A magyar időszaki kiadványok repertóriumai

II.

Annotált bibliográfia

BORSOS ATTILA

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
GONDOLAT KIADÓ
BUDAPEST, 2007

 

NEMZETI TÉKA

Sorozatszerkesztő:
Dippold Péter
Kégli Ferenc

 

A kutatást és a könyv megjelentetését a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Szakmai Kollégiuma támogatta

Lektorálta: Lakatos Éva

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás,
illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás
csak a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges

© Országos Széchényi Könyvtár - Gondolat Kiadó, 2008

© Borsos Attila 2008

Felelős kiadó Monok István főigazgató és Bácskai István igazgató

ISBN 978 963 693 113 1

ISSN 1586-1163

 

TARTALOM

Előszó
Használati útmutató
Rövidítések jegyzéke
Bibliográfia
Személynévmutató
Tárgymutató

Előszó

Kertész Gyula 1990-ben megjelent, A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai című annotált bibliográfiájának anyaggyűjtése 1986. december 31-én zárult le. Az ő munkáját folytatja ez a szintén másodfokú bibliográfia, amely az elmúlt 20 év anyagát dolgozza fel. Tartalmazza továbbá a Kertész Gyula által kihagyott közös repertóriumokat is, mivel ezeket is nagy haszonnal tudják forgatni a felhasználók.

A bibliográfia készítése során bepillanthattam a repertóriumok szerkesztőinek alázatos, nagy türelmet és felkészültséget igénylő munkájába. Ők vállalkoztak arra, hogy egyes lapok köteteit számról-számra, oldalról-oldalra átolvassák, és az annotált címleírások végtelen sorát egy adott célszerű rendszerbe foglalják, személy- és testületi név, földrajzi név, tárgyszó stb. mutatókkal ellátva, hogy ne kelljen magukat a lapokat vagy az éves tartalomjegyzékeket végignézni. Egy repertóriummal a kézben az olvasó/használó nemcsak időt nyer, hanem - és ez igen fontos állomány védelmi szempont - megkíméli a könyvtárost az évfolyamok végtelen sorának felesleges megmozgatásától.

A 21. század lehetőségei megszüntették a korábbi időszakok kézműves módszereit, hiszen a számítógép tévedhetetlen logikával, pontossággal, rendszerezve tárja fel az elektronikus folyóiratokban rejlő információkat, mellőzve az eddig nyomtatott formában megjelenő repertóriumok mutatóiban való keresgélést.

A gyűjtés Rohács Iván számítógépes programja alapján került feldolgozásra. Lehetőség lesz arra is, hogy később, a Kertész Gyula bibliográfiájával egyesítve közös CD-n jelenjék meg a magyar időszaki kiadványok repertóriumainak másodfokú bibliográfiája a kezdetektől 2007-ig.

Köszönetet mondok lektoromnak, Lakatos Évának, akinek támogató szeretete és szakértelme nélkül - ahogy mondani szokták - nem jött volna létre ez a könyv, valamint az Országos Széchényi Könyvtár Hírlapcsoportja munkatársainak a gyűjtésben való közreműködésért.

Budapest, 2007. november

 


Használati útmutató

A 490 tételt tartalmazó kötet azon 1986 óta megjelent repertóriumokat regisztrálja, amelyek a következő típusú időszaki kiadványokat tárják fel: napilapok, hetilapok, folyóiratok és nem folyóirat jellegű időszaki kiadványok (évkönyvek, kalendáriumok). Feldolgozásra kerültek a Kertész Gyula gyűjtőkörébe nem tartozó, régebben megjelent, nem egyedi repertóriumok is. A nyomtatásban megjelent munkák digitalizált változatait nem tüntettük fel. A repertóriumok feldolgozása teljes mértékben a Kertész-féle alapelvekre hagyatkozik, azzal a különbséggel, hogy nem minősíti a leírásokat.

Kötetünk alapvető rendezőelve az időszaki kiadvány címének a betűrendje. Egy-egy tétel tartalmazza a címet, a megjelenési helyet, az indulás évét, megszűnteknél a befejezés évét, a repertórium címleírását, elérhetőségét. Ahol több repertórium is feltár egy kiadványt, ott csak egyszer szerepel az időszaki kiadvány címe.

A bibliográfia tételei autopszia alapján készültek, ahol erre nem volt lehetőség az jeleztük.

Az annotáció az alábbiakat tartalmazza:

T: tartalom, tárgyszó, terjedelem, tételszámozás

C: címleírás részletessége, milyen adatok, milyen sorrendben

A: annotációk jelölése

SZ: szerkezeti típusok, fő rendezési elvek: szerző, tartalom, időrend. (Arab számokkal jelöljük a fő szerkezeti egységeket, és új bekezdésben a másodlagos rendezési elvet pl.: idő.)

