XVI. sz.
128aJézus szent szívek aranya RMKT XVII/7, 168. sz.
131a[Isten Fia magát megalázá] …Anas küldé Jézust Kaifás-hoz (Kezdete a 115a lapon.)
131aJézus szerelmünk és üdvösségünk RMKT XVII/7, 207. sz.
 [133a: Litániák prózában, kottával.]  
144bKirályi zászlók lobognak RMKT XVII/7, 199. sz.
145aAve Maria, gratia plena, így üdvözlé  RMKT XVII./7, 192. sz.
146aSzörnyű nagy romlásra készült Pannónia Vitéz Kádár Istvánnak históriája. 1658. RMKT XVII./9, 161. sz. 

A táblázatból kitűnik, hogy e gyűjteményben a század első felének katolikus forrásaiból való 24 ének. Közülük hét Nyéki Vörös Mátyásé és Pázmány Péter imádságoskönyvének kiadásaiból származik; ezek kritikai szempontból közömbösek. A többi ének általában a Petri András-énekeskönyv szövegeivel  vethető össze, és megállapítható, hogy attól független verziót képviselnek. Alszeghy Zsolt (EPhK 1916, 52) lehetségesnek tartotta, hogy Mihál Farkas az énekek egy részét, mintegy 38 darabot Kájoni 1676-i Cantionale catholicumából másolt. Az összehasonlításokból azonban kitűnik, hogy a  kézirat a keletkezésénél korábban megjelent Kájoni-féle nyomtatott énekeskönyvtől független. A gyűjtemény egy korábbi kéziratos hagyományra vezethető vissza. Ez nyilvánvaló olyan esetekben, amikor az ének csak a Petri András-énekeskönyv ben és a Mihál Farkas-kódex ben található (ld. RMKT XVII/7, 94, 100, 157, 159. sz.). A Kájonitól való elkülönülés azoknál a szövegeknél is egyértelműen bizonyítható, ahol az összefüggéseket sztemmával lehet ábrázolni (ld. RMKT XVII./7, 125. és 136. sz.; a jelen kötetben az 5., 29., 367. és 633/I. sz.).

A jelen kiadásban a Mihál Farkas-kódex nek összesen 27 éneke kerül közlésre; ezek közül hétnek egyedül ez a forrása (215, 376, 389, 544, 595, 600, 604. sz.). További ötnél kimutatható az erdélyi kéziratos hagyomány. Szembeötlő ez a kétféle változatban is leírt Üdvözlégy Krisztus Isten fia kezdetű  úrfelmutatási éneknél (88a és 96b, 355. sz.), amelynek a Mihál Farkasétól eltérő harmadik kéziratos változata egyedül a Pálffi Márton-énekeskönyv ben (45a) van meg. Ennél az éneknél Mihál Farkas a nevét és az 1679-i évszámot is feltüntette. Négy éneknél kikövetkeztethető a Kájonival közös, korábbi  szöveghagyomány (194, 356, 381, 633. sz.); ezek között fontosnak látszik a Mária malasztnak anyja kezdetű himnusz-fordítás (381. sz.), amelynek első két sora Kájoni ma nem hozzáférhető latin-magyar hymnáriumából ismeretes; ez esetben is lehetséges a közös hagyomány, de az sem kizárható, hogy Kájoni  ismerte a Mihál Farkas-kódexet és a Cantionale catholicum megjelenése után kéziratos gyűjtésébe éppen ebből a kéziratból vette át.

Az énekszerzés módja a Halandó emberek, kik most jelen vagytok kezdetű halottas éneknél (604. sz.) figyelhető meg, ahol Bornemisza Péter azonos kezdetű énekének első nyolc sorát a szerző átvette. Hasonló Kopcsányi Márton Ó én szerelmes Jézusom kezdetű verses elmélkedésének (63a) variánsa (vö. RMKT  XVII/7, 16. sz.), amely Mihál Farkasnál átalakítva és három versszakkal megtoldva található.

Feltűnő, hogy a kódex énekeihez alig található nótajelzés. A közölt darabok közül az Ó titkos és mélységes kezdetű oltáriszentségi ének az O magnum sacramentum kezdetű magyarországi eredetű cantio fordítása és nótajelzése is a latin dallamára utal (77b, 335. sz.). Az Üdvözlégy szentséges ostya kezdetű  darabnál ezt az éneket idézi a nótajelzés (92b, 367. sz.). Az Üdvözlégy Krisztus szent teste kezdetű nagyböjti úrfelmutatási ének (95a, 215. sz.), amely egyedül a Mihál Farkas-kódexből ismeretes, a nótajelzésben idézi az Ó áldott manna Istennek Fia kezdetű éneket, amely megvan magában a kéziratban (85b), de szövege és dallama korábbi erdélyi hagyományból való (vö. RMKT XVII./7, 155. sz.). Végül az elmúlásról szóló Serkenj fel álmodból kezdetű ének (99b, 633/I. sz.) ismét a kéziratban is meglévő A paradicsomnak dicsőült kútfeje kezdetű (59b, 429. sz.), a szentek tiszteletéről szóló énekre utal;  mindkét ének szövege korábbi kéziratos hagyományból való. E megfigyelések alapján arra lehet következtetni, hogy az énekeskönyv másolója, aki egyben annak tulajdonosa is volt, megmaradt a kéziratban található és általa fejből ismert dallamok körén belül, azok jelentős részét emlékezetből ismerte, és ezért nem volt szüksége a dallamokra utaló, azokat felidéző nótajelzésekre.

A Mihál Farkas-kódex első ismertetője, Erdélyi Pál (EPhK 1893, 172–195) az énekek keveredéséből, tartalmi szempontból való rendezetlenségéből arra következtetett, hogy a kézirat magánájtatosságra készült. Látszólag ezt bizonyítják a verses imádságok, a Kopcsányitól átvett Ó én szerelmes Jézusom   kezdetű (63a), a csak itt előforduló Dicsőséges és szentséges Isten (120b, 376. sz.) kezdetű darab, vagy a Jézus szent szívek aranya kezdettel Hajnal Mátyás Jesu dulcis memoria—fordításának erdélyi változata (128a). Ez utóbbi és más erdélyi egyházi énekgyűjteményekkel való párhuzamok nyomán mégis inkább  arra kell gondolnunk, hogy e kézirat kis méretével inkább egy kántor vagy templomi előénekes (könnyen kezelhető formában, zsebben hordozható) egyéni gyűjteménye lehetett, amelyet minden bizonnyal a kódex névadója Mihál Farkas a saját templomi énekvezetői gyakorlatában alakíthatott ki.

Pécsi énekeskönyv.

(1674) Pécs EK, 67.068. sz. – Stoll 98. sz.

A kézirat a könyvtár alapítójának, Klimó György pécsi püspöknek idejében kerülhetett a gyűjteménybe. Az sem lehetetlen azonban, hogy valamelyik pécsi vagy Pécs-környéki kolostor (jezsuiták, jakabhegyi remeték) 1773-ban történt feloszlatása után az államosított könyvanyagból származik. Vö.: Szarvasi Margit: Magánkönyvtáraink a XVIII. században. Bp. 1939, 26–29, 124; A könyv és könyvtár a magyar társadalom életében I. Szerk. Kovács Máté. Bp. 1963, 527–530.

A kéziratot mai állapotában egyszerű, vaknyomásos, vonalas diszítésű, egykorúnak látszó bőrkötés fedi és 148 utólag számozott, 175 x 145 mm nagyságú levelet tartalmaz. Az 1a lap alsó szegélyén XIX. századi írással az 1674-es évszám olvasható. A kötet könyvtári besorolásakor a 97a lapról a karácsonyi  énekek latin fejezetcímében olvasható egykorú évszámot másolták ide. Ennek alapján a kéziratban található énekek jelentős részének másolása 1674-re vagy egy-két évvel korábbra tehető.

Az első kötéstábla belső oldalán erősen rongált állapotban leragasztott szennylap van, amelyen XVIII. századi írással egy máshonnan nem ismert és nem azonosítható Szent Lőrinc-ének vagy verses legenda töredékei olvashatók. A nehezen kibetűzhető sorok a következők:

[…] Romában Rostélon
sütteték halhatatlan kinokban igen
Giotortetek tömlöczökben sok […]
őtet bé vetteték, es ugy kinostatek
etc.
[…] Kedves édes levitája az
kinek mindenben várt akarattyára
[…] Templom pénzit bizvan levita […]
[…] szegények […] ki […]
[…] ment igen szomjuhozznék
engemis halara majdan. Mindgyárt
[…] tett harmadnapra Tegedis […]
[…] igen megkinoztat[…]
[…] zet azért De […] ogat […] don
[…] hirtelen őtet bé vetteték
[…] teté igen K[…]
[…] Templom pénz […] kis va […]
na.

A hátsó kötéstábla belső oldalán XVII. századi írással tollpróbák (úrnapi latin versiculus és responsorium ismétlődő részlete) után elmosódott évszám és egy latinosan elválasztott magyar név olvasható: 1864 [?] Foro Maty

as A levelek ma látható számozása utólag történt, és sok helyen egy korábbinak nyomai is felfedezhetők. A szövegek összetartozásából és főként a lapalji őrszavakból a kézirat csonkaságára lehet következtetni. Két esetben egy-egy kiszakadt levél az eredeti helyéről elkeveredett. Így a mai számozás szerinti  12. folio a kézirat legelejére tartozik és egy csonka Szent Adalbert-ének része (452. sz.). Ugyancsak elkerült az eredeti helyéről a mai számozás szerinti 62. folio is, amelyen egy ismeretlen, az elején csonka Szűz Mária-ének kilenc versszakos befejezése olvasható (428A. sz.). Az előtte lévő,  Magyarországnak szép nemes csillaga kezdetű Szent Erzsébet-ének (RMKT XVII./7, 78. sz.) a 42. sorral „Őse” őrszóval a 61b lap alján megszakad, és a következő lapon az ismeretlen Mária-ének csonka része olvasható. Ez viszont a 62b lap alján a „De” őrszóval végződik, amelynek a 63a lapon már nincs folytatása.

Az őrszavak megfigyelésével még a következő hiányok mutathatók ki:

Egy levél a 7–8. levél között; ezen volt a 7a lapon kezdődő Jer mi dicsérjük kezdetű XVI. századi Szent Kereszt-ének négy utolsó versszaka.

Ugyancsak egy-egy levél hiányzik a 9–10., a 12–13., a 64–65. és a 105–106. levelek között. Ezek a hiányok a 139., 474., 476., 522. és 526. sz. ének szövegében mutathatók ki.

A kézirat mai állapotában 67 darab (közöttük 5 csonka vagy töredék) XVII. századi és 41 darab XVIII. századi írással másolt éneket tartalmaz. Ezekről a következő táblázat nyújt áttekintést:

Pécsi-ék.
 [A DICSŐÜLT SZENTEKRŐL.]    
     
1a…menyekbe viteték [a 12. levélen lévő csonka ének befejező sorai]  
1aAz Atya Istennek ártatlan egy fia454  
5aMindenható Atya dicsőséges Isten457  
7aJer, mi dicsérjük urunknak dicsőséges bajvívását XVI. sz. 
8aSzent seregeknek ura és Istene473 Kájoni 1676, 457.
9bDicsőséges… 476  
10aKegyes Atyaisten szerelmünknek célja478  
11bMennynek és földnek dicső teremtője474 Kájoni 1676, 472. 
12aA Szentlélektől aki indíttaték [csonka, befejező sorai az 1a lapon]452  
13bAz Atya Istennek szerelmes szent fia RMKT XVII/7, 96. sz.  
15bVigad mostan az ég sok dicséretekkel RMKT XVII/7, 210/II. sz. 
16bMennynek és földnek nemes teremtője431  
17bAz igaz hitben végig megmaradjunk RMKT XVII/7, 83/IV. sz.  
20aÓ nagy szeretetnek felgerjedt tüzes lángja  Hajnal Mátyás 1642.  RMKT XVII./7, 77. sz. 
23aDicsőséges Isten életnek kútfeje480  Kájoni 1676, 496.
25aDicsérd Krisztus szent kegyelmét479  
26aSzerelmes szent atyánk életnek kútfeje482 /I  
27bAz Úr Jézus Krisztus egy nagy magas hegyre487  
29bÖrök mindenható irgalmasság atyja491  
31bFelvitetett magas mennyországba  RMKT XVII/7, 204. sz. 
34aIrgalmas Úristen szerelmes királyunk494  
37aSzent és hatalmas igazság Istene498  
38bFeltámadt az új öröm napfénye  RMKT XVII./7, 205. sz.   
41aKirályi zászlók lobognak RMKT XVII/7, 199. sz.  
42aFelséges Úristen szenteknek királya502/I  (vö.: 138a)
43bSzent Mihály arkangyal Isten hadnagya RMKT XVII/7, 212. sz.  
45aÚristen téged dicsérünk XVII. sz. prot. CC 1651, 152.
46bMindenható Isten életnek kútfeje508  
47bÖrök Atya Isten bölcsességnek ura509/I  
49bKöveti vala Krisztus csodáit  XVI. sz. CC 1651, 140.
50bFelséges Isten irgalmas szent atyánk511  
52aA nap nagy haragnak napja Hajnal Mátyás 1642. RMKT XVII./7, 72. sz. 
53bKegyelmes teremtő Istennek szent fia514  
55bBoldog az oly ember bizonnyal Istenben515  
57bSzent Márton Isten szolgája 516  
58bAtya Úristennek szerelmes szent fia519  
60bMagyarország szép nemes csillaga Hajnal Mátyás 1642. RMKT XVII./7, 78. sz. 
62a…Óhajtókat s hozzád kiáltókat [a kezdete hiányzik]428A  
63aÉlő Istennek ártatlan fia522  
65aDicsőségnek szent Istene526  
67bDrága színbe öltözött menyasszonyság Hajnal Mátyás 1642. RMKT XVII. /7, 79. sz. 
70aSzent Miklós püspök Istennek szent papja537  
71aMennyei nagy udvar magas mennyországban 535  
72aÁldott az oly ember mindenkor Istenben534  
75bMéltóságos Istennekszent anyja406  
77bKérünk mi tégedet kegyelmes Istenünk539  
80bDicsőséges szent Úristen443  
94aAz a szűz mint egy köz asszony415  
85bNagy hálákat adjunk az Atya Istennek448  
88bFelséges Isten mindenható Atya449  
92bEz az Istennek kedves szent szolgája RMKT XVII/7, 97. sz. 
93bFölséges Úristen irgalmasság Atyja [későbbi kézzel]   
96aMagyar Királytól származván [későbbi kézzel]   
     
 DE NATIVITATE SALVATORIS JESV CHRI- STI ANNO DNI 1674.   
     
97aTeljes ez széles világon  XVI. sz. 
98aÚristennek szent Fia ez nap nékünk születék XVI. sz. 
99aEgy szép kisded gyermecske született minékünk 84  
100aEz nap olyan dicséretes nap88  
101aNagy örömet mostan jelentem tinéktek113  
102aMennyből jövök most hozzátok XVII. sz. prot.  
103aÖrüljön és vigadjon122  
104aHiszünk mi az egy Istenben, menny föld teremtőjében562  
104bHiszünk mi az egy Istenben, a mindenható Atyában, A…557  
105bSzent az Isten, szent az Isten magas mennyben564  
106a…Üdvözlégy Atyaisten szentséges báránya [kezdete hiányzik] 139  
107aÜdvözlégy Jézus Krisztus szent teste, A ki 353  
108aNap csillagból támada örül kereszténység114  
108bHalljátok keresztények ami történék 92  
110aA három szent király naptámadatról154   
111aA paradicsomnak dicsőült kútfeje429  
 [1710 utáni bejegyzés:]    
     
114aGloria, laus et honor   
114bDicsőség és dicséret   
115aÓ ki kiált oly igen  
115bTiszteljük örömmel    
117aAtya, Fiú, Szentlélek    
119bDicső szent János    
120bSzent Katalin görög földön524CC 1674, 533. 
122aDrágalátos Isten anyja [az énekeskönyv eredeti írójának kezével] 179  
     
 [1710 utáni bejegyzés valamennyi továbbiének:]   
     
126bSzent Erzsébet egek fénye  
127aSok csudákkal, mennyei jókkal   
128aVagyon Cseh országban egy szép zöldellő hegy     
129bAz nepomucenyi szent János ünnepit  
130aKeresztelő Sz. Jánost dicsérjük   
130bA keresztelő Szent János napja   
131aGonosz Júdásnak helyében447CC 1674, 505.  
131bMegromlott Júdás az szent oskolában   
132aHamis Júdásnak helyibe Szent Mátyás447 CC 1674, 505. 
132bDicsőséges Isten, mindeneknek ura446Kájoni 1676, 436. 
133bGonosz Júdásnak helyében   
134bAz paradicsomnak dicső kútforrása   
136aSzent Filep, szent Jakab, Krisztus tanítványi459 Kájoni 1676, 437. 
137aSzent Jakab apostol szent emlékezete   
138aKegyes Úr Krisztus 502/IIKájoni 1676, 440. (vö.: 42a)
138bJózsef mennybéli szentek dicsősége   
139bJózsef az Dávid házából születtél   
140bSzent József Krisztus dajkája   
141aSzent József éltünk formája451CC 1674, 506.  
141bElső Jakab egy Józsefet szerze  
142aSzent József Krisztusnak ő fogadott atyja   
143aSzent Albert püspök és453CC 1674, 507. 
143bSzent Filep és Jakab apostol458CC 1674, 509. 
143bSzent Kereszt pogány kezében501CC 1574, 524.  
144aSzent Ilona boldog lettél 460CC 1674, 509. 
144bSzent Keresztnek dicséretéről 500Kájoni 1676, 445.  
145bGyönyörködhetünk nyilván magyar népek   
147aKét oszlopa igazságnak 447CC 1674, 512. 
147bJézus Krisztus kedves tanítványi   
148bVivat, vivat   
148bÉljen, éljen én szerelmem    

A kéziratban 1674 táján tehát ugyanaz a kéz három helyre (1–92b, 97a–113b, 122a–126a) összesen 67 éneket másolt. Ez a Pécsi énekeskönyv törzse, amelyből 49 ének e kötetben kerül közlésre, 12 pedig már korábban a RMKT XVII./7. kötetének jegyzeteiben szerepelt. Az 1674-i évszám a kézirat utolsó harmadában, a 97a lapon a karácsonyi énekek címében olvasható. Az énekek nagyobbik részét tehát ez időpont előtt, de az 1651-i Cantus catholici megjelenése után másolta. A gyűjteményben három helyen a XVIII. század első felében különböző kezek további 41 éneket írtak. Ezek közül a legtöbb éneket a  harmadik csoportban (126b–148b) találjuk. Ennek másolási ideje a három nepomuki Szent Jánosról szóló ének (127a–129b) alapján meghatározható. A szent kultusza ugyanis az 1710-ben történt kanonizációval terjedt el, és ettől kezdve magyar nyelven is szerkesztettek a tiszteletére énekeket (vö. Bálint 1977, 370–384, 418–420).

A szövegösszehasonlításokból kitűnik, hogy a törzsrész másolója használhatta Hajnal Mátyás elmélkedő könyvének 1642-i és a Cantus catholici 1651-i kiadását; ezt jelzik a táblázatban e két kiadványra történő utalások. Ugyanitt Kájoni János Cantionale catholicumának 1676-i kiadására való hivatkozások is  találhatók, ezek azonban nem a szöveg eredetét vagy egyezését jelzik. Kájoni gyűjteménye ugyanis a Pécsi énekeskönyv keletkezése után jelent meg. A kéziratot Kájoni aligha ismerhette, amit a szövegvariánsok is kizárnak. A fenti táblázatban tehát a Cantionale catholicumra történő utalások azt  jelentik, hogy a Pécsi énekeskönyv XVII. századi másolója és Kájoni János egyaránt korábbi kéziratos hagyományból merítettek. A korábbi, feltehetően erdélyi kéziratos hagyomány a szövegkritikai megfigyelések alapján tizenegy, e  kötetben közölt éneknél kimutatható és erre az egyes énekek jegyzeteiben utalás történik (vö. 429, 448 , 473, 474, 480, 482/I, 491, 519, 522. sz.).

A Pécsi énekeskönyv nótajelzéseinek egy része folió- vagy lapszámra utal, és ezek közül csak kevés azonosítható. Néhány már a század első felében közölt énekeknél szerepelt (vö. RMKT XVII./7, 83, 199, 205, 210. sz. jz.). Lapszámra történő utalást találunk a Cantus Catholici 1651-i kiadásából átvett protestáns éneknél: az Úristen téged dicsérünk (45a) kezdetű darab nótajelzése: Notam Folio 61. Vel Aki akar üdvözülni. Ugyancsak ilyen a közölt énekek közül tizenkilencnek dallamutalása. Néhány esetben azonban négyjegyű folió-szám is szerepel. Ezek a számok nem ezresek, hanem a korabeli sajátos  írásgyakorlatnak felelnek meg: 1004 például 104—et jelent. E számokat nem sikerült azonosítani. A Pécsi énekeskönyv énekeire aligha vonatkozhatnak, sokkal inkább egy ismeretlen kottás kántorkönyvre vagy az orgonakíséretet szolgáló tabulatúra-gyűjteményre, amely a másolónak kezeügyében lehetett.  Később azonban már ugyanő a legtöbb énekhez a kezdőszavakat is utólag odaírta, nyilván mert a folióra való nótautalás nehézkesnek bizonyult; a kezdőszavak viszont inkább emlékeztették a megfelelő dallammintára. Néhány esetben a versforma és a dallamutalás segítségével a korábban hibásnak tartott  nótajelzés megfejtésére is kísérletet tehettünk (ld.  448. sz. jz.). Cseh eredetű dallamra utaló jelzés szerepel a század első feléből származó Borbála-éneknél (67b: Drága színben öltözött menyasszonyság; RMKT XVII/7, 79. sz.) és három, e kötetben közölt éneknél ( 92, 114, 443 . sz.); ezek eredetét csak részben sikerült tisztázni.

Megfigyelhető az is, hogy a Pécsi énekeskönyvet valószínűleg a Dunántúlon használhatták. Több éneke ugyanis később három XVIII. századi kéziratos kántorkönyvben fordul elő: a Pannonhalmáról (Győrszentmárton) származó Szoszna Demeter-énekeskönyv ben (1714–1715) tizenhárom, a győrmegyei, de a bencés  főmonostor vonzáskörébe tartozó Öttevényből való Paksi Márton György-énekeskönyvben (1760–1761) tizenhárom, a Csorna közeléből előkerült Dőri-énekeskönyvben (1763–1774) pedig tíz ének szövegvariánsa található. Ezek közül nyolc olyan, amelynek szövege a Pécsi énekeskönyvön kívül csak kéziratokban terjedt, és XVII–XVIII. századi nyomtatott forrásból nem ismeretes (406 , 478, 498, 502/I, 508, 509/I, 526, 539).

Végül külön kell említenünk a Pécsi énekeskönyv egy jellegzetes énektípusát, amelyet a tanító vagy históriás-epikus énekek műfajába sorolhatunk. Az egyes darabok jegyzetében is ez a meghatározás olvasható. Terjedelmük, elbeszélő jellegük miatt nem tekinthetők egyszerű népéneknek, templomi éneknek. Nem a  nép énekelte, hanem a kántor adhatta elő. Tartalmuk szerint egyrészt a vasárnapi, ünnepnapi mise bibliai olvasmányát, a perikopákat foglalják versbe, és fűznek hozzá tanítást; ezek a következők: 443, 448, 487, 511, 514, 515 , 522, 526, 534. sz. Másrészt a szentek ünnepeire a breviárium életrajzi  olvasmányai vagy valamely legendagyűjtemény nyomán versbe foglalt történet; ilyenek: 406, 449, 454 , 457, 473, 478, 480, 482/I, 491, 494, 498, 502 /I, 508, 509 /I, 519, 539 . sz.

E tanító, históriás-epikus énektípusnak jelentős szerepe lehetett a Pécsi énekeskönyv összeírójának munkájában. Ez a kántor feltevésünk szerint olyan laikus tanítómester, úgynevezett „licenciátus” lehetett, aki a nagy paphiány miatt a szenteléshez nem kötött egyházi cselekményeket is elvégezhette. A  XVII. század elejétől (talán már az előző végétől) a püspökök kisegítőként alkalmazták őket, főként a töröktől megszállott területeken. Feladatukat egyházi engedély (licentia) szabályozta. Pázmány Péter az 1629-i érsekmegyei zsinaton nevezte őket először licenciátusoknak. Különleges magyar intézmény volt ez. A papi ordóhoz nem kötött funkciókat (keresztelés, esketés, temetés, körmenet), a hitoktatást végezték, a templomban előimádkoztak, vezették az éneket, a mise olvasmányait (lecke, evangélium) és leírt, kinyomtatott prédikációkat, posztillákat (Telegdi, Pázmány) olvastak a híveknek. Számuk és tevékenységük a töröktől megszállt területeken, de a nagy paphiány miatt a királyi Magyarországon és Erdélyben is jelentős volt. Az esztergomi egyházmegyében a XVII. század közepén hatvannyolc helyen működött licenciátus. A püspökök a felszabadult országrészekben még a XVIII. század  első felében sem tudták nélkülözni őket. (Vö.: Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München 1973, 255–256; Juhász Kálmán: A licenciátusi intézmény Magyarországon. Bp. 1921.; uő. Dienst der  Seelsorge während der Türkenherrschaft in Ungarn. Münster 1960.) Ilyen kántor-tanító licenciátus működésének eredménye a Pécsi énekeskönyv ben található tanító-epikus típusú énekek gazdag sorozata.

Pálffi Márton-énekeskönyv.

(1676 előtt) Bp. OSzK, Quart. Hung. 1985. – Stoll 129. sz.

Negyedrét papír kézirat. A füzeteket egykori tulajdonosa házilag durva zsákvászonra fűzte és az egészet barna, mai állapotában töredezett marhabőrrel borította. A Nemzeti Múzeum Könyvtára 1911 május 15-én vásárolta Ráduly Sándortól 8 koronáért; ma az Országos Széchényi Könyvtár kézirattárában őrzik.

Mai állapotában 50 levelet tartalmaz, amelyből 49-et gépszámozással láttak el; a 14–15. levél között egy számozatlan. A kötet különböző kezek által másolt több önálló rész kolligátumának látszik. A legszembeötlőbb a 28–35. folión egy terjedelmesebb kéziratból átkerült füzet, amelyen egykorú írással 67–85. levélszámozás látszik. Ez a füzet a lapok vonalas keretezésével is elüt az énekeskönyv többi részétől; előtte és utána pedig kitépett lapok vagy ívek nyomai láthatók. A Pálffi Márton-énekeskönyv ben ezen kívül még jelentősebb  rész hiányzik a 18–19. levél között. A 3–4., 7–8., 35–36. és a 48–49. levél közötti hiány miatt négy ének csonka.

A másolókra és a keletkezési időre vonatkozó bejegyzések a következők:

21b:Az Álla az keserves Anya kezdetű ének végén: Finis per me Fran: Janosfi Mgr. in Ditro. Ez a kéz másolta az énekeskönyv 2b–27b lapjain lévő szövegeket.
15a:Tollpróbák, amelyek között többször olvasható: Martinus Palffi.
36b:A Váltásunknak drága ára kezdetű ének fölött a másoló írásától eltérő kéz: Szép Martinus Palffi.
27a:Az előbbi ének Secunda pars—al jelzett része fölött ugyancsak a másolóétől eltérő írással: Per Me Mar. palffi.
37a:A levél eredeti helyéről kiszakadt és az énekeskönyv többi részével ma már tartalmilag sem hozható összefüggésbe; ennek verzóján, a felső szegélyen talán Pálffi Márton írásával dátum olvasható: Anno 1694 Die 8 Augusti. Alatta más kézzel: 1698.

A hátsó bőr borítóra belülről felragasztott, erősen töredezett papírlapon kibetűzhető:

Az énekeskönyvben megkülönböztethető kézírásokat figyelve megállapítható, hogy Jánosfi Ferenc gyergyóditrói iskolamester (magister in Ditro) másolta a legterjedelmesebb részt (2b–27b). Pálffi Márton viszont éneket egyáltalán nem írt, ő csupán a gyűjtemény birtokosa lehetett. A kézirat végén (49b) a tőle  származó 1694-es évszám sem lehet a gyűjtemény keletkezési ideje (amint ezt a korábbi szakirodalomban gondolták; vö. Stoll 129; RMDT II., 71. lap 109. jz.). Az énekek jelentős része a Kájoni János 1676-ban megjelent Cantionale  catholicumánál korábbi, attól független kéziratos hagyományt tükröz. A Pálffi Márton-énekeskönyv tehát 1676 előtt keletkezett.

Mai állapotában 91 magyar és 2 latin szöveget tartalmaz. Ezekről a következő táblázat nyújt áttekintést:

Pálffi Márton-ék.
1aHiszek egy mindenható Istenben373Kájoni 1676, 514.
1bHiszek egy Atya Istenben, Menny és föld6 Kájoni 1676, 516.
2aHiszek egy Atya Istenben, Mennynek 551Kájoni 1676, 515.
    
 [A megholtakról való énekek]  
    
2bIm látod, a halál mindeneket lekaszál607Kájoni 1676, 661.
3aVéletlen embernek utolsó órája Úz Bálint (?) 1595. Kájoni 1676, 682.
3bHarc ember élete, teljes életében (csonka)605 Kájoni 1676, 667.
    
 [Adventi és karácsonyi énekek]  
    
4a[Az Úristennek csuda hatalma] RMKT XVII/7, 191. sz. Kájoni 1676, 11.
4aA Szűz szülé szent fiát, örvendezzünk RMKT XVII/7, 119. sz. Kájoni 1676, 45.
4aA véghetetlen kegyelmű  RMKT XVII/7, 218. sz. Kájoni 1676, 49.
4bCsordapásztorok midőn Betlehemben RMKT XVII/7, 222. sz. Kájoni 1676, 83.
5aFényességén e mai napnak RMKT XVII/7, 125/III. sz. Vö: 18a lapon: Mi dicsérjük e mai napon.
5bFöldön lévő nemzetek, mind ifjak, s mind vének9Kájoni 1676, 5.
6aFelvitetett magas mennyországba  RMKT XVII/7, 204. sz. Kájoni 1676, 414.
7bAngyaloknak nagyságos asszonya Vásárhelyi András. 1508. Kájoni 1676, 350.
8a[Siralmunknak oka lőn mindnyájunknak Éva] (eleje hiányzik) 52/IKájoni 1676, 8 (52/II. sz.).
8bÉnekeljünk mindnyájan víg szóval s nagy örömmel8Kájoni 1676, 6.
9aKüldé az Úristen gyors és hű szolgáját RMKT XVII/7, 190. sz. Kájoni 1676, 2.
10aÜdvözítőnknek szent anyja Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 67. sz. Kájoni 1676, 12.
10aAve Maria, gratia plena, így üdvözlé  RMKT XVII./7, 192. sz. Kájoni 1676, 12.
10bÓ fényességes szép hajnal Krisztus anyja, Kit RMKT XVII/7, 192. sz.
10bJer, mi dicsérjük a szép Szűz Máriát29Kájoni 1676, 17.
11aJézus Krisztus szép fényes hajnal XVI. sz.
11bAz Úristennek csoda hatalma ím mint cselekede  RMKT XVII./7, 191. sz. Kájoni 1676, 11.
    
 DE NATIVITATE DOMINI.  
    
12aDicséretes a gyermek, ki e nap születék  Középkori. Telegdi 1577. Kájoni 1676, 36.
12aJer, mindnyájan örüljünk és szívünkben vigadjunk XVI. sz. Kájoni 1676, 42.
12bJer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat Batizi András. XVI. sz. Kájoni 1676, 40.
13bJer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk XVI. sz. Kájoni 1676, 38.
14bMennyből jövök most hozzátok Prot. XVII. sz.
[...]Szűz Mária e világra RMKT XVII/7, 221. sz.
[...]E nap nekünk dicséretes nap XVI. sz.
[...]Mennyországnak királynéja, Angyaloknak Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 68. sz.
15aMivel már beestvéledett  RMKT XVII/7, 171. sz.
15bVedd jó néven én szívemet141 Kájoni 1676, 88.
16aGyermek születék Betlehemben, Mostani örömben Középkori. Telegdi 1577.
    
 (A karácsonyi trópus első szakaszának itt további három szövegváltozata található a latin mintával együtt:  
 16a: Puer natus in Betlehem, in Betlehem, unde  
 16a: Gyermek születék Betlehemben, Betlehemben, kin örül  
 16a: Puer natus in Betlehem hoc in anno  
 16a: Gyermek születék Betlehemben az időben 
 16b: Gyermek születék Betlehemben fénylik a nap) 
    
16bPuer nobis nascitur de pura virgine  
16bGyermek nékünk születék tiszta nemes Szűztől 90 
17aTeljes e széles világon  XVI. sz.
17aParancsolá az Augustus császár RMKT XVII/7, 120. sz.
17aKrisztus Jézus születék  XVI. sz.
17bHálát adjunk mindnyájan az Úristennek XVI. sz.
    
 DE NOVO ANNO.  
    
18aNékünk születék mennyei király, kit üdvözítőnek XVI. sz.
18aMi dicsérjük e mai napon [nagy] tiszta szívvel a mi RMKT XVII/7, 125. sz.
18bÓ te fényes kis csillag, ki e nap támadál RMKT XVII/7, 124. sz.
    
 (Nagyböjtre való énekek)  
    
19aMagas hegyén ím az olajfáknak Prot. XVII. sz.
20bJézus tanítványinak lábokat megmosogatá  RMKT XVII./7, 5. sz.
21aKönyörgésünkre kegyes füleidet194Kájoni 1676, 154.
21aÁlla a keserves anya  Hajnal Mátyás. RMKT XVII./7, 71. sz.
21bÓ te dicső [boldog] Szentháromság  Prot. XVII. sz.
22aMostan ó Szentlélek Isten Prot. XVII. sz.
22bHymnum dicamus Domino  
23bMennynek földnek e világnak ura RMKT XVII/7, 136. sz.
 27a: Máté-passió (próza, csonka)  
28aDicséret és dicsőség tenéked megváltó királyunk XVI. sz.
29aDicséretet mondjunk Úristennek és ő fiának, Krisztusnak XVI. sz.
30aAtyának bölcsessége, bizony Istensége XVI. sz.
31aÁlla a keserves anya  Hajnal Mátyás. RMKT XVII./7, 71. sz.
32aIgazságnak ruhájától megfosztatott lélek184
34aJézus szent szívek aranya RMKT XVII/7, 168. sz.
 (Az Oltáriszentségről való énekek)  
    
36aÜdvözlégy szent kenyér, életünk kútfeje (eleje hiányzik) 364/IKájoni 1676, 314.
36aÜdvözlégy Krisztus szent teste, Bűnösöknek reménysége  RMKT XVII/7, 148. sz.
36aÜdvöz légy szent test, szűztől ki születél (vö. 41b) RMKT XVII/7, 82/V. sz.
36bÜdvöz légy szent kenyér, emberek élete365Kájoni 1676, 322.
36bVáltságunknak drága ára370/I Kájoni 1676, 324.
38aAtya Úristen öröktől fogva való szent Fiadnak 302Kájoni 1676, 326.
38aÜdvöz légy szép Jézus, híveknek éltetője368/IKájoni 1676, 327.
38bE szín alatt a kívánt jó303Kájoni 1676, 328.
39aÜdvöz légy ó manna, égi majoranna363/IKájoni 1676, 329.
39bÓ szabadságomnak díja333.Kájoni 1676, 331.
39bÜdvöz légy Krisztus, Istennek Fia, Kit az ártatlan Ábel 356Kájoni 1676, 331.
40aÜdvöz légy felség, Oltáriszentség352Kájoni 1676, 348.
40bSzent, szent, szent Isten, Ki Atya mennyben345Kájoni 1676, 340.
41aEngemet miért szeretgetsz, ó édes Istenem?307 Kájoni 1676, 347.
41bItt jelen vagyon az Istennek Fia (vö. 36a) RMKT XVII/7, 82. sz.
41bÓ áldott manna, Istennek teste RMKT XVII/7, 155/II. sz.
42aÜdvöz légy Istennek szent teste Középkori; vö. RMKT I2, 218.
42aÜdvöz légy Krisztus, Istennek Fia XVI. sz.
42bÓ kegyelmes szívű Jézus331/IKájoni 1676, 323.
43aA Krisztus Jézus, Istennek Fia, itt jelen vagyon  RMKT XVII./7, 156. sz.
43a[Ó] véghetetlen kegyelmű338/IKájoni 1676, 334.
43bA Melchizedek rendin való főpap RMKT XVII/7, 147. sz.
44aAz öröktől fogván való21 Kájoni 1676, 17.
44bItt vagyon Istennek kegyes Istensége313 
45aÜdvöz légy Krisztus, Isten Fia, szomjú lelkünk gyámola355 
45aFényes menyországban lakó308 
45bItt vagyon a lelki szépség 312 
    
 [Vegyes énekek ]  
    
 46a: Latin temetési antifona gregorián kottával. 
    
47aÓ mennyei nagy boldogság  XVI. sz.
47aEmlékezzél Úristen híveidről XVI. sz.
47bMit bízik e világ ő álnokságában  XVI. sz.
48aVedd el Úristen rólunk haragodat XVI. sz.
48bSzent vagy örökké Atya Úristen XVII. sz. prot. Vö. Petri-ék. 70b.
48bJáruljunk mi az Istennek szent fiához Huszár Gál (?). XVI. sz.
49a[Dicsőült helyeken mennyei paradicsomban] Kanizsai Pálfi János. RMKT XVII./8, 55. sz.
49bMennyországnak királynéja, Irgalmasságnak Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 66. sz. 

Az énekek jelentős része a XVI. és a XVII. század első feléből való katolikus vagy protestáns forrásokból származik. A jelen kötetben 32 ének szövege kerül közlésre közülük, tíz főszövegben. A kézirat sajátos darabjának hat tekinthető. Három csak itt fordul elő (90, 184, 313. sz.). Másik három  pedig a Pálffi Márton-énekeskönyv mellett kizárólag csak erdélyi kéziratos gyűjteményekben (Réti János, Mihál Farkas) található, és nyomtatott énekeskönyvekbe nem került bele (308, 312, 355. sz.). A Gyermek nekünk születék tiszta, nemes szűztől kezdetű karácsonyi ének (16b, 90. sz.) az  eredeti latin mintájával együtt belekerült Kájoni latin-magyar hymnariumába is (73. l.). Ezt tehát Kájoni csak a Cantionale catholicum megjelenése után ismerhette meg, feltehetően kéziratos gyűjteményből. Ezeken kívül még további huszonhat éneknek van megfelelője Kájoni 1676-i nyomtatott énekeskönyvében. Közülük másolatnak csupán az 1a–2a lapokon lévő három Credo-parafrázis, a Pétsi Patrem (393. sz.), a Cunctipotens (551. sz.) és az Adventre-való Patrem (6. sz.) minősül. Ez a rész azonban a kézirat törzsétől, a Jánosfi Ferencnek a 2b–27b lapokon lévő írásától elüt, későbbi kéz másolhatta.  Közvetlen utána a 2b–3b lapokon lévő két halotti ének (607. és 605. sz.) ugyan Kájoninál és a Pálffi Márton-énekeskönyvben is megtalálható, de a szövegeltérésekből korábbi közös forrás feltételezhető. Egyezik a 38a–40b lapokon néhány ének (303, 333, 345, 363/I. sz.), itt azonban több  közbeiktatott éneknél ( 345, 352, 356 . sz.) a szövegvariánsok alapján a másolás nem feltételezhető; így tehát ezt a részt is korábbi szöveghagyományra lehet visszavezetni. Ugyanez mondható a többi, Kájonival közös énekek nagyrészéről is (vö. 8, 21, 29, 52/I, 141, 194, 302, 307 , 331/I, 338 , 352,  356 , 364/I, 365 , 370/I, 605 , 607. sz.). Nagyon valószínűnek látszik tehát, hogy a Pálffi Márton-énekeskönyv a korábbi feltevéstől eltérően még az 1676-i Cantionale catholicum megjelenése előtt keletkezett és a gyergyói templomi énekhagyományt képviseli.

Apor Formularium toldaléka

(XVII. sz. 2. fele) – Stoll 146. sz.

A kézirat, amely ma hozzáférhetetlen, egy nyomtatott jogi kézikönyv elejére és végére bekötött üres lapokon maradt fenn. Leírását Szabó T. Attila közölte ( ItK 1930, 353–355). Eszerint azt 1909 táján Kelemen Lajos fedezte fel és kölcsönözte ki a báró Apor-család abosfalvi könyvtárából, amely 1944-ben  elégett; benne pusztultak a történetíró Apor Péternek (1676–1752) iratai és huszonöt, tulajdonos-bejegyzéssel ellátott könyve. Közülük csupán a Formularium maradt meg és került a kolozsvári Akadémiai Könyvtárba. A toldalékot magában foglaló barna, bőrkötésű, aranyos arabeszkekkel díszített, piros metszésű, negyedrét nagyságú könyv címleírása a következő:

Formularium Variarum Comiss. Artic. Except. Interrog. Petit. Senten. et Appelat. una cum practica Signaturae iustitiae circa comissionem causarum quae in eadem Cu. committuntur illustratum. Nec non de devolvtione cavsarvm ac ordinis iudiciarii tractatvs. Omnibvs advocatis et procvratoribus causas exercere cupientibus maxime profuturum. Cum privilegio Pontificis Julij III. et illsutrissimi Senatus Veneti ad annos X.

