Haláltánc

(Példák könyve, 1510)

Néminemű bölcs, hogy az halált jonkább* eszében tarthatná, ez bölcs szerzé ez verseket, ezenképpen mondván:

Elmegyek meghalni, mert az halál bizony*, de az halálnak órájánál semmi bizonytalanabb, jóllehet bizonytalan legyen, de maga* azért elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni. Mire szeressem én azt, azki keserű végezetöt ígér, kinek szerelme héjában való, mire szeretöm azt? Inkább elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni. Én, ki mastan jelenvaló ember vagyok, az elmúltakhoz hasonlatos leszek; ha el nem mentem, de maga még elmegyek meghalni.

Lássadsza, hova megyen minden jelenvaló élő ember, mert az folyár* énvelem mondatja: elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni, hamuvá lejendő vagyok, miképpen születtem, ezenképpen megvégeztetöm.

Elmegyek meghalni, egyebeket követvén, még énutánam is többen jönnek, mert sem első, sem utolsó én nem vagyok. Azért elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni. Király vagyok, de micsoda az tisztesség, micsoda ez velági dicseködés, mert embernek királyi ura az halál! Azért elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni. Pápa vagyok, de az halál engem nem hagy sokáig pápálkodni, de befogja számat.

Elmegyek meghalni. Pispek vagyok, de az botot, az kófiomot*, az pispeksiveget akár akarjam, akár ne, de elhagynom, és elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni. Semmi viadalomval meg nem győztetöm esetben, vitéz vagyok, de az halált nem tanultam meggyőzni.

Elmegyek meghalni. Bajnak vagyok, küzdést jól tudok, de az halált meg nem győzhetöm, azért elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni. Vén vagyok, és immár az én időmnek vége közel vagyon is, az halálnak kapuja megnyilt, azért elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni. Bölcs beszédű vagyok, egyebeket beszédemmel megrekesztöttem, de az halál megrekeszte engemet, azért elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni. Kazdag vagyok, de az arany avagy az marháknak sokasága nekem semmit nem használ.

Elmegyek meghalni. Szegény vagyok, és semmit velem el nem viszek, ez világot megutálom, mezéjtelen belőle kimegyek, és elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni. Bíró vagyok, ki immár sokakat megfedtem, de az halálnak ítéletit rettegöm, és elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni. Nemes nemből születtem, de az nemzetség az én időmet el nem halasztja, azért elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni. Látásra szép vagyok, de az halál az szépségnek és az nemes termetnek nem tud kedvezni.

Elmegyek meghalni. Bölcs vagyok, de vajon minemű bölcsesség tudja az halálnak okosságát meggyőzni? Oly mint az mondanája, egy sem.

Elmegyek meghalni. Bolond vagyok, de az halál sem az bolondnak, sem az bölcsnek nem nyújtja békességnek frigyét avagy szegődségét, de mind egyetemben elmennek az halálra.

Elmegyek meghalni. Különb-különb jó étkekvel és borokval megteljesültem, élvén ezek felett, mégis mondhatom: elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni. Barát vagyok, ez velágnak szerelmének meghalandójul és jó életet vejendőül, ezenképpen jól megyek meghalni.

Elmegyek meghalni. Urvos vagyok, de az urvosságval meg nem szabadulok, mert akármit míveljenek az urvosok, azért én elmegyek meghalni.

Elmegyek meghalni, aléjtván* hosszú ideig élni és netalántán ez az utolsó nap azért közülük meghalni.

Elmegyek meghalni, örülvén nem örülök sok ideiglen, de ez világnak örömeit elhagyom, és az halálra megyek.

Elmegyek meghalni. Engem nem siratnak, sem énértem nem imádnak, de elfeledtetöm még az enyimtől is, mikoron én meghalok.

Elmegyek meghalni, de nem tudom, hova megyek, sem tudom, mikoron megyek el, de akárhova fordóhham magamat*, ha azért az halálra megyek.

Elmegyek meghalni, látván, hogy az halál mindeneken uralkodik, és igen sűrű és gyakor az ő hálója.

Elmegyek meghalni, azért kérlek téged, kegyelmes Krisztus, hogy irgalmazz énnekem, megbocsátván minden én bűneimet, mert meg kell halnom.

Elmegyek meghalni, kérvén én Uram Krisztust, hogy mindenek esedözzenek énérettem, és bocsánatot nyerjenek énnekem. Ezenképpen jól megyek meghalni.

Elmegyek az első halálra, hogy az én Uram Krisztus az másodhaláltúl megmentsen engemet. Ezenképpen jól megyek meghalni.

Elmegyek meghalni, remélvén az örökké megmaradandó életöt, kiért ez elmúlandó életöt megutálom. Ezenképpen jól megyek meghalni.

Ez verseket szerzette néminemű meghalandó bölcs, mert az halálnak gyakorta való meggondolatja igen megvoszon bűntől*, hogy az setét vermöt, azaz az rettenetes poklot, ő ne lenne látandó.
Hátra Kezdőlap Előre