M: mutatók jelölése (Arab számokkal jelöljük a fő szerkezeti egységeket: név, cím, tárgy)

Az anyaggyűjtés lezárva: 2007. november.

 


Rövidítések jegyzéke

A:

annotáció

c.

című, címen

C:

címleírás

ELTE

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

ELTE BTK

ELTE Bölcsészettudományi Kar

et al.

és mások (háromnál több szerző esetén)

ETO

Egyetemes Tízes Osztályozás

évf.

évfolyam

fasc.

fasciculus

FSZEK

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

ill.

illusztráció

KLTE

Kossuth Lajos Tudományegyetem

KMK

Könyvtártudományi és Módszertani Központ

KSZK

Könyvtártudományi Szakkönyvtár

köt.

kötet

ld.

lásd

M:

Mutató

mell.

melléklet

MKKE

Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése

MSZMP

Magyar Szocialista Munkáspárt

MSZMP KB

MSZMP Központi Bizottság

MTESZ

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

no.

numerus, nomer, numera

OSZK

Országos Széchényi Könyvtár

p.

pagina

suppl.

supplement

sz.

szám

SZ:

Szerkezet

SZTE

Szegedi Tudományegyetem

T:

tartalom, repertórium tételszáma

TIT

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

tom.

tome, tomo, tomus

vol.

volume, volumen

 


Bibliográfia

2x2 (Bécs-Wien 1922.)

1.    A bécsi magyar emigráció újságai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1922.
T: teljes, irodalom, művészet, hungarika
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Acta Ethnographica Hungarica (Budapest 1950-)

2.    Acta Ethnographica Hungarica : repertory of Volumes 1-50 / Labancz Edit = Acta Ethnographica Hungarica, vol. 50. no. 4. (2005)

Önálló
Tárgyév: 1950-2005.
T: teljes, néprajz, népművészet, történelem
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató
M: 3. Földrajzi mutató
M: 4. Cikkmutató

Acta Historiae Artium (Budapest 1953-)

3.    Acta Historiae Artium (1953-1988) / Andorka Júlia = Acta Historiae Artium, 40. évf. 3/4. sz. (1998) 197-255. p.

Rejtett
Tárgyév: 1953-1988.
T: teljes: 673 tétel, művészettörténet
C: részletes
SZ: 1. Betűrend
M: 1. Szerzői mutató
M: 2. Művészek mutatója
M: 3. Földrajzi mutató

Acta Humana (Budapest 1990-)

4.    Emberi jogi kiadványok bibliográfiája : Acta Humana / Demeter Réka. - Budapest : INDOK, 2001. - 64 p.

Önálló
Tárgyév: 1990-2000.
T: teljes, emberi jogok
C: részletes: cím, szerző, évszám, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Betűrend

Acta Juridica et Politica (Szeged 1922-1950., 1955-)

5.    Acta Juridica et Politica, Szeged : repertórium 1922-1950, 1955-1996 / Forrásné Török Katalin. - Szeged : József Attila Tudományegyetem, 1997. - 191 p.

Önálló
Tárgyév: 1922-1950., 1955-1996.
T: teljes: 753 tétel, politika, jogtudomány
C: részletes: szerző, cím, lapszám, évszám, oldalszám
A: francia, angol, német vagy orosz nyelvű annotáció
SZ: 1. Időrend
M: 1. Emlékkönyvek
M: 2. Névmutató
M: 3. Tárgymutató

Acta Orientalia (Budapest 1950-)

6.    Acta Orientalia repertóriuma / Róna-Tas András = Acta Orientalia, vol. 51. No. 4. (1998) 1-70. p.

Önálló
Tárgyév: 1950-1997.
T: teljes, orientalisztika, keletkutatás, történelem
C: részletes:
szerző, cím, évszám, lapszám
SZ: 1. Betűrend
a./ szerzői

Adalékok Zemplén-vármegye történetéhez (Sátoraljaújhely 1895-1928.)

7.    Adalékok Zemplén-vármegye történetéhez / Hőgye István, Csorba Csaba, B. Balsai Jolán. - Miskolc : 1989. - 205 p. - (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltári füzetek 25.)

Önálló
Tárgyév: 1895-1928.
T: teljes: 1.853 tétel, helytörténet, Zemplén vármegye
C: részletes: szerző, cím, évszám, oldalszám
A: egy mondatban közli a cikkek tartalmát
SZ: 1. Kiadói, szerkesztői ügyek
SZ: 2. Vármegyei levéltár
SZ: 3. Régészet
SZ: 4. Természeti földrajz
SZ: 5. Vármegye történet
M: 1. Képek jegyzéke

Ádám és Éva (Bécs-Wien 1924.)