A könyv végén lévő kolofonban: Venetiis apud Michaelem Tramezzinum MDLII.

A címlapon a leírás szerint két possessor-bejegyzés volt olvasható. A régebbi: Ex bibliotheca Welegraden.; a másik XVIII. század első feléből származó kézírással: Ex lib. B. Petri Apor. A kötet eredetileg tehát a morvaországi Velehrad cisztercita kolostorának könyvtárába tartozott. Onnan ismeretlen úton juthatott Apor Péter könyvtárába.

Feltevésünk szerint a könyvhöz már a bekötésekor tiszta lapokat fűzhettek, nyilván azzal a céllal, hogy az irodai, ügyvédi, bírói ügyvitelre vonatkozó példákat a tulajdonos tovább gyűjthesse a saját gyakorlata nyomán. A toldalékok felfedezésekor a kötet elején 43, a végén 44 levél volt, és néhány  levélnyi hiányt lehetett megállapítani. Szabó T. Attila –– Kelemen Lajos jegyzeteinek felhasználásával –– ismertette az üres lapokra XVII. századi írással bejegyzett szövegeket. Ezt és a hiányos mikrofilmet alapul véve az  Apor Formularium toldaléká nak tartalmi leírását a következőkben állíthatjuk össze:

Elöl:

(1) 1a–5a:Magyar prédikációk: Elseö aduent Vasarnap, homilia a perikopa leckéje (Róm 13) nyomán. Euangelium in Dominica Palmarum.
(2) 5a–8b:Jesu filij Mariae. Misztérium dráma. Kiad. Dömötör Tekla, Régi Magyar Drámai Emlékek. Bp. 1960. II, 192–99; vö. Klaniczay Tibor, A MTA nyelv- és irodalomtudományi Osztályának Közleményei V. 1964, 351.
(3) 8b–11b:De Assumptione BMV. Kezdősor: Drága amtetistus Indiában termik. Jelen kiadásban: 422. sz.
(4) 12a:Cantio de Beata Virgine. Kezdősor: Élesztője s ébresztője ki vagy kétes szüveknek. Nyéki Vörös Mátyásnak az (5) alatt következő énekének harmadik része.
(5) 13a:Continuatio. Kezdősor: Mondj naponként és óránként. Nyéki Vörös Mátyás, RMKT XVII./2, 95. sz.
(6) 16b–19a:De Sancta Catharina. Kezdősor: Kiterjedett szép ég, ragyogó csillagok. Jelen kiadásban: 523. sz.
(7) 19a–19b:De Epiphania. Kezdősor: Láttaték minékünk új csillag az égen. Jelen kiadásban: 160. sz.
(8) 20a-b:Vegyes magyar-latin üdvözlő versek a Petky- és Lázár-nemzetségre.
(9) 21a–23b:Lupuj uajdanak romlasarol…ualo enek. Kiad. Szabó T. Attila: ItK 1930, 355–7. és Varga Imre, RMKT XVII./9, 131. sz.
(10) 24a–43a:Rosa Aurea (latin próza).
(11) 43a–43b:Funebrales (magyar sirató énekek).

Hátul:

(12) 1a–5b:Humillima quadragesima in commemoratione Sancti Pauli (magyar próza).
(13) 6a–9b:Constructio furni (magyar alchimista szöveg a kemence, retorta készítéséről).
(14) 9b–20a:Incipit liber magni magistri Joannis de rupe scissa 1534.
 [Ioannes de Rupescissa, a XIV. században élt francia ferences, akinek a bölcsek kövéről, a quinta essentiaról írt értekezéseit a XVI. században többször is kiadták.]
(15) 20a–38a:Liber Alphidij philosophi qui dicitur clauis philosophorum.
 [Alphidius vagy Artephius középkori alkimista Clavis sapientiae című traktátusa először 1609-ben Parisban jelent meg nyomtatásban.]
(16) 38b–43b:Üdvözlő költemény a Petky és Lázár család tagjaira 64 versszakban.
(17) 43b–44a:Notationes (ékkövek latin betűsoros jegyzéke.).

A Formularium Morvaországból került Erdélybe. Feltehetően még az első tulajdonos köttetett az elejére és végére tiszta leveleket, hogy ezekre jogászi, bírói vagy kancelláriai munkája közben az iratok, oklevelek készítéséhez mintákat, jegyzeteket írjon. A kötet idővel Erdélybe került, ahol  az üres lapokra a katolikus Petki és Lázár családokkal kapcsolatban, azok szolgálatában állt, latinul is jól tudó későbbi tulajdonosa más természetű szövegeket írt.

A fenti leírásból a jelen kötetben (mikrofilm alapján) a (3), (6) és (7) jelzésű tétel kerül közlésre. Ezek az énekek a vízkereszti áldás-formulán kívül más forrásból nem ismeretesek. A toldalék második része, a Formularium végére kötött 44 levélen lévő szövegeket csupán Szabó T. Attila idézett  ismertetéséből közölhetjük. Közülük azonban több is a három közölt ének forrását, tartalmát magyarázza. A toldalék egykori írójának az alkímia, a titkos tudományok és főként az ékkövek iránti érdeklődése ugyanis  nyilvánvalóan összefügg a De Assumptione BMV. (422. sz.) és a De Sancta Catharina (160. sz.) című énekek drágakő-szimbolikájával.

Az Apor Formularium toldaléka a korábbi kutatókat elsősorban a Lupuj vajda versbe foglalt történetének ismeretlen változata miatt érdekelte. Ezt a magát meg nem nevező szerző az utolsó versszak szerint 1654-ben szerezte. A toldalék szövegei tehát nem sokkal ezután kerülhettek a Formularium elejére és végére.  Szabó T. Attila feltételezte, hogy a verses história e változatának szerzője talán Kájoni János lehetett; érvei azonban további bizonyításra szorulnak. Annyi azonban bizonyos, hogy az ének szerzője és a toldalék szövegek írója a Petki és Lázár családokkal kapcsolatot tartott, talán a szolgálatukban álló pap vagy ferences lehetett. Ebben a környezetben hiteles értesülései lehettek II. Rákóczi György fejedelemnek 1653. októberében Lupu Vasile moldvai vajda elleni büntető hadjáratáról. A drágakövek iránti érdeklődése alapján egyben az  is feltételezhető, hogy ugyanő a három templomi-gyülekezeti használatra szánt éneknek is szerzője volt. %

Turóci cantionale.

(XVII. sz. második fele.) Bp. EK, A 113. – Stoll 157. sz.

Az 1651-ben megjelent Cantus catholici (RMK I, 856; vö. RMKT XVII./7) bővített kiadására szánt kéziratos gyűjtemény.

Terjedelme 82 + 117 lap, egykorú számozással. Az 1. levél számozatlan; ezen olvasható a kötet címe: Cantionale et Passionale Hung[aricum], amit egy másik, de egykorú kéz kiegészített: Societatis Jesv Residentiae Turociensis.

A címlap hátán a kézirat szerkesztőjének következő bevezető megjegyzései olvashatók: NB. Multorum desiderio, et publicae etiam necessitati satisfacere uolens; formaui linguâ Vngaricâ, Kyrie, Gloria, Credo, pro omnibus sollemnioribus Festis, et pro communi etiam tempore, additis multis alijs novis Cantionibus.

In hoc quidem libro, sunt Duo opuscula.

Primum est uariar[um] Cantionum, pro uario tempore nouiter factarum: quae sunt integrè de- scriptae, ac projnde illae solum reuidendae.

Additae sunt aliquae antiquae usitatae, necdum approbatae, quae etiam reuideri debent.

Cantiones uero quae citantur, illae sunt jam impressae, et app[ro]batae, pro notitia solum Typographi propositae.

In Altero Opusculo.

Est Passio Christi Domini, a 4 Euangelistis descripta. Textus ejusdem est ex Biblijs Kaldi desumptus. Notae uero ad impressum quoddam opus antiquum accommodabat.

Additae sunt Lamentationes Jeremiae Prophetae juxta Breui[arii] Rom[ani]. Textus etiam earumdem est ex Biblijs Kaldj desumptus, et ad notas Romanas accommodatus.

Cum uero hujus operis Author non sit perfectus Vngarus: si quid in eo deprehendetur, quod poliri debeat; Licebit reuisoribus addere, demere, et debilem Authorem ad gloriam Dei promouendam, juuare.

Si quae Cantiones inuenientur excludendae, notendum signo aliquo ad marginem: ne propter exiguum defectum, totum opus reprobetur. E megjegyzésekből kitűnik, hogy a gyűjtemény nyomdai kéziratnak készült. Az első részben (Cantionale) vannak régi, a templomokban használt és jóváhagyott énekek, és vannak újak, amelyek még ellenőrzést és jóváhagyást (approbatio) kívánnak. A régi énekeknek a szerkesztő csupán a kezdősorát idézte és utalt az  1651-i Cantus catholici lapszámára; a nyomdásznak a szöveget és dallamot innen kellett volna az új gyűjteménybe átvennie. A kéziratban 97 magyar és 55 latin, összesen 157 ének kezdősora található Szőlősy Benedek gyűjteményéből, amelynek egyébként a szerkesztő a beosztását is hűen követte.

A második részben (Passionale) Krisztus szenvedéstörténete és Jeremiás próféta siralmainak szövege található Káldi György bibliafordításából, a jóváhagyott római liturgikus könyvek beosztásával, dallamával.

A szerkesztő önmagát „szerző”-nek (author) mondja és mentegetőzik tökéletlen magyar nyelvtudása miatt; ezért a revizorokat arra kéri, hogy az észlelt hibákat a lapszéleken jelöljék meg, és egyetlen kiragadott hibáért ne vessék el az egész művet. A szerkesztő-szerző személye egyébként ismeretlen. Nem  valószínű, hogy jezsuita, a kislétszámú, 4–5 rendtagot számláló turóci (Znióváralja, Varallia) rezidencia tagja volt; sokkal inkább lehetett a templom laikus kántora, aki egyaránt értett a magyar és szlovák anyanyelvű lakosság nyelvén. A vegyesajkú hívek jelenlétét sejtetik az egykorú rendi  névsorok is, amelyekben a XVII. századi elöljárók, hitszónokok között mindkét nyelv tudása képviselve volt. Nyilván az éneklés is két nyelven folyt és szükség volt a magyar cantionalera is. A szerkesztő pedig nem véletlenül választotta mintának az 1651-i Cantus catholicit, amelynek szerzője, Szőlősy  Benedek a megjelenés utáni években, 1652–53-ban a turóci rezidenciában volt hitszónok. Szőlősy ezekben az években szerkesztette a szlovák anyanyelvű hívek részére a másik gyűjteményének, az 1655-i Cantus catholici nek kéziratát, ami azután a Turóci cantionale „új énekeinek” egyik fő forrása lett. Szőlősy  1654–55-ben a szepesi misszió tagja és innen végezhette a lőcsei Brewer-nyomdában a kiadás munkáját. A szlovák Cantus catholici megjelenése után visszatért a turóci rezidenciába, ahol rövidesen, 1656. december 10-én halt meg. Emléke, énekgyűjtésének és könyvszerkesztésének hagyománya tehát e helyen elevenen élhetett a XVII. század második felében a ház tagjai, munkatársai között.

A Turóci cantionaleban a jóváhagyáshoz szükséges átvizsgálásnak vagy a nyomdai előkészületeknek nincsen nyoma. De nem fedezhető fel összefüggés az 1674-ben Kassán megjelent és teljesen átdolgozott Cantus catholici—vel (RMK I, 1159) sem, pedig mindkettőnek lényegesen új vonása a csoportosan szerzett  mise-énekek (Kyrie, Gloria, Credo, Agnus). Lehetséges, hogy a kassai gyűjtemény megjelenése tette feleslegessé a nyelvileg amúgy is kifogásolható turóci kézirat kinyomtatását. Ez esetben a Turóci cantionale keletkezése az 1656–1674 közötti évekre tehető.

A kéziratban található énekekről a következő táblázat nyújt áttekintést:

Turóci cant.
 [Első rész: CANTIONALE]   
    
 ADVENTI ÉNEKEK. CANTUS DE ADVENTU DOMINI.  
    
1Ó felséges mindenható Atya3 CC 1655, 83: Hospodine Otče.
2Dicsőség mennyben Istennek549CC 1655, 201: A na Zemi budiz lidem. Vö.: 29, 44, 63. lap.
2Küldeték arkangyal mennyből36CC 1655, 10: Poslan gest.
4Küldeték Szűz Máriához38CC 1655, 13: Angel k Panny.
5Az Úristen Ádám atyánknak, kezdetin e világnak22 
5Ave hierarchia  
7A keresztyénségben igaz vallás XVI. sz. CC 1651, 3.
8Az Úristennek csuda hatalma  CC 1651, 4. RMKT XVII./7, 191. sz.
9Üdvözítőnknek szent anyja Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 67. sz.
9Ave Maria…Így üdvözlé angyal  CC 1651, 7. RMKT XVII./7, 192. sz.
10Ó fényességes szép hajnal CC 1651, 7. RMKT XVII./7, 193. sz.
    
 KARÁCSONYI ÉNEKEK   
    
11Puer natus  
11Gyermek születék  Középkori. Telegdi 1577.
11Grates nunc omnes  
12Hálát adjunk mindnyájan  Középkori. Telegdi 1577.
12Nagy örömnap Középkori. Telegdi 1577.
13Dies est laetitiae  
13Dicséretes a gyermek  Középkori. Telegdi 1577.
14Magnum nomen Domini  
15Úrnak nagy nevezeti CC 1651, 16. RMKT XVII./7, 7. sz.
15Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk XVI. sz.
17Jer dicsérjük ez mai XVI. sz. Batizi András.
18Ez nap nékünk XVI. sz.
19Jer mindnyájan XVI. sz.
20En nagy vigasságos örömet hirdetek CC 1651, 26. RMKT XVII./7, 195. sz.
21Ez nap nékünk CC 1651, 27. RMKT XVII./7, 196. sz.
23Küldé az Úristen  CC 1651, 2. RMKT XVII./7, 190. sz.
24Mittit ad virginem  
25Atya Isten, életnek kútfeje 64 Cithara sanctorum 1636, 25: Hospodine studnice dobroty.
28Kyrie fons bonitatis  
29Dicsőség mennyben Istennek549Vö.: 2, 44, 63. lap.
29Hiszünk mi egy Istenben, mennyei Atyában67CC 1655, 24: Wermež w Boha
30Szent, szent, szent, mindenható Atya Isten70 
30Isten Báránya, ki a bűnt elvészed 71 
31Krisztus születék Bethlemben103CC 1655, 32: W meste Bethleme.
31Halljátok keresztyének 93 CC 1655, 34: Posluchagte krestiané.
32Zengedezzünk új énekkel145CC 1655, 36: Spýwagmež wssychny.
33Mennyei udvarból, derék dolog, földre izentetik109 CC 1655, 38: Radostná nowina
33Az Augustus császár idejében78 
34Egy szép gyermek most született83CC 1655, 45: Dyte milé.
35Megváltónk nékünk születék108Lat.: Redemptor orbis natus est.
35Ma született ez világra 105 Lat.: Nobis est natus hodie.
36Ez nap a Krisztus jegyese86 Lat.: Fit porta Christi pervia.
37Psallite unigenito  
37Zengjetek egyetlen egynek146 Lat.: Psallite unigenito.
37Omnis mundus  
37Mind e világ örvendezzen 111 Lat.: Omnis mundus.
    
[38][VJ ESZTENDÖRE VALÓ ÉNEKEK] [Csupán sorkezdetek.]
    
 NAGYBÖJTRE VALÓ ÉNEKEK.   
 KRISZTUS KÍNSZENVEDÉSÉRŐL.   
    
39Ó felséges teremtő Isten163Cithara sanctorum 1636, 91: Hospodine otče žáducj.
40Hiszünk mi egy Istenben 167 CC 1655, 84: Wermež w Boha.
41Passionem Domini  
 HÚSVÉTI ÉNEKEK.   
    
43Atya Isten, mennyen földön 227
44Dicsőség mennyben Istennek549Vö.: 2, 29, 63. lap.
44Hiszünk mi egy Atya Istenben 229 CC 1655, 124: Otce naýmilostiwegssýho.
    
 ÚR MENNYBEMENETELE NAPJÁRA.   
    
47Ó felséges Atya Isten250 
48A Krisztus mennybe felméne, szent dicsőségébe 254Cithara sanctorum 1636, 183: Wstúpil gest Krystus na nebe.
    
 PÜNKÖSDI ÉNEKEK.   
    
49Ó Szentlélek teremtő nagy Isten261Stvoriteli, Boze Dusse Svaty.
    
 A SZENTHÁROMSÁGRÓL.   
    
51Mennybéli Atya teremtő szent Isten276CC 1655, 164: O Boze.
    
 A SZENT OLTÁRISZENTSÉGRŐL.   
    
52Örvendetes keresztyén lélek341CC 1655, 175: Radugme.
52O salutaris hostia  
53Ó üdvösséges áldozat337Lat.: O salutaris hostia.
    
 BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIÁRÓL 
    
55Atya Isten szüzességnek ura371 CC 1655, 22: Kyrie fons bonitatis.
56Kyrie virginitatis amator  
56Üdvözlégy szép Szűz Mária405Lat.: Ave Maria.
58O stellula Maria fulgida  
    
[59][A SZENT APOSTOLOKRUL. IN FESTIS APOSTOLORUM ET ALIORUM SANCTORUM CELEBRIUM.] [Csupán sorkezdetek.]
    
 CANTUS COMMUNES. KÖZÖNSÉGES IDŐRE VALO ÉNEKEK. 
    
61Mindenható Atya Isten, ki uralkodol mennyégben 546 
61Kyrie magne Deus  
62Mennybéli Atya Úristen 547 CC 1655, 199: Bože nass.
62Mennybéli szent urunk, te vagy a mi teremtőnk543 CC 1655, 200: Otce nass.
63Dicsőség mennyben Istennek549Vö.: 2, 29, 44. lap.
64Hiszünk egy Atya Istenben 558 CC 1655, 203: Wergme.
64Hiszünk mi egy Istenben, mennyei Atyában563 
65Hiszünk mi egy Atya Istenben 559
65Hiszünk egy Istenben, mennyei Atyában561CC 1655, 204: Wermez.
    
 PRÉDIKÁCIÓ ELŐTT VALÓ ÉNEKEK.  
    
66Mennybéli Atya Isten, könyörülj híveiden 578 
    
 PRÉDIKÁCIÓ UTÁN VALÓ ÉNEKEK.  
    
67Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli  XVI. sz.
67Boldog az olyan ember az Istenben  XVI. sz.
68Megbántunk, Isten szüntelen  XVI. sz.
68Vedd el Úristen, rólunk haragodat XVI. sz.
69Emlékezzél Úristen, híveidről XVI. sz.
69Az Úr énnékem őriző  Szenci Molnár Albert. RMKT XVII./6, 23. sz.
    
 REGGELI ÉNEKEK.  
    
70Emlékezzél meg te gyarló XVI. sz. Szerémi Illés.
70Krisztus ki vagy nap és világ …minket  XVI. sz.
71aÓ felséges Atya Isten ki uralkodol mennyégben  Prot. XVII. sz.
    
 CANTUS FUNEBRES.  
    
73Jézus Krisztus Isten fia XVI. sz. Siderius János
74Kelj fel, drága lélek 616
75Kérlek és intlek  Prot. XVI. sz.
76Figyelmezz keresztény lélek601 
77Úristen, irgalmazz nékem 638 
77Jer, elmélkedjünk keresztyén népek 613 
78Szükség végső dolgainkról, sokszor elmélkednünk 637 
80Jer, temessük el a testet  XVI. sz. Prot.
    
 [Második rész: PASSIONALE]   
    
1[Passiók prózában]   
93Dicséretet mondjunk Úristennek  XVI. sz.
95[Jeremiás próféta siralmai prózában] 
111Halljátok panaszát mennyei szerelmes szent Atyának 225 
114Atya Úristen az ő egyetlen egy Fiát226 
116Ah, ah, ah, jaj nékem szomorúnak CC 1651, 67. RMKT XVII./7, 200. sz.
117Oratio Jeremiae prophetae…Jeremias Profeta Imádsága [prózában].   

A Turóci cantionale összesen 78 magyar és 14 latin ének szövegét tartalmazza. Beosztásában, fejezetcímeivel az 1651-i Cantus catholicit követi. A szerkesztő az új énekszövegeken kívül még ebből is 157 éneket szándékozott kiadásába átvenni, ezeknek azonban csupán a sorkezdetét és az 1651-i nyomtatott kiadás  lapszámát idézte az egyes fejezetek, csoportok elején. Az incipitek a táblázatban nincsenek feltüntetve; néhány fejezetcím viszont, ahol új énekszöveg nem található, szögletes zárójelbe került. A táblázatban felsorolt énekek közül 47 magyar ének szövege a jelen kiadásban a Turóci cantionale  alapján kerül közlésre. Közülük 8 latin, 24 pedig cseh vagy szlovák nyelvű minta fordítása vagy parafrázisa; 15 ének forrása ismeretlen.

Irodalom: Bogisich Mihály: Cantionale et Passionale Hungaricum Societatis Jesu, Resid. Turociensis. Bp. 1882. – Papp Géza: A XVII. század énekelt dallamai (= RMDT II..), Bp. 1970, 49–51, 188. l.


Nyomtatott források

Páduai Szent Antal zsolozsmája

(1662)

Ma öt XVII. és három XVIII. századi kiadása ismeretes. Ezek a következők:

1. (Nagyszombat 1662). Nyomtatási évére és a valószínű nyomdahelyre az 1674-i kiadás címlapja nyomán lehet következtetni; eszerint „ez előtt tizenkét esztendővel deákból magyarrá fordíttatott”. Példánya nem került elő. (Vö.: RMK I, 1583)

2. Padvai Szent Antal Solosmaja. Cassan, (1669–1674) Ericus Erich. 192 lap. 12r. (RMK I, 1583). Egyetlen ma nem hozzáférhető példányát Szabó Károly a körmöcbányai ferences könyvtárban látta. A svéd származású Erich Erichson kassai nyomdász kiadványai 1669–1674 között jelentek meg. (Vö.: Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon II. Bp. 1961, 124.)

3. (Nagyszombat 1672). E kiadás adata Dézsi Lajosnak Ballagi Aladár ra utaló feljegyzéseiből ismert. (Kéziratos hagyaték a szegedi Egyetemi Könyvtárban).

4. PADUAI SZENT ANTAL SOLOSMAJA ELETE-nek és csuda tetelenek Rövid Sommaban Foglaltatott Le-irasaval, sok szép imadsagokkal, es soltarokkal, ugyan azon Sz. Antalhoz, es a' Boldogsagos Szüz Mariahoz, Ez elött tizen-két esztendövel Deákbúl Magyarrá fordíttatott és most úijonnan ki nyomtattatott. Nagy-Szombatban az Academiaj Bötükkel, Año 1675.

8 + 233 lap. 12r. (RMK I, 1194.)

A Páduai Szent Antal életének egy-egy jelenetét ábrázoló, hat soros versekkel ellátott rézmetszetű képeken lapszámokra való utalás látható; ezek a könyvkötőnek a beillesztés megfelelő helyét jelzik. A képsorozat tehát eredetileg ehhez a kiadáshoz készült (vö. 464. sz. jz.). A címlap hátán  nemesi címer. Ezt követi a nagyszombati könyvnyomtató ajánlása Boka Annának, az 1670-ben meghalt Esterházy Farkas királyi személynök özvegyének (vö. Nagy Iván II 156, IV 82.). Szövege a következő:

Az Tekintetes, Es Nagysagos Boka Anna Aszszonynak, A' Néhai, Tekintetes, és Nagyságos Galanthai Esterhasy Farkas, Magyar Ország Personalissa megh hagyot özvegyének. Nékem Böcsülletes Aszszonyomnak, Patronámnak Boldog hoszszú életet, és üdvösséget.

Nem szereti szerével az Istent, valaki ennek öröktül fogua kedvelt fő barátit, és választott szenteit, érdemek szerént, illendö böczülettel nem tiszteli, 's böczüllj; kivánvan minnyájunktúl, az ötet dücsöjtöket az meg-döcsüito Isteni Felségh, hogy más több tiszteletinek rendes módgyai között, tiszteltetnék, 's-dücsöitetnék az meg-dicsöült szenteknek méltó tisztelésekben is: Söt önnön maga elömenetelét, 's hasznát-is foganatosban keresi az, ki-minekelötte szorgos ügyét, és szükségét, Urának kegyes jámbor, és kegyelmes szemei eleiben terjessze, magát elsöben az ö fö Barátinak, titkos Tanácsinak, es Udvara Elejnek kedvében bé szerzi; mintsem a' ki ezek mellett el menvén, és senkit  szószóllójúl maga mellé nem vévén, nagyob mérészséggel, mint alázatos diszességgel, az hatalmas, s' mint-egy rettentö méltóságos Rendek székein maga dolgát vitattya: S' erre tekintett talám Nagyságodnak az elmúlt napokban, Düczöséges Padvai sz: Antalhoz mutatott buzgó szeretete, midön meg nem  elegedvén azzal, hogy vagy csak igen köz, és már jobbára meg hült ahitatossággal, vagy czak igen kevés lélek által dicsirtetnék Isten, az ö meg-boldogúlt szentejben, annyira gyúlladott, és olly üdvösséges, s' Istenes erre való eszköszt készittetett, mikor az Officiumnak ki nyomtatására bövkezü segitségét nújytotta, ki mind az mindenható Istennek az szentekben helyhesztetett dücsösége fel-magasztalására, mind azon mennyei, Dücsö szent Lelkeknek tisztelete nevekedésére; s' Nagyságodnak-is annak fölötte, és minden azzal élö, s' Isten félö keresztyén lelkeknek kiváltképpen való hasznára, és  elömenetelére léend, hazánknak ('a-mint méltán reménlyünk) jobb darabján minden rendbéli Férfiú, és Asszony-embereknek keze közé jutván, és ki terjedvén. Mellyet ez okáért, méltán nyúitunk elsöben-is az Nagyságod adakozó kezeihez, hogy szokott buzgósága szerént, elsöben-is Nagyságod éleszthesse  tulajdon ahitatosságiban fel-gyúllat lelki indúlatit ez üduösséges eszközzel, melyben hogy más töb felebarátinknak-is része lehetne, az Nagyságod kiváltkeppen való bövkezüsége czelekedte. Kjért a' Fölséges, mindeható Isten s' annak minden Szentei, de föképpen Padvai Düczö-szent Antal, kinek hire, s'  dicziretes Neve, s' tisztelete már e' tellyes keresztyén világ kerekségére ki terjedett, Nagyságodat áldgya, és szerenczés, bóldog állapotban mind végig tarcza meg, s' vigasztallya a' mennyeiek düczösége naprúl napra tapasztalható öregbülésével, és el válhatatlanúl az földieknekis lelki haszna, és üdvössége nyilván való gyarapodásával.

Nagysagodnak

Alázatos Szolgája

A' Nagy-szombati Academia-béli

Könyv-nyomtató.

A könyvecske tartalma a következő:

1–69. lap: Páduai Sz. Antal kisofficiuma.
70–91:Szent Antalról való litánia, különféle könyörgésekkel.
91–102:Kérdések és magyarázatok Páduai Sz. Antal életéről, attributumairól.
103–107:Resonsorium Szent Antal dicséretiről és tisztességéről, melyet Seraphin Sz. Bonaventura Doctor szerzett.
108–122:Tizenkét rövid Imádság, kik közül mindenik edgyet a fellyül meg írt Responsoriumnak malasztyában magában foglal, mind bötü s-mind titkos értelem szerént.
122–134:Rövid Imádságok.
134–137:Szent Antalhoz való Imádság.
137–194:Hét áitatos elmélkedések Páduai Szent Antal életéről, a hétnek mindenik napjára redeltetve. –– Rövid Magyarázattya.
194–202:Lauretomi Litánia.
202–212:A' Bóld. Szűz Máriához Imádság.
212–217:Imádság az Atya Istenhez a' Szorongatásokban lévő vigasztalásért. A' Kristus Jesushoz akaratunknak szabása, nyomorúságinkban való vigasztalásért.
218–222:Mise, vagy Communio elött, s' utánna való Imadsagok, bóldog ki múlásért.
223–226:A' segétö Boldogságos Szüz Máriához.
227–233:A' Magossagbeli Istennek áldásáert…imádságok.
233:Szent Antal áldása.

5. PADVAI Szent Antal Solosmaja, es Congregatiojanak Regulai, Rendi, és Búcsúi; Csudatételinec rövid Summában foglaltatott le-írásával, Mellyet Szent Ferentz Szerzetin lévö Idvözitönk Provinciája, Gyöngyösön, a' Bóldog Aszszony látogatása Templomában, 1671. esztendöben kezdett, a' Tizedik KELEMEN Pápa  engedelmébül, és javallásábúl. Most újobban ki-nyomtattatott, a Regulak némellj Punctuminak világosabb magyarázattyával; Nemes, és Nemzetes, Vitézlö MARIN ISTVAN Költsegen. Emlekezzel-meg Ur, a' te Gyülekezetedrül, mellyet birtál eleitül fogva. Psal. 37.

Cassan. Nyomtatt. Bosytz Istvan által. 1684. esztendöben.

24 + 158 lap. 12r. (RMK II, 1318.)

Szabó Károly e kiadásból példányt még nem ismert, meglétére az 1747-i (kolozsvári) kiadás címlapjának megjegyzése nyomán következtetett. A gyöngyösi ferencesek államosított könyvtárából néhány évtizede 18 példány krúdában került elő; ezek nagy része ma jelentős régi magyar gyűjteménnyel rendelkező  könyvtáraink állományában találhatók. A címlap szerint e kiadás a gyöngyösi ferences zárda Páduai Sz. Antal kongregációjának tagjai számára készült. Az ajánlást a költségeket vállaló Marin István gyöngyösi polgár írta, akinek  családja 1668-ban szerzett nemességet (vö. Nagy Iván VII 321). Szövege a következő:

Ajanlo Level.

Az Isteni Bölcsesség alkotmányiban faradhatatlanúl múnkálkodó gondviselése által, valamint a' Tengernek mélységes örvényébül, belsö és titkos folyamási átal, mint-egy emlöjébül, az egész földet szoptattya, legelteti, és zöldellö füveknek, s' fáknac nemzöjévé tészi: Ugy a' mennyei áldásoknak  mélységes tengerébül, érdemeknek folyamási által, Csudatételeckel tündöklö PADUAI Sz. ANTAL, minden hozzád folyamodó, s' téged óhajtó lelkeket táplálni, és legeltetni láttatol. Midön a' bünösöknek kegyelmet, lankadt betegeknek egésséget, háború és félelmes sziveknek erösséget, nyomorultaknak  vigasztalást, veszedelmekben lévöknek segedelmet, és szabadulást, esedezésed által szüntelen nyersz Istentül.

En-is azért, Dicsöséges Patronusom, tudván, hogy (az helyre, mellyböl ki-jönek a folyo vizek, viszsza mennek, hogy ismét follyanak, Eccli. c. 1. 7.) általad Istentül javaimbúl, Zászlód alatt vitézkedö Gyülekezetednek hozzád áîtatosságát hogy nevelhessem; ez, tiszteletedre szenteltetett SOLYOSMADOT,  újjobban ki-nyomtattatván, nagy hálá-adással néked ajánlom, bé-mutatom. Légyen azért kellemetes nálad alázatos Szólgádnak kisded ajándéka, hogy újjobban továb-is, szent érdemed által, follyaon reám Istennek malasztya, s' meñyei áldása.

Igy kivánnya tölled

Alázatos Szolgád

MARIN ISTVAN.

(fol.A2a-A3a)

A könyvecske tartalma az 1675-i kiadáshoz hasonlítva a következő részekkel bővült:

A4a-A11b fol.: Regvlak, avagy Rendtartasok.

1–154. lap: Páduai Sz. Antal kisofficiuma.

155–158: Czeli alázatos Imádsag az Bóldogságos Szűz MARIA-hoz mindeneknek segedelméhez.

6. A ma ismert XVIII. századi kiadások a következők: Nagyszombat 1703 (RMK I, 1682), Kolozsvár 1747, Nagykároly 1758.

A népszerű ferences ájtatossági könyvecskének a 464467 . sz. alatt közölt verses részei a két ismert XVII. századi kiadásból valók.

Két égő lámpás

(1669)

Loyolai Szent Ignác és Xavéri Szent Ferenc tiszteletére világiak számára szerkesztett zsolozsmáskönyvnek csak egyetlen kiadása ismeretes. A címlapján ez olvasható:

Két Egö Lampas Szent Loyola Ignatz, Iesus Tarsasaganak Kezdöje, Es szent Xaverius Ferencz, Azon Jesus Tarsasagabol Indiai Apostol, Tiszteségére Deákbúl magyarra forditattatot áitatosságok, és imadságok. Mellyeket maga költségén leg-elsöb ki-nyomtattatott Tekéntetes és Nag: Groff Monyorókeréki Erdödi  Borbala Aszszony, Tekéntetes és Nagyságos Groff Czobor Adam, Kedves házas társa, maga es több ájtatos szivek lélki vigasztalásokra.

Nyomtatta Nagyszombatban az Academia bötüivel Byller Mátthé. 1669.

8 + 205 lap 12r. (RMK I, 1090).

A második levélen kezdődő ajánlás a kiadás költségeit adó Erdődy Borbálának, Czobor Ádám tábornok feleségének (vö. Nagy Iván III, 209; IV, 67) szól és szövege a következő:

Az Tekintetes És Nagyságos Groff Erdödi Borbala Aszszonynak, Az Tekintetes És Nagyságos Groff Czobor Adam Uram Ö Nagysaga Kedves Hazas-Tarsanak, Nekem bizodalmas Aszszonyomnak Patronámnak.

Hogy e' világi életnek minden napi fogyatkozásoktul, mint setét felyhöktül reá borúlt homályában, minden veszedelem félelme nélkül bátorságossan járna a keresztyén ember, tanácsul adta üdvözitönk, hogy két égö lámpást venne kezébe: Lucernae ardentes in manibus vestris Luc. 11. Egö lámpások legyenek, ugy mond  kezetekben: kétség nélkül, hogy elegendö világossága kezében lévén, mind magának, mind az utánna valóknak lenne vezérlésekre. Es imé, vagy fogatta más ezt à tanácsot, vagy sem; de à mint látom Nagyságod szivessen fogadta, midön régi kivánságának hogy eleget tehetne, nem csak magának, hanem másoknak-is úgy  juttattya kezében à két égö lámpást Szent Loyola Ignátzot és Szent Xaverius Ferenczet, hogy kezekben tartván, mind nappal, az-az ártatlan életekben: mind éyel, azaz, bünben esettekkor merre kellene lépniek, elöttök láthatnák életekböl, és érdemek által eröt-is nyerhetnének az üdvösség utára valo  térésekre. Két égö lámpásnak mondom pedig ezt a' két dicsöséges szentet s-nemis akár melly két égö lámpásnak, hanem ahoz hasonlónak, a' mellyet a' teremptes idején dicsöségesen alkota Isten: luminare majus, et luminare minus: nagyobb és kissebb világositot, ugy mint a' mellynek egyike nappal, a' másika  eyel szolgálna; egyik Istentül, a' másik Isten után à nagyobbiktul venné  világosságat: mert ugyan-is valamint a' veröfény nappal táplal világával, ugy Szent Ignátz az igaz hitben lévök között Europában, Romábul magassab tetejerül az igaz hitnek kezdé terjeszteni szent élete sugárit: Szent Xaverius Ferencz  pedig Isten után Szent Ignátz tüzétül meg gyuladván a setétségben lévő Indiai Pogányok közzé ugy siete világosságával, hogy nyilván valo veszedelmekböl, az örök kárhozatbol, valakik hallanák beszédit, és látnák életet, ki mentettnének,

az igasság utára töle vezéreltetvén. Mert ha a' mint Sz. Cyril.  Alexand. in Cate. S. Tho. soll: Lucernae accensio significat, ut non patiamur aliquem in tenebris ignorantiae vivere, a' világosito lámpásnak meg gyuitása nem egyéb, hanem a' felebarátunknak tudatlansága setétségéböl ki vezetése; nem mondhattya senki, hogy nem világosito lámpás Szent Ignátz, és  Szent Xaverius, a' kik nap kelettül nap nyugottig minden nemzetségeknek üdvössége keresésében, és oktatásában végezték el életeket: a' kik hóltok-után-is ugy fénlenek csuda-tételekkel, hogy csak az ne érezze segitségeket nyavalyájában, a' ki nem kivánnya. Szent Ignátzot, (a' ki Szent Pállal, nagyob  részét e' világnak faidalommal szülte Istennek) tisztelik a' szülö Anyák: Szent Ferenczet böcsüllik az halálos ágyokban nyomorgottak: mind a' kettöt valaki szorongattatik, hasznoson hija segitségül. Kik hogy többeknek lennének hasznokra ugy látom én Nagyságos Aszszonyom, hogy magad költségével magassab  helyre, czimmered tornyára, arra a' végre emelted fel, hogy a sanyaruságok vizen avagy tengerén evezö lelkek, mint Pharos névü világos torony világosságánal látnák hová kell szemeket fel emelni; és nyavalyájokban folyamodni; midön életeket áitatos imádságokkal ugy rendeltetted, hogy egyik  felöl elméjek, másik felöl akarattyok gyuladna és világosittattnék: elmélyek világosittassék az igaz Isten isméretségére, akarattyok gyuladgyon annak szeretetére, a' ki szenteinek dicsöittetik szentségében. Elly azért Nagyságos Aszszonyom, kezedben vett égö lámpásid világossági között, és mind addig  álhatatossan vélek fényeskedgyel, meddig a' szerelmes Jesusod el jövetelekor, mint örök jegyesed bé késérésére e' világ setétéségebül ki nem szóllittatol az örökké valo dicsöségnek meg maradando lakásában

Nagyságodnak
Alázatos Szolgája
Nagyszombati Könyvnyomtato.
(fol. A2a–A 4b)

A szerző nevének feltüntetése nélkül megjelent könyvecske tartalma a következő:

1. lap:Sz. Loyola Ignatz Officiuma
22:Sz. Ignatz Ohajtasi
23:Sz. Ignatz Litaniaja
30:Különféle imádságok (Sz. Ignatz képe elött mondando, A Jesus szentséges nevinek buzgo szeretetéert, Ayanlo imádság, Nehezkes Aszszonyok áitatossága, Sz. Ignatz kedves imadsaga, Az emberi akaratnak Isteni akarattal való egyesitése, Hetedik Sándor pápa imádsága).
59:Szent Xaverius Ferencz Officioma
85:Szent Xaverius Ferencz ohajtási
86:Szent Xaverius Ferenczhez litania
95:Különféle imádságok (Xaverius Ferenczhez minden lelki és testi nyavalyákban, Az pogányok, eretnekek és bünösök meg-téréséert, Hetednapi aitatossagok az boldog ki-mulásnak…megnyeréséért, Kilenczednapi áítatosságok, Aitatos imadság).

A kisofficiumok verses részei és egy-egy verses könyörgés a két jezsuita szent közbenjárásáért a 485–486. és 530–531. sz. alatt találhatók.

Cantus catholici Latino-Hungarici

(1674)

Az énekeskönyv címe Szőlősy Benedek 1651-i kiadványára utal, tartalmában azonban attól eltér. Szegedi Ferenc Lénárd egri püspök költségén nyomtatták; ezért a mecénás nevével is idézik; helyesebb így: „1674-i” vagy „kassai Cantus catholici”. Leírása a következő:

 • Cantvs catholici Latino-Hvngarici in lvcem dati authoritate et liberalitate illvstrissimi ac reverendissimi d. d. Francisci Leonardi Szegedi episcopi Agriensis. Az méltóságos egri püspök urunk ö nagysága akarattyából, és böv-kezü adakozásából ki-bocsáttatott, magyar és deák, keresztyeni catholicvs enekek; Istennek nagyobb dicsöségére, ès Magyar-Ország lelki vigasztalására.

 • Cassoviae, Typis Academicis Soc. Jesv: per Franciscum Lubovienski, et Georgium Pilgram. An. 1674.

 • 14 + 560 lap. 4r. RMK I, 1159.

Az ismert példányokban az Fff, a Ggg és a Hhh íveken, vagyis a 409–432. lapon variáns szedés figyelhető meg. Ennek alapján az Országos Széchényi Könyvtár példánya A-variánsnak, a budapesti Egyetemi Könyvtár és a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára példányai B-variánsnak minősülnek. A kétféle  szedés oka ismeretlen. Az apró változtatások helyesírási jellegűek és az ékezetek helyes használatát célozzák. A kritikai szövegközlés, amelyet a variáns szedés nem módosít, az A-variáns alapján történik.

A címlap hátán Szegedi Lénárd Ferenc liliomot tartó oroszlánokat ábrázoló címere van latin feliratokkal. A címer fölött: Illustrissimo ac reverendissimo domino episcopo Agriensi; comitatuum Hevesiensis et utriusque Szólnok perpetuo supremo comiti, ac sac. caes. regiaeque majestatis consiliario. Etc. A címer alatt a következő disztichonok annak allegorikus jelentését magyarázzák:

 • LILIA quàm gratè, LEO duplex porrigit Astris;

 • Tam gratos Caelo, HOS PRAESVLIS ajo SONOS.

