Gyónótükör

(Thewrewk-kódex, 1531)

Az lelkiismerettől való számvételnek formája

Soror Iustnának
  – soror Kata


 Non prius in dulcem declines lumina somnum
 Omnia quam longe reputaueris acta diei.
 azaz:
 Addig az álomnak ne adjad magadat
 Míg meg nem vizsgálod lelkiismereted;
 És hogyha vétkesnek találod magadat,
 Könyörgésed által kérjed meg Uradat.

Rövid tanulság, miképpen kellessék keresztyén embernek lölkiismeretitűl számot venni, midőn este aludni akar menni. Szerezetes emberekhez kiváltképpen igen illendő.

Az lelkiismerettől való számvételnek táblája

A gondolatok körül levő vétkek

Hogy ha* voltanak-é

Hivalkodók, haszontalanok, kevélyek, tisztátalanok, jóra való restségre vivők, haragosok, gyanúsok, vakmerők, csalárdok, nyughatatlanok stb.

Az szólás körül levő vétkek

Hogy ha voltanak-é

Hivalkodók, éretlenek, kevélyek, mordok, szemérmetlenek, szemtelenek, haragosok, rágalmazók, szidalmazók, hazugok, tettetések, hízelkedők, kívánatosak, negédesek, képmutatók, hiábavalók stb.

Az cselekedet körül levő vétkek

Hogy ha voltanak-é

Hiábavalók, úgy mint akik semmi jó végre nem rendeltettenek,

Haszontalanok, gyümölcstelenek, úgy mint ha csak emberi kedveskedésért lettenek,

Rend nélkül valók, úgy mint ha nem illendő, nem az alkalmatos időben lettenek,

Hebehurgyák, úgy mint ha reá figyelmezés nélkül és ájtatos akaratból nem lettenek,

Viszálykodók, úgy mint az Istennek, az anyaszentegyháznak, az elöljáró fejedelemnek ellene valók, avagy hivatalunk, tisztünk és lölkiismeretünk ellen,

Jóra való restségre nézők, úgy mint amelyek csak magunk hasznunk keresésért, gyönyörűség, és az külső érzékenységnek kedvük keresésért lesznek,

Tettetesek, midőn az ember avégre imádkozik, és ájtatoskodik, avagy valami jót esedezik, hogy emberektűl dicséretet vegyen érette,

Vakmerők, melyek az magunk felének agyaskodásából, ítéletibűl, az előttünk járó fejedelmeknek tanácsadása ellen lennének,

Elmulasztott, elhenyélt dolgok, melyek az restség miatt lennének. Tudniaillik: tisztünknek, hivatalunknak, akire kötelesek vagyunk, az tunyaság miatt való elmulasztása, elheverése. Amen.
Hátra Kezdőlap