Kezdetik asszonyunk Szíz Máriának való tizenkét idvezleti
avagy megáldása, ekképpen mondván

(Gömöry-kódex, 1516)

Ó, ez velágnak dicsőséges királyné asszonya, Istennek anyja, Szíz Mária, tégy méltóvá engemet, hogy dícsérhessem, imádhassam és áldhassam az te szentséges tagjaidat, mennyei és isteni édességgel illatozókat. (Szentháromságnak tisztességére három Ave Mariát mondj.)

Imádom és áldom az te boldogságos szent lábaidat, kikkel az agg kégyónak, pokolbeli ördögnek minden kevélységével ő fejét megnyomdád, és az te szűzességednek magas várában minden szízeknek előtte felmenvén mindeneknek viselő urát nehézség nélkül érdemléd viselni. (Két Ave Mariát mondj.)

Imádom és áldom az te tisztességes méhedet, fejér liliomnál megkörnyékezett búzaasztaghoz hasonlottat és Szentlélektűl megterhesültet, kiben mint az igen tiszta házban bizony Istent és bizony embert Atyaistennek szent fiát, minden szeplő nélkül fogadád. (Egy Ave Mariát.)

Imádom és áldom az te nemes szent szívedet, minden mennyei bölcsességgel megékesültet, és isteni szeretetnek buzgóságával meggerjedtet. Kiben az mi váltságunknak szentséges tagjait viselvén, és alkalmas idő reája telvén megjelentendőket nagy szerelmetességgel és hívséggel megtartád. (Egy Ave Mariát mondj.)

Imádom és áldom az te gyümölcsös emlőidet, szép szőlőfejekhez hasonlottakat, mennyei erővel megtelteket, kikkel az hatalmas Atyaistennek szent fiát, miérettönk kisded gyermekké löttét, kitől mindenek éltetnek, emletéd*. (Két Ave Mariát mondj.)

Imádom és áldom az te szent kezeidet, jácintos köveknél megékesülteket, kikkel ez világnak született megváltóját imádván az jászolban lehelyezéd, és az ő szentséges tagjait minden gyermeki szükségükben nagy tisztességgel illetéd. (Két Ave Maria.)

Imádom és áldom az te ékességes szádat és bölcsen szóló nyelvedet, kikkel az követség elhozó angyalnak idvességnek és életnek igéjét feleléd, és nagy édes zengéssel, az tehozzád fogadott ajándokokért hálát adván, az isteni magasztalásnak szentséges igéit, az Magnificatot énekléd*. (Két Ave.)

Imádom és áldom az te mézzel folyó édes ajkaidat, kiket az idvezítő Jézusnak áldott szájához te szeplőtelen anya nagy sokszor apolgatásnak miatta* szerkesztettél. (Két Ave.)

Imádom és áldom az te ékességes orrodat, kivel az isteni méltóságnak jelen voltának édességét és az názáretbeli virágnak, mi Urunk Jézus Krisztusnak csodálatos nemessége illatját érzetted. (Két Ave.)

Imádom és áldom az te engedelmes füleidet, kiket az isteni parancsolatoknak megtartására hajtottál vala, és kikkel az örök bölcsességnek, az te szent fiadnak szájábúl örök életnek édes beszédit fogadtad. (Két Ave Mariát mondj.)

Imádom és áldom az te szépséges szemeidet, kik az te szent fiadat Atyaistennek öléből te szűzi méhedbe aláhozák, kiknek annyi jószági és hatalmassági vannak, hogy az bínesek örök halállal meg nem halhatnak vala, kiket te szent szemeiddel akarsz irgalmason megtekinteni. (Két Ave.)

Imádom és áldom az te tisztelendő szent orcádat, te szent fiadnak halálának idején nagy keserű könyhullatásokkal megöntözötteket, és mostan az mennyei dicsőségben felkelő hajnalnál pirosabbakat, napnál és holdnál az isteni világosságnak miatta fényesebbeket. (Két Ave Mariát.)

Imádom és áldom az te szentséges lelkedet és te tisztaságos szent testedet, kikben Atyaistennek ő szent fiának kellemetes hajlékot és lakodalmat szerzél. És kikben kegyes hit szerént mennyországban az te szent fiad mellett élsz immár, kétszer való öltöztetett azaz lelkedbeli teljes boldogságot némü kiváltképpen való igazsággal mennyországnak boldogságában vöttél. Mely boldogságban minket is, nyavalyás bínes szolgálóleányodat, édes Szíz Mária, szízeknek virága, te szentséges imádságiddal és érdemiddel méltóztassál vinni. Holott teveled és te szent fiaddal, szerelmes Jézussal és mind az sok szentekkel ez hízelkedő világnak keserűségéből kiszabadulván Atyaistennek dicsőségében vigadhassunk örökkül örökké. Amen.
Hátra Kezdőlap Előre