 • Utque CRVCEM pergunt GEMINI alleviare LEONES;

 • Sic Cantu allevias, PRAESVL ad Astra vias.

A kiadvány elején olvasható a kassai jezsuita akadémia könyvnyomtatóinak következő ajánlása: Meltosagos Urunk, Patronusunk.

Az Ngd Tekéntetes Püspöki Méltósága, ezt az mi múnkánkat magához vonta, nem csak azért, hogy ehez nem-is kezdhettünk vólna, ha az Ngd böv-kezü segitsége reá nem vitt vólna; de leg-inkáb azért, mert Ngd, Felsö Magyar Országban Fö Lelki Atya lévén, és minden féle Lelki Eszközökhöz buzgólkodván; à tulajdon  ahittatosságibanis, nagy Lelki indúlatit mutattya Ngd: ezt azért, az áhíttatosságra igen indíto Eszközt, méltán nyújtyuk elsöbenis az Ngd méltóságos kezeinek; s' azok által, az egész Magyar-Ország-bélieknek: kiknek nagyob részét, mivel hogy à Romai Sz. Hit-töl, az éneklés-béli zengésnek  édesgetése vonta vala-el; mint egy mézes madzaggal rájok kötvén à sok féle tévelygést; ez okon méltónak itilte Ngd Sz. Agostonnal edgyüt, az igasságnak fontosságátis az éneklés szárnyaival édesdebben röpitetni az el-hült elmékbe: Ut dum svavitate Carminis, et delectabilibus modulis Cantilenae, mulcetur  auditus; Divini Sermonis pariter utilitas inseratur. S. Augustinus in Prologo super Psalmos. Hogy, ugy mond, à midön az ének szónak gyönyörköttetö zengésével à hallás simogattatik; s' azzal az Isten igéinek haszna-is bé-óltassék. A' melly ugy lészen, hogy ha az ének zengésével, az éneknek szavaitis meg-értik à Népek; a' mint azon Sz. Agoston kéványa: Lib. 10. Confess. Cap. 33 s' ez végre jóvallotta Ngdis, hogy az ének verseit elöl mondván egy, avagy két Kántor, viszont mondgyák à többi-is utánna: kévánván Isteni buzgóságából Ngd Sz. Agostonnal; Ut svavesonantibus vocibus, eliquetur  Dei veritas in corda hominum. Lib. 9. Confess. Cap. 6. hogy az éneklö szép zengéssel, az Istennek igassága mint egy beléjek olvadgyon az emberekbe: kiért, à Vigasztaló Sz. Lélek Isten, (elsöbenis zengéssel à szomoru  Apostolokat vigasztalván) egész Országostól vigasztallya-meg Ngdat, az egy igaz régi szent Hitnek tellyeséges el-terjedésével. Amen.

Ngdnak, mint Kegyes Patronusunknak Alázatos Szólgai;
Az Kassai Academianak Könyv-nyomtatói.

Szegedi Ferenc Lénárd (Nagyszombat 1614 –– Kassa 1675 szeptember 23) a bécsi Pazmaneumban és a római Collegium Germanico-Hungaricumban a jezsuiták neveltje volt. Pályájának főbb állomásai: 1644-től esztergomi kanonok; 1660-ban erdélyi, 1663-ban váci és 1669-ben egri püspök, 1666–1669 között királyi  kancellár. 1671-ben a protestánsoktól visszavette a kassai ősi katolikus templomot és székhelyét Nagyszombatból Kassára helyezte. Itt élt haláláig. Temetésén az egyik búcsúztatót, „A' Ház előtt való Predikaczio”-t Sámbár Mátyás jezsuita mondta.

A XVII. században a jezsuiták kiadásában Cantus catholici címmel megjelent mindhárom énekeskönyv (1651, 1674, 1675) kottás volt; mozgatható, összerakható elemekből álló, öntött hangjegy-dúcok felhasználásával készült. Ez a jezsuita énekeskönyvek kiadásánál külföldön is lényeges mozzanat volt. A felszerelés a  hazai kollégiumokban hiányzott, és a költséges készlet beszerzésére kezdetben aligha gondolhattak. Ezért esett a választás 1651-ben a kotta nyomtatására is berendezett lőcsei Brewer-műhelyre, amely protestáns volt és ezért a címlapon a kiadás helye és a nyomdász neve sem volt feltüntetve. A hiányt a század  második felében a kassai és a nagyszombati kollégiumban gazdag mecénások, Szegedi Ferenc Lénárd egri püspök és Szelepcsényi György esztergomi érsek költségével pótolták.  Pavercsik Ilona nyomdatörténeti kutatásaiból tudjuk, hogy Kassán a jezsuiták 1673. márciusában egy ismeretlen vándornyomdász elhagyott felszerelésének birtokába jutottak. Ezzel kezdték el nyomtatni a nagy terjedelmű, több mint  hetven íves katolikus énekeskönyvet, amit 1674-ben fejeztek be. Még ez év márciusában, majd újra augusztus 27-én a tipográfiát tűz pusztította el. A címlapon szereplő két nyomdász, a lengyel Franciscus Lubovienski és a német Georgius Pilgram már a kollégium alkalmazottai voltak. A nyomda  betűkészlete kopott, leromlott állapotban volt; az ismeretlen eredetű hangjegy-dúcokat egyetlen alkalommal, az énekeskönyv kinyomtatásához használták.

A Cantus catholici Latino-Hungarici név nélkül jelent meg és szerkesztőjének személyére vonatkozóan csupán feltételezésekre hagyatkozhatunk. Az évenként összeírt rendi katalógusokban a kassai kollégiumban 1669–1676 között tűnik fel Sámbár Mátyás neve, akit az irodalomtörténetben általában szenvedélyes,  személyes hangvételű hitvitázóként szokás emlegetni. A jelzett években 1673-ban rövid időre a szatmári misszióba került, a jezsuiták nyomdájának működése idején azonban újra Kassán találjuk. Sámbárnak egy kancionáléjára Kájoni János a kéziratos latin-magyar versgyűjteményének végén, az 1046. lapon mint egyik  forrására hivatkozott a következő formában: „…Ex Cantionali Patris Zámbár, quae pulchra sunt accipere”. (Az adatot idézi Papp Géza, RMDT I., 69. l.) Eszerint Sámbár Mátyás, aki 1651–1658 között az erdélyi misszióban (Udvarhely, Gyulafehérvár) is működött, foglalkozott templomi énekekkel is és volt valamilyen, feltehetően kéziratos énekeskönyve, amiről Kájoni tudomást szerezhetett és hozzájuthatott. Ezt azonban adatok híján azonosítani nem lehet.

Másik körülmény, ami Sámbár kiadói közreműködését valószínűvé teszi, hogy kassai tartózkodása alatt kapcsolatban volt Szegedi Ferenc Lénárd püspökkel, akinek halotti búcsúztatóját is mondotta. A magyar prédikáció Lilium inter spinas címmel nyomtatásban is megjelent (Kassa 1676, RMK I, 1191).  Mondanivalóját az elhunytnak az énekeskönyv elején is látható, két oroszlán között liliomot ábrázoló címeréhez fűzte. A beszéd személyes vonatkozású megjegyzéseiből kitűnik, hogy Sámbár a püspöknek bizalmasa és gyóntatója volt. Az énekeskönyvre ugyan semmi utalás sem található, mégis meglehet, hogy a támogatást ő eszközölte ki.

Sámbár kassai tartózkodása idején a papnevelő régense volt és az akadémián a kontroverz teológiát tanította. Ezenkívül az 1676-i Catalogus personarum a hitszónoki és gyóntatói beosztása mellett feltünteti a „praefectus tonorum” elnevezésű feladatkörét is. (Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár, 118. J. 1.) Ez a  tisztség a jezsuita Provincia Austriae kollégiumaiban, köztük a magyarországi házak XVII–XVIII. századi névsoraiban, ha nem is mindig következetesen, de megtalálható. A feladatkört a rendi iskolai előírásokban, a Ratio Studiorum-okban nem határozták meg. Jól elkülöníthető azonban más praefectusi feladatköröktől, többek között a retorikai gyakorlatokat, szónoklatokat vagy az asztali felolvasást felügyelő praefectus concionum, corrector mensae szerepétől; de nem azonos a ritkábban előforduló praefectus chori-val, az  énekkar vezetőjével. Feltételezésünk szerint a praefectus tonorum a templomi közös éneklést irányító, az énekek rendjét beosztó iskolai elöljáró tisztsége lehetett.

A névsorok elszórt adataiból arra is lehet következtetni, hogy e feladatkör betöltőinek a jezsuita énekeskönyvek szerkesztéséhez, kiadásához is köze lehetett. Így Szőlősy Benedek is Nagyszombatban 1638–1641 között viselte e tisztséget. Nagyszombatban és Kassán 1669–1684 között e feladatkörben ketten  egymást váltották. Sámbárnak Kassán 1670–1673 között Toposs Ferenc (1613–1683) volt a prefektus-elődje. A kassai Cantus catholici megjelenésének évére azonban váltották egymást, Toposs Nagyszombatba került és neve mellett 1674–1683 között az általános tanulmányi felügyelői (cancellar) tisztség mellett  legtöbbször a „praefectus tonorum et concionum” is olvasható. Így az is feltételezhető, hogy az 1675-ben megjelent másik Cantus catholici nek, Szőlősy Benedek második kiadásának talán ő volt a sajtó alá rendezője.

Feltevésünk szerint a kassai jezsuita nyomda rövid működésének és az azzal egy időbe eső személycserének oka a két énekeskönyv kiadásának ügye lehetett.

A Cantus catholici Latino-Hungarici beosztását, az énekek eredetét, a szerkesztőnek a dallamokra és alkalmazásukra vonatkozó megjegyzéseit a következő táblázat mutatja be:

CC 1674
 ADVENTI ÉNEKEK  
    
1Kyrie angelum mittens…Isten angyalodat küldvén 1 
2Dicsőség mennyben Istennek, Békesség… 4 
2A kereszténységben igaz vallás a hitben  XVI. sz.
3Sanctus, sanctus, sanctus…Szent, szent, szent az Úristen 10 
4Agnus Dei, hominum…Istennek szent báránya, bűneink… 11 
4Ó ártatlan szent bárány, tarts meg békességben 12 
5Rettenetes áldozat, ó szentséges Jézus 51 
5Reggeli friss harmatunk, ó szentséges Jézus 50 
6O stellula, Maria fulgida  
7Üdvözlégy drága szép szűz Mária 56 
8Elküldeték arkangyal Gábriel24CC 1675, 276.
9Ó Mária, Istennek áldotta47 
10Immáron betölt, amit jövendölt régen a próféta27 
11Ó dicsőséges, ó fényességes, lelki arany bánya 43 
11Ave Maria, Istennek anyja19/II
12Szűz Máriához az Isten küldvén54  
13Ó születendő, hozzánk jövendő 48 
15Jézus edénye, szüzesség fénye 31 
15Menyországi fényes hajnal41 
16Sötétség világa, szent szűz, tenger csillaga57/II 
17Atyák szomjúhozván, s az egekbe kiáltván 18 
18Áron vesszeje virágzik 17
20Kedvesen tekints ránk 33
21Az idő eljött, az ige betölt20 
23Nyílnak az egek, gyűlnek seregek42 
24Üdvözlégy mennyei bánya58 
25Kelj fel bennem szomjú lélek34 
25Üdvözlégy szentséges Mária62Kájoni 1676, 366.
26Küldetik arkangyal Gábriel Máriához39 
28Üdvözlégy drága szent szűz  Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 83. sz.
29Istennek követsége, az ég fényessége 28 
30Jer mi dicsérjük Jézusnak szent anyját 30 
32Üdvözlégy szűz Mária, Krisztusnak szent anyja 62 
33Angyalok ide siessetek szent szűzhöz16 
35Szép reggeli dicsérettel  RMKT XVII/7, 190/II. sz.
36Üdvözítönk anyja szent szűz55 
37Redemptoris mater, ó szentséges szűz Mária49 
38Ó fényességes szép hajnal RMKT XVII/7, 193. sz.
39Ave mater Iesu Christi  
40Lelki szent bánya, Istennek anyja40 
41Ó ékes szép virág, édes Jézus 44 
42Szentlélek temploma, üdvözlégy Jézusnak anyja53 
    
 KARACSONI ÉNEKEK  
    
43Kyrie eleison, drága gyermecske65 
43Dicsőség mennyben Istennek66Szövegét ld. még az énekeskönyv 140., 155. és 332. lapján.
45Hiszünk mi az egy Istenben 68
45Szent, szent, szent Úristen 69
46Istennek báránya, szívünknek lelki aranya 72 
46Született drága váltságunk133Másik szövegváltozat az énekeskönyv 72. lapján.
47Pásztorok ide siessetek nagy úrhoz126 
47Cito surgite et currite pastores   
49Egek vigyázzatok82 
51Caeli attendite  
53Ah édesem, szerelmes kisdedem116Kájoni 1676, 84.
53Dum virgo vagientem  
54Exultet et laetatur  
56Kelj fel keresztyén lélek 100Kájoni 1676, 84.
57Üdvözítőnk szűz anyja, menyországi szent bánya 138 
57O Iesule mi sponsule  
58Ah Jézusom szép édesem75 
60Szép violácska, kedves rózsácska 130/II 
61Ó Jézus, szűzen született szép rózsaszál 120 
62Cor tibi Iesu dedico  
64Vedd magadnak én szívemet 142/I
65O aestuantis animae  
66Áldott Jézus új királyunk76 
68Infinitae bonitatis  
69Ím, véghetetlen kegyelmű RMKT XVII/7, 218/II. sz.
71Ember szemléld ez istállót 85
71Kikelt Názáretből szép virágunk101  
72Üdvözítőnk szent anyja,retlen.   
72Üdvözítőnk szent anyja, egek fényes tornya 137 
72Született drága váltságunk133 Másik szövegváltozat az énekeskönyv 46. lapján.
73Adsint huc omnes angeli  
74Jertek Isten archangyali95 
76Nagy Istennek szent angyala  Prot. XVII. század
78Respicit nos divinitas  
79Üdvözlégy kis Jézus lelkünk ébresztője 368/II 
81Szent Szűz Jézuskának, énekel s fiának129  
82Mater canit nato  
83Ó Istennek szentséges angyali119CC 1675, 283.
84O angeli cito accurrite  
86Gratulare virgo singulari privilegio   
87Szűz Mária e világra  RMKT XVII/7, 221. sz.
88Ó Istennek csodálatos volta117 
89Szűz anyától születik, édes Jézus 136 
90O mi pulcher floscule  
91Örüljünk Jézusunknak 123
92O puer dilectissime  
93Szerelmes édes Jézusom, te vonszod szívemet131/I Kájoni 1676, 89; vö. CC 1675, 280.
95Gyermek szent szűztől születék91 
97Jer rengessük a kisdedet 94
97Ó Istennek nagy kegyelme 118
98Ez nap nékünk dicséretes nap XVI. sz.
100Jer mindnyájan örüljünk  XVI. sz.
102O gratiose Iesule  
103Ez világnak teremtője  XVI. sz.
104Az ige testben öltözék  XVI. sz.
105Laetare virgo Israel  
105Örvendj ó áldott Izrael125/IKájoni 1676, 93; vö. CC 1675, 283.
106Beata immaculata  
107Ó boldog kinél szebb nem volt115 
108Jer mi dicsérjük, áldjuk, és felmagasztaljuk XVI. sz.
111Született váltságunk, Krisztus szép virágunk 135 
112Az egek nyílt útja, szüzesség szent kútja 79 
112Friss harmattal szent illattal 89
113Dicséretes a gyermek  XVI. sz.
114Nagy örömnap ez nékünk  XVI. sz.
116Dies est laetitiae  
117Mennynek földnek igaz királynéja110 
117Puellus nobis natus est Az ének végén: Ezen nótára más Enek-is ki-mégyen. fol. 74. Jertek Isten Archangyali etc. [ld. 95. sz.]
119Megjelent mennyei tűz 106
119Jézus születésének, örüljünk szent nevének97 
120Dulcis Iesu, dulce nomen  
121Puer natus in Bethlehem  
121Gyermek jelent Bethlehemben  XVI. sz.
122Iam divini succensum  
123Puer natus in Bethlehem, Unde     
123Gyermek jelent Bethlehemben, örülnek XVI. sz. –– Az ének végén: Ezen Nótára, s' formára énekelhetni ezt az Eneket-is: úgy mint; Nagy Istennek szent Angyala, fol. 76. Végéhez adván, Alleluja, Alleluja.
124Puer natus in Bethlehem, applaudite   
124Gyermek jelent Bethlehemben, örvendezzünk XVI. sz. –– A szövegnek és dallamnak újesztendőre való alkalmazásáról ld. az énekeskönyv 155–6. lapján a megjegyzést: 66. sz. jz.
125En virgo parit filium  
125Mária szülé szent fiát, örvendezzünk RMKT XVII/7, 119. sz.
126Drága szűz egy szép fiat szült81 
128Üdvözlégy édes Jézus, szívünkbe mélyen juss140 
129Világ teremtő született143 
130Jézus édes, neve kedves96Vö. CC 1675, 282.
131Laetare puerpera  
132Benevolus audi quae tibi sunt laudi  
134Kegyelmesen halljad99 
135O nostra patrona, o domina bona  
136Kegyelmes szószólónk 98
138Eja mea anima, Bethlehem eamus   
    
 ÚJ ESZTENDÖRE VALOENEKEK   
    
139Kyrie eleison, kyrie eleison, új időben s esztendőben147 
140Dicsőség mennyben Istennek66Szövege először az énekeskönyv 43. lapján.
140Hiszünk mi az egy Istenben 148
141Szent vagy, szent vagy örök Atya Isten149 
141Jelent piros vérben szép virágunk150  
141Istennek báránya édes Jézus151A tartalommutató Lajstrom—ban az Új esztendöre-valo énekek felsorolása végén ez a megjegyzés olvasható: Sok rendbéli énekeket, uj esztendöre valókat, az Karácsoni énekekböl mint kel formálni, lass fol. 142. 143. 144. A 142. lapon lévő általános megjegyzést ld. 120. sz. jz.
144Puer circumciditur  
145Iesu dulcis memoria  
147Jézus édes emlékezet  RMKT XVII/7, 68. sz. (A kassai Cantus catholiciben Hajnal Mátyás lényegesen átformált szövege található; közölve a jegyzetekben az 512–4. lapon.)
152Ah drága édes kisdedünk152CC 1675, 62.
153Nekünk születék mennyei király XVI. sz.
154Puer natus in Bethlehem. Hoc in anno     
155Gyermek jelent Bethlehemben Ez időben XVI. sz.
155Dicsőség mennyben Istennek66A szöveg először az énekeskönyv 43. lapján. Újévi alkalmazásáról uo.
156En Trinitatis speculum  
    
 VIZ-KERESZT NAPJARA VALO ENEKEK   
    
157Fényességén e mai szent napnak RMKT XVII/7, 125/V. sz.
159Hol vagyon zsidók királya 157 
160Krisztusnál Bethlehembe voltunk159 
161Három királyok napját156CC 1675, 72.
162Új csillag jelent az égen162Kájoni 1676, 109; CC 1675, 73.
164Ó szép Jézus ez újesztendőben 153/IICC 1675, 74; vö. Kájoni 1676, 99. A tartalommutató Lajstrom-ban a Viz-kereszt napjára való énekek felsorolása végén ez a megjegyzés olvasható: Töb éneketis ide valót a' Karácsoni énekekböl mint formálhatni, láss f. 163 [recte: 165]. Az ide vonatkozó általános megjegyzést ld. 66. sz. jz.
    
 VIZ-KERESZT UTANRA VALOENEKEK   
    
164Kyrie eleison, kyrie eleison Isten irgalmazz nekünk542  
165Dicsőség mennyben Istennek550 
165Hiszünk egy igaz Istenben, menny s földnek teremtőjében560A Kyrie, Gloria és Credo szövegének, dallamának újesztendőre való alkalmazásáról az itt található megjegyzést ld. 66. sz. jz.
166Sanctus, ter sanctus dominus Deus  
166Szent vagy örökké Atya Úristen565 
166Agnus Dei qui tollus peccata universa mundi  
166Istennek báránya, szívünk oltoványa 567 
167Egeknek fényes villámja 416
168Ó Istennek szent anyja, szentséges Szűz Mária418 
169Tekints reánk kegyelmesen szerelmes szép Jézusunk 293 
170Bőséges irgalmú Isten, nagy hatalmú288/I  
171Ave regina caelorum, heroina angelorum. Mennyországnak királynéja, Magyarság oltalmazója419 
172Üdvözlégy egek szent királynéja 420 
172Isten irgalma, erős hatalma289 
173Felséges Isten neked jelentjük XVI. sz.
174Igaz általút, jókkal forró kút  Rimay János (38. sz.)
175Adj szent békességet kegyes Jézus286 
175Szégyent vallott orcát senki azon nem lát Rimay János (50. sz.)
177Hogy feledkezel el rólunk teljességgel Rimay János (53. sz.)
178Örök életnek minden nemzetnek Rimay János (46. sz.)
179Illik énnekem édes Istenem Rimay János (24. sz.)
180Az igaz keresztyén szelíd ez világon  Rimay János (21. sz.)
182Ó kegyes Jézus tekints reánk mennyből  Rimay János (31. sz.)
183Hálát adok Jézus a te jóvoltodért  Kassai András. RMKT XVII./9, 15. sz.
184Ó kegyelmes szent atyánk  Kassai András. RMKT XVII./9, 16. sz.
185Nem lehet szebb dolog a keresztyénségnél  Rimay János (23. sz.)
187Nincsen e világon semmi állandóság  Rimay János (26. sz.)
188Enyhítsd meg Úristen bús szívem keservét Rimay János (35. sz.)
190Kedvező szemeddel nézz reám nagy Isten  Rimay János (39. sz.)
192Nincsen segítségem kívüled  s jó végem Rimay János (22. sz.) –– Az ének végén olvasható alternatív dallamutalást ld. 288/I. sz. jz.
194Hallgass meg engemet, ki hívom nevedet Rimay János (32. sz.)
195Kinek tegyek panaszt jaj nem tudom Rimay János (52. sz.)
196Isten gondod lévén szál hajamra Rimay János (34. sz.)
197Reménységem vagyon nékem Rimay János (25. sz.)
198Embert hatalommal legfőbb oltalommal Rimay János (63. sz.)
200Isten az égben királyi székben Rimay János (51. sz.)
201Adjunk hálát Istenünknek Rimay János (55. sz.)
    
 KÖVETKEZNEK HETEDSZAKRA VALO HET KÖNYÖRGÖ REGGELI ENEKEK  
    
   A fejezetcím után: Mellyeket mondhatni töb Nótákra-is fol. 36. 43. 76. 95.
202A nap feljövén immáron XVI. sz.
203Látod Isten szíveinket  XVI. sz.
204Felséges Jézus szent Isten XVI. sz.
205Mai nap mi életünkben  XVI. sz.
205Atya Istennek egy fia XVI. sz.
206Az éjszakai sötétség  XVI. sz.
208Krisztus Jézus igaz Isten Prot. XVII. század
    
 HETEDSZAKRA VALO ESTVELI HÉT KÖNYÖRGÖ ENEKEK KÖVETKEZNEK  
    
209Immár estét értünk  Rimay János (41. sz.)
210Krisztus igaz napfény  Rimay János (41. sz.)  
211Már a nap hogy elszáll  Rimay János (41. sz.)
211Közelget setétség  Rimay János (41. sz.)
212Aki ma tápláltál  Rimay János (41. sz.)
213Éjszaka a sátán  Rimay János (41. sz.)
214Immár az éj rajtunk  Rimay János (41. sz.)
214Könyörülj Jézus atyánk a kimúlt híveken 620 
215Ó Istennek szent angyala 442 A 216. lapon a Víz-Kereszt utánra való énekek befejezéseként ez a megjegyzés olvasható: Mind Ezeket, a' VIZ-KERESZT UTANRA VALO Enekeket, mondhatni PÜNKÖSD UTANRA-is.
    
 FARSANGOS NAPOKRA VALO ENEKEK, AZ VILAGI HIVSAGRÓL, ES AZ ÖRÖKKE-VALÓKNAK KEVANASARÓL, S AZ HALALRÓL  
    
216Dicam ne quid sit orbis  
218Ismerd világ árnyékát 609
220Ki még élsz s tőrtől félsz  RMKT XVII./10, 63. sz. jz.
222Íme szörnyű halál köztünk igen kaszál608 
225Kaszás itt földön a halál614Kájoni 1676, 720
227Est messor cognomento mors   
229Szép angyali ártatlanság 635
230Gyakorta mondjuk örökké 603
233Quid est quid est aeternitas   
233Szörnyű örökkévalóság 636
236Cur mundus militat  
237Mit használ ez világ  XVI. sz.
239Hívek keresztyének el ne tévelyedjünk  Rimay János (48. sz.)
241Quid miseri homines sumus  
243Ó emberi gyarló nemzetség627 
245Jaj én szegény gyarló féreg610 
247Ardent in antro flammeo  
248Ah ki sokan örök tűznek mélyében perzselődnek 594 
    
 NAGY BÖJTRE VALO ENEKEK  
    
249Kyrie eleison, kyrie eleison, kyrie irgalmazz minékünk 164 
250Dicsőítsük magas égben az Istent165  
251A mindenható atyában hiszünk s nincs kétségünk abban 166A 251–269. páratlan lapokon élőfejben: POENITENCZIA-TARTASRÓL.
252Szent, szent, szent mindenható Atya Isten168 
252Istennek szent báránya édes Jézus169 
252Reménységem te légy nékem  Rimay János (43. sz.)
253Megyek lelkem orvosához  Rimay János (44. sz.)
254Kiáltok hozzád mélységből  Rimay János (42. sz.)
256Kegyelmes Isten nézz, kérlek szépen  Rimay János (95. sz.)
257Isten csapásidat, gyenge sujtásidat RMKT XVII/7, 181/VI. sz.
258Szegény fejem Istenhez óhajt RMKT XVII/8, 151. sz.
259Felséges Isten hozzád kiáltunk XVI. sz.
261Úristen irgalmazz te nagy irgalmasságodként  XVI. sz.
262Ó Uram Isten, mely távol estem Rimay János (49. sz.)
263Boldog kinek Isten vétkét megbocsátta Rimay János (47. sz.)
265Isteni félelem nagy jószég Rimay János (64. sz.)
267Test, vér nem kell nyalánkságtok   Rimay János (61. sz.)
269Könyörülj Isten a te nagy irgalmad szerint195 
270Patris sapientia  
271Atyának bölcsessége  XVI. sz.
   A 271–323. lapon élőfejben: A' CHRISTUS KIN SZENVEDESERÖL.
272Salve mundi salutare  
275Jézus világ megváltója  RMKT XVII/7, 198/II. sz.
280Amoris o incendium  
281Ó szeretet gyulladása 208
282O fons amoris unice  
282Ó szeretetnek bő kútja209 
284Kínt látott Krisztusunk 193 
285Üdvözlégy szent orvosunk216 
286Drága Jézus szenvedése 178 
287Jézusnak drága kínjában legyen mi reménységünk190 
288Vérrel izzad üdvözítőnk 218
289Járulunk Istenhez tiszta szívből189 
290Uram irgalmazz minékünk, Krisztus kegyelmezz212 
291Stabat mater dolorosa  
292Álla keresztnél szűz anya RMKT XVII/7, 71. sz. (Hajnal Mátyás átalakított fordítása a CC 1674-ből közölve az 526–7. lapon).
294Ó szentséges kereszt fája206 
296Kegyes Jézus adjad nékünk 192 
297Ember mély eseti sok nyavalyák eredeti180 
298O languens Iesu  
299O Jézus, Jézus, ó édes Jézus 202CC 1675, 294.
300Üdvözlégy Jézus szent feje213/II  
302Aki Jézus szavát hallja, nyomdokát is kövesse 172 
303Fiam Jézus üdvözítőm, vérem, tagom, segítőm182 
304Jaj édes szerelmesem 187
305Jaj bűnnek mélyiben megyek Isten rút tömlöcben186 
305Condolete Mariae  
306Ó Jézus nemzetedtől jaj mely igen bántattál 203 
307Jézusunk szent halála felindítá szívünket191 
308Ó megsebhetett Jézus 204
309Megholt Jézusért járunk196 
310Isten édes anyjával, Jézus Szűz Máriával185 
311Ó szép Jézus szenvedése, lelkemnek nevelése207 
312Bűnöm miatt retteg lelkem175 
313Ó drága Jézus, ó édes Jézus 199 
314Mely nagy a bűn gonoszsága 197
315Stabat iuxta crucem Christi   
317Ó Jézus drága szülöttem201 
318Ó mennyei szerelmünk, felséges Istenünk205  
320Ergone pro me Iesu  
320Nézvén magas keresztfára198 
321Ah Jézus szenvedése mi vétkünkért való171 
322Királyi zászlók lobognak RMKT XVII/7, 199. sz.
323Gloria laus et honor tibi sit   
324Dicsőség és dicséret tenéked megváltó királyunk XVI. sz. A 324–331. lapon élőfejben: NAGY HETRE VALÓ ENEKEK.
324Üdvözlégy drága királyunk220  
326Ez szín alatt a kívánt jó221 
328Én nemzetem zsidó népem222/IIAz ének végén a 331. lapon ez a megjegyzés olvasható: A' Nagy Pénteki prócessióra, és a' Christus koporsójánál, mondhatni a' Christus szenvedéséröl va~l~~~ó Enekeket, mellyek vadnak rendeltetve a' Nagy Böjti idöre; és a' Jesus nevéröl valòt-is. fol. 147. [= Jézus édes emlékezet].
    
 HUSVETRE VALO ENEKEK  
    
331Kyrje elejson, elejson uram irgalmazz minékünk 228 
332Dicsőség menyben Istennek66Szövege először az énekeskönyv 43. lapján
332Hiszünk igaz Istenben 230Kájoni 1676, 235. A Kyrie, Gloria és Credo szövegének és dallamának újesztendőre való alkalmazásáról itt olvasható megjegyzést ld. 66. sz. jz.
333Sanctus, sanctus, dominus Deus noster…Szent, szent, szent vagy Úr Isten, Alleluja231 
333Agnus Dei, qui tollis culpas mundi…Istennek szent báránya, fel költ Jézus 232
333Ragyog a nap fényességgel  XVI. sz.
334Jézus fényessége lelkünk ékessége 236 
335Örülj örvendezz szent Szűz245Kájoni 1676, 253.
335Vigadjunk Jézus napján  RMKT XVII/7, 203/III. sz.
336Ki meghala szörnyű kínban238 
337Surrexit Christus hodie  
338Feltámadt Krisztus ép testben RMKT XVII/7, 201/II. sz.
339Úr Krisztusunk feltámada 233/II 
339Örvendezz mennyországnak szent királynéja 246 
340Krisztusunk feltámada, mi bűnünket megoldá XVI. sz.
341Krisztusunk feltámadván dicséret Istennek239/I  
342Jézusnak édes anyja, örvendezz Szűz Mária237 
343Krisztus feltámada igazságunkra  XVI. sz.
344Jézus feltámadásán vígan énekeljünk  RMKT XVII./7, 203/IV. sz.
345Ez húsvéti ünnepekben  XVI. sz.
346Krisztus világ fényessége  XVI. sz.
346Keresztyének serege húsvét napját dicsérje XVI. sz.
347Mihelyt Krisztus felkele243
348Örüljünk mindnyájan ez nap keresztyének  Prot. XVII. század
348Úr Krisztus feltámada, hogy minket megváltana248  
249Krisztus feltámada, mi bűnünket XVI. sz.
350Örülj örvendezz szent Szűz245Kájoni 1676, 253.
350Resurgente Domino Az ének végén a fordítására utal a következő megjegyzés: Ezen Nótára és formára mondhatni amaz Eneket-is; Fol. 335. Vigadgyunk Jesus napján: Illy mòdon; Vigadgyunk Jesus napján, Ki meg hala Kereszt-fán. Nagy vígan örvendezzünk; Jesusunknak kedvezzünk. Alleluja, Alleluja. 2. Halálának érdeme, Lött népének öröme. etc. Fol. 336. [vö. RMKT XVII./7, 203/III.].
351Krisztus halált meggyőzé  RMKT XVII/7, 202. sz.
352Úr Krisztus feltámada, húsvét napján virrada249 
353Úr Krisztus feltámada, nékünk örömet ada XVI. sz.
354Krisztus virágunk, szép termő águnk242 
355Ó Jézus, bátorító kegyes hadnagyom244 
356Feltámadt a mi életünk  Pécseli Király Imre. RMKT XVII./2, 14. sz. –– Az ének végén megjegyzés olvasható a dallamnak a Ki meghala szörnyű kínban kezdetű húsvéti darabra való alkalmazására; ld. 238. sz. jz. A megjegyzés folytatása protestáns eredetű énekekre vonatkozik: Eppen igy mondhatni amaz Eneket is; Ragyog az Nap fényességgel, etc. fol. 333. Ezen formán mondhatni amaz két Eneket-is; Ez Husvéti innepekben, etc. fol. 345. Item; Christus, Világ fényessége, etc. fol. 346.
358Regina caeli laetare  
358Mennynek királyné asszonya Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 69. sz. (var., a CC 1674 szövege a 464. lapon).
    
 UR MENYBE MENETELI AVAGY: ALDOZO NAPJARA VALO ENEKEK  
    
359Kyrje elejson, elejson az egekben lakó Isten251 
359Dicsőség mennyben Istennek, Békesség földön embernek: Alleluja. A Glória szövegének és dallamának újesztendőre való alkalmazásáról az itt olvasható megjegyzést ld. 66. sz. jz.
360Hiszünk egy igaz Istenben   
360Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth …Szent, szent, szent vagy Atya Isten252 
360Agnus Dei, agnus Dei, qui tollis peccata mundi…Istennek áldott Báránya 253
360Fényes felhőjébe mene Jézus mennybe255 
361Szent arany oltárra szent atyád jobbjára 260 
361Mária szent szűz, égi fényes tűz 258 
362Már tőlünk elmentél, ó Jézus mennybe érkeztél257 
362Jézus Krisztus mi királyunk  XVI. sz.
363A Krisztus mennybe felméne  XVI. sz.
364Örülj szent szűz Mária259 
365Krisztus mennybe felméne, nékünk helyt szereznie  XVI. sz.
366Ascendit Christus hodie  
366Felméne Krisztus az égbe XVI. sz.
 PÜNKÖSTI ENEKEK  
    
367Kyrje elejson, eleison, eleison, Mennybéli teremtő 262 
368Dicsőség magas mennyben az Istennek263 
369Hiszünk az igaz Istenben 264
369Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, Sabaoth Dominus aeternus 
370Agnus Dei, Agnus Dei  
370Spiritus Sancti divina gratia   
370A Szentléleknek áldott szent kegyelme XVI. sz.
371Veni creator spiritus  
371Jöjj el Szentlélek Istenünk RMKT XVII/7, 178/III. sz.
372Veni Sancte Spiritus, Alleluja   
373Jöjj el Szentlélek Isten, Alleluja RMKT XVII/7, 173/III. sz.
374Nobis Sancti Spiritus  
374Minékünk adattassék Szentlélek malasztja  RMKT XVII./7, 180/III. sz.
375Pünkösdnek jeles napján Szentlelket dicsérjük vígan 268 
376Pünkösd napja betelvén  XVI. sz.
377Mennynek királyné asszonya Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 69. sz.
377Örülj élet fája szent frigynek ládája267 
378Jövel Szentlélek Isten lelkünk fényes záloga265 
379Jövel teremtő Szentlélek  XVI. sz.
380Jövel Szentlélek Úristen, vigasztalj minket szívünkben XVI. sz.
380Jövel Szentlélek Úristen, ki Atyával vagy egy Isten XVI. sz.
    
 A' SZENT HAROMSAGROL VALO ENEKEK   
    
381Kyrie hatalmas Isten, uralkodó földön mennyen269 
382Dicsőség légyen a magas mennyben teremtő Istennek 270 
383Patrem in omnipotentem  
383Szent vagy örökké Atya Úristen a magas mennyégben271 
384Agnus Dei qui tollis peccata universa mundi  
384Istennek báránya, lelkünket szánja272  
384O mi Deus qui es tu  
384Ó Isten, ki csodás vagy277CC 1675, 125.
385Salve, salve o regina, Mater misericordiae  
386Üdvözlégy, ó nagy királyné 284 
387Salve, salve o regina, Misericordiae mater  
387Üdvözlégy királyné Szent Szűz 285 
387Ó Szentháromság egy Isten279 
388Téged Úristen dicsérünk, téged úrnak vallunk 283 
391Téged Úristen dicsérünk, csak téged nagy úrnak vallunk282 
    
 UR NAPJARA; AVAGY AZ OLTARI SZENTSEGRÖL VALO ENEKEK 
    
393Kyrje elejson mennyei bástyánk 296
393Lauda Sion Salvatorem  
394Dicsérd Sion Megváltódat  RMKT XVII/7, 73. sz. (Hajnal Mátyás átalakított fordítása a CC 1674-ből közölve az 533. lapon).
396Imádlak itt elrejtett Istenség RMKT XVII/7, 172. sz.
397Üdvözlégy igaz test szűztől ki születtél RMKT XVII/7, 82. sz.
399A véghetetlen kegyelmű 338/II 
400Áldott Jézus kenyér színben300 Kájoni 1676, 341; Csíkcsobotfalvi 179.
401Áldjad lelkem Jézus nevét298Kájoni 1676, 345.
402Ó egek gyönyörűsége, szent sacramentomunk326 
403Ó ártatlan szent bárány323 
404Üdvözlégy szent kenyér, életünk kútfeje 364/II 
406Én Jézusom szívemnek öröme306 
407Jézus, nézz ránk e szentségből316  
408Örvendj bús életem, lelki ismeretem343 
409Váltságomnak drága ára370/II Vö. CC 1674, 422.
410Üdvözlégy Krisztus szentsége357 Kájoni 1676, 342
411Üdvözlégy felség, oltári szentség352Kájoni 1676, 348; Csíkcsobotfalvi 182.
412Istenség mélysége, lelkek édessége311  
413Üdvözlégy szent manna, drága kincses tonna 363/II 
413Keresvén szarvas friss kutat318 
414Áldjad ember e nagy jódat297 
414Szarvas járván sebes utat344 
415Mennybéli vendégség, hitbéli boldog édesség320 
416Emberek ide siessetek nagy úrhoz305 
417Imádlak híven itt elrejtett Istenség310  
417Ó Jézus szép fényes napunk328 
418Jézus, ki jelen vagy ebben315 
419Jézusunk drága szentsége317 
419Ha csak ruhája peremit 309
419Szerelmes Jézusom, mennyei drága kincsem346 
420Testünkben van gyarlóságunk 347
421Megtiltott gyümölcsnek étke319 
421Üdvözlégy szent orvosunk, oltári drága szentség 366 
422Melchisedek áldozatja 370/IIIVö. CC 1674, 409.
424Ó láthatatlan szent felség322 
424Ó ártatlan szent bárány, mennyei szép arany 301 
426Ó kegyelmes szívű Jézus331/II 
427Úr Jézus Krisztus meghagyta348 
428Üdvözlégy Krisztus szentsége, Bűnösöknek reménysége 360
429Oltári drága nagy szentség339 
430Ave hostia salutis  
431Emberek halászi, Istennek papjai304 
432Oltári nagy szentség, lelkünk gyógyítója340 
    
 KÖZÖNSEGES IDÖRE ES VASARNAPOKRA VALO ENEKEK 
    
   A fejezetcím után: Víz-kereszt utànra irt Enekek ide-is szolgálnak. 173. foliustól fogva. Kyrie, Gloria, Patrem, Sanctus, Agnus; ugy lehet, mint fol. 164. [Vízkereszt után] 249. [Nagyböjtre] 382 [Szentháromságról].
434Sok ínségünkben hozzád kiáltunk  Sztárai Mihály. XVI. sz.
435Az Úristent magasztalom  Németi Ferenc XVI. sz.
437Ó mi mennybéli szent Atyánk583 
438Ó áldott Szűz Mária könyörögj érettünk 579 
438Hiszünk mi az egy Istenben 557
439Seregeknek ó nagy hatalmas királya Sinka György. RMKT XVII./7, 185. sz.
440Halljuk keresztyének szavait Krisztusnak Szentmártoni Bodó János. RMKT XVII. /4, 210. sz. (63–69. versszak).
441Meg ne vessük hívek Krisztus szép javait  Ua. (70–75. versszak).
442Beszédim ki úgy hallgatja Ua. (76–82. versszak).
444Meg ne fedj engem Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 59. sz. (var, a CC 1674 szövege a 456. lapon).
445Boldogok, akinek sebét  Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 60. sz.
445Aki a felséges úrnak  Szenci Molnár Albert. RMKT XVII./6, 91. sz. (var).
446Halld meg Isten szavainkat  Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 62. sz. (var, a CC 1674 szövege a 457. lapon).
447Hozzád kiáltok mélységből 591 A 
448Vigasztald Jézus szívünket 591
449Fohászkodunk hozzád nagy mélységből 572 
449Ó Jézus, békességnek szent fejedelme580 
450Ó mennyei szent orvosunk 581
450Az Úristen nekem édes oktatóm XVI. sz.
451Üdvözlégy szent orvosunk, ó szépséges Jézusunk590 
452Teremtett állatok minden alkotmányok RMKT XVII/7, 76. sz.
454Áldj meg minket e mai nap568 Az ének után ez a megjegyzés olvasható: Ezen közönséges idöre szolgalnak az Oda Fel Meg Irt Enekek-is, Ugy mint; Reggeli Enek, fol. 183. Estvéli Enek, fol. 184. Isteni vigasztalásért, fol. 188. 190. 192. etc. Predikácziò elött-való Enek, fol. 201. Predikaczió után, fol. 201. Reggeli Könyörgö Enekek, egész Heted-szakára, fol. 202. 203. etc. Estvèli Enekek, fol. 209. 210. etc. Az örzö Angyalhoz, fol. 215.
455Gyónom az élő atyának574Kájoni 1676, 161.
   A tartalommutató Lajstrom—ban a Közönseges üdöre, es vasarnapokra szóló énekek felsorolása végén ez olvasható: Töb enekekis, Közönséges üdöre valók találtatnak, az a jedzés szerént melly vagyon fol. 454. és 456. [Vö. 574. sz. jz.]
    
