Intés a szerzeteseknek

(Példák könyve, 1510)

Ha te, szerzetös ember, azt kérded, hogy mi legyen a szerzetben jól élni, úgymond Szent Bernát az szerzetösöknek: Te szerzetös, tanóljad meg, és én megtanéhtlak tégedet jól élned. Azaz imádkozzál, adj alamizsnát, ha vagyon áldomásod* fejedelmedtől! Vigyázz, bőhtölj, és ezenképpen mindenkoron jól élsz! Némikoron írj, némikoron vigyázz*, némikoron imádkozzál, némikoron tanólj és némikoron munkálkodjál! Ezenképpen leszen az idő rövid, és az dolog, munka könnyű. Távol legyenek az szerzetes embertől az gyönyörűségek, az rágalmasság, az torkosság, az zúgódás, morgódás. Az étel megvégezvén*, szerzetes, adj hálát Úristennek!

Békesség vagyon az cellában. Az cellának kívüle nincsen egyéb, hanem csak hadakozás. Az cellát kövessed, ha kévánod Jézust meglelned, látnod. Ha te békességet keressz, celládból ritkán jutsz ki. Az cellában imádkozzál, írj, tanólj, aludj, olvass Szentírást, avagy gondolkodjál az Úristenről!

Titkot tarts, keveset szólj, igazmondó légy! Ne légy serény gonoszokra, haragot megenyhéts, adj helyt öregbeknek! Rút dolgot veszteg hallgassad, ne szóljad! Irgalmas légy! Emléközzél meg halálodrúl! Békességet tarts, engedelmes légy! Ezeket tartsad, és idvezülsz. Ezeket Szent Bernát mondja. Mindnyájan féljük az halált, de jaj, mert nem vagyunk készek!

Ezek azok, kik elejtik a szerzeteseket: Előszer: elmúlatni*, semminek aléhtani* az kisded bűneket, fogyatkozásokat penitencia nélkül. Másodszer: szólnia üres, haszontalan beszédöket. Harmadszer: ritkán, ájtatlan gyónnia. Negyedszer: ritkán olvasnia, imádkoznia. Ötödszer: csalárdságban és hidegen mondani az isteni zsolozsmát.

Ezeket kell tartani minden jó szerzetösnek: Előszer: ritka beszédet. Másodszer: vidám orcát. Harmadszer: szemérmes tekintetöt. Negyedszer: megért erkölccsel való járást-lépést. Ötödszer: kész engedelmességet. Hatodszer: mély alázatosságot.
Hátra Kezdőlap Előre