 BOLDOG ASZSZONYROL VALO ENEKEK   
    
   A Lajstrom—ban a cím után ez olvasható: Kyrie, Gloria. Patrem. Sanctus. Agnus. fol. 457. Szüz Marianak Het ünnepiröl, Magyar és Deák énekek. Makula nélkül való Fogantatásáról; fol. 457. 458. Születéséröl: fol. 459. 460. 461. Templomba viteléröl. 461. 462. Gyümölcs óltó B. Aszszonyról: 463. B.A. Látogatàsaról: 464 Gyertya szentelö B. Aszszonyról: 466. 467. Nagy Bóld. Aszszonyról: 467. 468. 470. 471. 520. [!]
457Kyrie szent Atya Isten dicsőíttessél szűzben372A végén ez a megjegyzés: Gloria. Patrem. Sanctus. Agnus. ugy, mint Sz. Háromság napján: fol. 382. 383.
457Szűz Mária Jézus anyja408 
458Salve decus virginum  
459Születik nagy vigasságra  RMKT XVII/7, 205/II. sz.
460Szívek édessége Szűz Mária411/II Tarnóczy 1676, 87.
461Stella Iacob Maria nascitur   
461Szentháromságnak szentelt ház412/II Tarnóczy 1676, 134.
462Ecce venit sponsa de Libano   
462Nagy Istennek teremtőnek 413/II Tarnóczy 1676, 462.
463Salve virgo gloriosa  
464Názáret helyéből hegyes tartományban414/II Tarnóczy 1676, 243.
465Anima consurge pia  
466Írott törvénye Mózesnek417/II Tarnóczy 1676, 287.
467Maria in urbem vadit  
467Isten udvarának s szentek városának423/III Tarnóczy 1676, 335.
468Istennek áldott szent anyja424 
469Szűz Mária imádj értünk426 
470Quae est ista gloriosa  
470Kelj fel már álmodból szűz szent anyánk 425 
472Szűz Mária Krisztus anyja, mennyország magas tornya400Kájoni 1676, 364.
472Ave o puerpera fons iucunditatis   
473Mária magyarok királyné aszszonya380 
474Maria mater numinis  
474Üdvözlégy frigynek ládája402  
476Omni die dic Mariae  
479Mondj naponként Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 95. sz.
484Szűz Mária szép arany ház401 
485O Maria virgo pia  
485Szűz Mária Krisztus anyja RMKT XVII/7, 206. sz.
487Sancta Messiae gentirix  
487Szent Szűz Mária malasztnak árja398 
488Sanctissima, dulcissima mater Dei  
488Ó szentséges, dicsőséges Szűz Mária RMKT XVII/7, 208. sz.
489Szent szűz életünk hozója397 
490Salve o regina  
490Üdvözlégy tenger csillaga Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 65. sz.
491Ó árvaságnak szent anyja386 
492Díszes nemességgel, királyi fenséggel 377 
492Minden bűn nélkül lelkünkben szépül 383 
493Stella polaris et lux solaris   
494Inviolata, intemerata virgo   
494Istenségnek szép edénye378 
    
 A' SZENT ANGYALOKROL  
    
495Kik Istennek udvaroltok440 
496Beate custos angele  
496Kezdetin a napkeletnek439CC 1675, 238.
 A' DICSÖÜLT SZENTEKRÖL KÖZÖNSEGES ENEKEK 
    
   A tartalommutató Lajstrom—ban a cím után ez olvasható: Kyrie etc. fol. 497. 498. 499. A' Sz. Apostolokrol ének: fol. 499. 500. Sz. Martirokrol: fol. 501. Sz. Confessorokról: fol. 592. Sz. Szüzekröl: fol. 505. A 497. lapon a Gloria, Credo, Sanctus, Agnus latin prózai szövege előtt: Kyrie, ut supra, fol. 382. [= Kyrie, hatalmas Isten, Szentháromság; ld. 296. sz.]
499Dicsérjük a szent apostolokat430 
500Római szent hitben végig megmaradjunk RMKT XVII/7, 83/VII. sz.
501Dicsőségnek szent királya432 
501Jézusnak mártiromit dicsérjük víg énekkel433 
501Krisztushoz nem méltó amint maga mondja434CC 1675, 233.
502Ez az Úr Jézusnak boldog confessora435CC 1675, 233.
503Jézus szüzek koronája 437 
    
 JANVARIVSRA, avagy. Bold. Aszszony Havara-Való Enekek. Kyrie, Glo. Patrem. Sanctus. Agn. ugy á mint fol. 165. [= a Viz-Kereszt Utanra valo Enekek elején; ld. 542., 550., 560., 565., 567. sz.] 
503Szent Pál megtérése napján444 
    
 FEBRVARIVSRA, avagy, Böjt Elö Havara-Valo Enekek. Kyrie. Glo. Patrem. San. Agnus. ugy à mint fol. 250. [= a Nagy Böjtre Valo Enekek elején; ld. 164., 165., 166., 168., 169. sz.] 
 II. FEBR. GYERTYA SZENTELÖ B. ASZSZONYRÓL: lás oda föl, fol. 466. et 167.  
    
504Nyavalyások szószólója 445
505Gonosz Júdásnak helyébe447 
    
 MARTIVSRA, avagy, Böjt más Havára Való Enekek. Kyrie. Glo. Patrem. San. Agn. à mint fol. 250. [Azonos a februárnál tett utalással.]  
    
505Nagy szentséggel tündöklöttél 450
506Szent József éltünk formája451 
 XXV. MARTIJ: Gyümölcs óltó B. ASZSZONYROL. Láss oda föl, fol. 463.  
    
 APRILISRA, avagy, Sz. György Havára Valo Enekek. Kyrie. Glo. Patrem. San. Agn. à mint fol. 331. [= a Husvetre valo enekek elején; ld. 228., 66., 230., 231., 232. sz.]   
    
507Szent Albert püspök és mártír 453 
507Szent György nevezeti 455
508Szent Márk ünnepén mindnyájan456 
    
 MAIVSRA. Avágy, Pünkösd Havára Való Enekek. Kyrie. Glor. Patrem. Sanctus. Agn. ugy à mint fol. 368. [= a Pünkösti Enekek elején; ld. 262., 263., 264. sz.]  
    
509Szent Filep s Jakab apostol 458
509Szent Ilona boldog lettél 460
    
 JVNIVSRA, avagy, Sz. IVAN Havara Valò Enekek. Kyrie. Glo. Patre. Sanct. Agn. ugy à mint fol. 382. [= A' Szent Haromsagrol valo Enekek elején; ld. 269., 270., 271., 272. sz.]  
    
509Páduai szent Antal híres csodák által463 
510Dicsérjük Isten szentét Aloisiust468 
510A keresztelő Szent János napja469 
511Szent János lángját elérvén s napját 472 
511Szent László királyunk Istennek szolgája475 
512Két oszlopa igazságnak 477
    
 JVLIVSRA, avagy, Sz. Jakab Havara-Való Enekek. Kyrie. Glo. Patre. Sanctus. Agn. ugy à mint fol. 165. [Azonos a januárnál tett utalással.]  
    
 II. JVLII: BOLDOG ASZSZONY LATOGATASARÓL. Láss fol. 464.  
    
513Mária Magdolna megtérvén sok bűnből RMKT XVII/7, 77/III. sz.
514Mária Magdolna sok rút vétkeket tett  Szentmártoni Bodó János. RMKTXVII/4, 210. sz.
515Krisztus kedves tanítványa 481
515Dicsértessél magas mennyben Áldott szent Anna 483 
516Nagy úri nemzetből spanyolok földéből 484 
517Virum admirabilem  
517Csodálatos szent Ignát  RMKT XVII/7, 213. sz.
    
 AVGVSTVSRA, avagy Kis Aszony Havára Valò Enekek. Kyrie. Glor. Patrem. San. Agn. ugy à mint fol. 249. [Azonos a februárnál tett utalással.]  
    
518Jézusunk színe változik488 
519Szent Lőrinc mártír harcol Jézusért492  
519Szűz apácák ékes fénye493 
520Szent Szűz Salamontól megmondatott RMKT XVII/7, 204/II. sz. Az ének végén ez a megjegyzés olvasható: Töb enekeket, Nagy Bòld. Aszszonyròl-valòkat, Láss fol. 468. [vö. 423/II., 424., 425., 426. sz.]
521Magyarország fondálója 495
522Szent apostolnak ünnepe napját497 
    
 SEPTEMBERRE, avagy Sz. Mihaly Havára Valò Enekek. Kyrie. Glo. Patrem. San. Agn. à mint fol. 393. [= az Ur Napjara…valo Énekek elején a 296. sz.]  
    
523Tövis nélkül nyílt szép rózsa499 
    
 VIII. SEPTEMB. KIS ASZSZONYRÓL: Láss oda föl, fol. 459. 460. 461.  
    
524Szent kereszt pogány kezében501 
524Szent Máté apostol és evangelista503 
525Szent Mihály főbb angyalok homlokja RMKT XVII/7, 212/II. sz. Az ének végén: Lass ezen Napra töb eneketis à Sz. Angyalokról: fol. 495.
525Szent Zsófia Krisztus híve504 
    
 OCTOBERRE, avagy, Mindszent Havara-Való Enekek. Kyrie. Glo. Patrem. San. Agn. úgy à mint fol. 382. [Azonos a júniusnál tett utalással.]  
    
526Szent Borgia Gandiának hercege505 
527Szent Ferenc ünnepe Krisztusnak eleven képe507 
528Szent Simon szent Thadeussal 510
 NOVEMBERRE, avágy, Sz. Andras Havára Való Enekek. Kyrie. Glor. Patrem. Sanctus. Agnus. ugy à mint fol. 165. [Azonos a januárnál tett utalással.]   
    
528Legyen áldott mindszent napja512 
529Követi vala Krisztus csodáit  XVI. sz.
    
 II. NOVEMB; LELKEK EMLEKEZETIRÖL. Könyörülly Iesus, etc. Láss oda föl, fol. 214. MAS, AZON LELKEKRÖL. Nòtája, fol. 272. Jesus nézz ránk ez Szentségböl, Hozzád kiáltunk mélységböl, etc. a' VEGIBE; MINDENIK VERS VTÁN, HOZZA ADVAN; Jésus irgalmazz Lelkeknek, Adj nyúgvást kimúlt Hiveknek.  
    
530Áldjuk szent Imrét szüzességnek virágját513 
530Szent Márton magyarok fénye517 
531Iuvenem mirabilem, decus polonorum   
531Magyar királytól származván520 
    
 XXI. NOVEMB. BOLDOG ASZ. TEMPLOMBA-VITELÉRŐL; láss oda föl, fol. 461. 
    
532Szent Cecilia tiszta szűznek példája521 
533Szent Katalin görög földön524 
533A Krisztus Jézusnak első követője 525 
    
 DECEMBERRE, avagy, Karaczon Havara-Való Enekek. Kyrie. Glo. Patrem. San. Agn. úgy à mint fol. 164. [Azonos a januárnál tett utalással.]  
    
534Xavier napja Indiák apja529 
534Szent Borbála ellen felgyulladván atyja532 
535Szent Miklós püspök élt nagy szentségben 536 
    
 VIII. DECEMB. BOLD. ASZSZ. FOGANTATASARÓL: Lás oda föl, fol. 457. 
    
536Apostolokat szemléljük 538
 XXVI. XXVII. XXVIII. DECEMB. Sz. ISTVANRÒL; Sz. JANOSRÒL; APRÓ SZENTEKRÖL: Lás oda föl, fol. 127. abban az énekben, a' melly igy kezdetik; Idvöz légy édes Jesus; etc.  
    
 A' MEG-HOLTAK-ROL-VALO ENEKEK akár Test felett, akár másut mondandòk.  
    
537Mindnyájan kik ide gyűltünk (I.)623 
538Mit használ kérlek e világ (II.) Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 99. sz. (var., a CC 1674 szövege az 501. lapon).
539E világi nemes rendből (III.)599 
540Ah kegyetlen mérges halál (IV.)593 
541Nagy emberi nyomorúság (V.)625 
542Mi haszna sokat aggódnunk (VI.)622 
543Verőfénynek ne higgyetek (VII.)639 
544Jaj halál bűneinknek te keserves zsoldja (VIII.)611  
544Keserves életem dolgaid megbeszélgetem (IX.)618  
545Fúvására trombitáknak halottak feltámadnak (XI. recte X.)602 
546Kis ártatlan mennyben éljen (XII. recte XI.) 619Az ének után ez a megjegyzés olvasható: MAS ENEKETIS, AZ ARTATLANOKRÓL VALÓT LASS oda föl, fol. 229. [= Szép angyali ártatlanság; 635. sz.] Söt akármi rendü halottak fölöttis, mondhatni azokat az énekeket, mellyeket az Világi hivságról jedzettünk-föl, 218. foliustól fogva, 248. foliusig. De mind ezeket, egy vagy két gyermek mondgya elöl; utánna mondgyák à többi, versenként: avagy pedig csak az versek végeit mondgyák viszontagk [!] á többi.
    
 LITANIAK, KÜLÖN FÉLE IDŐKRE VALOK [prózában]  
    
549A' Jesvs neverül  
550Boldog Aszszonyról [A Lorettói és a Cavate-litania egybe szerkesztve].  
552Minden Szentekről  
556Hetfői Litania, A' Meg-Hóltakért.  
558Pénteki Litania, A' Bóldog Ki-Múlasért.  
560Oszolhatatlan Szentháromságnak 281  

Az énekeskönyv 465 magyar és 94 latin énekszöveget tartalmaz. A magyar énekek közül 30 már a XVII. század első felének katolikus énekei között, főként Szőlősy Benedek 1651-i Cantus catholici—jének kritikai jegyzeteiben található (vö. RMKT XVII./7); 325 ének ebben a kötetben kerül közlésre. Az  énekek közül 101 kottás, a többinél nótajelzés vagy lapszám a kiadvány kottás darabjaira utal; az utalások a kritikai jegyzetekben feloldva találhatók. A dallamok közül 54 az 1651-i Cantus catholiciből származik.

Az énekek egy jelentős része XVI–XVII. századi protestáns eredetű. Ezeket a kassai szerkesztő alaposan átdolgozta, főként az egyházi tanítástól eltérő tartalmúakat tudatosan átalakította. Ez különösen feltűnő Rimay János harmincöt énekénél, ahol az átfogalmazott szövegek még megoldandó  forráskritikai kérdéseket is rejtenek; a szerkesztő valószínűleg ma már hozzá nem férhető forrást is használt.

Kevés egyezés mutatható ki a kassai énekeskönyv darabjai és a közel egy időben megjelent nyomtatott gyűjteményekkel. Szőlősy Benedek Cantus catholici—jének 1675-ben megjelent második kiadásában kilenc olyan közös ének található, amely az első kiadásban még nem volt meg. Ezeknek a kassai énekeskönyvvel való közvetlen szövegösszefüggését nem lehet kimutatni; nem zárható ki az egymástól független kéziratos hagyomány vagy a közös forrás használata (24, 119, 152, 156, 202, 277, 434 , 435, 439. sz.).

Kájoni énekeskönyvével közös énekek nagyrészt egymástól független forrásból származnak (biztosan: 61, 100, 116, 400. sz.; valószínűen: 245, 298, 357. sz.). Három esetben a korábbi kéziratos forrás is bizonyítható (Csíkcsobotfalvi kéziratban: 300, 152. sz.; Cserey-énekeskönyvben: 614. sz.).

Öt énekszöveg variánsa Kájoni János 1676-ban nyomtatott Cantionale catholicum-ában és az 1675-i nagyszombati énekeskönyvben is megvan. Három eredete bizonytalan (96, 125, 131. sz.); kettőnél kimutatható a korábbi és egymástól független szöveghagyomány (153, 162. sz.).

A Cantus catholici Latino-Hungarici újdonsága volt, hogy a nép számára az egyházi év fő ünnepeire miseénekeket (Kyrie, Gloria, Credo, stb.) és minden ismert szentnek, patrónusnak napjára külön éneket közölt. A szerkesztő a kiadványt az „egész Magyar-ország-bélieknek” szánta. Fontosnak tartotta,  hogy „az éneklő szép zengéssel az Istennek igassága mint egy beléjek olvadgyon az emberekbe”. A híveknek az istentiszteleteken való tevékeny részvételét szolgálták a tudatosan szerkesztett, egy vagy két kántor közreműködését előíró felelgetős, válaszos énekek. Az énekeskönyvnek mégsem  volt igazi sikere. Ennek oka az lehetett, hogy hiányoztak belőle a hagyományos, megszokott énekek, és a régieknek is szövegét, versformáját, dallamát a nyilvánvaló újítás szándékával átalakították. Ezért nem volt újabb kiadása sem. A kántorok a XVIII–XIX. században a hétköznapokra való énekek  nagy választékából sokat lemásoltak kéziratos gyűjteményeikbe. Egyes darabok a templomi használatból az esztendő jeles ünnepeinek népszokásaiba is átkerültek. Minderre az egyes énekek jegyzeteiben utalás történik.

Irodalom: Bartalus István: A magyar egyházak szertartási énekei a XVI. és XVII. században. Pest 1869. – Bogisich Mihály: Szegedi Ferenc Lénárt egri püspök énekeskönyve 1674. Bp. 1886. – Chobot Ferenc: A váczi egyházmegye történeti névtára. Második rész: A papság életadatai. Vác 1917, 583–585  (Szegedi Ferenc Lénártról). – Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon II. Bp. 1961, 124–127 (a kassai nyomdáról). – Galli KatalinPavercsik Ilona : Fejezetek a kassai könyvnyomtatás történetéből. In: Az OSzK 1981. évi évkönyve. Bp. 1983 360–365. – Catalogi personarum II (Szőlősy Benedek, Sámbár Mátyás, Toposs Ferenc).

Cantus catholici

(1675) („Editio Szelepcsenyiana”)

Szőlősy Benedek jezsuita először 1651-ben megjelent kancionáléjának új, részben bővített kiadása Szelepcsényi György esztergomi érsek pártfogásával és költségével jelent meg. A gyűjtemény azonos voltát a címlap majdnem változtatás nélkül átvett szövege is jelzi. Leírása a következő:

 • Cantus Catholici. Régi, és Új, Deak, és Magyar Ajitatos Egy-hazi Enekek, és Litaniak. Mellyekkel a' Keresztyének, Esztendö által való Templomi Solennitásokban, Processiókban, és egyéb ájtatosságokban szoktak élni: Most újonnan, más több szép Enekekkel meg-szaporittattak, és a' Keresztyéneknek  Lelki épületekre, es vigasztalásokra ki-bocsáttattak. Tellyesedgyetek-bé Szent Lélekkel, szólván magatok között Sóltárokkal, és Dicsiretekkel, és lelki Enekekkel énekelvén, és dicsiretet mondván a' ti sziveitekben az Urnak, ad Ephes. 5. 19. A.M.D.G.B.V.M. et O.SS.H. (= Ad maiorem Dei gloriam, Beatae  Virginis Mariae et Omnium Sanctorum honorem). Nagy-Szombatban, Nyomtattatott az Academiai Betükkel, Anno M.DC.LXXV. 1 + 229 + 9 lap. 4r. (OSzK: RMK I, 1183a).

A kiadvány elején olvasható a nagyszombati nyomdász ajánlása Szelepcsényi György esztergomi érsekhez, aki e kiadást szorgalmazta és költségeit fizette. Szövege a következő:

Reverendissimo, ac Celsissimo Principi, domino, domino Georgio Szelepcheni, metropolitanae ecclesiae Strigoniensis archi-episcopo, locique ac comitatus ejusdem supremo, ac perpetuo comiti, primati Hungariae, summo, et secretario cancellario, sacrae caesareae, Regiaeque Majestatis intimo consiliario, et per Regnum Hungariae in judiciis locumtenenti.

D. D. et patrono suo gratiosissimo vitam, et felicitatem.

Quod in Hungaria calamitosis jam dudum difficultatibus involuta, à saeculo vix optari, nedum sperari satis poterat, summa cum admiratione, ac laetitia singulari confectum ex integro fere cernimus Reverendissime, et Celsissime Princeps. Quippe ad malum tam atrox, tam altè radicatum, tam latè diffusum,  tantâ audaciâ, temeritate, pervicaciâ, et violentiâ propagatum, vel mediocriter coërcendum, gladio Gedeonis, et praevalidi cujusdam Exercitus robore opus esse existimabatur. At heu sine ferro, et igne, sine tonitru, et fulgure, sine strepitu machinarum, sine discrimine praeliorum, ultra spes  etiam Bonorum, felicissimè debellatum est. Consilium hoc fuit Altissimi, ut ex curatione vulneris manifesti, occulta simul etiam plaga sanaretur: dumque luxata membra in ordinem Justitiae rediguntur, simul etiam maligna febris, quasi aliud agente Medico, misericorditer curaretur. Divinissimum hoc planè  operandi genus est, verbo uno Fiat, mund condere; volo dicere, paucis multa, et summa agere. Quam Altissimi dexteram tam ingentia, et tam multa suaviter, fortiterque velociter, ac feliciter in Capite Cleri Hungarici, Praesule videlicet Reverendissimo, et Celsissimo operante, dum omnium Fidelium  singulari cum jubilo contemplamur; aliud quodammodo superesse non videtur, quàm ut ex Canticis Sion, quae nuper in terra, quasi aliena, cantare non licebat, cantemus nunc, et exultemus in terra nostra. Quoniam humilitatis inimicis Dei, instauratum est templum in Jerusalem, reposita candelabra, reaccensae Lucernae in Sanctuario, adornatae mensae benedicto pane propositionis, et emundatâ abominatione desolationis, resplenduit in Regno Apostolico juge Sacrificium, et memoria temporis illius ter beati, quo uno corde, unoque labio, Sacrae hujus Coronae clientes populi, laudabant, et  glorificabant mirabilia Dei, quae operabatur per manus fidelium Servorum, ad terrorem inimicorum Crucis Christi. Et ecce Providentiae Divinae non levi argumento, quasi pridem praevisâ hac jubilandi necessitate, quem libell Cantionu ad usum Ecclesiarae Hungariae recudi mandaverat vigiltissimus Archi-Praesul; is ipse non priùs lucem videre, non priùs munificio impensae novae lucis Largitor salutare ausus est, quàm, postquam tot centuriis Ecclesiarum receptis, canendi, et jubilandi tempus omnino adesset. Parces igitur Reverendissime, et Celsissime Princeps, si  tardiusculè compareat, dudum vocatus et citatus ex praelo nostro hic libellus; nam si ad feliciora haec tempora venire distulit, quo nimirum usus, et necessitas longè manifestior appareret, quàm unqu antea, facilem sperabit veniam tarditatis. Ut verò carmen hoc Laudis, et Exultationis resonet in Aula Sancta Dei, in Ecclesia tanto Capiti commissa, et in Regno hoc Apostolico universo in generationes et generationes: Sitque hoc memoriale quoddam sempiternum Vigilantissimi Archi-Praesulis Georgii, cujus operâ, et Consilio, Fecit nobis magna, qui potens est, cum omnibus voveo.

Reverendissimae, et Illustrissimae
Celsitudini Tuae, Subjectissimus
Typographus Academiae Tyrnaviensis.
(fol. *)

Szelepcsényi György (Nagyszombat 1595 –– Litovica 1685) az esztergomi érseki székben Pázmány Péter harmadik utóda volt. A papi pályára is nagy elődje indította el. A hierarchia különböző lépcsőit bejárva jelentős szerepe volt a XVII. század második felében a katolikus megújulás és az ellenreformáció  kibontakozásában. Támogatta a papnevelést, szerzetesrendeket telepített le, intézményeket alapított. Kora legjobb magyar rézmetszőjének tartják. Műpártolásával, könyvgyűjtésével is kitűnt. A bécsi udvarban képviselte az aulikus rendiséget, betöltött jelentős kormányzati hivatalokat, volt kancellár és királyi helytartó. Vállalta fontos könyvkiadások költségeit; többek között támogatásával jelent meg új kiadásban a XVI. századi pálos rendfőnöknek, Gyöngyösi Gergelynek külföldön nagy tekintélyt szerzett Apocalypsis-kommentárja (Nagyszombat 1682). Nemzetközi vonatkozásban is az elsők között figyelt fel a pápai tekintélyt támadó francia gallikanizmus 1682-ben kihirdetett négy artikulusára és még az év október 24-én a magyar papság nemzeti zsinata nevében Nagyszombatban nyomtatásba kiadott pásztorlevélben kárhoztatta azt. E megnyilatkozásáért korának legnagyobb francia egyházi szónoka, J. B. Bossuet, sőt 1683 június 23-án a párizsi parlament is tiltakozott.

Szelepcsényi szorgalmazására és anyagi segítségével látott napvilágot Szőlősy Benedek név nélkül megjelent Cantus catholicijének második kiadása is. Pártfogói szerepe a nagyszombati akadémiai nyomda számára jelentős volt. Szőlősy énekeskönyvét 1651-ben még Lőcsén, a kották nyomtatására is felszerelt Brewer nyomdában kellett kinyomatni. A nagyszombati jezsuita nyomda az 1675-i második kiadáshoz szerezte be az öntött és összerakható, variálható hangjegyekből álló dúcait. Ettől kezdve ezzel a felszereléssel nyomtathatták a kottás énekeskönyveket; és használták a XIX. századi betűmintakönyvek tanúsága szerint még Budán is az Egyetemi Nyomdában. A Cantus catholici 1675-i kiadását a kortársak „Editio Szelepcsenyiana”-nak nevezték, amint erre már a Nagyszombatban 1703-ban megjelent harmadik kiadás (RMK I, 1679) címlapja is utalt.

A második kiadás énekeiről, az első kiadáshoz hasonlított gyarapodásról a következő táblázat nyújt áttekintést:

CC1675CC1651
  CANTUS DE ADVENTU DOMINI. ADVENTI ENEKEK. 
     
11Mittit ad virginem, non quemvis angelum 
22Küldé az Úristen gyors és hív szolgáját RMKT XVII/7, 190. sz.
33A keresztyénségben igaz vallás a hitben XVI. sz.
44Az Úristennek csoda hatalma im mit cselekede  RMKT XVII/7, 191. sz.
66Üdvözítőnknek szent anyja mennyeknek megnyílt kapuja Nyéki Vörös Mátyás.RMKT XVII/2, 67. sz.
67Ave Maria, gratia plena, így üdvözlé angyal RMKT XVII/7, 192. sz.
77Ó fényességes szép hajnal RMKT XVII/7, 193. sz.
88Ave mater Iesu Christi  
     
  CANTUS DE NATIVITATE DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI.  
  Karácsoni Enekek.  
     
99Puer natus in Bethlehem, unde gaudet Jerusalem  
1010 Gyermek születék Betlehemben  Középkori. Telegdi 1577.
1010 Puer natus in Bethlehem, unde gaudet Jerusalem, amor  
1111 Grates nunc omnes reddamus, Domino Deo  
1111 Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek Középkori. Telegdi 1577.
1212 Dies est laetitiae in ortu regali 
1313 Nagy örömnap ez nékünk, mert Krisztus születék  Középkori. Telegdi 1577.
1414 Dicséretes a gyermek, ki e nap születék Középkori. Telegdi 1577.
1515 Magnum nomen Domini, Emmanuel 
1616 Úrnak nagy nevezeti, Emmanuel RMKT XVII/7, 7.
1717 Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk XVI. sz. 
1919Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat Batizi András. XVI. sz.
2121 E nap nékünk dicséretes nap XVI. sz.
2222 Jer, mindnyájan örüljünk, és szívünkben vigadjunk XVI. sz.
2424 In natali Domini, gaudent omnes angeli  
2424 Születésén Istennek RMKT XVII/7, 194. sz.
2525 En Virgo parit Filium, jubilemus 
2525 A Szűz szülé szent fiát, örvendezzünk RMKT XVII/7, 119. sz.
2626 Én nagy vigasságos örömet hirdetek RMKT XVII/7, 195. sz.
2727 E nap nékünk örvendetes nap, bizony vigasságnak napja  RMKT XVII/7, 196. sz.
2828 Beata immaculata, Virgo puerpera  
2929 Szeplőtelen Szűz Mária, Istennek szent anyja RMKT XVII/7, 197. sz.
3030 In dulci jubilo, zengjen víg énekszó RMKT XVII/7, 127. sz.
     
  CANTUS LATINI DE NATIVITATE DOMINI. 
     
3131 Laetare puerpera, laeto puerperio 
3232 Dulcis Iesu, dulce nomen, dulcis Dei Genitrix  
3333 Infinitae bonitatis, et immensae charitatis  
3535 Redemptor orbis natus est 
3636 Dum Virgo vagientem, somnumque postulantem  
3636 Exultet et laetetur, totusque iucudetur  
3737 Cor tibi Iesu offero, o cordis sponsule  
3838 Dormi fili, dormi, Mater cantat Unigenito  
3939 O gratiose Iesule, duro cubas in stramine  
4040 Laetare virgo Israel, qua natus est Emmanuel  
4040 Puellus nobis natus est ex virgine  
4140 Nobis est natus hodie  
4141 Fit porta Christi pervia  
42256 A véghetetlen kegyelmű s megmérhetetlen szerelmű  RMKT XVII/7, 218. sz.
43257 Midőn a Szűz magzatját, jászolyban síró fiát  RMKT XVII/7, 219. sz.
43257 Aludj fiam, így énekel anya ő szülöttének  RMKT XVII/7, 220. sz.
44258 Quis te tenet in conclavi castitatis abditum?  
45259 Dulci collo pendens pondus ludit inter basia   
46260 O mi dulcis Iesule sponsule decore 
46261 Gratulare Virgo singulari privilegio  
47262 Szűz Mária e világra nékünk szent fiát hozá  RMKT XVII/7, 221. sz.
48262 Coelo rores pluunt flores (2. vsz. Coelum…)  
48263 Coelo rores pluunt flores (2. vsz. Rident…)  
49264 O Iesule! dulcedo cordium 
50264 O angeli cito accurrite  
51 O pastores, boni cantores laudes dicite  
52265 Csordapásztorok midőn Betlehemben RMKT XVII/7, 222. sz.
53 Amoris igne, ignem accensum sentio 
54267 O Iesule mi floscule o mei pectoris animule  
55267 O puer dilectissime tu moves pectora  
55254 Gaude Virgo gloriosa, mater Christi 
56255 Örülj dicsőséges szép Szűz, Krisztus anyja RMKT XVII/7, 81. sz.
     
  UJ ESZTENDÖRE VALO ENEKEK  
     
5742 Puer natus in Bethlehem, unde gaudet Jerusalem. Laetamini  
5742 Gyermek születék Betlehemben, kin örüle Középkori. Telegdi 1577.
5843 Puer natus in Bethlehem hoc in anno 
5844 Gyermek születék Bethlehemben, az idöben Középkori. Telegdi 1577.
58    
5944 Nékünk születék mennyei király, Szűz Máriának  Középkori. Telegdi 1577.
60 Cruente culter, quid Deum homine natum cocidis?  
61 Puer circumciditur dulcis Iesus  
62 Jézus mi drága kisdedünk152 CC 1674, 152.
62 O Iesu! Iesu! Iesu, dicamus omnes Iesu 
6399 Iesu dulcis memoria  
67102 Jézus édes emlékezet  RMKT XVII/7, 68. sz.
70 Dulcedo Iesu cordium  
     
  VIZ-KERESZT NAPJARA  
     
7145 Fényességén e mai napnak RMKT XVII/7, 125. sz.
72 Három királyok napját156 CC 1674, 161.
73 Új csillag jelent az égen162 CC 1674, 162., Kájoni 1676, 109.
74 Ó szép Jézus ez újesztendőben légy híveidben 153/IICC 1674, 164.
  FARSANG NAPOKRA, AZ VILAGI HIVSAGROL. 
     
75248 Cur mundus militat  
76249 Mit bízik e világ ő álnokságában XVI. sz.
77 Eheu quid homines sumus  
79 Ó emberi gyarló nemzetség 628 
80 Puri soles, alti colles  
     
  CANTUS Quadragesimales.  
  NAGY BÖJTRE VALO ENEKEK.  
     
8247 Patris sapientia, veritas divina 
9348 Atyának bölcsessége, bizony istensége XVI. sz.
8449 Stabat mater dolorosa  
8550 Álla a keserves anya  RMKT XVII./7, 71. sz.
8752 Stabat juxta crucem Christi 
8954 Salve mundi salutare  
9459 Jézus világ megváltója RMKT XVII/7, 198/II. sz.
9764 Vexilla regis prodeunt  
9865 Királyi zászlók lobognak  RMKT XVII/7, 199. sz.
9865 Gloria, laus, et honor tibi sit, Rex Christe redemptor  
9966 Dicsőség és dicséret tenéked megváltó királyunk  XVII. sz. prot.
10067 Ah! ah! ah jaj nékem szomorúnak! RMKT XVII/7, 200. sz.
102268 Septem tuos dolores Maria dum considero  
     
  CANTUS DE REXURRECTIONE DOMINI.  
  Husvéti Enekek.  
     
10470 Surrexit Christus hodie, alleluja, laus sit Deo  
10571 Feltámadt Krisztus e napon, alleluja. Hála RMKT XVII/7, 201. sz.
10571 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete Középkori. Telegdi 1577.
10672 Krisztus feltámada, irgalmazz minékünk Középkori. Telegdi 1577.
10773 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá. Kyrie Középkori. Telegdi 1577.
10773 Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá. És kiket Középkori. Telegdi 1577.
10874 Krisztus feltámada, igazságunkra  XVI. sz.
10975 Feltámadt a mi életünk Pécseli Király Imre. RMKT XVII./2, 14. sz.
11076 Fénylik a nap fényességgel  XVI. sz. 
11177 Krisztus halált meggyőzé, a sátánt megkötözé  RMKT XVII/7, 202. sz.
11278 Resurgente Domino, jubilemus, exultemus  
11278 Úrnak feltámadásán, örvendezzünk és vigadjunk  RMKT XVII/7, 203. sz.
11379 Regina coeli laetare, alleluja, alleluja  
11379 Mennynek királyné asszonya, örülj szép Szűz, alleluja Nyéki Vörös Mátyás.RMKT XVII/2, 69. sz.
114 Victimae paschali laudes  
     
  CANTUS DE ASCENSIONE DOMINI.  
  Ur Menybe menetele napjára.  
     
11580 Ascendit Christus hodie alleluja, alleluja  
11580 A Krisztus mennybe felméne, alleluja, alleluja XVI. sz.
116 Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyt szerzene XVI. sz.
     
  CANTUS DE SPIRITU SANCTO.  
  Pünkösti Enekek.  
     
11781 Spiritus Sancti gratia, apostolorum pectora  
11881 A Szentléleknek kegyelme, apostolokat bétölté XVI. sz.
11882 Veni creator Spiritus, mentes tuorum visita  
11983 Jöjj el Szentlélek Istenünk, látogasd meg sérült lelkünk RMKT XVII/7, 178. sz.
12084 Veni Sancte Spiritus, et emitte coelitus  
12084 Jöjj el Szentlélek Isten s ereszd reánk teljesen RMKT XVII/7, 173. sz.
12185 Nobis Sancti Spiritus gratia sit data  
12286 Minékünk adattassék Szentlélek malasztja RMKT XVII/7, 180. sz.
123 A pünkösdnek jeles napján XVI. sz.
     
  CANTUS DE SS. TRINITATE.  
  A' Szent Háromságrul.  
     
  O mi Deus! qui es tu?  
125 Ó mely csudálatos vagy! természetben Isten egy vagy277CC 1674, 384.
12598 Téged Isten dicsérünk  (Prózában.)
  IN SOLEMNITATE CORPORIS CHRISTI. DE SANCTISSIMO EUCHARISTIAE SACRAMENTO.  
  A' Szent Oltári Szentségről.  
     
12787 Pange lingua gloriosi corporis mysterium  
12888 Zengjed nyelvem, dicsőséges  Hajnal Mátyás. RMKTXVII/7, 74. sz.
12889 Lauda Sion Salvatorem  
13090 Dicsérd Sion Megváltódat  Hajnal Mátyás. RMKTXVII/7, 73. sz.
13292 Imádlak téged elrejtett Istenség RMKT XVII/7, 172. sz.
133 Ave hostia salutis  
134 Ó kegyelmes szívű Jézus331/IICC 1674, 426.
13596 Quo me Deus amore, utlro complecteris  
13697 Rex clementissime, Jesu dulcissime 
13794 Imádlak tégedet láthatatlan Istenség RMKT XVII/7, 6. sz.
13895 Üdvözlégy szent test, szűztől ki születél RMKT XVII/7, 82. sz.
     
  KÖZÖNSEGES ÜDÖKRE ES VASARNAPOKRA. 
     
139156 Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének Huszár Gál. XVI. sz.
140157 Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek Dávid Ferenc. XVI. sz.
142159 Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága  Batizi András. XVI. sz.
143160 Áldj meg minket Atyaisten  RMKT XVII./7, 214. sz.
144161 Hajnali csillagnak RMKT XVII/7, 75. sz.
145162 Mivel már beestvéledett RMKT XVII/7, 171. sz.
146163 Uram szemed előtt, mint nagy látó előtt RMKT XVII/7, 191. sz.
147227 Homo Dei creatura  
150230 Ember, Isten alkotmánya  Hajnal Mátyás. RMKTXVII/7, 70. sz.
153 Jaj miképpen dobog szívem s mint tűz lobog Nyéki Vörös Mátyás.RMKT XVII/2, 98. sz.
     
  SZENT DAVID SOLTARI.  
     
157165 Meg ne feddj engemet, Uram, felgerjedett haragodnak Nyéki Vörös Mátyás.RMKT XVII/2, 59. sz.
158165 Boldogok, akiknek undok vétkeinek sebét Nyéki Vörös Mátyás.RMKT XVII/2, 60. sz.
159167 Meg ne feddj engemet, Uram, felgerjedett haragodnak Nyéki Vörös Mátyás.RMKT XVII/2, 61. sz. 
160168 Végtelen irgalmú, ó te nagy hatalmú Isten Balassi Bálint. XVI. sz.
162170 Uram halld meg szómat, nézd nagy siralmimat Nyéki Vörös Mátyás.RMKT XVII/2, 62. sz.
163171 Sok háborúságban, szívem nagy bánatban  Nyéki Vörös Mátyás.RMKT XVII/2, 63. sz.
164172 Hajtsd meg füleidet, kérem felségedet Nyéki Vörös Mátyás.RMKT XVII/2, 64. sz.
165173 Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik  Szenci Molnár Albert.RMKT XVII/6, 42. sz.
166175 Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonkettőd Sztárai Mihály. XVI. sz.
168177 Az Úristen nékem édes táplálóm  XVI. sz.
170181 Teremtett állatok RMKT XVII/7, 76. sz.
     
  A' NAGY VEGSÖ DOLGOKRUL.  
     
172222 Ad perennis vitae fontem  
174225 Az örökké élő kutat Hajnal Mátyás.RMKT XVII/7, 67. sz.
176232 Horrenda mors, tremenda mors 
179235 Szörnyű halál, íme hol áll, lest hányván  Nyéki Vörös Mátyás.RMKT XVII/2, 96. sz.
181238 Nyíljék meg pokol kapuja, örök barlangnak szája  RMKT XVII/7, 216. sz.
188 Ó búlátott sok kínt vallott gyarló testem Comico tragoedia. 1646. (Vö. Kájoni 1676, 729.)
191244 Ó mely félelem, rettegéssel is lesz a nagy ítélet  RMKT XVII/7, 217. sz.
194250 Dies irae, dies illa  
195251 A nap nagy haragnak napja  Hajnal Mátyás. RMKTXVII/7, 72. sz.
197 Igazságszerető te tudós számvető Nyéki Vörös Mátyás.RMKT XVII/2, 97. sz.
198253 Languentibus in purgatorio 
     
  ÜNNEP NAPOKRA VALO ENEKEK. BOLDOG ASZSZONYRUL.  
     
199106 Angyaloknak nagyságos asszonya Vásárhelyi András. 1508.
200107 Felvitetett magas mennyországba RMKT XVII/7, 204. sz.
203110 Felvirradt az új örömnap fénye RMKT XVII/7, 205. sz.
205112 Ó dicsőült szép kincs Nyéki Vörös Mátyás.RMKT XVII/2, 73. sz.
206113 Mennyországnak királynéja Nyéki Vörös Mátyás.RMKT XVII/2, 66. sz.
207114 Ave maris stella  
207115 Üdvözlégy Mária, tengernek csillaga RMKT XVII/7, 177. sz.
208114 Tengernek fényes csillaga  Nyéki Vörös Mátyás.RMKT XVII/2, 65. sz.  
209116 O gloriosa virginum, sublimis inter sydera  
209116 Ó dicső Szűz, ki szüzeket RMKT XVII/7, 175. sz.
210117 O Maria, Virgo pia, magna mortalium patrona  
211118 Szűz Mária, Krisztus anyja, emberi nemzetnek oltalma RMKT XVII/7, 206. sz.
212119 Iesu Salvator, mundi amator 
213120 Jézus szerelmünk és üdvösségünk  RMKT XVII/7, 207. sz.
214121 Sanctissima Mater Dei  
215122 Ó szentséges Szűz Mária RMKT XVII/7, 208. sz.
215122 Ave rubens rosa, Virgo speciosa 
216123 Ave stella matutina, peccatorum medicina  
217124 Ave mundi spes Maria, ave mitis ave pia  
217135 Szűz Mária, kegyes anya Szeredi Márton. RMKT XVII./7, 209. sz.
219124 Stella maris, o Maria  
220126 Virgo Mater extirpavit  
221127 Omni die, dic Mariae  
225131 Mondj naponként és óránként Nyéki Vörös Mátyás.RMKT XVII/2, 95. sz.
     
  A' TÖBB DÜCSÖÜLT SZENTEKRÜL.  
     
229152 Úristen téged dicsérünk, és nyilván hálákat adunk  Prot. XVII. század
230137 Az igaz hitben végig megmaradjunk RMKT XVII/7, 83. sz.
232139 Örvend az ég nagy dicséretekkel RMKT XVII/7, 210. sz.
233 Krisztushoz nem méltó, amint maga mondja434CC 1674, 501.
233 Ez Urunk Jézus boldog confessora435 CC 1674, 502.
234141 Édes Jézus, szüzeknek virága RMKT XVII/7, 80. sz.
236143 Dum saevit Africus, tunc rosa rutilat  
237148 Szent Mihály arkangyal, Isten hadnagya RMKT XVII/7, 212. sz.
238 Kezdetin a napkeletnek439CC 1674, 496.
239147 Szent István Király, Istennek szolgája RMKT XVII/7, 211. sz.
240144 Ó nagy szeretetnek felgerjedt tüzes lángja RMKT XVII/7, 77. sz.
243150 Virum admirabilem, novum iubar solis  
244151 Csodálatos Szent Ignác, mint egy új nap fénye  RMKT XVII/7, 213. sz.
245153 Szűz támada pogány népnek nemzetéből  RMKT XVII/7, 102. sz.
246154 Drága színben öltözött menyasszonyság  RMKT XVII/7, 79. sz. 
248179 Dicsőült helyeken, mennyei paradicsomban Kanizsai Pálfi János. RMKT XVII./8, 55. sz.
249140 Követi vala Krisztus csodáit népnek sokasága XVI. sz.
     
  PROCESSIOKRA VALO KÜLÖN-FELE LITANIAK.(Prózában.)  
     
  APPENDIX.   
  Következnek egynéhány oda-fel helly el, helly el ki-maradott igen szép ENEKEK.  
275125 Sancta Messiae Genitrix  
276 O stellula, Maria fulgida  
276 Elküldeték arkangyal Gábriel24 CC 1674, 8.
277 Aeterni Patris gremium  
278 O pacis angeli quis coeli aureos 
279 Vis tibi dicam, Iesu mi  
280 Szerelmes édes Jézusom, te vonszod szívemet Szent 131/II(Vö. CC 1674, 93; Kájoni 1676, 89)
281 Vedd ajándékul szívemet, ó édes Jézusom 142/II (Vö. CC 1674, 64)
282 Jézus édes, neve kedves, az Isten anyja kegyes96CC 1674, 130.
283 Örülj, örvendj Szűz Izrael 125/II(Vö. CC 1674, 105; Kájoni 1676, 93).
283 Ó Istennek szentséges angyali119 CC 1674, 83.
284 Örvendezzünk, Betlehembe menjünk ajándékokkal 124 
285 Omnis mundus iucundetur  
286 Dulcedo Iesu cordium  
286 Salve cordis gaudium  
287 Ave virgo virginum  
287 Bőséges irgalmú Isten s nagy hatalmú288/IICC 1674, 170.
289 Ó világ, méz alatt köszöntetett méreg630 
289 Nincsen e világon semmi állandóság Rimay János. XVII. sz.
290 Passionem Domini recolamus pariter  
292 Condolete Mariae sodales vobis piae  
292 Bágyad sérelmétől mártírok asszonya174 
293 O languens Iesu, defuncte Iesu 
294 Ó Jézus! Jézus! ó édes Jézus! Ó Istennek szent Fia202CC 1674, 299.
294 Videte Sionis filiae in Christo nobilem 
295 A Krisztus igéjét hallja, ki magát hívének vallja 170 
297 Laus tibi Christe qui pateris   

A Cantus catholici 1675-i kiadása 145 magyar, 104 latin éneket tartalmaz, 155 dallammal. Az ismeretlen szerkesztő az első kiadás énekeit nagyrészt átvette. Csupán kettőt hagyott el (192: Atya, Fiú, Szentlélek egy Isten, vö. RMKT XVII./7, 142. sz.; 214: Nyújtunk Szent Szűz olvasót, vö. RMKT XVII./7, 215. sz.). Változtatott az énekek eredeti sorrendjén, átcsoportosította azokat. És az új kiadást 21 új darabbal bővítette, amelyek e kötetben kerülnek közlésre. 16 énekszöveg, amely az első kiadásban nem volt meg, közös az 1674-i kassai Cantus catholicivel. A szövegekből azonban nem lehet közvetlen átvételre  következtetni. Papp Géza (RMDT II., 43. lap) ugyanezt állapította meg a dallamokra. Nagyon valószínű, hogy a kassai Cantus catholici szerkesztője is ismerte és használta azt a kéziratot, amely a nagyszombati második kiadás  szerkesztője előtt is volt. A kassai szerkesztő az átvett darabokat a szokásának megfelelően alaposan átalakította.

Irodalom: Kéri, Iohannes: Georgii Szelepcheny…vita, opera et virtutes. Posonii 1676; Meszlényi Antal: Szelepcsényi prímás és Északmagyarország rekatolizálása 1671–1675. Theologia 1935, 215–225, 325–337; Zolnai Béla: A gallikanizmus magyarországi visszhangja, Bp. 1935, 8–11; Vayer Lajos: Szelepcsényi György a művész. Domanovszky-emlékkönyv, Bp. 1937, 643–663; Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig, München 1973, 252, 287, 538.

Liliom Kertecske

(1675)

E vegyes tartalmú imádságoskönyv a középkor végén divatos Hortulus animae-műfajba tartozik. Benne hét verses szöveg is található, amelyek közül kettő jelen kötetben kerül közlésre (374., 409. sz.). Tartalma ferences eredetre vall, mivel benne több imádság-szöveg és litánia olvasható Assisi Szent  Ferenc, Páduai Szent Antal és Assisi Szent Klára tiszteletére. A XVII. századból két kiadását ismerjük, közülük az első 1675-ben Pozsonyban jelent meg. A címlapon magát „Egy aétatos szerzetes lélek”-nek, az ajánlásban pedig „leg-kisebb szólgáló”-nak mondó névtelen szerző-szerkesztő feltehetően  klarissza apáca volt. Az is lehetséges, hogy azonos Fodor János kassai főbíró leányával, akiről Tarnóczy István a Titkos értelmű Rósa (Nagyszombat 1676) ajánlásában ezt írja: „…a' Kegyelmed kertéből messze földre-is által ültettetett Rósája, a' melly a' Nagy-szombati Szent Clára Szerzetiben ártatlan  Szüzessége mellett, példás áitatosságával hely tart a' több Virágok között…” (vö. …1.). Ezt a feltételezést megerősíteni látszik az is, hogy Tarnóczy az idézett elmélkedő könyvébe a Liliom kertecskéből vette át a  Boldog Asszony Macula nélkül való fogantatásáról szóló kis officiumot és formálta azt kevés változtatással verses imádsággá (vö. 409. sz. jz.).

Az első kiadás leírása a következő:

 • Liliom Kertecske Az az Szep Istenes Viragokkal, öszve szedet külömb külömb-féle Imadságokkal, Litaniakkal, és az szentséges Papaktul engedtetet tellyes Buczúkkal bevettetett Áetatos Könyvecske. Mellyet az Keresztyèn Hiveknek Lölki vigasztalasokra Egy Aétatos Szerszetes Lélek, maga Költségével ki Nyómtattatot  az Tisztelendö Pr. Provincialis engedelmével. Nyomtatta Posoniban Zerweg Johann Gergely. 1675. Esztendöben.

 • 8 + 529 + 10 lap. 12r. RMK I, 1186.

A címlap után az ajánlás olvasható:

Eleöl Járo Levél.

Hogy ezen buzgóságos Imádságokbul, és Littaniákbul, plántaltatot kis könyveczkémet Liliom Kertecskének nevezem, és annak jó-illatú Liliomit, az aitatos Szüveknek agyában hathátóssabban bé-gyökerezzem.

Magad útat mutatsz ó Szépségek szépsége, illatok illattya, virágok virága szép Jesus! ki magad felöl az Bölcznél azt mondod Cant. 2. Ego sum Flos campi, et Lilium convallium. En az mezö virágia vagyok, és gyöngy virágh: És továbba. Fulcite me floribus. Támogassatok-meg-engem az Viragokkal. De minémü  virágokkal? jelented azt-is enyihány versel elötte, mondvan: Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias. Mint az Liliom a' tövissek közöt, ugy az én Szeretöm az léányok közöt.

Hádd mondgyam tehat énis nagy alázatos bizodalommal. Dilectus meus mihi et ego illi, qui pascitur inter lilia. Cant. 2. Az én szeretöm enyim, és en övé, ki az Liliomok közöt legeltetik.

Vegyed azert szókot kegyességgel leg-kisebb-szolgálodtúl ezen Liliom Kertecskemet: és ha merek szóllani. Descendat dilectus meus in Hortum suum. Cant. 5. jöjön az én szeretöm az ö kertiben, hogy annak jelen-létével örökkén legeltethessünk az Liliomok között.

Az imádságoskönyv napi használatra szánt, középkori gyökerekre visszavezethető és korábban megjelent nyomtatott imádságoskönyvekből átvett népszerű szövegek gyűjteménye. Tartalmilag három részre osztható: Istenhez, Jézushoz, Máriához szóló imádságok; külön csoportban a szentek tiszteletére, és végül a különféle alkalmakra való könyörgések.

Irodalom: Gajtkó 1936, 42–44; Takács 1942, 75.

A másik XVII. századi ismert kiadásának egyetlen csonka példánya a kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban található (fénymásolata az Országos Széchényi Könyvtárban: RMK I, 1394/a). Ennek hiányzik a címlapja és közben még nyolc lap. Terjedelme: 2 + 429 + 3 lap. 8r. Az ajánlás tanúsága szerint  Nagyszombatban nyomtatták, a betűtípusvizsgálatok szerint 1690 körül (Pavercsik Ilona meghatározása).

Az elején a következő ajánlás olvasható:

 • Tekéntetes és Nagyságos Iakusich Katalin Aszszonynak.

 • Az tekentetes és Nagyságos Szunyog Gaspar Uram Házas Társának. Nékem kedves Patronámnak.

Ez nyomorult világon kesergő, s' kivánt szabadulásokat ohajtó áhétatos lelkek, hogy hosszu szarándokságoknak siralmát engesztellyék, az testnek, melyben gyötrödnek terhétül el-felejtkezvén, az szeretetnek szárnyai által e földrül fel emelkednek, és mindennémü gyönyörüségeket az Mennyei Vőlegénnyel való  nyájaskodásokban helyheztetik. Ugy annyira, hogy annak szeretetiben éppen el merülvén, egyedül amaz szókat forgattyák szivekben, és szájokban. Cat. 2. Dilectus meus et ego illi. Az én szerelmesem enyim, és én övé. De azt-is jól által látván, hogy ugyan azon Mennyei Vőlegény igen utállya legyen az gazos bojtorjánt, és mérges tövisset termő posványos helyeket, őtet nem másut keresik, hanem az jó illatu, és kedvessen fényeskedő Liliom Kertben: a' hol nem csak kedve szerént mulatozik, hanem még az néki szentelt lelkek buzgó  Imátságoknak, s' szivbéli foházkodásoknak láthatatlan eledelével-is édesdeden legeltetik. Qui pascitur inter lilia. Can. 2.

Ne csudállyad immár Tekéntetes, és Nagyságos JAKUSICH KATALIN Aszszonyom, hogy ez kisded imádságos könyvetskét, mely LILIOM KERTNEK neveztetik az te Méltóságos nevednek alat ereztem-ki kezeim közül. Meg érdemlette azt az Mennyei Vőlegényhez való áhétatos szereteted, és buzgo imádságid által véle  való kedves nyájaskodásod. Mely hogy szüntelen lángodozzék szivedben, kivánom Istentül hogy ez kisded LILIOM KERTBEN foglalt buzgó fohászkodásokkal sok számos esztendeig jó egésségben élhessen Nagyságod.

Nagyságodnak

Alázatos szolgája

Nagyszombati Könyvnyomtató.

A nagyszombati kiadásban az 1675-i pozsonyi kiadás szövegének némely értelmetlenségét, sajtóhibáit kijavítva találjuk. Ezenkívül még néhány apróbb, az eredeti szövegekkel rokon jellegű, archaikus imádságot iktatott az ismeretlen szerkesztő a könyvecske végére.

A Liliom kertecske a XVIII. században is népszerű volt; a mai ismereteink szerint még a következő kiadásokról tudunk: Lőcse 1701 ( RMK I, 1634a); Nagyszombat 1720, 1740, 1767; Nagyszombat–Buda 1779; Pozsony 1819. A benne található verses antifónák, imádságok, a pestisjárvány idején mondandó Szűz  Mária-kisofficium részben a RMKT XVII./7. kötetében, részben pedig itt kerülnek közlésre az alábbi táblázat szerint:

 
LILIOM   RMKT  
KERTECSKE   A vers címe, kezdősora XVII. Korábbi előfordulás
1675 1690 k. 15.  
lapszám     
118Az őrző angyalhoz Istennek hiv szent angyala  Útitárs 1643 RMKT XVII./7, 169. sz.
1411 Estvéli dicséret Mivel már beestvéledett Útitárs 1643 RMKT XVII./7, 171. sz.  
1814A boldog Szüz Máriához Mária malasztnak anyja Kopcsányi Márton 1637 RMKT XVII/7, 17. sz.
1915 Az őrző angyalhoz Istennek bóldog angyala Kopcsányi Márton 1637 RMKT XVII/7, 18. sz.
183135 Antiphona a bóldog asszonyhoz döghalál idején Az egek csillaga374 
255195 Boldog Asszonyunk Szüz Mária makula nélkül való fogantatásáról kis officium Üdvözlégy világ asszonya409 
418326 Szent Mária Magdolnának tiz rendbéli öröméről Oh, Mária Magdolna Penitentiának tüköre 1626

Tarnóczy István: Titkos értelmű rózsa

(1676).

E kötetben közölt nyolc verses imádság Szűz Mária nyolc ünnepére együtt az 1676-ban Nagyszombatban megjelent Titkos értelmü Rosa című elmélkedő könyvben található. A könyv szerzője Tarnóczy István jezsuita. Pályája a rendi katalógusokból, a halálakor kiadott elogiumból állítható össze. Források:  Elogia defunctorum (Budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattár, Ab 145). – Catalogi personarum. – Lukács, Ladislaus: Catalogus generalis. Pars III. Romae 1988, 1688. p.

Tarnóczy István 1626. augusztus 20-án született Nyitranovákon. Az alsóbb iskolákat a nagyszombati jezsuita kollégiumban végezte. 1647. november 18-án Bécsben belépett a jezsuita rendbe. A filozófiát 1651–1653-ban Grácban, a teológiát 1656–1659-ben Nagyszombatban végezte. Közben a rendi gyakorlatnak  megfelelően Győrben és Sopronban tanított alsóbb osztályokban. Pappá szentelése után 1660-ban Judenburgban töltötte harmadik próbaévét, majd 1661-ben Ungvárott a retorikai és poétikai osztályokban tanított. A következő tizenhét esztendőben teológiai tárgyakat tanított: 1662–1666-ban Kassán,  1667–1668-ban Nagyszombatban. 1669–1671-ben a győri kollégium rektora, majd 1673–1677 között ismét a nagyszombati akadémia professzora, majd 1678-ban a klagenfurti kollégiumban tanít. Életének e legtermékenyebb korszakában Kassán és Nagyszombatban a filozófiai és teológiai stúdiumok teljes sorát végig  tanította (logika, metafizika, etika, kontroverz és skolasztikus teológia, kánonjog, kazuisztika). Fontos szerepe volt a világi papképzésben; ismételten állott szemináriumok élén: 1666-ban Kassán „regens seminarii Kisdiani”, 1667–1668-ban és 1687-ben Nagyszombatban „regens seminarii S. Adalberti”,  illetve „regens seminarii Szelepcheniani”. Élete utolsó szakaszában sokat betegeskedett; valószínűleg ezért nem folytathatta az akadémiai tanítást sem. 1679-től lelkipásztori és elöljárói beosztásokban működött: 1679–1680-ban Sopronban, 1681-ben Lőcsén, 1682–1683-ban Pozsonyban, 1684-ben Leobenban,  1685-ben ismét Sopronban. A következő két évre újra visszakerült ugyan a nagyszombati akadémiára, de 1689-ben betegen (valetudinarius) került életének utolsó állomására, Győrbe, ahol szeptember 30-án hatvanhárom éves korában halt meg. A halálakor írt elogiumban a győri kollégium rektora jellemzésként  szelídségét, jámborságát, a szegény tanulók iránti gondoskodását és a betegségben, szenvedésben tanúsított türelmét emelte ki.

Tarnóczy István irodalmi munkássága figyelemre méltó. Hangja, stílusa távol áll korának szokásos hitvitáitól és a XVII. századi hazai jezsuita aszkétikus irodalom java terméséhez tartozik. Bölcseleti, erkölcstanító műveinek irodalmi, nyelvi, eszmetörténeti vizsgálata azonban még a jövő feladata. Az  1662–1685 között megjelent, fordított és önálló műveinek tárgya, ajánlásainak címzettjei Tarnóczy pályájának az életrajzi vázlatból megismert állomásaihoz kapcsolhatók és puszta felsorolásukkal is tükrözik szerzőjük szellemi hovatartozását. Ezek a következők:

1. Oratio in funere…Georgii Drugeth de Homonna. Kassa 1662. (RMK II, 985.) – Az ungvári jezsuita kollégium alapítója, Homonnai Drugeth László 28 évesen elhunyt György fiának temetésén mondott beszéd.

2. Philosophia. Kassa 1665. (RMK II, 1046.) – Az akadémia filozófiai kurzusán előadott és nyilvános vitára kitűzött vizsgatételek I. Rákóczi Ferencnek, Báthori Zsófia fiának szóló ajánlással.

3. Menyben vezető kalauz. Nagyszombat 1675. (RMK I, 1185.) – G. Bona Manuductio ad coelum (Roma 1658) c. művének fordítása Báthori Zsófiának szóló ajánlással.

4. Titkos értelmü rosa. Nagyszombat 1676. (RMK I, 1206.) – (Részletes leírása alább.)

5. Holtig való baratsag. Nagyszombat (1679–1682 között). (RMK I, 1606.) – Ajánlása Matusek András „Pápai Esperestnek, Győri Nemes Káptalanbéli Canonok Urnak és Sopronyi Beneficiátusnak mint jó-akaró Uramnak, s Baratomnak”.

6. Nagy mesterseg a jo elet. Nagyszombat 1679. (RMK I, 1252.) – R. Bellarmino De arte bene moriendi (Antwerpen 1620) c. művének fordítása Bercsényi Miklós vicegenerálisnak szóló ajánlással (vö. Nagy Iván II, 11).

7. Idea coronata sive vita S. Stephani. Bécs 1680. (RMK III, 3036.) – Terjedelmes latin poéma Szent István életéről Esterházy Pál hercegnek, dunántúli főkapitánynak és Sopron megyei főispánnak szóló ajánlással (vö. Nagy Iván IV, 85).

8. Princeps angelicus, sive vita S. Emerici ducis Hungariae. Bécs 1680. (RMK III, 3037.) – Latin poéma Esterházy Pálnak szóló ajánlással.

9. Rex admirabilis, sive vita S. Ladislai regis Hungarico historica politica. Bécs 1681. ( RMK III, 3098.) – Latin poéma Joannelli Sylvester felvidéki nemesnek szóló ajánlással, amely a lőcsei rezidenciában 1681 június 27-én kelt.

10. Jó akarat, melly által az ember Istennel egy értelmüvé válik. Bécs 1685. (RMK I, 1325.) – Elmélkedések Bercsényi Miklósnak szóló ajánlással.

11. Választott nyíl. Bécs 1685. (RMK I, 1326.) – Elmélkedések Lomniczai Kissevith Horváth György pozsonyi kamarai tanácsosnak szóló ajánlással (vö. Nagy IváN V, 152).

12. Vigyazo szem, avagy Istennek mindenütt ielen lete. Bécs 1685. (RMK I, 1327.) – Elmélkedések Erdődy Kristóf koronaőr, tábornoknak szóló ajánlással.

*

Tarnóczy nyolc verses Mária-imádságot tartalmazó könyvének címlapján ez áll:

 • Titkos ertelmü rosa, avagy B. Aszszony koronaja. Melly magaba foglallya a' Sz. Irásnak, és a' Sz. Atyáknak a' Bóldogságos Szüzhöz-való áitatos Dicsiretit; és à Tökélletességre inditó belső jószágos cselekedeteknek gyakorlását. Heti napokra osztatott. P. Tarnoczi Istvan Jesuvita által.

 • Nagy-Szombatban, Nyomtattatott az Acad: Betükkel Thamas Marton által MDCLXXVI. Esztend:

 • 10 + 422 lap. 12r. (RMK I, 1206.)

A címlap után a szerző ajánlása a kiadvány mecénásának szól:

Nemes, nemzetes, es vitezlö, FODOR János, koronas kiralyunk ö felsege hadi, és Kassa Várossának érdemes Birájának, nékem kedves jó akaró Uramnak, s' Patronusomnak. Istentöl minden jókat kivánok.

Minden alkotmányok között, nemek szerént rendes különbözést, és felsöséget, úgy szerzett a' gondos Természet, hogy edgyik a' másiknál elöb járjon: reá tartyák a' Cedrust, a' Libánus fái, s' akár mit példázzon a' Csipke-bokornak választott méltósága, de ugyan amannak hajlanak-meg tisztes magassága elött.  A' Carbunculus, és Gyémánt kövekkel nem vetekedik a' Márvány, mert amazoknak csak az apraja-is töbre böcsültetnek ennek nagygyánál. A' kerti virágok között Királyné a' Rósa s' azért illatos szépségét, mint egy Udvar-néppel a' sürü levéllel, és fegyveres darabontival a' hegyes tövisekkel örzi, és óltalmazza  a' Természet; de ugyan felsöb még ennél-is a' titkos értelmü Rosa, a' melly eleitöl fogva tetszet Mennyégben az Atyának, kedvellette a' Fiú, szerette a' Szent Lélek, a' tellyes Szent Háromság úgy meg-böcsüllette, hogy minden Virágoknak ékességet, és illattyát egyben ebben foglalná: benne vagyon ebben  a' Violák alázatossága, benne a' Liliomok tisztasága, benne a' Rosáknak jó illatu hire, neve, s' valamit mást jót példázhatunk à Virágokban, ebben fel-talállyuk; mert úgy alkottatott szépségében, hogy Királynéja volna minden alkotmánynak. Mivel azért, a' kedvetlen Télnek el-költözése után, a' nyájas  kerteket meg-vidámitó Tavasz a' Virágoknak meg-elevenitett szépségével kedveskedik; En-is igaz Jó-akaratomnak bizonyitására a' szépiben szakasztván-le, olly titkos értelmü Rósát nyújtok Kegyelmednek, a' mellyet mennél továb forgat keze között, annál jobban érzi illattyát, nyilvábban láttya szépségét,  s' továb neveli belöle vett el-fogyhatatlan gyönyörüségét. Igaz ugyan, hogy Ellenségén gyözedelmet vévö Vitéznek (a' mint eztet Kigyelmednek valóságos tulajdon cselekedete hirdeti Nemes czimerében) mind karját, s' mind fejét, el-hervathatatlan zöld Laurus illetné; de ugyan tudom azt-is, hogy a' jó hírnek,  mint jó illatnak ki-terjesztése jelenségére, Romai Vitézeknek-is adtak rósábul kötött Koronát, mert valamint a' rósának el-hervadása után-is meg-marad illattya, úgy a' vitéz Embernek hólta után-is eleven az hire, ama régi Romaiak beszéde szerént, vivit post funera virtus. A' mellyet Kegyelmed, mind  Felséges Királlya hivsége mellet, mind igaz hitinek álhatatos meg-tartásával, sok üldözések közöt-is fáratságos tiszteiben meg-mútatta: és noha kevés igasságot talált fel eddig a' Bölcsek tanácsa a' vitézkedök táborában, de ugyan annyira ment a' Kegyelmed tökélletességének hire, hogy mind a' vitézlö,  s' mind a' Nemes Cassa Várossa Rendeinek törvényt tenne, igasságot szabna, személy válogatás-nélkül igaz Birája vólna, mind szegénynek, s' mind gazdagnak; Ebböl-is Rósa viselésre méltó, mert mind lágy, s' mind sanyaruab itéletit, ki ki érdeme szerént vette-ki az igasságnak mértékéböl. Jút azon  fellyül az-is eszemben, hogy a' Kegyelmed kertéböl meszsze földre-is által ültettetett Rósája, a' melly a' Nagy-szombati Szent Clára Szerzetiben ártatlan Szüzessége mellet, példás áitatosságával helyt tart a' több Virágok között, olly dicséretes életének illattyával, hogy annak érdeméböl jövendöben-is nem  kicsiny dücsösségét várhassa Kegyelmed. De mivel életében tiltya Embert dicsirnem a' Szent Lélek: Ante mortem ne laudes hominem, Eccl. II. ezek-is sub Rosa legyenek mondva. Azomban úgy ajánlom Rósás Könyvetskémet, hogy midön aztot forgattya Kegyelmed felölem-is emlekezzek.

Kegyelmednek

Alázatos Káplánnya

P. Tarnoczi Istvan Jesuvita

(A2a —- A4a fol.)

Az előszóban utalás történik Fodor János kassai bíró címerére és a pozsonyi klarisszák kolostorában élő leányára. A címert Nagy Iván (i.m. IV, 184) így írta le: „E nemes család czimere: a paizs mezejében egy magyar vitéz, jobb kezében levágott törökfejet tartva. A paizs fölötti sisak koronáján  kiterjesztett szárnyakkal egyfejű sas áll. E családbol élt 1676-ban nemes Fodor János 'király ő felsége hadi és Kassa város birája', mint őt Tarnóczy István jesuita egy neki ajánlott 'Titkos értelmü Rósa' czimü könyvében nevezi, hol leirt czimere is közölve van”. Eszerint a nemesi címer a könyvben,  feltehetően az elején, a címlap előtt volt látható; ez a ma ismert példányokból hiányzik. Tarnóczy könyvének a klarisszákhoz való vonatkozását az első verses imádság is sejteti, amelynek forrása az először 1675-ben Pozsonyban megjelent Liliom kertecske című imádságoskönyv volt (vö. 409. sz. jz.).

Az ajánlás után rövid előszóban a könyv használatára vonatkozó útmutatás található. Ennek szövege a következő:

A' Kegyes Olvasohoz Oktatas.

Jol-lehet sokan bölcsen és szentül a' Bóldogságos Szent Szüznek Koronáján való tiszteletit, ki-nyilatkoztatták; de mivel hogy hoszszú a' Parancsolatnak úttya, rövid pedig a' példának ösvenye, imé nyilvábban ki-terjesztem a' buzgó sziveknek kedvekért.

Az egész Olvasó tizen öt Mi-Atyánkbúl, és száz ötven Üdvözletbül áll, a' Sz. Dávid Soltára száma szerént. Ez az hitünk Titkai szerént, három részre osztatik: úgy mint a' Bóldog Aszszony Öröminek, Christus Urunk Fájdalminak, és az ö Dücsösségének emlekezetire.

Hogy pedig a' kis Olvasón 63. Üdvezletet mondunk azzal a' Bóldogságos Sz. Szüznek élete Esztendeit üllyük. Mivel azért mindenik Üdvezlet után egy egy áitatos Imádságot, a' Sz. Atyákbúl hozzá töttem, minden napra csak egy Tizedet rendeltem, hogy annál könnyebben és áitatosabban azt el-mondván, ki ki a'  Belsö indúlatok által, Isteni szeretetben foglalhassa magát. A' ki pedig minden nap mind a hat Tizedet, avagy a' közönséges Bóldog Aszszony Koronáját el-akarja mondani, tehát el hagyván a tizedik után való áitatosságokat, el-mondhattya, mellyek a' következendö napokra vannak elrendelve.

Azomba az idöhez-is alkalmaztassa magát, a' kikre el-rendelte az Anyaszent-egy-ház üdvösségünknek titkait. A' mint ez Könyvetskének végén meg-vagyon irva.

(A4v —- A5v fol.)

A 383. lapon pedig ez olvasható:

Utólszor Intes.

A' ki magát Istenhez való Belsö indúlatokban akarja gyakorlani, arra vigyázzon, hogy fogadást ne tégyen, és azoknak meg-tartására új parancsolattal ne kötelezze magát, hanem szabadon éllyen vélle: és bizonyos lévén, hogy mennél gyakrabban cselekszi, annál hasznosabb lészen, és rövid üdö alatt  Istenhez el-válhatatlanúl, ki néki elsö és leg nagyobb bóldogsága, hozzája kapcsollya magát.

A Titkos értelmü rosa tehát az olvasónak (rosarium, rózsafüzér) nevezett, a megváltás titkait idéző és a középkorban elterjedt népies imádságsorozathoz fűzött magyarázatoknak, elmélkedéseknek gyűjteménye. Az olvasó mondásának az évszázadok során egyes szerzetesrendeknél, jámbor társulatoknál többféle módja  is elterjedt. A ma általánosan ismert formája, a nagy vagy teljes olvasó a papi zsolozsmában mondott 150 zsoltár mintájára 15 Miatyánk, 150 Üdvözlégy és 15 Dicsőség elmondásából áll. Ezt a füzért tizenöt részre, tizedre osztják, amelyek mindegyikéhez a megváltás történetének más-más titka az elmélkedés  tárgya. E titkok három csoportban a Megváltó születéséhez (örvendetes olvasó), szenvedéséhez és halálához (fájdalmas), végül a feltámadásához és mennybemeneteléhez (örvendetes) kapcsolódnak. Az imák számlálására a középkorban elterjedt a gyöngyfüzérek használata. A bevezető utal még az ún. kis olvasóra, amely hat tizedes és a kezdéshez mondott három Üdvözlet után még hatvan Üdvözletet tartalmaz' emlékeztetve Szűz Mária életkorának legendás számára. Végül a 383. lapon olvasható Intés voltaképpen okos józanságot ajánl és a felesleges fogadalommal okozott túlzástól óv.

Tarnóczy elmélkedő könyve nyolc részből, fejezetből áll. Az első hét fejezetben vasárnaptól szombatig a hét napjaira elosztva található a kétféle olvasó titkai nyomán Szűz Mária tiszteletére szerkesztett elmélkedés sorozat, a titkok magyarázata, imádság-parafrázisok és tanácsok különféle erények,  „belső jószágos cselekedeteknek” gyakorlására. Mindezt egy nyolcadik fejezetben a Mária-litániáról és életéről szóló elmélkedések, továbbá a „Szent gyónáshoz és Úr vacsorájához járuló embernek imádsági” egészítik ki.  Mind a nyolc részben egy-egy hosszabb, a Szűz Mária fő ünnepeire szóló verses imádság található. Ezek eredetileg verses kisofficiumok voltak. Ezek kiadásairól, változatairól a  táblázat ad áttekintést.

A nyolc verses imádság, amint az az egyes darabok jegyzeteihez fűzött érvekből is kitűnik, egy Szűz Mária ünnepeire szerkesztett kisofficium gyűjtemény darabjai. Kettő közülük az eredeti zsolozsma formájában nyomtatott kiadásból ismert (409. és 423. sz.). Kettőnek pedig a Tarnóczy István által közölt  szövegében utalás van a kisofficium esti hórájára ( 412. sz. 63. sor, 413. sz. 31. és 37. sor). Hat versnek viszont a rövidített és átalakított változata már két évvel korábban, 1674-ben nyomtatásban jelent meg a kassai Cantus catholiciben. Mindebből feltehető, hogy ezek a hórás énekek már 1674  előtt kéziratban közkézen forogtak. Az sem lehetetlen, hogy a gyűjtemény szerzője egy névtelen jezsuita volt.

Lelki Fegyverház

(1693 előtt)

Mindennapi használatra szánt imádságoskönyv. A XVII. századból három kiadása ismeretes. Ezek a következők:

1. Az első kiadásra az 1693-i második kiadás címlapján olvasható utalás. Példánya nem került elő. Feltehetően Nagyszombatban nyomtatták. Mivel a következő kiadásokban meglévő Makula nélkül fogantatott Szűz Máriának solosmája 1674 előtt keletkezett (vö. 409. sz. jz.), nagy valószínűséggel  állítható, hogy az első kiadás a XVII. század utolsó harmadában, de biztosan 1693 előtt készült. A harmadik ismert, 1700-ban nyomtatott kiadás ajánlása szerint „Fénlett midön elöször ki-nyomtattatott ez Könyv, abban a' Méltoságos Czobor név, mert …Czobor Maria nevével dicsekedett”. Ami azt jelenti, hogy  az első kiadás Czobor Máriának szóló ajánlással és az ő költségével jelent meg. A címzett valószínűleg Csáky Ferenc (megh. 1670) felsőmagyarországi főkapitány felesége és a harmadik kiadás költségeit adó Kollonics Ádámné Czobor Krisztinának rokona volt.

2. A második kiadást Melczer Annának költségével, neki szóló ajánlással 1693-ban Nagyszombatban nyomtatták. Melczer Anna férje Szentiványi László volt, aki a protestánsokat üldöző katolikus hírében állott; Bártfa, Szeben és Eperjes kapitánya, majd 1690-től gróf és Kraszna vármegye főispánja, a pozsonyi kamara  tanácsosa volt. Rokonságban állott Szentiványi Mártonnal, a neves jezsuita professzorral és a nagyszombati nyomda prefektusával; bizonyára ez a kapcsolata is közrejátszhatott a népszerű magyar imádságoskönyvnek felesége nevével való kinyomtatásában. (vö. Nagy Iván X, 637). E kiadásnak ma egyetlen  példánya sem hozzáférhető. Leírását Szabó Károly (MKsz 1879, 123–124) a lontói Rakovszky-könyvtár példánya alapján közölte a következő formában:

 • „Lelki Fegyverház Melyben Minden-féle lelki, és testi ellenség meg gyözéssére erös fegyver készétetet A Tekintetes Es Nagysagos Melczer Anna ö Nagysága költségével, minden hiv, és Isteni szeretettel buzgó leleknek örömére egybe szedetet. Nagy Szombatban pedig uyonnan másodszor Nyomtatot, az Academiai  bötükkel Friedl Adam által M.DC.XCIII. Esztendöben. 4r. 206 lap. Elül: czil., ajánlás 2 sztlan lev.”

3. A legkorábbi példányból ismert kiadás a harmadik, amely Czobor Krisztinának, Kollonics Ádám generális feleségének költségével Nagyszombatban 1700-ban jelent meg. Az egyetlen hozzáférhető példány csonka; hiányzik a címlapja és a végén néhány levél, a meglévő részek is helyenként erősen  sérültek. A verses részek ebben jól olvashatók és a jelen szövegközlésnek is alapjául szolgálnak. Címleírását ugyancsak a lontói Rakovszky könyvtár ma nem hozzáférhető példánya alapján Kudora Károly írta le (MKsz 1879, 213–214) a következő formában:

 • „Lelki Fegyver-haz, Melyben Minden-féle Lelki, és testi ellenség meg gyözésére erös Fegyver készitetett. A' Meltosagos Czobor Szent Mihalyi Groff Czobor Christina Asszony Ö Nagysága Költségével, minden hiv, és Isteni szeretettel buzgó léleknek örömére egybe szedetett. Nagy-Szombatban, Nyomattatott az Academiai Bötükkel, Hörmann János által 1700 Esztendöben. 200 l. Elül: Cziml. 1 és 3 ajánló levél.”

(Az Országos Széchényi Könyvtárban RMK I, 1602/a) jelzettel található még egy csonka példány, amely a kalocsai jezsuita kollégiumból származik. Címlapja és a vége hiányzik, megvan az 1–198. lapja. A könyvtári leírás szerint a nyomtatás helye és ideje: „Nagyszombat 1700 körül”. Tipográfiai jellege a  nagyszombati műhely XVII. századi kiadványaira vall és jól elkülöníthető a Lelki Fegyverház XVIII. századi kiadásaitól is. Lapszámozása kevéssé eltér a Czobor Krisztina költségével megjelent 1700-i harmadik kiadástól is. Nem lehetetlen tehát, hogy ez a csonka kiadás az elveszett első vagy a példányból nem ismert 1693-i második kiadással azonos. A benne lévő verses szövegek az 1700-i kiadáséval azonosak és a kritikai közlés szempontjából közömbösek. A Lelki fegyverház kiadástörténete különben csak a teljes példányok előkerülése után tisztázható véglegesen.)

Az 1700-ban megjelent kiadást a nagyszombati akadémiai nyomda vezetője Kollonics Ádám generális feleségének, Czobor Krisztinának ajánlotta, akinek apja ugyancsak katona, Czobor Ádám generális volt (vö. Nagy Iván III, 207, 209–210). Az imádságoskönyv címének is megfelelő „katonás” jelleg az ajánlás gondolataiból is kitűnik. Szövege a következő:

Meltosagos Czobor Szent Mihályi GROFF CZOBOR CHRISTINA aszszonynak, a' meltosagos KOLLOGRADI GROFF KOLLONICS ADAM Uram ö Nagysága kedves Házas Társának, nékem nagy Aszszonyomnak Ö Nagyságának, Istentöl minden jókat kivánok.

Nem csak régenten minden féle nemzetség alázatossan tisztelte 's illendö keppen nagyra magasztalta a' bátor s […] vitéz Aszszonyokat, hanem még e' jelen való, […] békességesen folyó világ-is ugyan azokat kivált képpen való dicsiretekkel szokta böcsülleni, 's tisz[…] Innen vagyon, hogy majd  mindeneknél fe[…] […]csoséges emlekezete Judith Aszszonnak, kinek erös karjai az el-veszendö Bethulia Várasát Holofernes haragjátúl meg-menték. Ugyan innen esett az-is, hogy mind eddig nem homályosodott-bé ama Amazon Aszszonyoknak hirének fényessége, melyeknek roppant táborát csudállyák sokan,  dicsirik többen merész hadakozásit; az kik a' Scythia béli, 's Görög népekkel meg-ütközvén nem egyszer öket meg-szégyenitették, és gyözedelmet vettek. Es noha a' Keresztyén Tartományokban meg-szünt légyen immár e' féle fejér gyenge népnek táborozása, vannak mind azon által, nem kevesen találtatnak, az kik ez  Amazon Aszszonyokat, nem csak más dicsiretes erkölcsökkel, hanem vitézségekkel is, elöl haladgyák; midön tudni illik az ö Nazaretbéli Fejedelmektöl fel-emelet Kereszt Zászló […]t lelki vitézek harczolnak erössen, vitézked- […] dicsöségessen.

Ezek között egyik 's elsö vagy Méltóságos Grófné Czobor Christina Aszszony! kinek bátor szivét, szép, nagy elméjét, Istenhez való szeretetét, buzgó áitatosságát ki ki el-gondollya, méltán azt állittya, hogy ha minden gyenge 's gyarló személy ebbe a' Lelki hadba vitéznek tetszik lenni, Te mint egy  Keresztyéni erösséggel tündöklö Elöl járó Hadnagygya 's Generálissa légy, dicsirtessél sokaknak, söt, csak nem minnyájoknak. Es nem kevesen csudállyák ugyan a' Te illy gyönyörü szép erkölcsidet, De nem csudálom én, a' ki jól tudom, hogy a' régi Poëta igaz mondása szerént: Non imbellem progenerant  Aquilae Columbam, nem félö 's rettegö, noha szelid Galambok, hanem az vitéz Sasoktúl, csak hansoló Sasok származni szoktak. Söt inkább, azt csudálhatnám, ha illy dicsiretes nem vólnál, a' kiben ama Méltóságos Czobor vér ollyan hathatóssá vált, hogy Te felöled mondhassam: Tu supergressa es universas. Nem-is lehetne más képpen; mert minden Isteni erkölcsre nevekedvén, olly Fö 's  Méltóságos Férfiúnak Házas Társa lévél, a' melly az ö Vitéz erkölcsi 's cselekedeti által, méltó vala hogy Czobor Ádám Istenben el-nyugodott Atyádnak Generálisságát hordozná, és magában ugyan azt a' nagy Dücsösséges Urat mint egy fel-támasztaná ujobban, midön már más Czobor Ádám vála-ki belöle, akár  tudományát, és elméjét, akár nyájasságát, és áitatosságát, akár vitezségét szemléllyed. De vallyon mi szükség mind Méltóságos Házas Társodat, mind Tégedet ennyire dicsirni Méltóságos Groffné nagy Aszszonyom, a' kit az egész  Hazánk dicsir, tisztel, szeret; Tudom hogy ezeket a' dicsireteket-is, alig szenvedi el a' Nagyságod alázatossága; Azért inkább tisztelnem akarom Nagyságodat; ha meg-engedi.

De vallyon micsoda Tisztelettel imadom én Méltoságodat? Ha meg nem csalatkoztam megvallom olly ajándékra akadtam, az melly hogy kedves légyen, nem kétlem. Hogy áitatos, örök emlekezetre méltó Lelki Fegyver-Házt épéttetett. A' munkás, a' mester-ember én valék. Fel-is épült már ez a' meg  gyözhetetlen fegyvereknek erös 's dicsöséges háza, a' melyben a' lelki fegyverek, az az a' szépséges szep Imádságoknak rendi olly ékessen tündöklik, hogy még az magas Egek vitézit-is, sőt a' seregeknek Urát-is az ö gyönyörködtetö ékességével mint egy maga nézésére s' dicsiretire hija-le  magához. Igen-is illendö tehát hogy illy rendes, Lelki Fegyver-Házt nagy alázatossan Méltóságodhoz járúlván, nem egyéb gondviselése alá adgyam, hanem egyedül az Méltóságos Aszszonyságnak, a' ki eggyik, és az egyedül oka vala az Lelki Fegyver-Ház épületinek, az az ki-nyomtatásának. Az vagy Méltoságos  Gróffné nagy Aszszonyom, ki meg nem elégedvén avval, hogy Istenedet minden féle áitatosságoknak gyakorlásival, szorgalmatossan tisztelnéd, azt cselekedted, hogy ez Könyv ki-nyomtatása által többeknek módot, alkalmatosságot mutatnál az áitatosságra. Fénlett mindön elöször ki-nyomtattatott ez Könyv, abban a' Méltoságos Czobor név, mert a' Tekéntetes és  Nagyságos Gróff Czobor Maria nevével dicsekedett, engedgyed hogy most-is ugyan azon név ékesitse ötet, az az a' te szép dicsiretes Méltóságos neved. Mellyet midön nagy alázatossággal kérek, hogy Méltoságodat hazánk ékességére, Férjének örömére, hiv és Isteni Lelkeknek vigasztalására, a' jó Isten  Békességnek és hadaknak Ura, a' szép nevekedö magzatival egyetemben, éltesse sokáig kivánom.

Meltosagodnak
Alázatos Szolgálója
A' Nagy-Szombati Könyv nyomtató Ház.
(x2a —- x4b fol.)

A negyedrét formájával a kor szokásos imádságoskönyv-típusától eltérő könyvben a különféle imádságok nyolc részre (fejezetre) osztva találhatók. Ezek a következő:

1–16. lap: Első Rész, Reggeli Gyakorlás az-az szép reggeli isteni dicsiretek.
17–24:Második Resz. A' Penitentia Tartas Sacramentoma.
25–32:Harmadik Resz. Az Ur Vacsoraja.
33–54:Negyedik Resz Isteni Tiszteletnek gyakorlasa, az-az külömb külömb féle szép Isteni dicsiretek.
55–113:Ötödik Rész. A' Szentséges Jesus Nevének tiszteleti.
114–140:Hatodik Rész. Isten Szent Annyának Szeplötelen Szüz Marianak Tisztelete gyakorlása.
141–173:Hetedik Rész. Szentek Tisztelete gyakorlása.
173–199:Nyolczadik Rész. Keresztyén Embernek külömb külömb-féle szüksége idejen való Gyakorlása.

Bár a Lelki Fegyverház megjelenési ideje túl van kötetünk időkörén, mégis részletes leírását adtuk, egyrészt azért, mert a 499. sz. himnusz kiadásához alapszövegül szolgált, másrészt meg azért, mert lehetséges, hogy elveszett első kiadása 1674 előttről való. (Ld. a 499. sz. ének jegyzetét.)  Ugyanezért közzétesszük itt két másik, korábbi forrásokban nem szereplő darabját is. Az első a 16. lapon levő himnusz, amely az imádságoskönyv XVIII–XIX. századi kiadásaiban is változatlan szöveggel megtalálható:

Oh édességes Jesusom,
Jesus kegyes Királyom.
Kérlek mindenkor légy velem,
S' ez éijel maradgy mellettem
Hogy gyarló testem nyugodgyék
De szivem el ne aludgyék,
Téged mindenkor láthasson,
Minden gonoszt távoztasson.

Ez az esti verses imádság a Te lucis ante terminum kezdetű breviáriumi completorium-himnusz (Chevalier 20138; AH 51, 42) parafrázisa, a szokásos harmadik versszak, a doxológia nélkül. Ismeretes egy négy strófás változata is a Manuale Marianumból (Nagyszombat 1700, 16), mely a Lelki Fegyverház  szabadon átalakított szövegéhez hozzákapcsolja a több Mária-himnuszban is előforduló Maria mater gratiae kezdetű strófának fordítását. Ez a század első felében az Officium B. M. Virginis (Pozsony 1643) és a Cantus catholici első  kiadásában (Lőcse 1651) már megtalálható; ld. RMKT XVII. /7, 175. és 176. sz. (jegyzetben a latin szövege). –– A Manuale Marianum csak itt előforduló szövege a következő:

HYMNUS.
OH édesseges Jesusom,
Oh Jesus, kegyes kiralyom,
Mindenkor, kérlek, gyámolom
S-ez ejel legy én oltalmom,
Hogy gyarlo testem nyugodgyék,
De szivem el-ne alugyek,
Mindenkor te veled lakjék,
Minden bün töle távozzék.
Engem az Angyal örizzen,
Sz. keresztel meg jegyezzen,
A' Sátán tölem el menyen,
Jesus maga velem legyen.
Malasztnak Anya Maria,
Irgalmasságnak Aszszonya,
Legy Lélkunk oltalmazoja,
S vég orán bé-fogadoja,
Amen.

A Manuale Marianumban a Te lucis ante terminum régebbi, szóról szóra történt fordítása is megtalálható, Mivel már beestvéledett kezdettel; ld. RMKT XVII/7, 171. sz.

Versformája: 8-8-8-8 (a-a-b-b illetőleg a-a-a-a rímképlettel). –– Dallama ismeretlen.

*

Másik itt közlendő szövegünk a Lelki Fegyverház 148–54. lapján található kisofficium Szent Józsefről. Prózai részeivel együtt közöljük:

OFFICIUM

Szent Josefröl, a' Boldogságos szüz

MARIANAK iegyesséröl.

A' MATUTINUMRA.

JESUS, MARIA, JOSEF.

V. Uram nyiszd meg az én ajakimat.

R. Es az én szám a' te dicsiretedet hirdeti.

V. Istenem figyelmez segétségemre.

R. Uram siess segétségemre.

Dicsőség Atyának …

Hymnus.
JOsef Dávid házzából születtél,
Marianak Férjül jegyeztettél,
Jesus Attyának-is neveztettél.
Mert minden szentséggel tündöklöttél.
Oh Jesus! Szüz Anyád jegyessének,
Te kedves és hiv gondviselödnek,
Erdemeért szentséges Josefnek,
Halgasd-meg kérését Hiveidnek.

Antifóna. Üdvöz Légy Pátriárkáknak dicsösége, és az Isten Anya szent egy házának sáfára, mellynek az életnek kenyerét, és az valasztottaknak gabonáját meg tartottad.

V. Imádkozzál érettünk boldogsagos szent Josef.

R. Hogy méltük legyünk a' Christus igiretire.

Könyörögjünk. A' Te szentseges szüléd Jegyessének érdemi, Uram, ségétsenek minket: hogy a' mit meg nem nyerhetünk, a' mi tehetségünkkel, a' nékünk az ö közben-járása-által adattassék. Ki-élsz és uralkodol mind örökkön örökké. Amen.

V. Uram halgasd-meg az én könyörgésemet.

R. Es az én kiáltásom jusson elödbe.

V. Aldást mondgyunk az Urnak:

R. Halákat az Istenne.

A' Hivek Lelkei, Isten irgalmasságából békességben nyugodgyanak Amen.

A' PRIMARA.

JESUS, MARIA, JOSEF.

V. Istenem figyelmezz segétségemre.

R. Uram siess segétségemre.

Dicsőség Atyának …

Hymnus.
NAgy bánattal láttad Marianak.
Terhes állapattyát szüz mátkádnak
De vigan hallád szavát Angyalnak,
Hogy okát adá ez mély titoknak.
Oh Jesus! Szüz Anyád jegyessének…

[Ezzel a bevezetővel kezdődik a Tertia, Sexta, Nona és a Vecernye, majd a Matutinum antifónája, és záradéka következik a könyörgéssel.]

A' TERTIARA.
BEthlehemben jutál Mariaval,
Hogy adót adnál Dávid Házával,
Születék Jesus: kit Sz. Annyával,
Imádál, s' Istennek Angyalival.
Oh Jesus! Szüz Anyád jegyessének…
A' SEXTARA.
HAllád Angyalnak szavát almodban,
Hogy Herodes dúl fúl az várasban
Fel-vévéd Jesuskat az Polában,
S' vivéd Sz. Annyával Egyiptusban.
Oh Jesus! Szüz Anyád jegyessének…
A' NONARA.
MEg-hala Herodes Judaeában,
Meg-térél gyorsan Galilaeában,
Maradál Názáreth Várasában,
A' kis Jesust neveléd házadban,
Oh Jesus! Szüz Anyád jegyessének…
A' VECERNYERE.
AZ tizen-két Esztendös Jesuskát,
El vesztötted, világ meg-váltóját,
De fel találván Angyalok Urát,
Ugy örzötted mint szemed világát.
Oh Jesus! Szüz Anyád jegyessének…
A' COMPLETARA.
JESUS, MARIA, JOSEF.
V. Terics meg minket mi szabaditó Istenünk.
R. Es fordics-el rollunk a' te haragodat.
V. Istenem figyelmezz segétségemre.
R. Uram siess segétségemre.
Dicsöség Atyának …
Hymnus.
Bóldog vagy, mert napján halálodnak
Jesusnak karján, és Marianak
Adád lelked keblében Abramnak,
Kérlek nyerj jó vég orát szolgadnak.
Oh Jesus! Szüz Anyád jegyessének…
AJÁNLÁS.
EZ el-rendelt Horákat,
Nagy ajtatossággal.
Néked Josef mondottam,
En Lelki buzgósaggal.
Hogy halálom oráján,
Segély imádságoddal.

A kisofficium feltehetően megvolt a Lelki Fegyverház elveszett korábbi kiadásaiban is. Változatlan szöveggel megtalálható a XVIII–XIX. századi kiadásokban, valamint a Lelki utiköltség ben (Lőcse 1693, 112–18).

A Manuale Marianumban olvasható változat (Nagyszombat 1700, 119–30), a completára szóló himnusz negyedik sora után egy ötödiket is fűz: Ennékem-is szegény szolgálódnak. (A régiségben ugyanis a szolga férfit, a szolgáló nőt jelentett, ez a sor tehát vagylagosan volt alkalmazható.)

A teljes kisofficium megvan Pongrácz Eszter Arany korona (Nagyszombat 1719, 304–307) című imádságoskönyvében. A verses részekből szerkesztett, rövidített ének (az Angyaloknak nagyságos asszonya dallamára a XVIII. századi kéziratos források közül megvan a következőkben: Paksi Márton György-ék. (1760, 474); Dőri-ék. (1763–74, 295).

Szent József ünnepéről: 451. sz. jz.; a vers műfajáról: 409. sz. jz.

A vers eredetije a Joseph David filius, Clara stirpe natus kezdetű hórásének (Chevalier 9771), amely kisofficiumba foglalva több XVII. századi magyarországi latin imádságoskönyvben is megtalálható. Szövegét a Varia Pietatis ac Sanctarum Precum Exercitia című kiadványból (Tyrnaviae 1674, 251–57) közöljük:

 • Sabbatho OFFICIUM S. JOSEPHI

 • Sponsi B. Virg.

AD MATUTINUM.

JESUS, MARIA, JOSEPH.

Domine labia etc.

Deus in Adjutorium etc.

Gloria Patri, etc.

Hymnus.
JOseph David filius Clara stirpe natus,
JEsu Christi Domini Pater nuncupatus,
Matris Dei Sponsus coelitus vocatus,
Utriusque Custos coelo destinatus.

A. Salve Patriarcharum decus, et Ecclesiae Sanctae DEI oeconome, qui panem vitae, et frumentum Electorum conservasti.

V. Ora pro nobis beatissime Joseph,

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. Sanctissimae Gentiricis tuae sponsi, quaesumus Domine meritis adjuvemur, ut quod possibilitas nostra non obtinet, ejus nobis intercessione donetur. Qui vivis.

AD PRIMAM.

JESUS, MARIA, JOSEPH.

Deus in adjutorium etc.

Gloria Patri, etc. Sic per omnes horas.

Hymnus.
TU, qui Sponsam gravidam, dolens cum videres,
Cogitabas anxius, an eam retineres;
Sed coelestis monitor, Ne amplius timeres,
In somnis admonuit, Ut potius gauderes.

Antiphona. Salve Patriarcharum. Versus. Oratio, etc.

AD TERTIAM.
Hymnus.
BEthlehem es profectus, censum soluturus,
Cum praegnante Virgine, ubi nasciturus
Erat mundi Dominus, quique mox facturus,
Ut ipsum infantulum esses amplexurus. etc.
AD SEXTAM.
Hymnus.
Cum Herodes impius in pueros saeviret;
Gabrielis monitu, ne amplius dormiret,
Retulisti Sponsae: sed tecum veniret,
Et accepto parvulo in AEgyptum iret. etc.
AD NONAM.
Hymnus.
HOstibus defunctis inde recessisti,
Et in Gallilaeam tecum reduxisti
Puerum, et Sponsam, sicut didicisti
Coelitus, et in Nazareth humilis vixisti. etc.
AD VESPERAS.
Hymnus.
O Qui JEsum factum duodecim annorum,
Perdidisti tuum lumen oculorum;
Sed inventum postea in medio Doctorum,
Custodisti sedulus Regem Angelorum. etc.

AD COMPLETORIUM.

JESUS, MARIA, JOSEPH.

Converte nos DEUS salutaris noster.

Et averte iram tuam a nobis.

Deus in adjutorium etc.

Gloria Patri, etc.

Hymnus.
Felix quem in ulnis JEsus cum Maria,
Tenuit cubantem, dum in agonia.
Spiritum efflares, ut directa via,
Tenderes ad Patres, Fructus vita pia.

Antiphona. Vers. Oratio. Ut in Matutino.

COMMENDATIO.
HAs horas Canonicas cum attentione.
Dixi Sancte Joseph, tui ratione,
Ut sis memor mei in oratione,
Et vivamus simul in coeli regione. Amen.

A magyar fordításban Oh Jesus! Szüz Anyád jegyessének kezdetű, minden hórában második versszakként ismétlődő strófának a latinban nincsen megfelelője. Ez valószínűleg a névtelen fordító leleménye.

Versforma: 10-10-10-10 (a-a-a-a), az Ajánlás: 7-6-7-7-7-7 (x-a-x-a-x-a). –– Dallama ismeretlen.

*

A Lelki Fegyverház verses szövegeiről az alábbi táblázat nyújt áttekintést:

Lelki Fegyver Ház
16Szép reggeli isteni dicséret Ld. fentManuale Marianum 1700
 Oh édességes Jesusom   
114Makula nélkül fogantatott 409 Liliom Kertecske 1675
 Szüz Marianak solosmaja  
 Üdvözlegy világ asszonya  
148Szent Joseph solosmajaLd. fentManuale Marianum 1700
 Joseph Dávid házából születtel  
170Szüz Szent Apolloniáról hymnus445Cantus Catholici 1674
 Nyavalyások szószólója   
171Szüz Szent Rosaliához hymnus499Cantus Catholici 1674
 Tövis nélkül nyílt szép rósa   

Két versnek az 1674-i kassai Cantus Catholiciben átalakított formájú előfordulása a szövegeknek korábbi, esetleg kéziratos hagyományban való terjedésére enged következtetni.

A Lelki Fegyverház népszerűségét mutatja, hogy 1856-ig további tizenhat kiadása jelent meg Nagyszombatban, Budán, Egerben, Komáromban, Pesten, Pozsonyban és Vácott. Irodalom: Gajtkó 1939, 45–46.

Lelki Utiköltség

(1693)

Kongregációs kézikönyv a kereszten haldokló Krisztus tiszteletére, a rozsnyói jezsuita rezidenciában 1693-ban alapított jámbor társulat tagjai számára. A könyvecskének egyetlen kiadása ismeretes. Leírása a következő:

 • Lelki Utiköltség avagy, E' Földön buidoso Léleknek Üdvösséges foglalatossága, mellyet az halálra vált, és keresztfán meg-hólt Ur Jesus neve-alat kezdetett Rosnyai Congregatio egyben szedet, à Boldog halálra kiszülö hiveknek vigasztalására.

 • Ki-nyomtattatot Nemzetes Posgai Gaspar Uram költségével.

 • Lötsén Brewer Samuel által M.DC.XCIII.

 • 24 + 191 + 1 lap. 12r. RMK I, 1444.

A címlap után az ajánlás olvasható:

Elöl járo Oktato Rende ennek à Gyülekezetnek.

Buidosok vagyunk ez számkivetésnek helyén mind addig, mig az örökké-valoságnak kapuján által lépvén örökös hazánkban nem jutunk: minnyájan elöb vagy utób nagy lépésekkel egy czélhoz közelgetünk; s' boldogok, ha végső lépésünket olly vigyázó készülettel ujtyuk, hogy az elök tartományában meg nyugodgyunk. Az  Egböl hallotta aszt Szent János: Boldogok az halottak, a' kik az Urban halnak meg. Már mostantúl fogva mondgya a' Lélek, hogy meg nyugodgyanak az ö munkajoktúl: mert az ö cselekedetek követek öket. [Jel 14, 13] Ennek az egyedül kivánatos Boldogságnak ugy mint üdvösseges boldog halálnak el  nyeréséert, a' Jesus Társaságának szerzeti egy bizonyos Gyülekezetet inditot, melly Halálra vált Kristus Congregátiojának, vagy Társaságnak neveztetnék; kit is szép butsukkal, és lelki ajándékokkal böven fel ékesétettek a' Romai Papak, hogy bé iratván magát ki ki e' Társaságban,

annak Regulái szerént, ugy  kiszülnének a' boldog kimulásra, hogy halálok oráján a' keresztfán halálra vált Ur Jesussal bizodalmasan mondhassák: Atyám a' te kezeidben ajánlom az én lelkemet. Lucae 23.

Aszt minden hiveknek atyafiui szeretettel kivannya

a Pater Jesuiták gondviselése
alat virágzó Halálra valt Úr
Jesus Rosnyobányai Congregatioja.
(A2a-b fol.)

A címlapon megnevezett Posgai Gáspár az esztergomi érsekség provizora, a jezsuiták barátja és jótevője és 1693-ban Rozsnyó város bírája (polgármestere) volt. Neve a rozsnyói rezidencia történetében ismételten olvasható. 1689-ben a templomnak egy Borgia Szt. Ferenc megtérését ábrázoló nagyméretű képet  ajándékozott. Az 1690–1692. években az atyáknak egy-egy hordó bort adott. 1693-ban, a kongregáció alapításának évében a rozsnyói háznak négy tagja volt: Gazdagh György rektor és Balogh Tamás magyarok, Sipski Dániel cseh atya és Rajmanus Mihály magyar klerikus. A magyar páterek egyike lehetett a fenti  ajánlás írója és a könyvecske szerkesztője. A kongregáció alapításáról pedig nyilván a rektor jegyezhette be a háztörténetbe az 1693. esztendő emlékezetre méltó eseményei közé a következőket:

 • …Crevit in his partibus divinae Majestatis Honor Sodalitate Christi in cruce agonizantis, hoc anno primo in medio quasi acatholicorum inchohata, quam G(enerosus) D(ominus) Casparus Posgay Oppidi Rosnaviensis actualis Judex et bonorum Archi-Eppalium Provisor, grandiori et eleganti Damascisso vexillo,  atque sumptuoso albo congregationis huius expensis procurato, pie ac liberaliter augumentavit…(a margón: Inchoata Congregatio Agoniae).

 • (Historia Annua Residentiae Societatis Jesu Rosnaviensis ab Anno Domini 1656 continuata, fol. 9v. Budapesti Egyetemi Könyvtár kézirattára: Ab 100.)

 • Tehát Posgai Gáspár alapította a jámbor társulatot, és ellátta a szokásos kellékekkel, szép és nagyméretű damasztból készített zászlóval és értékes albummal, amibe beírták a szabályzatot, a búcsúkat és időről időre a tagok névsorát. Az idézett megjegyzésből az is kitűnik, hogy az alapításnak  missziós-térítő célja is volt, és az új egyesület vallási gyakorlatai, az évenként megült búcsúünnep a város evangélikus polgáraira is hatással volt. Ettől kezdve a háztörténetben minden esztendőben rövid beszámoló olvasható a társulat működéséről.

 • A könyvecske tartalma a következő. Az elején a mennyegzőre tiltott napok, a változó ünnepek táblája és a kalendárium (A3a –– A12b fol.) után a társulat szabályai és imádságai (Az Halálra vált…Ur Jesus Congregatiojanak Búcsúirol, Reguláiról, és ajtatos Imádsagiról, 1–12. lap), a Hétfői Litania,  e' Társaságból ki-múlt Atyánk fiáinak lelkekért (13–19), a Pénteki Litánia, a' Christus kin-szenvedéséröl az élö Társaság bélieknek boldog kimúlásokért (20–29), majd A reggeli, és estvéli ájtatosságról (30–50) című rész található. Ezután következik kilenc verses kisofficium az alábbi táblázat felsorolása szerint; közben az első után a Litánia az üdvösséges Jesus nevéröl, a harmadik után a Lauretomi litania. Ez a könyvecskének legterjedelmesebb része (51–161). A záró részben a gyónásról, áldozásról és más különféle alkalmakra szóló imádságok vannak (162–191). A verses szövegek  közül két kisofficium a XVII. század első felének forrásaiból ismert, további két kisofficiuma (423. és 439. sz.) a többi forrásnál bizonyíthatóan korábbi verziót őrzött meg, s ezért kiadásunk alapszövegéül választottuk. Könnyen lehetséges tehát, hogy többi verses szövege (egy himnusz és három kisofficium) is korábbi kéziratos hagyományra megy vissza, s ezért e szövegeket is közreadjuk itt, a jegyzetekben.

*

Az alábbi himnusz A reggeli és estvéli ájtatosságról című részben, a 31. lapon található, és ez az egyetlen előfordulási helye:

Hymnus.
Már meg-virradván éj után,
Kérjünk Istent le-borúlván,
Hogy minket ez nap fáradván,
Bünbe ne ejcsen a' Sátán.
Ugy follyon nyelvünk szollásá,
Ne hallassék dúlfúlása,
Szemeinknek nyargallása,
Világ hivságát ne lássa.
Mint hó tiszta legyen szivünk,
Tavozzék minden restségünk,
Jozan légyen eledelünk,
Hogy jora hodullyon testünk.
Hogy ez nap jól el-nyugodgyék,
S' Bóldog ej ránk következzék,
Világtúl szivünk búcsúzzék.
Egy Isten tölünk áldassék.
Dicsöség Légyen Istennek,
Atya Fiú szent Léleknek,
Egyenlö Három személynek,
Egy állatú Istenségnek.

Reggeli verses imádság, a zsolozsma első kis hórája (prima) Jam lucis orto sidere kezdetű himnuszának ( Chevalier 9272; AH 51, 40) fordítása. Szerzője ismeretlen.

A latin himnusz korábbi, XVII. századi fordítása Hajnali csillagnak kezdettel Hajnal Mátyás elmélkedő könyvéből (1629, 1642) ismeretes; ld. RMKT XVII./7, 75. sz., jegyzetben a latin eredeti szövege.

Versformája: 8-8-8-8 (a-a-a-a). –– Dallama ismeretlen.

*

Az alábbi három kisofficiumot a himnuszokat kísérő prózai szövegekkel (versiculus, responsorium, antiphona, könyörgés) együtt közöljük. (A műfajról ld. 409. sz. jz.) A 119–30. lapon olvasható kisofficium Xavéri Szent Ferenc tiszteletére mondandó:

OFFICIUM
Xaverius szent Ferenczröl. Indiának Apostoláról.
A' MATUTINUMRA.
V. Uram nyiszd-meg az én ajakimat.
R. Es az en szám a' te dicsiretedet hirdeti.
V. Istenem figyelmezz segétségemre.
R. Uram siess segétségemre.
Dicsöség Atyának, Fiúnak, es Sz. Léleknek: Mi képpen kezdetben vala, és most, és mindenkoron. etc.
Hymnus.
VIrágjaban életének,
Xavier világ kincsének,
Ellene-mond szépségének,
S' minden gyönyörüséginek.
Tüzétöl Ignátiusnak,
Szive szent Xaveriusnak,
Gyuládoz; Hogy szólgájának,
Aldozza magát Jesusnak.
Jesus már öröké áldlak,
Hogy ki-hoztál ez világnak,
örvenyéböl; S' te szólgadnak,
Választottál, és fiadnak.

Antifona. Gen: 12. v. 1. Meny-ki földedböl, és rokonságod közzül, és az Atyád házából, és jöj a' foldre, mellyet néked mutatok.

V. Meg-találtam az Jesse fiát az én szivem szerint valo férfiat: Act: 13. v. 22.

R. A' ki meg cselekszi minden akaratimat.

Könyörögjünk. Ur Isten, ki indiának [!] Nemzetcségét, Xaverius Szent Ferencz praedikállasa, és csuda-tételi által, a' te Anya szentegy házadban [!] hoztad: Engedel kegyelmessen, hogy a' kinek dicsöséges érdemit tisztellyük, jószágos cselekedetinek-is kövessük példait. A' mi Urunk Jesus Christus-által, ki te veled, és a' te szent Lélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen.

V. Uram halgasd-meg az én könyörgésemet.

R. Es az én kiáltásom jusson elödbe.

V. Aldást mondgyunk az Urnak:

R. Halákat az Istennek,

A' Hivek Lelkei Isten irgalmasságáböl [!] békességben nyugodgyanak Amen.

A' PRIMARA.

V. Istenem figyelmezz segétségemre.

R. Uram siess segétségemre.

Dicsöseg Atyának, és Fiúnak, és Sz. Léleknek etc.

Hymnus.
SZent Xaverius Indián,
Utolsó világ Határán,
Könyörülvén nagy vakságán,
[…..]
Vevé Jesust ö szivében,
Hogy a' Pogány nemzetségben,
Hirdetvén minden helyekben,
Juthatnának dicsöségben.
Tüze Jesus szerelmének,
Gyúlaszsza lángiát szivemnek,
Szolgálattyára népének,
Dicsöségére nevének.

Antifona. Isa. 18. v. 2. ERedgyetek gyors Angyalok, a' meg-romlott, és meg-szaggattatott, a' várakozó, és el tapodtatott Nemzetséghez, mellynek földét el-ragadozták a' follyo vizei.

V. Adtalak [!] téged a' Pogányoknak. Isa: 49. v. 6.

R. Hogy Üdvözitöm légy a' foldnek végsö határaig.

Könyörögjünk. Ur Isten, ki Indiának etc. mint fol 120.

A' TERTIARA.

[A bevezetés mint a Primánál.]

Hymnus.
BIzonysága Pogányoknak,
Sokasága nagy csudáknak,
Xáveriust Apostolnak,
Kialtyák, s' Jesus társának.
Magát még-is utolsónak,
Xávier nem Apostolnak,
Hanem mondgya szólgájának,
Leg-kisseb halgatójának.
Jesus, kevélyek rontója,
Kisdedek magasztalója,
Légy szivünknek alázoja,
S' Menyben fel magasztálója.

Antifona 2. Reg: 6. v. 21. AZ Ur elött, ki el-valasztott engem, aláb-való lészek inkáb hogy sem vóltam és alázatos lészek szemeim elött, és dicsöségesbnek láttatom.

V. Hogy mindeneket üdvözétenék.

Könyörögjünk. Ur Isten, ki Indianak, etc. fol 120.

A' SEXTARA.
[A bevezetés mint a Primánál.]
Hymnus.
NAp-keletben ezer helyben,
Szent Xáverius járt mellyben,
Bizonyittyak hogy epségben,
Elt mindenütt szüzességben.
Hólta után koporsóban,
Teste hogy nem tére porban,
Jele szüzekkel egy karban,
Lelke nyugszik meny országban.
Oh Jesus! Szüzek virágja;
Szüz virág szál Jesus Annya,
Menyben szüzesség illattya,
Engedd szivemet hogy vonnya.

Antifóna. Sap: 4. v. 1. OH melly szép a' tiszta nemzetség a' fényességgel! Mert halhatatlan annak emlekezete; Mert mind az Istennél, s' mind az embereknél isméretes.

V. Ezek követik a' Báránt valáhová mégyen Apoc. 14. v. 4.

R. Mert macula nélkül valük az Istennek Királyi szeki elött.

Könyörögjünk. Ur Isten ki Indiának etc. fol 120.

A' NONARA.
[A bevezetés mint a Primánál.]
Hymnus.
HAtáráról Indiának,
Munkájáról Pogánysagnak,
Bötüje Ignacziusnak,
Csak egy hija: enged annak.
.A' nap-is jár gyorsasággal,
De eggyez Alkotojával,
Mert ha akarja jár, vagy ál,
Ugy Xavier Jesussal ál.
Nevednek elsö betüjét,
Ismérem Jesus bélyegét,
Hozza életemnek végét
Csatlom, s' engedelmességét.

Antifona. Prov: 1. v. 8. HAlgasd Fiam az Atyád oktatását, és el ne hadgyad az Anyad törvényét hogy kedvesség adassék a' fejednek, és arany láncz a' nyakadban.

V. A' könyvnek summájában irva vagyon felölem. Psal. 39. v. 9.

R. Hogy a' te akaratodat cselekedgyem.

Könyörögjünk. Ur Isten ki Indiának etc. fol 120.

A' VECERNERE.
[A bevezetés mint a Primánál.]
Hymnus.
XAverius Jáponiát,
Meg-térité és Indiát,
Khinának ki-nyesé úttyát,
Igy fejezé-bé pálláját.
Bátran mondá: Én bait vittam,
Ellenséggel jól harczoltam,
Rolla diadalmat hoztam,
Jesust igy gazdagitottam.
Légy nékem oh én Jesusom,
Mikor testül lesz válásom,
S' Ez világtúl búcsúzásom,
Jutalmam csak te Jesusom.

Antifona. Psal. 3. 90. v. 15. VÉle vagyok a' háborúságban, meg mentem ötet hoszszú napokkal betöltöm ötet, és meg-mutatom neki az én szabaditásómat.

V. Igen tiszteltesek a' te barátid Ur, Isten.

R. Es igen meg-erösödött az ö Fejedelemségék.

Könyörögjünk. Ur Isten, ki Indiának etc. fol 120.

A' COMPLETARA.

V. Térjcs-meg minket mi szabadittó Istenünk.

R. Es fordicsd-el róllunk a' te haragodat.

V. Istenem figyelmezz segétségemre.

R. Uram siess segétségemre.

Dicsöség Atyának, és Fiúnak, és Sz. Léleknek etc.

Hymnus.
ATyánk már Jesushoz mentél,
S' Dicsöségben helyheztettél,
Kérünk rollunk emlekezzél,
Hazánkról se feletkezzél.
Tudgyuk csuda tetelidnek,
Erejét, s' könyörgésidnek,
Hozzád futó bünösöknek,
Nyerj kegyelmet, s' mindeneknek,
Nyerd meg nékünk Meny-országban,
Egy hét légyen Országunkban,
Egy szüvünk az szólgálatban,
S' Jesust lássuk bóldogságban.

Antifona. 2. Mach: 15. v. 14. EZ az Atya-fiaknak, és az Izraël népének szeretöje: ez a' ki sokat imádkozik a' népért és az egész szent Varasért.

V. Imádkozzál érettünk szentséges Xaverius Ferencz.

R. Hogy méltok legyünk a' Christus igiretire.

Konyörögjünk. [!] Ur Isten, ki Indiának etc. 120.

Kisofficium Xavéri Szent Ferenc tiszteletére. Ld. 528. sz. jz. Szerzője, forrása vagy más szövegváltozata nem ismeretes. A hét hóra három-három strófás himnusza a szent élettörténetét idézi.

Versforma: 8-8-8-8 (a-a-a-a).

Dallama ismeretlen.

A 14. sor a nyomtatásból kimaradt.

*

A Lelki Utiköltség 131–40. lapján az alábbi kisofficium olvasható:

OFFICIUM

Szüz Sz. Borbára Mártirról.

A' MATUTINUMRA.

V. Uram nyiszd-meg az én ajakimat.

R. Es az én szám a' te dicsiretedet hirdeti:

V. Istenem figyelmezz segétségemre.

R. Uram siess segétségemre.

Dicsőség Atyának, és Fiúnak, és Sz. Léleknek etc.

Miképpen kezdetben vala, és most, és mindenkoron, és örökkön örökké. Amen.

Hymnus.
KEzde a' nap az égen fénleni,
Kezde a' földen világoskodni,
Midön Bórbára kezde szenvedni,
Egy setét házban.
De az világosság alkotója.
Kegyelmét a' Sz. Szüzhöz mutattya.
Mennyei fénnyel világosittya
Midön az Házban
Nem csak tömlöcze világossággal,
Nem csak szive bozgo kivánsággál,
Ha nem néki mennyei malasztal,
Bé-telek Lelke.
Dicsiret neked Atya, s' dicsöség,
Dicsirjen Fiú, minden Nemzetség.
Téged-is áldgyon földi kerekség,
Szent Lélek Isten.

Antifóna. Sap. 4. OH melly szép a' tiszta Nemzetség a' fényességgel! Mert meg-halhatatlan annak emlekezete: Mert mint az Istenél s' mind az embereknél isméretes.

V. Imádkozzál érettünk késedelem nélkül szüz Sz. Borbára.

R. Hogy méltók legyünk ez orától fogva mindenkor Christus malasztyára.

V. Uram halgasd-meg az én könyörgésemet.

R. Es az én kiáltásom jusson elödbe.

Könyörögjünk. MUtasd-meg nékünk kérünk Uram, a' te kegyelmességednek irgalmasságát, mellyet a' te Martirodban, szüz szent Borbárában, kegyessen, és irgalmassan meg-mutattál; Hogy az ö könyörgése, és érdeme-által, az hertelen és véletlen haláltól meg-szabadollyunk: és halalunk napja, és orája elött, a'  te Sz. Testednek, és szent vérednek, és az utolso Sz. Kenetnek szentségivel, üdvösségessen meg-erösitessünk, és az ö esedezése által, minden ellenséginknek incselkedésétöl meg oltalmaztassunk és te hozzád kegyes ájtatossággal, és vigassággal juthassunk. A' te Sz. Fiad, a' mi Urunk Jesus Christus által, ki te veled, és a' szent Lélekkel egyetemben, él és uralkodék örökkön örökké. Amen.

V. Uram halgasd-meg az én könyörgésemet.

R. Es az én kiáltásom jusson elödbe.

V. Aldást mondgyunk az Urnak.

R. Halákat az Istennek.

A' Hivek Lelkei Isten Irgalmasságából békességben nyúgódgyanak Amen.

A' PRIMARA.

V. Istenem figyelmezz segétségemre:

R. Uram siess segétségemre.

Dicsőség Atyának…[Valamennyi hóra ugyanigy kezdődik.]

Hymnus.
FEl-gyulada Attyának Haragja,
Leányát az Oltárhoz ragadgya,
Kénszeriti, s' kéri hogy imádgya,
Az Poganj Istent
Gyötrik, kinozzák szüz Sz. Borbárát,
De vigan szenvedi Testi kinnyát,
Aldgya csak e' világ alkotóját,
Az igaz Istent.
Dicsiret néked Atya, s' etc.

[Valamennyi hóra befejezése azonos a Matutinuméval.]

Hymnus.
A' Szent szüz a' Biróhoz vitetik,
Halálra hamissan itélteték,
Sietséggel kezében adatik.
Kinzö Hohérnak.
Hohér forgattya pallosát,
Héjában rettenti szent Borbárát,
Mert csak egy üdvözitö Jesusát,
Vallya Urának.
Dicsiret néked Atya, etc.
A' SEXTARA.
MEzitelen mikor vetköztetik,
Gyenge Teste meg-ostoroztatik,
Talpig maga vérben kevertetik,
Igy kinoztatik.
De kinnyaiban el nem hagyatik,
Istentöl mert ö látogattatik,
Sebeibül meg-gyogyittatik,
S' Vigasztaltatik.
Dicsiret néked Atya, etc.
A' NONARA.
NOha kinnya igen nevelkedik,
De elméje semmi nem változék,
Azért fegyver alá itiltetik,
Kézben adatik.
Mellye vass fogoval szaggattatik,
Tüzzel, szent oldala égettetik,
Arczúl, nyakon, rútúl csapdostatik
Foga töretik.
Dicsiret néked Atya, etc.
A' VECERNYERE.
ÜDvöz-légy Christus Martira,
Tiszteletes szent Borbára,
Paradicsom szép virága,
Liliomnak tisztasága.
Üdvöz légy oh tellyes szépség,
Szeretetben foglalt épség,
Tekéntetes ért Nemesség,
Minden jóság közt ékesség.
Üdvöz-legy szent szüz Borbára,
Halgass jegyesed szavára,
Teged ki hiv Bóldogságra,
Menyben fénlö koronára.
Üdvöz-légy Maculátlanság,
Szép vagy mint fel-tetczet újság,
Vég énekben szó hangosság,
Benned ép az ártatlanság.
Üdvöz-legy bóldog Borbára,
Jegyesedhez társaságra,
Készültél szep házasságra,
Mennyei nagy Aszszonyságra.
Üdvöz-legy szép gyöngy virág szál,
Ki Jesus szerelmében ál,
Tudgyuk hogy meg-bóldogultál,
Mi érettünk imádkozzal.
A' COMPLETARA.
ERzi Borbára Attya Pallosát,
Mellyel mészárollya gyenge nyakát
De azzal neveli ö jutalmát.
Mennyen és földön.
Földön ez világ tartya tetemét,
Menyben Isten helyhezteté lelkét,
Hogy áldgya, s' dicsirje teremtöjét
Vég nélkül Amen.
Dicsiret, néked Atya

A kisofficium Szent Borbála ünnepére (ld. 533. sz. jz.) készült. Változatlan szöveggel megvan még a Manuale Marianumban (Nagyszombat 1700, 104–18), itt a Lelki Utiköltség néhány sajtóhibája ki van javítva. (Ld. alább a 45., 55. és 62. sorhoz írt jegyzetet!)

A hórás ének latin eredetije a hozzátartozó prózai részekkel együtt megtalálható több XVII. századi hazai latin imádságoskönyvben. Szövegét a Varia pietatis ac sacrarum precum exercitia (Tyrnaviae 1674, 236–244) c. gyűjteményből közöljük:

 • OFFICIUM PARVUM

 • DE S. BARBARA, VIRGINE, ET MARTYRE.

 • AD MATUTINUM.  Domine labia mea aperies.

 • Et os meum annunciabit laudem tuam.

 • Deus, in adjutorium meum intende, etc.

 • Gloria Patri, et Filio, etc.%

Hymnus.
COeperat solis jubar albicare,
Coeperat terris radiare lumen;
Diva cum plenis tenebris inivit,
Barbara claustrum.
Sed Sator lucis Deus, et diei,
Plenus affulsit radiante luce,
Plenus affluxit miserationum,
Fluminis instar.
Cincta nec tantum fuit illa luce,
Sed voluptates etiam beatas
Inter et circum penetrale cordis,
Barbara sensit.
Sint tibi grates, Pater, atque laudes,
Nulla te, Fili, taceat vetustas,
Spiritus Sancti penetret per omnes
Gloria terras.

Ant. O quam pulchra est casta generatio cum claritate! immortalis enim est memoria illius, quoniam apud Deum nota est, et apud homines.

Ora pro nobis sine mora S. Virgo Barbara.

Ut simus digni ex hac hora semper Christi gratia.

Domine exaudi orationem meam.

Et clamor meus ad Te veniat.

Oremus. Ostende nobis Domine quaesumus tuae pietatis misericordiam, quam in Sancta Virgine et Martyre tua Barbara, pie et misericorditer ostendisti, ut ipsius precibus, et meritis, a subitanea et improvisa morte liberemur, et ante diem et horam exitus nostri, tui sacratissimi Corporis et Sanguinis, Sacraeque  Unctionis Sacramentis salubribus muniamur, eaque intercedente ab omni hostium incursu protegamur, et ad te pia devotione et laetitia perducamur. Per Dominum nostrum JEsum Christum, etc. Amen.

AD PRIMAM. Hymnus.
PLenus irarum Pater, et Deorum
Filiam saevum rapit ad tribunal,
Urget, ut suplex veneretur aras
Filia thure.
Barbaris, quamquam cruciata poenis,
Non tamen jussis gerit obsequelam:
Stat suis verbis, fideique leges
Barbara servat.
Sint tibi grates, etc.

Antiph. Oratio. etc.

AD TERTIAM. Hymnus.
SAcra cum Virgo venit ad tribunal,
Impius Judex tonat inter enses,
Audet in verae fidei Parentem
Fundere probra.
Ni Jovem Virgo precibus fatiget,
Impius Judex gladium minatur,
Virgo sed flocci facit imperata,
Judicis ensem.
Sint tibi grates, etc. ut sup.
AD SEXTAM.
Hymnus.
VIrgo Divorum sacra cum tuetur,
Nuda crudeli laceratur ictu.
Manat è membris cruor, et cruore
Terra madescit.
Acriter quamvis laniata Virgo,
Non tamen mentem laniata mutat,
Carcerem visit Deus, et medelis
Vulnera curat.
Sint tibi grates, etc. ut supra.
AD NONAM.
Hymnus.
SIt licet Virgo satiata poenis,
Non tamen poenis saturata mens est
Judicis, ferrum jubet expediri
Judicis ira.
Virginis ferrum venit in mamillas,
Virginis flammae veniunt in artus,
Virginis pugno quatiuntur ora
Numinis ergo.
Sint tibi grates, etc. Ut sup.
AD VESPERAS.
Hymnus.
Ave martyr gloriosa
Barbaraque generosa,
Paradisi vernans rosa,
castitatis lilium.
Ave virgo pulchra tota,
Charitatis fonte lota,
dulcis, mitis et devota,
vas virtutum omnium.
Ave criminis ignara,
Sponsum audis voce clara:
„Veni pulchra, veni cara,
Veni, coronaberis”.
Ave Barbara serena,
Pulchra, quasi luna plena,
Singulari cantilena
Sponsum agnum sequeris.
Ave Barbara beata,
Quae cum sponsa praeparata
Nuptiarum adoptata
Introisti gaudia.
Ave fulgens margarita
In corona JEsu sita,
Tam in morte, quam in vita
Sis nobis propitia. Amen.

Antiph. O quam pulchra, etc. Versus. Oratio. Ut sup.

AD COMPLETORIUM.

V. Converte nos etc.

V. Deus in adjutorium etc.

Gloria Patri etc.

Hymnus.
Virgo crudelis Patris icta ferro
Virgo mortali spoliata vita,
Auget astrorum sacra tecta donis
Auget et orbem.
Membra nam servat tumulata mundus,
Spiritus vero nitet inter astra,
Et serenata sine fine cernit,
Numinis ora.
Sint tibi grates, etc. Ut Sup. etc.

A kisofficium a maga egészében XVII. századi szerkesztmény. A vers a Coeperat solis jubar albicare kezdetű matutinumhimnusz kezdősorával az Officium Rákoczianum 1763-i kiadása nyomán került bele a nemzetközi himnológiai irodalomba (Chevalier 36293), ahol összesen tizennégy versszaknyi  terjedelemben regisztrálták. A vesperas-himnusz a kisofficiumba betétként került. Ez az Ave martyr gloriosa kezdetű, német nyelvterületről származó XV. századi sequentia női vértanúk (Barbara, Margarita) ünnepére (Chevalier 1915; Mone III, 212; AH 55, 96). A hazai középkori liturgikus források közül egyedül  a Kassai Gradualé-ban (OSzK, Cod. Lat. 172, I, 348 és II, 345) található meg kottás változata Ave virgo gloriosa kezdettel (dallamára vö. Rajeczky 1956, 282–83). Mivel ez a betét-darab mind a latin, mind pedig a magyar változatában a kisofficiumba szerkesztve található, a latin hórás versekkel együtt közöltük. A hórás vers önálló énekként csupán a XVIII. század második felében keletkezett kántorkönyvekben fordul elő: Egervári-ék. (XVIII. sz. 2. fele, 302), Bozóki Mihály kéziratos énekgyűjteménye (XVIII. sz. 2. fele, 405; nótajelzése: O Deus ego amo).

Versforma: 10-10-10-5 (a-a-a-a); a vesperás himnuszában: 8-8-8-8 (a-a-a-a).

XVII. századi dallama ismeretlen.

45 A Lelki utiköltség nyilvánvalóan hibás fogaval szavát a Manuale Marianum alapján javítottuk.

55 A Lelki utiköltségben a sor első szava: Tekéntetesére, ami értelmetlen is, és hibás szótagszámtöbbletet eredményez. A Manuale Marianum szövegét adtuk; ért = teljes, tökéletes. ( NySz I, 663; az itt közölt példamondatok közül a Virginia Codexé magyarázza a legjobban e helyet: Fenlik vala nagi erth erkwlczel.)

62 A Lelki utiköltségben fel-tetezet olvasható, de értelmileg is, szótagszám tekintetében is jobb a fel-tetczet, (=feltűnt, apparuit), melyet gyakran használtak égi jelenséggel kapcsolatban (NySz III, 644–45). Újság = újhold (NySz III, 850).

63 Vég = víg

71 meg-bóldogultál = boldoggá lettél.

*

A Lelki utiköltség harmadik itt közlendő kisofficiuma a 141–49. lapon található. Ezt is a prózai betétekkel együtt adjuk:

OFFICIUM.

Kinek-kinek szent Patronussáról.

A' MATUTINUMRA.

V. Uram nyiszd meg az én ajakimat.

R. Es az én szám a' te dicsiretedet hirdeti.

V. Istenem figyelmezz segétségemre.

R. Uram siess segétségemre.

Dicsöség Atyának, Fiúnak, es Sz. Léleknek:

Mi képpen kezdetben vala, és most, és mindenkoron etc.

Hymnus.
ÜDvöz Légy szentséges Patronusom,
Téged rendelt nékem én Jesusom,
Légy minden nyavalyámban orvosom,
Es ellenségim ellen paisom.
Reám-való gondvéselésednek,
Tulaidonitom, s' könyörgésidnek,
Bocsánattyát undok vétkeimnek,
S' Jobbúlását feslet életemnek.

Antifona Jacobi. 1. v. 12. Bóldog ember, a' ki a' késértetet, szenvedi, mert mikor meg-probáltatik el-vészi az életnek koronáját, mellyet igirt az Isten az ötet szeretöknek.

V. Dicsöséggel, és tisztelettel meg-koronásztad ötet.

R. Es a' te kezeidnek alkotmanyin helyhesztetted ötet.

Könyörögjünk. Engedd-meg nékünk, kérünk téged mindenható Ur Isten, hogy az en Patronusomnak Sz. N. N. Könyörgése-áltál minden Lelki és testi, veszedelemböl meg-szabadúllyunk, és az örök bóldogságnak nyúgodalmában bé-vitessunk. A' mi Urunk Jesus Christus által Amen.

V. Uram halgasd-meg az én könyörgésemet.

R. Es az én kiáltásom jusson elödbe.

V. Aldást mondgyunk az Urnak:

R. Halákat az Istennek.

A' Hivek Lelkei, Isten irgalmasságából békességben nyugodgyanak. Amen.

A' PRIMARA.

V. Istenem figyelmezz segétségemre.

V. Uram siess segétségemre.

Dicsöség Atyanak, es Fiúnak, és Sz. Léleknek. etc.

[Ugyanígy kezdődik a következő három kis hóra és a vecsernye is.]

Hymnus.
TE ez földön jó harczot harczoltál,
Ellenségröl diadalmat hoztál,
Nagy jutalomra menyben jutottál,
Dicsöséggel meg-koronáztattál.
Tekéncs reám menyböl te szólgádra,
Vezérelly a' bóldogság úttyára,
Mert én életeme nyomorúságra,
Jutott ez világon, s' baj-vivásra.

Antifona. Ecl: 15. v. 3. ETeti ötet, az életnek és értelemnek kenyerével, és az üdvösséges bölcseségnek vizével itattya ötet a' mi Urunk Istenünk.

V. Az igaz mint az Pálma-fa virágzék.

R. Mint a' Libiánus [!] Cedrusa sokasodik.

Könyörögjünk. Enged meg nékünk kér: etc. fol 142.

A' TERTIARA.

V. Istenem …

Hymnus.
NÉked most mindenek örvendeznek,
Földön, mennyen, áldást énekelnek,
Mert udvarában lakol Istennek,
S' Társaságában minden szenteknek.
Kérlek te szólgádnak áldozattyát.
Meg ne utáld szives kivánságát,
Ha nem halgasd-meg fohászkodását,
Szükségében buzgó imádságát.

Antifona. Ecl. 39. v. 6. AZ igaz, a' szivét reggel, az Ura-való vigyázásra adgya, a' ki ötet teremtette, és a' felségesnek szine elött konyörög [!].

V. Az igazát igaz útakon hordozta az Ur.

R. Es meg-mutatta néki az Isten országát.

Könyörögjünk. Engedd-meg nékünk kér: etc. fol 142.

A' SEXTARA.

V. Istenem …

Hymnus.
NÉked könyörgök Sz. Patrónusom,
Nyerd-meg hogy távozék búsúlásom
Aradgyon Lelki vigasztalásom
S' Legyen a' szentségben újulásom.
Noha lelkem sok bünnel fertelmes,
Még-is nagy bizodalommal tellyes,
Hogy érdemedért Isten kegyelmes,
Lészen, s'-könyörgésemre figyelmes.

Antifóna. Sap: 10. v. 10. AZ igazat igaz útakon hordozta az Ur, és meg mutatta neki az Isten Országát, és a' szentek tudományát adta néki, fel-tisztelte ötet, a' munkaban, és bétellyesitette az ö munkaját.

V. Szerette öttet az Ur, és fel-ékessétötte ötett.

R. Es az dicsöségnek ruhajában öltöztette ötet.

Könyörögjünk. Engedd-meg nékünk kér: etc. fol 142.

A' NONARA.

V. Istenem …

Hymnus.
MElly nap Isten szinyét meg-mutattya,
Lelkemet akkor meg-boldogittya,
Minden keresztöl meg szabadittya,
Minden javaival gazdagittya.
Téged Sz. Pátronusom áldalok,
Isten kedves Baráttyának vallak,
Azért mostan segétségül hilak,
Legy velem napjáig halalomnak.

Antifóna. Ecl. 44. v. 1. NEm találtatott hasonló hozzája, ki meg tartotta a' Felségesnek törvényét, azokért az ö Nemzetségében meg-sokasitotta ötet.

V. Szentek és igazak örüllyetek az Urban.

R. Titeket választott az Isten maga örökségének.

Könyörögjünk. Engedd-meg nékünk, kér: etc. fol 142.

[A' VECERNYERE.]

V. Istenem …

Hymnus.
KÖrnyül-vött ereje ellenségnek,
A' Testnek, világnak, és ördögnek,
Hálálnak, és minden késértetnek,
Nyery diadalmat te Vitézednek.
Melly fegyverrel hajdon te harczoltál,
Mikor sok ellenségekkel vittál,
Azont nekem sokszor súgallottál,
S' Hogy jól harczolnék mellém állottál.

Antifona. Sap: 5. v. 3. AZ igazak, nagy álhatatossággal fognak állani azok éllen, kik öket nyomorgatták, és a' kik el-vötték az ö munkájokat.

V. Bóldógok a' kik a' te házadban laknak.

V. Eörökkön örökké dicsirnek, tégedet.

Könyörögjünk. Engedd-meg nékünk, kér: etc. fol 142.

A' COMPLETARA

V. Terics meg minket mi szabadito Istenünk.

R. Es fordicsd-el rollunk a' te haragodat.

V. Istenem figyelmez segétségemre.

R. Uram siess segétségemre.

Dicsöség Atyának, és Fiúnak, etc.

Hymnus.
SZiböl kérlek szerelmes Jesusom,
Adgyad, légyen az én Patronusom.
Minden szándékimban jó tanácsom
Halálomkor menyben kalaúzom.
Tes-is [!] Sz. Szószolóm Meny-Országban,
Nyerd-meg; Testi lelki tisztaságban,
Ellyek végig; s' Isten malasztyában,
Örökkén-is veled bóldogságban.

Antifona. Ecl. 31. v. 8. Bóldog férfiú, a' ki macula-nélkül találtatot, és a' ki az arany után nem járt se nem bizot a' penzben és a' kincsekben kicsoda ez, és dicsirjük ötet? Mert csuda dolgokat cselekedett életében.

V. Ez a' ki meg-útálta a' világnak életét

R. Es bé jutott mennyeknek országában.

Könyörögjünk. Engedd-meg nékünk, kérünk téged mindenható Ur Isten, etc. fol. 142.

Szövege megtalálható még az Officium Rákoczianum magyar kiadásaiban (Kassa 1756, 309–14; Győr 1756, 479–86) Akár melly Szent Pátronusnak Tiszteletéről címmel.

Kisofficium (hórás vers) a védőszent tiszteletére. A műfajról ld. 409. sz. jz. Forrása, más szövegváltozata nem ismeretes. Az ismeretlen szerző a hét hórának két-két strófás himnuszában a külön meg nem nevezett pátrónusnak, vagyis az imádságot mondó névadó védőszentjének közbenjárását kéri, keresztény életének példáját általános jellemvonásokkal idézi.

Versforma: 10-10-10-10 (a-a-a-a).

Dallama ismeretlen.

*

A Lelki Utiköltség verses szövegeiről a következő táblázat nyújt áttekintést:

Lelki utiköltség 1693
30Hymnus Ld. fent 
 Mar megvirradván éj után  
51Officium a Jésus Nevéről
 Jésusédes emlékezet
  Hajnal Mátyás 1629 RMKT XVII./7, 68. sz.
73Officium a' Szent Keresztről  XVI. sz.
 Atyának bölcsesége   
84Officium Nagy Bóldog Asszonyról423/ITarnóczy István 1676
 Isten udvarának s szentek várasának  
101Officium az örzö szent angyalról439Cantus catholici 1676
 Kezdetin a nap keletnek  
112Officium Szent Józsefről Ld. fentLelki fegyverház 1693
 Josef David házából született  
119Officium Xaverius Szent Ferencről Ld. fent 
 Virágjában életének   
131Officium Szüz Sz. Borbára martirrólLd. fent
 Kezde a nap az égen fénleni   
141Officium, kinek-kinek szent PatronusárólLd. fent 
 Üdvözlégy szentséges patronusom  
150Officium a halottakért
 Az a nap, haragnak napja
 Hajnal Mátyás 1629 RMKT XVII./7, 72. sz. 

Irodalom: Gajtkó 1936, 49–50; Holl 1955, 408.

KÁJONI JÁNOS KÉZIRATAI ÉS NYOMTATOTT ÉNEKESKÖNYVE

Kájoni János a XVII. századi katolikus egyházi éneklés legjelentősebb képviselője. Tudatosan gyűjtötte az énekszövegeket, jegyezte azok dallamát, nótajelzését és jelentős részüket nyomtatásban is kiadta.

Irodalom

Dankó, Josephus: Vetus hymnarium ecclesiasticum Hungariae. Bp. 1893, 65–68, 90–91. –– Rupp Kornél: Adalékok Kájoni János életéhez. MKsz 1896, 65–67. –– Seprődi János: A Kájoni-kódex irodalom- s zenetörténeti adalékai. ItK 1909, 129–146, 282–301, 385–424. –– Jénáki Ferenc: Kájoni János énekes  könyve és forrásai. Kolozsvár 1914. (Értekezések a kolozsvári Ferencz József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Szeminariumából. 3. sz.) –– Boros Fortunát: Kájoni János: Fekete könyv. Hírnök 1923. IX. 1., 405–407. –– Boros Fortunát: Az erdélyi ferencrendiek. Kolozsvár 1927. –– Szabolcsi Bence: A  XVII. század magyar főúri zenéje. Bp. 1928, 66. (Magyar Zenei Dolgozatok 3.) –– György József : A ferencrendiek élete és működése Erdélyben. Kolozsvár 1930. –– Szabó T. Attila: Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI–XIX. században. Zálau-Zilah 1934. –– Papp Géza: Kájoni János  orgonakönyve. Bp. 1942. (Klny. Magyar Zenei Szemle) –– Forrai Magdolna: Egy ismeretlen Kájoni-kézirat. MKsz 1972, 91–93. –– Mocanu, Vasile: Joan Cáian. Bucuresti 1973. –– Domokos Pál Péter : „…édes Hazámnak akartam  szolgálni…” Kájoni János: Cantionale catholicum…Bp. 1979. –– Miklóssy V. Vilmos: Kájoni János hasznos orvoskönyve és forrásai. Gyógyszerészet 1980, 63–68. (Klny.) –– Fekete könyv. Az erdélyi ferences kusztódia története. Kájoni János kézirata 1684. Szeged 1991. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 31. sz.)

Kájoni pályája

Sokoldalú tehetsége nagy zenei műveltséggel párosult. Növénytani ismereteiről, a székely rovásírás iránti érdeklődéséről jegyzetei tanúskodnak. Értett az orgonaépítéshez, játszott orgonán, virginálon és arra másokat is tanított. Gyűjtött Viadanatól és másoktól többszólamú egyházi kórusműveket, világi  énekeket, táncmuzsikát, magyar, román s cigány népzenét. Kottás feljegyzései a magyar zenetörténet jelentős emlékei. A szakirodalomban nyilvántartott Kájonira vonatkozó írásos források és nagyszámú kéziratai ma nagyrészt hozzáférhetetlenek, ismeretlen helyen vannak vagy talán meg is semmisültek. A  régebbi leírások, ismertetések pontatlansága miatt ezekről világos áttekintést adni nem lehet.

Életrajzi adatait a ma ugyancsak hozzáférhetetlen rendi levéltári források alapján György József gyűjtötte össze (i.m.). Ezt kiegészíti a kötéséről Fekete Könyv-nek nevezett kézirat, amelynek fényképmásolata a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kézirattárában található (Ms 4611/6. sz.;  vö. Domokos 1979, 108–110). Ez a VIII. Orbán pápa által 1640. február 3-án megerősített erdélyi, Szt. Istvánról nevezett ferences kusztódia (rendtartomány) eredetét, történetét, különféle birtokjogi iratait  tartalmazza. Az első 82 folio nagyrészt Kájoni János írása. Itt maga jegyezte fel állomáshelyeinek, ferences pályájának kiemelkedő eseményeit.

Származásáról az 1669-ben másolt kéziratos imádságoskönyvének címlapján ezeket írta: „Hortvlvs devotionis…ex varijs auctoribus selectis, pro incremento devotionis studiosissime refertus. Per me Fratrem Ioannem Kaioni, de Kis Kaion, Ord. fratrum minorum strictioris observantiae Valachum et in  Monasterio Csikiensi Organistam.” Családja tehát a nevét a Szolnok Doboka vármegyei Kiskájonról nyerte, amelynek lakói, tehát Kájoni ősei is románok és orthodox, görögkeleti vallásúak voltak. Kájoni azonban nem itt, hanem saját feljegyzése szerint a Kolozs-vármegyében fekvő Jegenyén és a katolikus  vallásban született. Ez a falu a középkorban a kolozsmonostori bencés apátság jobbágyfaluja volt. Az apátság egykori birtokaiból néhány falut Báthori István 1579-ben a jezsuitáknak adott (Lukács, Documenta III, 11–12), akik a lakosságot 1580 táján katolikus hitre térítették (Monumenta II, 43-44). A  jezsuiták iskolája kezdetben Kolozsmonostoron működött. Később Kolozsvárra költözésük után is egészen 1653-ig a monostori templomban háborítatlanul tovább működhettek. Számuk csekély volt, így Kájoni születése idején, 1627–1631 között a rendi névtárakban egyedül Móri István magyar hitszónok szerepel  (Catalogi personarum II, 300, 311–312, 324, 338, 353). A kolozsmonostori rezidenciához tartozó faluk lelki gondozásáról ekkor már csak kis mértékben tudtak gondoskodni.

Kájoni az életkorára vonatkozó megjegyzésekből visszaszámolva 1629-ben (vagy 1630 elején) született. A Fekete Könyvben falujuk lelki ellátottságáról és saját kereszteléséről édesanyjának elbeszélését idézi. A vallási harcokban szétzilált kolozsvári esperesi kerületben ebben az időben már csak négy  katolikus plébánia maradt meg, közöttük szülőfaluja, Jegenye; pap azonban itt sem működött. Mivel a faluban nem volt olvasni tudó katolikus ember, a szomszédos Egresről hívták el a kálvinista lelkipásztort, hogy az ünnepeket és a böjtöket meghirdesse, temessen, kereszteljen és a házasulandókat megeskesse.  Ezért megkapta a plébános járandóságát, a katolikus templomban azonban nem léphetett az oltárhoz és nem prédikálhatott. Kájoni mindezt így írta meg: „…Ad hoc propositum occurrit hic, hoc memorabile non omittendum: in districtu Claudiopolitano 4 quoque Parochiae, Monostor, Fenes, Bács, et  Jegenye ab incendio supradicto usque hodie remanserunt illesae, quarum ultima (quae me in lucem hanc edidit) cum per aliquod tempus in luctuosissimo et penuriosissimo statu Ecclesiae Catholicae, Ministrum Catholicum pro sua Ecclesia nullatenus nancisci posset, nec inter Parochianos quisquam litteras nosset, proximi pagi Egeres vocati, Ministrum Calvinistam commendum tenuit, salvam mercede integram Catholico ministro debitam hoc firmo tamen pacto, ut statis diebus adveniens, festos dies jejuniaque eis denuntiaret, Baptizaret, copularet, mortuosque sepeliret et caetera: sed nequaquam praesumeret eis concionari, vel imagines tangere, unde vice quadam contra pactum scalam altaris conscendenti, et exhortationis verba dicere volenti, dictum est illicò à valentiori Rustico, Varga Bolthisar nuncupato, Tace: descende, exi spontè, quia invitus exibis, serva tuum pactum. Haec à matre mea accepi, quae  per talem Ministrum ante annos 64. [sic!, helyesen: 54] baptizari me (qui haec scribo) in Ecclesia fecit, quod sane divinae providentiae, et tutelae S. Michaelis Archangeli tribuendum, cujus honori Ecclesia illa dicata est. (fol. 45–46)

Kájoni életpályáját György József (i.m. 519–525) és Seprődi János ( ItK 1909, 136–138) az egykorú rendi feljegyzésekből összegyűjtött adatok alapján rajzolta meg. A betűvetést, az olvasást, a grammatikai osztályok anyagát feltehetően már a csíki kolostor iskolájában végezhette el. Itt 1647  szeptemberében belépett a ferencesek Szent Istvánról nevezett rendtartományába, és ugyanitt –– a noviciátusi év elteltével, 1648. szeptember 17-én egyszerű, egy további év elmúltával pedig ugyanezen a napon ünnepélyes fogadalmat tett. Az orgonálás és a templomi éneklés már korán érdekelte. Egyik  feljegyzésében (alább még idézzük) ugyanis beszámolt a csíki kolostor első orgonájának 1650-ben történt megszerzéséről és hazaszállításáról, amelyben ő is résztvett. Ez nem sokkal a noviciátus befejezése után, alig húsz esztendős korában történt. Ezután került Nagyszombatba, ahol 1651–1655 között a filozófiai és teológiai tanulmányokat végezte. Itt gazdagíthatta zenei ismereteit is és talán megismerhette Szőlősy Benedeknek az akkor új Cantus catholicijét. 1655. szeptember 5-én Nagyszombatban szentelte pappá Zongot Zsigmond váradi püspök, az esztergomi káptalan nagyprépostja.

1656-ban tért vissza Erdélybe. Első beosztását Damokos Kázmértől, a provincia kétszer három évre (1654–1660) megválasztott elöljárójától kapta, aki egyben a betöltetlen erdélyi egyházmegyét is generális vikáriusként igazgatta. Damokost püspökké is szentelték, magát azonban haláláig ferencesnek vallotta.  Ebben az időben indult meg a majdnem teljesen elnéptelenedett ferences rendtartomány újjászervezése és ebben Kájonival tevékenyen együtt működött. Ennek első emlékei az 1661–1665. évekből valók. Ekkor Kájoni már a provincia tanácsosa (definitor) volt. Az 1661-ben, II. Rákóczi György bukása után  Erdélyt ért török-tatár pusztítás során a csíki kolostort és templomot is felégették. A gvardián ekkor Damokos volt. Elpusztult az „öreg orgona” is, amelyet tíz évvel korábban együtt szállítottak Kájonival Csíkba. Erről és az újjáépítésről a Fekete Könyvben ezt olvassuk: „P. Casimirus Damokos es  Pater Joannes Kajoni hoztuk a' szep öreg Orgonat Brassobol, mellyet vöttünk Orgona csinalo Janostol fl. 1000 et plus, mellyet job reszre a poganysag mind el egetet volt, es az utan P. Joannes Kajoni Organista et Organifaber ujolag, meg jobban es szebben mind felepitet, sicuti est hodie, ad gloriam Dei et  honorem B. V.” (fol. 68 v). Egy másik ugyancsak sajátkezű, de részletesebb feljegyzést –– az orgonakészítők szokása szerint –– eredetileg az új orgonában helyezhette el. Ebben részletesen beszámolt a somlyói pusztulásról és orgonaépítő tevékenységéről. Ezt az iratot először Orbán Balázs ismertette  (A Székelyföld leírása II, Pest 1869, 17). Szövege, amely a templom első orgonájának vásárlásáról is beszámol, a következő: „Anno 1650 die 15 Aug. ezt az orgonát a Bold. sz. Mária templomának ékességére, a csíki klastromban a Felséges Istennek tiszteletére vette örök emlékezetre mélto Tiszt. Pr.  Miklos Somlyai Gvardgján ejusdem con(ven)tus et pater Cazimirus Domokos Czyk Pro(vinci)alis Patres et fundatores basisque custodiae S. Stephani regis in Transilvania. Istenben elnyugodott Tekintetes és nagyságos Haller Istvánné ide hagyott alamizsnájából Ezer ötven magyar forinton eperjesi orgona tsinalotol  Jánostól, melyet Brassoba a prazmári százsok számára tsinált volt; de megdrágálván belé hadtak, mi megvettük. Hozták ki két szekeren pro H. fl. 10; de hogy Istennek reánk bocsájtott ostorából Anno 1661. 21 oct. in festo S. Ursulae a pogányság az egész Csíkot elrabolta, elégette (akkor P. Miklóst Somlyait két fráterrel levágták P. Petrus Pálfalvát elégették, 4 fratert elraboltak, noha azokat Isten megszabaditotta) akkor az orgona is mind elégett volt, de mivel hogy az Isten engemet ingyen való irgalmasságából megtartott, minthogy az elalkuvásban, megvételében és kihozásában jelen lévén eszköz  voltam és sokat fáradtam, im megint Anno 1664 esztendőben a romlás után pro gloria dei megtsináltam. Azomban a R. P. Casimirus Domokos a klastromot éppen csak nem mind fundamentumából megépitette, megboltatta, megfedte, oltárokkal a templomot felékesítette, a mint a tornyon lévő levelekből kitetszik, annak  felette uj positivumot Mikhazi és Gyergyai klastromot tsináltam és Udvarhelyre PP. Jesuitis, et alia multa instrumenta etc. et Fratres Stef. Alfalvi et Nicol. Ferenczi clericos megis tanitottam Mikhazi gvardjánságomban annak nyomására. Scriptum anno 1664 Fr. Joannes Kájoni valachus, Definitor  Actualis, concionator, confessarius, organista, organi faber p(ro) t(empore) Gvárdjánus Szárhegy”.

Ez az emlékeztető feljegyzés néhány évvel a somlyói orgona felújítása után készült és benne Kájoni a korábbi éveknek, évtizednek főbb eseményeit foglalta össze. Ekkor kerülhetett Mikházára (1664–1669), majd Szárhegyre (1669–1674) gvardiánnak. Mikházán a vesszőből, vályogból épített házuk helyére kőből,  téglából emelt rendházat. Szárhegyen, a „gyergyói klastrom”, a régi gótikus kolostor és templom barokk átalakítása esett erre az időre.

1675-ben megválasztották a rendtartomány vezetőjének, provinciálisnak. Ezt a tisztségét 1678-ig viselte. Ez a három év pályájának csúcspontját is jelentette. Az utolsó esztendőben, 1677. szeptember 5-én halt meg provinciális elődje, Damokos Kázmér, aki felszentelt püspökként az erdélyi  egyházmegye vikáriusa is volt. Az erdélyi katolikusok lelki gondozása a XVII. században missziós feladat volt, amelynek irányítása és részben anyagi támogatása is Rómában a Congregatio de Propaganda Fide ügykörébe tartozott. Ez a hivatal Kájonit bízta meg a vikáriusi feladatok ellátásával. Erre vonatkozik  Kájoninak sajátkezű levele, amelyet a csíki kolostorból 1678. március 24-én küldött Rómába. Szövege a következő:

Eminentissime Domine Domine ac Patrone gratiosissime.

His meis sat tristem Suae Eminentissimae Dominationi sisto nuntium, scilicet: mortem sanctam nostri Reverendissimi Patris Casimiri Damokos Vicarii Generalis Transylvaniae, qui obiit 5. septemb. anno praeteriti 1677. et 12. die eiusdem mensis in Conventu fratrum Cik sepultus, averto ex litteris suis  nondum recepisse meas, quas Suae Eminentissimae Dominationi transmiseram adhuc praeterito anno, super morte Patris Casimiri pie defuncti. Ego autem 22. Febr. anni praesentis recepi bullam Suae Sanctitatis, et Decretum Sacrae Congregationis de Vicariatu Apostolico in Transylvania, simul cum litteris Suae Eminentissimae Dominationis et Sacrae Congregationis, quas nostro Reverendissimo pie defuncto transmiserant, unde intelligo Sacrae Congregationis ordinationem, quod sanctissimo Domino nostro annuente me Vicarium Apostolicum Transylvaniae, et Patrem Stephanum Tapolczai Vicarium  Apostolicum in Episcopatu Moldaviae, constituerit suae sanctitati, et sacrae Congregationi et suae Eminentissimae Dominationi, totus prostratus humillimas ago gratias, quod meam parvitatem, ac imbecillitatem promoverit, et apud sacram Congregationem commendaverit donec vixero non obliviscar in meis  indignis precibus, litteras pro confirmatione Vicarii, à nostro Celsissimo Principe nondum recepi, quia Domini Catholici distulerunt ad futura Comitia Generalia regni, in proximo mense Maii celebranda, tunc quid futurum sit non scio, quia Clerus est totus contrarius, ut ex ordine fratrum minorum habeant  Vicarium, ego totus allaborabo, ut intentioni et imperio Sacrae Congregationis satisfaciam, ac proinde Suam Eminentissimam Dominationem humiliter rogo, litteris suis commendare me velit, si ita videtur et statui Catholico ut assistant, protegant, et ipsi clero, ut se ordinationi Sacrae  Congregationis et Suae Sanctitatis accommodare velint. Pecuniam pro magistro scholae nondum recepi, quam primum recipiam, statim significabo. Similiter nec expersam Sacrae Congregationis à Domino Capitaneo Francisco Biale, super hoc  autem expecto resolutionem Suae Eminentissimae Dominationis. His sacras manus humiliter exosculor. Quam Deus etc. Ex Conventu Cik, 25. Martii Anno 1678.

Eminentissimae Dominationis Humilis Capellanus

Frater Joannes Kajoni
Custos Provincialis Transylvaniae,
et Vicarius Generalis Apostolicus mp.
(A levél hasonmását, átírását és fordítását közölte: Domokos 1979, 130—132.)

A levélből kitűnik, hogy Kájoni az apostoli vikáriusi megbízatást elvállalta. Remélte a fejedelem (Apafi Mihály), az erdélyi országgyűlésben a katolikus főurak hozzájárulását is. A világi papság azonban ellenezte, hogy ismét ferences legyen az apostoli helynök; ezért Kájoni a római Congregatio  támogatását kérte. Igyekezete, úgy látszik, nem járt sikerrel. A Fekete Könyv sajátkezű feljegyzése szerint a római kinevezést elhárította: „Anno 1675. Pater Joannes Kajoni factus Custos Prouincialis triennio duravit, quem Sacra Congregatio de propaganda fide constituit Vicarium Generalem Regni  Transylvaniae Catholicorum cum successione ad Episcopatum Transylvaniensem, ut in Bulla habetur, in locum Episcopi Casimiri Damokos, sed recusavit” (fol. 65v).

Kájoni tartományfőnökségének idejére esett a csíki kolostor nyomdájának megszervezése és a Cantionale catholicum kiadása. Erre már hosszabb ideje készült. A nyomtató felszerelés vásárlására 1674 végén, vagy 1675 elején Rómából kért engedélyt, és ezt 1676 nyarán meg is kapta (György i.m. 187–190). A vásárlásra a költségeket adományokból és „kézi munkájával” gyűjtötte  össze. Erről is a Fekete Könyvben található néhány fontos adat: „Kornis Gaspar es Haller Janosne, attak a' Typographia szerzeseben szaz forintot: Banfi Christophne pedig adott fl. 10.” (fol. 79 v). Ugyancsak saját  kezével jegyezte fel az ajánlás címzettje, az énekeskönyv mecénása által adott összeg nagyságát: „Torma Istvan adot a' Cantionale Nyomtatasara fl. 200.” (fol. 82v).

1681 után, letelvén tartományfőnöki megbízatásának ideje és már a csíki kolostor gvardiánja volt, amikor a Fekete Könyv ben még egyszer összefoglalta korábbi munkásságának állomásait, eredményeit: „Pater Joannes Kajoni Guard. Anno 1681. factus Guard. Conventus Csikiensis et per tres annos duravit, sub  hoc triennio, az Templomnak a' fel oldalat ujolag meg cserepeztük a' Cellakot hasonlokeppen meg cserepesztette, az Templomban az Orgonat meg ujtatta, mert egy igen szep Pedalt csinaltatot melleje egy Positivumot hatul pro Cantu Ungarico pro fl. 80. Iten P. Joannes Kajoni csinaltatta a' szep koporsot  minden keszsegevel aranyazasaual, mellyet Nagy Penteken szoktunk ki tenni: pro deuotione populi. P. Joannes Kajoni szerzette a' Typographiat pro necessitate Missionis Apostolicae et Catholicorum huius regni a' melynek szerzeseben se Csik, se Mikhazi kalastrom egy penzt sem adot, hanem kezi munkajaual szerzette az arrat, cum omnibus requisitis et pertinentiis suis.” (fol. 75v).

Csíki gvardiánságának idejére esett a kolostor templomában ma is álló Boldogasszony-kegyoltárnak és a temetőnek megáldása, amelyet Vitus Pelutius (Peluzzi) ferences missziós érsek, a töröktől megszállta területek metropolitája nagyszámú székelyföldi zarándok részvételével végzett. Kájoni  erről ezt jegyezte fel: „Ecclesiam Conventus Csikiensis Anno 1682. 10. Maii: Illustrissimus Dominus Archiepiscopus Marcianopolitanus Vitus Pilutius consecravit Dom: infra oc. Ascensionis, et Altare maius, inter Missarum solemnia in Pontificalibus existens, spectante toto populo et admirantibus  omnibus ceremonias admirabiles eo quod juxta promulgationem, omnis populus ad Ecclesiam convenerat: Consecrationem procurante A. R. P. Joanne Kajoni Guardiano eiusdem Conventus, quam consecravit in honorem B. V. Mariae Visitantis…Es ugyan 1682 die 7 Maii in Ascensione Domini idem  Archiepiscopus benedixit Caemeterium nostrum Ecclesiae Conventus Csikien. in Pontificalibus, cum suis ceremoniis, procurante haec omnia Patre Joanne Kajoni, Guardiano et Custodiae Patre, ut sit ibi requies defunctorum” (fol. 77v–78).

Kájoni utolsó állomáshelye a szárhegyi kolostor volt. Ennek gvardiánjaként halt meg ötvennyolc éves korában, amint erről az Organo Missale utolsó lapján egyik rendtársa egykorú bejegyzéssel emlékezett meg: „Anno a Partu a Virgine 1687-dik Jesu 25 április. Mult ki boldogul a böcsületes és boldogh emlékezetü  Kájoni Fr. Pater János Sz. Márk Evang. napján reggel 6 Orakor, Requiescat in pace. Melly időben Én Stephanus Benedekfi voltam az Szárhegyi Parochiában” (György i.m. 525).

Kájoni zenei vonatkozású kéziratai

Gazdag irodalmi hagyatékának darabjai, zenei feljegyzéseket vagy énekeket tartalmazó kéziratai ma jórészt lappanganak. A szakirodalomban ezeket eltérő címekkel és gyakran pontatlanul írták le, ami azonosításukat nehezíti (vö. Stoll 102. sz.). Mai ismereteink szerint latin vagy magyar verses szövegek a következőkben kereshetők:

1. Kájoni-kódex. 1634–1671. –– Stoll 56. sz.; Domokos 1979, 123–5; Szabolcsi Bence, A XVII. sz. magyar világi dallamai. Bp. (1950), 6–7. –– Egykor a csíksomlyói ferences zárdában volt, majd sokáig lappangott, újabban ismét előkerült. 1–152. lapjának fényképe: OSzK Ms. mus. 8.950.

2. Antiphonarium Romanum. 1649. –– Stoll 102. sz.; Domokos 1979, 125. –– A zsolozsma éneklésénél használt kéziratos kóruskönyv, amely a szárhegyi kolostor használatára készült. Ma ismeretlen helyen.

3. Kájoni Cantionale, vagy Szárhegyi Kájoni-kódex. 1650 (?). –– Stoll 102. sz.; Seprődi 144–5 (Cantus catholici, vagy Cantionale cum cottis scriptum címmel); Domokos 1979, 116. –– Az egymástól eltérő leírások szerint latin nyelvű graduálé, a szárhegyi kolostor gregorián miseének gyűjteménye volt,  benne a misénél használt népénekekre vonatkozó utasításokkal. Dankó József (Vetus Hymnarium 90–1) erről a kéziratról azt állította, hogy Kájoni fejezte be 1650. augusztus 15-én; ugyanakkor idézte a kötet végén olvasható négysoros verset (Filomena praevia…), amely a FRAT. IOANNES CHAIONI nevet és az 1679. évet rejti. Az is lehetséges, hogy a Dankó által leírt kézirat azonos a Jénáki (i.m. 137) által „Cantus catholici 1674” címmel említett latin gregorián énekeskönyvvel. Ma ismeretlen helyen.

4. Csíkcsobotfalvi kézirat. 1651–1676. –– Részletes leírását lásd a kéziratos források között.

5. Organo Missale. 1667. –– Stoll 102. sz.; Papp Géza , Kájoni János orgonakönyve. Magyar Zenei Szemle 1942, 133–55. –– Csonka fényképmásolata az OSzK Zeneműtárában. –– Teljes címe: Organo-Missale Opera ac studio Fratris Patris Joannis Kaioni Ordinis Minorum Organistae et Organifabri, Guardiani Conventus Mikhaziensis. Anno 1667. Contenta in hoc libello Index monstrabit. Misék, litániák, antifonák, szertartási énekek orgonakísérettel. Ma ismeretlen helyen.

6. Latin-magyar versgyűjtemény. 1659–1677. –– Részletes leírását lásd alább.

7. Gregorián miseének gyűjtemény. 1681. –– MTAK Kézirattár, K 786. Forrai Magdolna, Egy ismeretlen Kájoni-kézirat. MKsz 1972, 91–3. –– A csíksomlyói kolostorban használt, neumás hangjegyekkel írt graduale, amelyben utalások találhatók a misén énekelt magyar énekekre is. Az első 55 lap Kájoni kézírása. A 14. lapon ez a bejegyzés olvasható: Fr. Joannes Kajoni scribebat Guard. Convent. Csikiens. 1681.

8. Kájoni-töredék. 1686. –– Stoll 119. sz. –– Ma ismeretlen helyen.

Csíkcsobotfalvi kézirat.

(1651–1675 között) – Stoll 99.

A Cantus catholici 1651-i első kiadásával egybekötött kéziratot 1928-ban Domokos Pál Péter a Csíksomlyóval határos Csíkcsobotfalván fedezte fel; innen az elnevezés. Korábban Pálosi Géza csíkcsobotfalvi kántortanító tulajdonában volt, aki azt Petres András helybéli asztalosmester műhelyében találta. A  kéziratot ismertette és a benne lévő kottás dallamokat közölte Domokos Pál Péter (Zenei Szemle 1929, 25–30. ItK 1929, 209–214); majd az tőle rövidesen az Országos Széchényi Könyvtár zeneműtárába került, ahol ma Ms. Mus. 1211. jelzettel található.

A kolligátum első része a Szőlősy Benedek által szerkesztett Cantus catholici 1651-ben Lőcsén nyomtatott első kiadásának (RMK I, 856) csonka példánya, amely mai állapotában a 67. lappal kezdődik, és hiányzik belőle a 93–96., a 165–66. lap. Ehhez kötötték hozzá a kéziratos rész kilenc füzetét, amelyet  egykorú, de az énekszövegek írásától különböző kéz folio-számokkal látott el. Ez a levélszámozás a nyomtatott rész lapszámait fol. 270–371. folytatta olyan módon, hogy már a nyomtatvány utolsó négy számozatlan levelét is megjelölte. A kolligátum újabb restaurálásával a csonka Cantus catholici-t és  a kilenc különálló füzetre bontott kéziratos részt közös tékában őrzik. A felújítás során a kéziratos részt 1–186. terjedő modern lapszámozással látták el, amelyet jelen kiadványunkban is idézünk. A kéziratos rész végén található még egy levél, a modern számozás szerinti 185–186. lap, amelynek nem volt egykorú kéziratos folió-száma.

A kolligátum egykor Kájoni Jánosé volt, amit a kéziratos részben a kezeírása tanúsít. A gyűjtést a Cantus catholici kiegészítésének szánta. A gyakorlati felhasználást célozhatták a nyomtatott részben több helyen is az orgonakíséretre és az intonációra vonatkozó bejegyzések. Ezek a következők:

106. lapon: Ex G. (Angyaloknak nagyságos asszonya, kottás).
107. lapon: Ex D. lude (Felvitetett magas mennyországba, kottás).
110. lapon: Ex D. lude (Feltámadt az új öröm napfénye, kottás).
114. lapon: Ex G. (Tengernek fényes csillaga. Ad notam: Üdvözítönknek szent anyja).
119. lapon: Ex D. lude vel ex F. (Jézus szerelmünk és üdvösségünk, kottás).
124. lapon: Ex B. (Ave mundi spes Maria, kottás).
135. lapon: Ex C. (Szűz Mária kegyes anya, kottás).
154. lapon: Nota. Drága dolog az Ur Istent dicsirni etc: (Drága színben öltözött menyasszonyság, kottás).

Az első hét lapszéli bejegyzésnél az utasítás nyilván az orgonakísérethez a kezdőhang magasságát jelezte. Az utolsónál, a Drága színben öltözött kezdetű Borbála-éneknél egy XVI. századból való zsoltárparafrázis kezdősorát idézi. A Cantus catholiciben kottával ellátott Borbála-ének később a nyomtatott Cantionale catholicumban is ezzel a kéziratos nótajelzéssel szerepel.

A kéziratos részből néhány levél hiányzik; így a 2–3. lap között az eredeti számozású 275. levél, a 20–21. között a 285., a 132–133. között a 344., a 146–147. között a 352. és a 184–185. között egy jelzetlen levél. Feltehetően csonka a kézirat vége is, amelyben összesen 16 latin és 91 magyar  ének található. A gondosan másolt, piros kezdőbetűkkel díszített szövegben kilenc ének kottás. A következő táblázat a kézirat tartalmáról nyújt áttekintést feltüntetve a szövegek terjedésének legfontosabb forrásait. A főszövegbe került forrásokat kiemelt szedés jelzi.

Csikcs. ék.dddd
 Cantus de Adventu  
    
1Kyrie sanctorum lumen  
1Kyrie szenteknek fénye 2 Kájoni 1676, 1.
1Sanctus…Omnes unanimiter   
2Földön lévő nemzetek9 Kájoni 1676, 5.
   Pálffi-ék. 5b.
3Nagy szóval várják  RMKT XVII/7, 167. sz.
   Kájoni 1676, 9.
4Siralmunknak oka lőn52/I Kájoni 1676, 8 (52/II).
6E világot Ádám hogy elveszté RMKT XVII/7, 109. sz.
   Kájoni 1676, 13.
7Mittitur ad virginem Dei fortitudo  RMKT XVII/7, 110. sz.
7Küldeték a szent szűzhöz Kájoni 1676, 15.
8Dicséretes vagy szép Szűz Mária RMKT XVII/7, 116. sz.
   Kájoni 1676, 16.
10Jer, mi dicsérjük a szép Szűz Máriát (kottás)29Pálffi-ék. 10b.Kájoni 1676, 17.
11Az öröktől fogván való21 Petri-ék. 97b.
   Kájoni 1676, 17.
12Áldott gyümölcse szép szűznek15 Kájoni 1676, 18.
13Üdvöz légy Mária, ki vagy tenger57/I Kájoni 1676, 19.
14Missus est archangelus  
15Küldeték az arkangyal a szűzhöz37Kájoni 1676, 20.
17Az Úristen ím az Ádámnak (kottás) RMKT XVII/7, 86. sz.
   Kájoni 1676, 21.
18O aurora lucidissima  
19Ó fényességes szép hajnal, Krisztus anyja kegyelmes szűz RMKT XVII/7, 112. sz.
   Kájoni 1676, 28.
20Ó fényességes szép hajnal, Krisztus anyja kit az angyal46 Kájoni 1676, 30.
    
 [Karácsonyi énekek]   
    
21Puer natus in Betlehem (kottás)   
21Szent Esaiás így írt Szegedi Gergely. XVI. sz.
   Kájoni 1676, 50.
23Krisztus Jézus születék Atyaistentől XVI. sz.
   Kájoni 1676, 52.
24Úristennek szent fia ez nap nékünk születék XVI. sz.
   Kájoni 1676, 52.
25Mennyből jövök most hozzátok XVII. sz. prot.
   Kájoni 1676, 54.
27Pásztorok, kik a nyájnál 127 Kájoni 1676, 55.
29Most örüljünk örvendezzünk112Kájoni 1676, 57.
30Aludj ó fiacskám 77 Kájoni 1676, 59.
31A szűz egy fiat szült 74Kájoni 1676, 63.
32Serkenj lelkem mély álmodból 128 Szabó István.
   Kájoni 1676, 65.
34Panditur Caeli atrium  
37Megnyílt mennyország kapuja107 Kájoni 1676, 61.
39Vedd jó néven én szívemet141 Petri-ék. 93a.
   Kájoni 1676, 88.
    
 PRO NOVO ANNO  
    
41Mennyei király születék  XVII. sz. prot.
   Kájoni 1676, 97.
42Jer mondjunk éneket RMKT XVII/7, 90. sz.
   Kájoni 1676, 99.
48Mikor Krisztus Betlehemben születék (kottás)  Erdélyi Máté. XVI. sz.
   Kájoni 1676, 102.
    
 EPIPHANIA DOMINI  
    
53Királyoknak királyának (kottás)158Kájoni 1676, 105.
58O praeclara lucidaque  
59Ó te fényes kis csillag RMKT XVII/7, 124.
   Kájoni 1676, 108.
60Pogányok, nemzetségek, nyelvek és minden népek 161Kájoni 1676, 108.
61Emlékezzünk Istennek nagy hatalmasságáról (kottás) 155Kájoni 1676, 109.
    
 QUADRAGESIMALES CANTUS  
    
62Mennynek földnek e világnak ura RMKT XVII/7, 136. sz.
   Kájoni 1676, 113.
87Szűz Mária Jézusnak szent anyja RMKT XVII/7, 160. sz.
   Kájoni 1676, 126.
95Isten fia magát megalázá  Középkori. RMKT I2, 32.
   Kájoni 1676, 130.
97Kérlek én zarándok lelkem Kopcsányi Márton. RMKT XVII./7, 48. sz.
   Kájoni 1676, 132.
98Kinek nevére föld s az ég Kopcsányi M. RMKT XVII./7, 49. sz.
   Kájoni 1676, 132.
99Nagyobb csudát nem olvasott  Kopcsányi M. RMKT XVII./7, 50. sz.
   Kájoni 1676, 133.
100Véres verítéke után Kopcsányi. M. RMKT XVII./7, 51. sz.
   Kájoni 1676, 134.
101Az ég és föld irtózzanak Kopcsányi M. RMKT XVII./7, 52. sz.
   Kájoni 1676, 134.
102Isaiasnak írása  Kopcsányi M. RMKT XVII./7, 53. sz.
   Kájoni 1676, 135.
105Joseph, Joseph hol vagy Joseph (kottás) RMKT XVII/7, 188. sz.
   Kájoni 1676, 146.
107Szűz által jött e világra211 Kájoni 1676, 151.
109Hallgass meg minket, Úristen, keserves könyörgésünkben RMKT XVII/7, 132. sz.
   Kájoni 1676, 152.
110Könyörgésünkre kegyes füleidet194Mihál F. k. 19a.
   Kájoni 1676, 154.
111No, földnek minden népei  XVII. sz. prot.
   Kájoni 1676, 154.
114Hatalmas mennyei király 183 Kájoni 1676, 159.
116Gyónom az élő Atyának574Gendre János.
   Kájoni 1676, 161.
118Bűnös lélek sirasd kérlek (kottás) 176Kájoni 1676, 165.
120Jaj, mit látok s mit szemlélek188Kájoni 1676, 166.
124Caenam cum discipulis  
    
 DE RESURRECTIONE DOMINI  
    
127Krisztus feltámada, nekünk örömeg ada  Batizi András. XVI. sz.Kájoni 1676, 241.
128Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita, az örök boldogságra, Irgalmazz nekünk (kottás) XVI.Kájoni 1676, 243. sz.
131Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete, mennyországba felvivé. Úristen megváltá mind e világot szent halálával  Középkori. Telegdi Miklós 1577.Kájoni 1676, 235.
132Feltámada mi Urunk (csonka) 235Kájoni 1676, 246.
133[Első napján szombatnak] (eleje hiányzik)234Kájoni 1676, 247.
133Victimae paschali laudes  
    
 DE ASCENSIONE DOMINI  
    
134Krisztus mennybe felmene, nékünk helyet szerzene, ül Atyjának jobbjára, lőn mindeneknek Ura  XVI. sz.Kájoni 1676, 258.
136A Krisztus mennybe felméne, Nékünk helyet szereznie, Atyjával megbékéltetne, életre bevinne XVI. sz.Kájoni 1676, 259.
137Krisztus kínt szenvede mi bűneinkért256 Kájoni 1676, 261.
138Kyrie qui ascendisti (kottás)   
    
 DE SPIRITU SANCTO  
    
139Az Úr Krisztus Isten fia RMKT XVII/7, 138. sz.
   Kájoni 1676, 265.
140A pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban XVI. sz.Kájoni 1676, 266.
142Pünkösd napja betelvén, Jeruzsálemben lévén XVI. sz.Kájoni 1676, 267.
144Kyrie fons bonitatis (kottás)   
145Jövel Szentlélek Úristen, világosítsd meg elménket266Kájoni 1676, 271.
146A Szentléleknek malasztja  RMKT XVII/7, 140. sz.
   Kájoni 1676, 272.
    
 AZ OLTÁRI SZENTSÉGRŐL VALÓ ÉNEKEK  
    
147[Ó titkos és mély szentség] (eleje hiányzik) 335Petri A. ék. 102.Kájoni 1676, 314.
147Üdvözlégy szent kenyér, életnek kútfeje 364/IKájoni 1676, 314.
148Üdvözlégy Krisztus szent teste, Bűnösöknek RMKT XVII/7, 148. sz.Kájoni 1676, 315.
148Imádjuk istenségedet  RMKT XVII/7, 73. sz.
   Kájoni 1676, 319.
151Ave vivens hostia, veritas et vita  
154Üdvözlégy élő ostya, igazság és élet351 
158Üdvözlégy Istennek szent teste Középkori. RMKT I2 218.
   Kájoni 1676, 320.
158Ó áldott manna, Istennek teste, megtért bűnösnek nagy reménysége  RMKT XVII/7, 155. sz.Kájoni 1676, 320.
159Üdvözlégy Krisztus, Istennek Fia, ki nekünk adád 1588.Kájoni 1676, 321.
160Üdvözlégy szent kenyér, emberek élete365Pálffi-ék. 36b.Kájoni 1676, 322.
160Ó kegyelmes szívű Jézus331/I Pálffi-ék. 42b.
   Kájoni 1676, 323.
161Váltságunknak drága ára, mi vitt téged Isten arra 370/IPálffi-ék. 36b. Kájoni 1676, 324.
165Atya Úristen öröktől fogva302 Pálffi-ék. 38a.
   Kájoni 1676, 326.
166Üdvözlégy szép Jézus hívek éltetője 368/IKájoni 1676, 327.
168E szín alatt a kivánt jó303 Kájoni 1676, 328.
169Üdvözlégy ó manna363/IKájoni 1676, 329.
169Itt vagyon Krisztus szent teste 314 Kájoni 1676, 328.
171Üdvözlégy szentséges ostya, ki az ő kegyelmét osztja367Petri-ék. 101b. Kájoni 1676, 330.
172O amoris sacramentum, o doloris incrementum  
172Ó szabadságomnak díja333 Kájoni 1676, 331.
174Üdvözlégy Krisztus Istennek Fia, kit az ártatlan Ábel 356Mihál F. k. 93b.Kájoni 1676, 331.
175Ave hostia salutis  
176Ó véghetetlen kegyelmű s megmérhetetlen szerelmű 338/IKájoni 1676, 334.
178Nagy dicsőségben lakozó Istenség322 Kájoni 1676, 342.
179Áldott Jézus kenyér színben300/I Kájoni 1676, 341.
180A Melkizedek rendjén való főpap RMKT XVII/7, 147. sz.
   Kájoni 1676, 345.
181Engemet miért szeretgetsz? 307Petri-ék. 93b.
   Kájoni 1676, 347.
182Üdvözlégy felség, Oltáriszentség352Kájoni 1676, 348.
184Szent, szent, szent Isten, ki Atya mennyben345Kájoni 1676, 340.
185[Te Deum] (eleje hiányzik)   
185O Pater sancte mitis  
186O mi szent Atyánk XVI. sz.
   Kájoni 1676, 291. 

A Csíkcsobotfalvi kézirat énekei közül középkori eredetű három, XVI–XVII. századi protestáns forrásból való tizenöt. A század első feléből származó katolikus gyűjteményekben megtalálható huszonnégy ének; ezek közül hat Kopcsányi Márton szerzeménye, a többi bizonyíthatóan erdélyi kéziratos  hagyományból került Kájonihoz. A jelen kötetben negyvenkilenc ének szövege kerül közlésre, közülük huszonegy főszövegben. Az Üdvözlégy élő ostya, igazság és élet kezdetű oltáriszentségi ének (351. sz.) kivételével Kájoni valamennyit átvette az 1676-i nyomtatott Cantionale catholicum-ba; néhányat  változtatás nélkül, a legtöbbet azonban javítva, stílusát csiszoltabbá téve, a szöveget gyakran megrövidítve. Az énekek egy jelentős részénél az erdélyi kéziratos hagyomány nyomon követhető. A táblázatban a források közül csak azok szerepelnek, amelyeknek szövege főszövegbe került; a gyakran szerteágazó  variánsokra vonatkozó megjegyzések az egyes énekek jegyzeteiben találhatók. A főszövegbe a feltételezett eredeti szöveghez legközelebb álló, kikövetkeztetett verzió került: két esetben a Mihál Farkas-kódexből (194., 356. sz.); öt-öt esetben pedig a Petri András-énekeskönyvnek a Réti János által írott részéből (21., 141., 307., 335., 367. sz.) és a Pálffi Márton-énekeskönyv ből (29., 302., 331/I., 365., 370/I. sz.). A Csíkcsobotfalvi kézirat tehát 1651–1675 között keletkezett, az 1651-i Cantus catholici újabb darabokkal való kiegészítését célozta, és Kájoni Jánosnak a Cantionale catholicum kiadását megelőző énekgyűjtő-szerkesztő munkáját tükrözi.

Kájoni latin–magyar versgyűjteménye.

(„Kájoni-hymnarium”). (1659–1677 között) – Stoll 99. RMDT II., 69. l.

A XVII. század második felében keletkezett legjelentősebb kéziratos katolikus egyházi énekeskönyv. A csíksomlyói ferences zárdában őrizték és ott a második világháború idején elrejtették. Azóta lappangott és csak az utóbbi években nehezen ellenőrizhető hírek szerint ismét előkerült. További sorsa és jelenlegi őrzési helye ismeretlen.

A folió nagyságú kötet 1023 lapon énekeket, további 23 lapon pedig az énekek betűrendes és alkalom szerinti jegyzékét foglalta magában. Az utolsó lapon az 1046. szám volt.

A tartalmára vonatkozó ismereteink a korábbi szakirodalomból valók. Először behatóbban Jénáki Ferenc (Kájoni János énekes könyve és forrásai. Kolozsvár 1914) foglalkozott vele, és közölte részben vagy egészen néhány ének szövegét, fényképét. A kéziratot utoljára Papp Géza tanulmányozhatta. Az 1944 előtt  gyűjtött adatait felhasználta a RMDT II.. kötetének jegyzeteiben. Az általa készített teljes kezdősor-jegyzéket pedig átengedte a XVII. század második felének katolikus énekeit feldolgozó jelen kiadáshoz. Ezek alapján Kájoni  János latin-magyar versgyűjteményének magyar énekei megközelítő pontossággal számbavehetők.

A kézirat Kájoni János írásával készült. Mindegyik lapja két hasábra oszlik, bal oldalon a latin énekek, jobb oldalon pedig a magyar énekek találhatók. A szövegek egy része fordítás vagy parafrázis, ahol az eredeti latin szöveggel párhuzamos a magyar. Az első 23 lap már korábban is hiányzott. Az ezeken volt  énekek kezdősorát Papp Géza a tartalomjegyzék alapján kikövetkeztette. A kézirat tartalma jelen ismereteink szerint 883 latin és 220 magyar énekszöveg. 149 latin ének fordítása párhuzamosan található a második hasábon. Lehetséges az is, hogy egyes latin szövegeket a magyar ének alapján Kájoni készített. Az  énekeket az első részekben az egyházi év főünnepei szerint csoportosította, majd külön részbe breviáriumi himnuszokat, a szentekről szóló énekeket, halottas énekeket, végül a Szűz Mária tiszteletére valókat gyűjtötte. A kézirat nem befejezett, lezárt énekeskönyv. Sok benne az üres lap vagy  beíratlan hasáb annak jeléül, hogy Kájoni az énekeket folyamatosan gyűjtötte. A lapszámozás hibáit és az üresen maradt lapok jegyzékét Papp Géza közölte ( RMDT II., 69. l.). A kéziratnak teljes és megnyugtató leírását azonban csak az újból való kézbevétel után lehet elkészíteni.

A következő táblázatban az említett források, az incipitjegyzék segítségével megkíséreljük áttekinteni a latin-magyar versgyűjtemény magyar énekeit. Tartalmazza tehát a feljegyzésekben regisztrált valamennyi magyar ének kezdősorát. A latinok közül csupán azokat, amelyekről több kevesebb  valószínűséggel megállapítható, hogy a párhuzamos magyar énekkel összefüggtek; a többi latin ének helyén […] található. A magyar énekek közül a Jénáki Ferenc vagy Papp Géza által idézett darabok külön sorban találhatók a megfelelő irodalmi utalással. A többi magyar kezdősor a kézirat  lapszámozásának feltüntetésével folyamatos közlésben [ ] közé került. Ugyancsak [ ] között található az első 23 korábban elveszett lapnak a tartalomjegyzék alapján kikövetkeztetett éneke, valamint a kézirat ugyancsak kikövetkeztetett fejezetcímei. A táblázatban a szakirodalom (RMDT II., Jénáki )  idézésén kívül megtalálható a XVII. századi katolikus énekek két kötetéből a szövegek kiadására és az 1676-i Cantionale catholicum lapszámára való utalás.

Hymnarium
 [SZENTHÁROMSÁGI ÉNEKEK]     
      
1O lux beata Trinitas, et principlais      
 Ó te boldog Sz. Háromság, meltos.280  480 286
 O nullis hominum pervia sensibus      
 Ó örökké való egység, és háromság 278   286
2Alme rerum conditor, in personis trine     
 Állatok teremtője, ki személyben három273 539  289
 Quicunque volt animam firmiter salvare   539  
 Valaki akarangya lelkét 274   287
 [3: In majestatis solio, tres sedent in triclinio –– A felséges dicső székben hárman ülnek; 4: Adesto S. Trinitas –– Légy segitség Sz. Haromság; 5: Credo in Deum Patrem –– Hiszek Istenben es ollyan; 6: A keresztyensegben igaz vallas; 7: Menybeli Sz. Isten, tellyes Sz.]     
8Imadunk mi teged Sz. Haromsag 275  105290
 [8: Szent Haromasag, es csak egy]      
10O Pater sancte mitis atque pie      
 O mi Sz. Atyánk, kegyes es kegyelmes   511  
 [10: O lux beata Trinitas, tres unum –– O Fenyes boldog haromsag; O adoranda Deitas –– O Imadando Istenseg, eg állatban]    
13Pater, gnatus, spiritus, sunt unus     
 Atya Fiu, szent Lelek. Egy Isten  142  759
 [25: Pater in coelis Deus omnium –– Menybeli Atya, Ura mindennek szentségh adassék te neuednek; Pater noster in coelis, fac glorificetur –– Mi mennyei szent Atyank had diczoitessek; Pater noster, Rex omnium –– Mi atjank ki mindeneknek Nagy királlyává löttél; Rerum o conditor, et repertor orbis –– Allatok teremtöje, ez vilagh fel lelője]     
      
 PARS II. DE FILIO. ADVENTUS     
      
29Mittit ad Virginem     
 Az szüzhoz erezté Nem minden Angialát14 54342
30Mittitur ad Virginem     
 Küldettetik az szüzhöz, Isten erőssége  110/I539  15
31Conditor alme syderum, Aeterna lux credentium     
 Csillagoknak Teremtoje Es hiueknek örök fenye23  44 
 [31: Verbum supernum prodiens A patre olim exiens –– Felliul az egból le iouen Attjatul regen kimenuen;      
 32: Vox clara ecce intonat Obscura quaeque increpat –– Ime tizta szo hangiczal Minden setetsegh ketté vál;       
 32: Veni redemptor gentium –– Jöuel nepek megh valtoja. Mutasd mint lesz szüz magzasa]     
33 Egy szüz nagy tiszta eletben. Lakik vala Nazaretben, Michael Fenesi.  70, 481  
34Aron veszszeje viragzik szüz meheben fogantatik(vö. 17)    
 [34: Zengjünk egy szoval Hangos vig enekkel]     
      
 [KARÁCSONY]     
      
 [37: A solis ortus cardine, ad usque terrae limitem –– Nap keletrül kik hol vattok Ez földigh minden allatok]     
37Christe redemptor omnium Ex Patre Patris unice     
 Christus minden megh valtoja102  4368
 [38: Agnoscat omne saeculum venisse vitae –– Ez egez vilagh megh tudgia Hogy el jöt eltünk jutalma; 39: Corde natus ex parentis –– Kebeleböl az Atjanak kezdetj elöt vilagnak]    
40Dies est laetitiae in ortu Regali    623   
 Nagy oromnek ez napia Hogy kiraly születék     
41Natus est hodie Ex Maria virgine      
 Ez nap születtetek Mariatul szarmazek     
 [42: Puer natus in Bethlehem…Per Gabrielem –– Gyermek születek Bethlemben kin Jerusalem örömben; 43: Natus est hobis hodie De pura virgine –– Mi nekünk szulettetek ma tizta szüznek magua]     
42Puer natus in Bethlehem, natus in Bethlehem …8–6–8–8  471  
 Puer natus in Bethlehem Unde gaudet Jerusalem …Per Gabrielem 10 vsz    
 Gyermek születék Bethlemben, kin Jerusalem örömben …8–8  470  
 Puer natus in Bethlehem Hoc in Anno Unde gaudet Jerusalem Ad laudem Domini …8–4–8–6–13   471  
 Puer natus in Betlehem …Amor, Amor   481  
 Puer natus in Betlehem …   550  
 Puer natus in Betlehem …   601  
43In natali Domini gaudent omnes angeli   589  
 Szuleseben az Urnak Az angialok vigadnak     
 In natali Domini …Virgo Deum   589  
 Szuleseben az Urnak Az angialok vigadnak …(5. sor:) Maria Istent nemze     
 [44: Natiuitatem saluatoris Nostri Redemptoris –– Iduözitönknek szüetését Megh valtonk nemzeset; Paruulus nobis nascitur –– Kis gyermek nekünk születik Mely a szep szüztül szarmazik]     
45Magnum nomen Domini Emmanuel      
 Urnak nagy nezezeti Emmanuel 7616 37
 [46: Omnis mundus jucundetur Nato Regi gratuletur –– Mind ez vilagh vigan legien szült kiralnak örvendezzen; Resonet in laudibus cum jucundis plausibus –– Zengedez dicsirettel, kegyes örvendezessel; Cantemus Jesu nato paruulo –– Enekeljünk szuletet Urunknak Uy eneket az kis Jesusnak; 47: Puer  nobis nascitur Rector Angelorum –– Gyermek nekünk születik Angialoknak Ura; Benedicamus Regj potenti –– Halat adgjunk az erös kiralnak; Ecce tandem sempiternus –– Im az örökké valonak örökké valo fia]     
50Coelitus modo descendo     
 Menyböl jouök most hozzatok    488   
 [51: Laetabundus Exultet fidelis chorus Halleluja –– Gyermek szüztől születteték Es az Jaszolyban fektetek;~…     
53Mikor Christus Bethlehemben, Mattheus Senegar –– Erdélyi Máté.  495  
56Jer mi dicsirjuk, aldgiuk    84 
60Jer diczirjük ez maj napon    84 
63Jer mindnyajan örülliünk    84 
 [64: Jesus születek iduössegunkre; 65: Dicsiretes az gyermek]     
66Ez nap nekunk dicziretes nap    46 
 [67: Halat most adgiunk mindnyajan Az Ur Istennek]     
67Puer natus in Betlehem …Exultet parua Betlehem   471  
 Gyermek születek Betlehemben Kin Jerusalem örömben Vigadozzon kis Bethlehem     
68Puer natus, natus in Betlehem …Luget in cunis  471  
 Bethlem varosban gyermek születtetett kin Jerusalem     
69Puer nobis nascitur rector Angelorum      
 Nekünk gyermek születik angialoknak Ura     
69In dulci jubilo cantate gaudio      
 In dulci jubilo mi eneklesünk io Ez vigasagos idokben Enekelljünk örömbe  595  
 [70–72: …]      
73Puer nobis nascitur de pura Virgine     
 Gyermek nekünk születek tizta nemes szüztül90   
 [73: Betlehemben születek Christus ez vilagra]     
      
 [VEGYES ÉNEKEK]     
      
75–97 Comico-Tragoedia constans scenisquatuor. 1646.    52 729
 [87: Ó bu-látott, sok kin vallott]  52029 
98Porrá válo, jaj el mulo eletem. Pataki Anna éneke. –– RMKT XVII/11, 124.    54 
 [101: …; 113: Natus est nobis Rex gloriae Ab intacta pura Virgine –– Dicsösegh kirallja nekünk születek Egy tizta szüztül; Cultro secanda saxeo –– Kessel meteltetni taghiat Christus megh engedi magát; Natus est nobis Rex gloriae, Dictus salutis –– Nekünk születék Mennyej kirall; 114: Jer dicsirjük az mi Urunkat Menyból le szalot uj kiralyunkat; 117: …]     
118Jesu dulcis memoria dans vera cordis gaudia   476  
 Jesus edes emlekezet Aduan szine szent örömet. Hajnal Mátyás. 68487 (vö. 299).
 [123: …]     
123Jaj nagy kedven tartot Draga edes szülöttem  450  
 [125: …; 126: Mitte clementiam Domine gratiam –– Boczasd kegyelmedet Uram szent lelkedet; 128: …; 130: Jesus Christus az igaz haynal; 131: …]     
141Emlekezzünk keresztyenek Az Ur Jesus Christusrol 98648 
 [142: …] 144: Fr. Joan. Kajoni 1659.    
      
 [AZ OLTÁRISZENTSÉGRŐL]      
      
145Pange lingua gloriosi   
 Zenghjed nyeluem diczoseges Ur testenek szentseget. Hajnal Mátyás. 74   
146Corporis mysterium Pange gloriosi    539   
 [148: …; 149: Salue saluberrima tu salus infirmorum –– Iduóz legy egesseges Betegek edenye]     
152Adoro te deuote latens Deitas      
 Imadlak en teged el reytet Istensegh  172  312
153Adoro deuote occulta te Deitas   587  
 Imadlak tegedet lathatatlan Istensegh  6 69 66313
 [153: Aue verum corpus natum –– Iduóz legy test ki szarmazol Szüz Maria mehetul; Aue caro Christi chara –– Iduoz legy Christus szent teste kerezt oltaran szenuedue]    
154Aue viuens hostia veritas et vita    
 Iduöz (legy) eló ostya Igassagh es elet351 540 
158Lauda Sion saluatorem     
 Dicsird Sion megh valtodat vezeredet paztorodat. Hajnal Mátyás. 7343743279
 [160 …; Iduez legy aldot szep Manna Jduessegnek meg adoja; …]    
      
 [NAGYBÖJTRE]     
      
 [167: …]     
167Sirjatok en velem, o ti magoss egek   641   %
 [168: …; O Emberek tekinczetek Ennel nagyob kint ha leltek; Az Eg s a föld irtozzanak Nagy kinnyan az Ur Christusnak; 171: Az Ur Jesus Christusnak kennyat es szent halalát; 173: …; 177: O draga szerelmünk, egyetlen órómünk; 178: …; 205: Emlekeszünk mostan a Christus Jesusrol 206: …; 212: Salue; crux sancta salue     
 mundj gloria –– Aldot kerezt fa szent legy vilagh fris pompaja; 213: Lignum crucis mirabile olim per orbem praenitet –– Az chudalatos kerezt fa Ez vilagon mar tündöklik; 213: …; 216: In passione Domini Qua salus datur homjni –– Az Urnak szenuedeseben Ember iduössege; 218:  Christum ducem qui per crucem –– Christus vezert ki fan töt bert Ertünk az Ellensegnek]    
219Hymnum dicamus Domino, Laudes Deo   627   
 Enekellyünk teremtonknek Zengedezzünk Istenünknek     
 [220: …]     
222In mea sint memoria  480  
 [225: Quid gens mea feci tibi –– Mit vetettem en nemzetem Mostan felely megh ennekem; 227: …; 231: Saluator noster Dominus –– Az mi Urunk Jesus Christus Mint szenuede mi erettünk; 235: …]     
236Aue manus dextra Christi  579  
 [237: …]     
238Salue mundi salutare …Totus lotus   579  
 [239: …]     
241Salue mundi salutare …Cruci tuae   579  
 [245: …; 251: O nam ez volt amaz szomoruság napia; 253: Regi peldazatok immaron be töltek; 257: …]     
       %
 [HUSVÉTI ÉNEKEK]      
      
 [259: …; Halaadasokkal mi enekellyünk, Az Atya Istennek; 261: …; Ez nap tamadot fel Christus dicsőseggel; 262: …; 263: Mortem morte strauit Sathanam ligauit –– Halalt halal giöze Sathant meg kötöze; 265: In hoc paschali festo –– Ez Husuet innepeben Aldgiuk Istent sziuünkben; 266: …; Ad  coenam agni prouidi Et stolis albis candidi –– Az barany vacsorajara keszülljünk tizta ruhaba; 267: Jesu redemptor saeculi verbum Patris –– Jesus vilagh megh mentöje Menybeli Atja igheje; Aurora lucis rutilat coelum laudibus  intonat –– Az piros     
 hajnal tündöklik Az eghben zenges hallatik; 268: …; 269: Mindeneknek teremtője Ez Husuetnek örömebe; 269: …]    
      
 [MENNYBEMENETEL NAPJÁRA]      
      
 [273: Jesu nostra redemptio Amor et desiderium –– Jesus mi drága váltságunk szerelmünk es keuansagunk; Aeterne Rex altissime Redemptor et fidelium –– Menybeli nagy örök kiraly Hiueidnek oltalmul aly; 274: …]     
276Christus menjben fel mene Nekunk helt szereznie   46996 
278Az Christus meniben felméne Hogy minekünk helt szerzene  469 
 [279: …]     
      
 [PÜNKÖSDI ÉNEKEK]      
      
 [280: …]     
283Nobis spiritus sancti gratia sit data   534  
 Szent leleknek malaztja legyen engedtetet     %
 [284: …; Beata nobis gaudia Anni reduxit orbita –– Boldogsagos vigassagot Eztendő forgasa hozot; 285: Spiritus sancti spudia [!] Apostolorum pectora –– A szent leleknek kegyelme Apostoloknak sziuekre szaluan; 286: Spiritum sanctum hodie Misit Christus –– Az szent lelket el kulde ma Christus dichosegh kirallia; …]     
287Veni creator spiritus Mentes tuorum   493  
 Jövel teremto szent lelek   469  
 [288: …]     
289Veni sancte paraclete     
 Jövel szent Lelek Ur Isten vilagosits megh elmenkben266   271
290Adoremus Numinis sanctam virtutem      
 Konioroghjunk az Istennek szent Lelkenek   85 
291Veni sanctissimum Pneuma     
 Jövel szent lelek Ur Isten Lelkünknek   85 
 [292: Veni spiritus sancte Serua nos in sermone –– Jouel szent lelek Isten Tarcz megh minket ighidben; 293: In festo Pentecostes –– Ez pünkösd innepeben Dicsirjük Istent sziuel; …]     
294In die Pentecostes Discipuli in aedes     
 Az Pünkösd Innepe napian Tanitvanyok   545  
 [296: …]     
      
 [BREVIARIUMI HIMNUSZOK, VEGYES DICSÉRETEK]     
      
383Ad preces nostras Deitates aures   511  
 Böjtnek tündókló szep napja 134   
 Audi benigne conditor Nostras preces cum fletibus     
 Halgas megh minket Ur Isten keserves könjörgesünkben  132477  152
 [385: …]     
389Örül mi szivünk mikor Templomban A harang szot hallyuk   47 
 [391: …; 401: Kerunk tegedet Atya Ur Isten A te szent Fiadert; …; 405: Meltoztassal Uram Isten Meghalgatni keresünkben; …]    
417Ohajtasat, es siralmát a te nepeidnek   48 
 (RMKT XVII/4, 41)     
 [419: Kegyes Atyank most te neked kónyórgünk]     %
421Sirvan kialtunk hozzad kegyes Isten 146 64
 [423: …]     
425Felseges Ur Isten ki lakol menyegben Az sz. Angyalokkal  228 48
427Szentseg, dicsösseg, es magasztalas Az nagy Ur Istennek  174 
431Menybeli Isten mennek földnek Ura ki sz. Fiadat küldéd  511 
437Földnek, es Menynek Nemes teremtője Angyali karok be tellyesitője 573  
439Irgalmas es kegyelmes Ur Isten  145 50
443Ur Isten hozzad folyamunk Es esedezven kialtunk589  50
449Szabadito sz. Ur Isten ki lakozol magos menyben587  51
 [463: …; Az Atja Ur Isten Adamot hogj teremte; 471: …]     
480Jam lucis orto sydere Deum precemur supplices  613  
 [481: …]     
483Magnae Deus potentiae, Qui ex aquis ortum genus  482  
 [484: …]     
 [A SZENTEKRŐL]     
      
487Minden szenteknek öröme Ez vilag jdvezitője  580  
 [491: Vita sanctorum decus Angelorum –– Szentek dize Angialok szepsege; …]     
493Sancta Dei genitrix flos virginitatis    559   
 [494: …]     
494Summe pater sancte Deus Peccatorum ego reus   580  
 [497: Custodes hominum psallimus Angelos –– Pasztorul embernek Angyalokat mondunk]     
497Christe sanctorum decus Angelorum   511  
 Szent Angyaloknak Christus diszessege Emberi nemnek birája     
 [497: …; 499: Nouo lucis exordio o custos mi dulcissime –– Ez sz. napnak kezdetiben, o edesseges örizöm; 500: Tibi Christe splendor patris, vita, virtus cordium –– Neked Christus Atya fenye, elet szünek jo szaga]     
500Tu, qui es notitia doctus matutina    539   
 Te amellyet tanitot hajnali ismeret      %
 [501: Auete mentes lucidae –– Aldot fenyesseg lelkei Uduessegünk örizői; 501: …; 505: Felséges Isten seregeknek Ura, Az bünösöknek; …]      
505Ez az Istennek bizonyos követe Christus Jesusnak igaz hirdetője  511  
 [506: Szent Jakab Christus szolgaja Kedves Édes Attya fia; Az igaz hitben vegigh meg maradgiunk; 507: …]      
521De patre verbum prodiens corpus de matre   480  
 [521: …]     
531Teremtő ujain rengedező föld hátának Erős két oszlopi  563  
 [532: …; 543: Auete coelj principes –– Aldot Egek fejedelmi, Vilag aldot fenyessegi; 543: …; 544: Aue cohors fortissima –– Jduez legy o erös Tabor Gyors tanuul reszegült bor; 544: …; 550: Szent Lőrinz Martyr Christusnak szolgaja; 550: …; 572: Jesu corona celsior Et veritas sublimior  –– Jesus Nagysagos korona Meltosagnak igassaga; Te christe Rex pijssime Hic con-     
 fitendo jugiter –– Teged kiraly Christus hiven Vallast tőn rollad; 573: …; 598: Joseph Dauid filius clara stirpe natus –– Joseph Dauidnak fia tizta nemből szulue; 599: …; 617: Jesu corona Virginum Quem mater illa concipit  –– Jesu nagysagos korona Meltosagnak igassaga; 618: …; 619: Sancta parens Ecclesia –– Anyaszentegyhaz eneket Borbalanak mondgyon verset; 620: Coeperat solis jubar albicare –– Az nap világa kezde fejeredni; 621: Aue martyr gloriosa Barbaraque generosa –– Jduez legy martyrok uttya es te nemzetes Borbála; 621: …]     
621Matutino tempore Barbara beata    539   
 [621: …; 622: Virgo Dei egregia –– Istennek nemes uiraga érettünk Apollonia; Gaude virgo Catharina Quam refecit lux diuina –– Öruendez szüz Catharina kit illete Vr jo uolta]    
622Aue Catharina, martyr et regina    449   
 [622: …; 625: Gratulare Caesarea Patronae colens merita –– Örvendez o Caesarea Tiszteluen szented erdemit; 625: …]     %
638Adeste dies recolenda mirandis    66 
 [638: …; 651: Clara diej gaudia Modulizet Ecclesia –– Dicsiretes vagy sz. Anna Aszszony Marianak Annya; 652: …; 653: Eörök Istennek egy fia ki az bünösöket hija; 654: Gaude felix Ungaria (2. vsz.: Helena tu sanctissima) –– Örül boldog Magyarorszag öruly Christus ajandokán; 654: …; Jduez legy Rosak rosaja Szüzessegnek violaja; 655: …]     
      
 [HALOTTAS ÉNEKEK]     
      
 [676: …; 677: Cur mundus militat –– Miert diczekedik vilagh heusagaban; 678: Quid mundus fragili confisus purpurae –– Mért bizuan ez vilagh romlando barsonjban; 686: …]    
689Mit halasz utannam te orczatlan Vilagh. Nyéki Vörös Mátyás: Tintinnabulum. RMKT XVII./2, 93.    
 [710: …]     
719Homo Dej creatura  474  
 [719: …; 726: Vir quidam extiterat dudum Eremita –– Vala egy jeles ferfi regenten Remete]     
733Audaci fulgidum vita proh humanum      
 Batorsagban eló oh emberi nemzet Nyéki Vörös Mátyás: Dialogus. RMKT XVII./2, 90.    
758Ad perennis vitae fontem  455  
 Az örök eletnek kuttjat szaraz sziv szomjuhossza. Hajnal Mátyás.  67  733
 [759: O Solis aureum jubar –– O Nap és Hold, tündöklő mod Legyetek egessegben; 763: …; 797: O szomoru hir hordozo Vig sziveket bura hozo]     
797Szomoru a halál a gyarlo embernek Kőrösi István. RMKT XVII/8, 60.  645  
 [798: …]     
809Quis me liberabit de corpore RMKT XVII/8, 617. 1.    
 Bün testeból, tómleczebül, ki szabadit meg engem. RMKT XVII/8, 156. (Kőrösi István ?).     
 [810: …]     
811Vis tibi dicam Jesu mi  554  
 Mit kivannyon akaratom Es miben legyen szandekom      %
813Arnyekhoz hasonlo uilag dicsössege, O mely hamar mulik ennek ekessege Siralmas versek 1677. Nemzetes Rácz István Uram halotti bucsuztatója. –– RMKT XVII./11, 123.  6952
 [816: …]     
      
 [MÁRIA-ÉNEKEK]     
      
819Eja mea labia nunc annunciate      
 Nosza edes ajakim mostan hirdessetek 407   422
 [819: …]     
819Lux advenit veneranda, Lux in choris jubilanda  439  
 [820: …]     
821Tandem audite me Sionis filiae   567  
 Maria coeli gaudium, terrae delicium    615   
 [822: …]     
825Aue virgo Maria gratia completa   539  
 Aue fuit prima salus Qua vincitur   485  
 O Mater pia, Virgo Maria  567  %
 [827: …; 837: Alma Redemptoris mater –– Megh valtonk szent Annja,     
 ki menjre ki nyittattot ut vagy; Mater redemptoris sancta –– Iduozitönknek szent Annja Mennjeknek megh nyilt kapuja; 838: Aue Regina coelorum –– Iduöz legy mennek Aszszonja, Angialoknak kiralneja]     
838Maxima coeli Regina     
 Menjorszagnak kiralneja Angialoknak Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 68.   479  
 Aue maris stella, Dei mater alma      
 Iduöz legy Maria tengernek csillaga 177 449 371
 Ave maris fulgens stella     
 Tengernek fenyes csillaghia Iduöz legy Christus szent annja Nyéki Vörös Mátyás. RMKT XVII./2, 65.    485  
 [839: …]     
839Sponsa coelorum Regia