8.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1924.
T: teljes, irodalom, erotika, hungarika
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Aetas (Szeged 1973-1975., 1985-)

9.    Aetas repertóriuma / Kovács Katalin = Aetas, 1997. 4. sz. 99-185. p.

Rejtett
Tárgyév: 1985-1995.
T: teljes: 420 tétel, történettudomány
C: részletes
A: utal a jegyzetekre
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Földrajzi mutató
M: 3. Névmutató

Agria (Eger 1963-)

10.    Agria (1982-1994) : az egri múzeum évkönyveinek cikkbibliográfiája / S. Fekete Ágoston = Agria, 31-32. évf. (1995-96) 389-420. p.

Rejtett
Tárgyév: 1982-1994.
T: teljes: 169 tétel, történelem, régészet, néprajz
C: részletes
SZ: 1. Szerzői
SZ: 2. Szakrendi, ezen belül szerzői betürend
M: 1. Földrajzi mutató
M: 2. Névmutató

Akasztott Ember (Bécs-Wien 1922-1923.)

11.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK.

Önálló
Tárgyév: 1922-1923.
T: teljes, irodalom, hungarika
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ:.2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

AL/Artpool Letter - Aktuális Levél (Budapest 1983-1985.)

12.    AL/Artpool Letter - Aktuális Levél, 1983-1985 / Bényi Csilla = Ars Hungarica, 32. évf. 2. sz. (2004) 405-433. p.

Rejtett/szamizdat
Tárgyév: 1983-1985.
T: teljes: 368 tétel, művészet, művészettörténet
C: részletes: év, szám, szerző, cím, oldalszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Alföld (Debrecen 1954-)

13.    Alföld repertórium (1990-1999) / Sebők Vilma. - Debrecen : Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, 2000. - 297 p.

Önálló
Tárgyév: 1990-1999.
T: teljes: 1.034 tétel, szépirodalom, irodalomtörténet
C: részletes
SZ: 1. Szerzői betűrend

Alföldi Hétfő (Hódmezővásárhely 1947. ápr. 8-28.)

14.    A koalíciós idők : Hódmezővásárhelyi újságok repertóriuma, 1945. ápr. 18-1949. okt. 29. / Kárász József. 1-5. köt. - Hódmezővásárhely : Kárász József, 1985. - 198, 200, 203, 220, 145 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1947. ápr. 8-28.
T: teljes: 1. köt.: 2.998 tétel; 2. köt.: 2.990 tétel; 3. köt.: 2.843 tétel; 4. köt.: 2.868 tétel; 5. köt.: 1.934 tétel, napi hírek, politika
C: részletes: álnév- és névjel feloldással, rovat- és műfajjelöléssel
A: a címleírást követő - jel után, rövid, címkiegészítő annotáció
SZ: 1. Időrend
M: 1. Egyesített név és tárgymutató

Alföldi Újság (Hódmezővásárhely 1945. júl. 3-1948. ápr. 30.)

15.    A koalíciós idők : hódmezővásárhelyi újságok repertóriuma, 1945. ápr. 18-1949. okt. 29. / Kárász József. 1-5. köt. - Hódmezővásárhely : Kárász József, 1985. - 198, 200, 203, 220, 145 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1945. júl. 3-1948. ápr. 30
T: teljes: 1. köt.: 2.998 tétel; 2. köt.: 2.990 tétel; 3. köt.: 2.843 tétel; 4. köt.: 2.868 tétel; 5. köt.: 1.934 tétel., napi hírek, politika
C: részletes: álnév- és névjel feloldással, rovat és műfajjelöléssel
A: a címleírást követő - jel után, rövid, címkiegészítő annotáció
SZ: 1. Időrend
M: 1. Egyesített név és tárgymutató

Általános Földtani Szemle (Budapest 1971-)

16.    Általános Földtani Szemle 1-25. (1971-1990.) számainak tartalomjegyzéke = Általános Földtani Szemle, 25. füz. 1990. 3-6. p.

Rejtett
Tárgyév: 1971-1990.
T: teljes, földtan, geológia
C: rövidített: szerző cím, évszám, köt., oldal
SZ: 1. Szerzői betűrend

ALUTERV-Híradó (Budapest 1964-1965.)

17.    Kisebb lapok tartalomjegyzéke / Radnai József. - Székesfehérvár : Magyar Alumíniumipari Múzeum, 2000. - 23-25. p. - (Ipartörténeti források)

Önálló
Tárgyév: 1964-1965.
T: teljes, számonként újrainduló tételszámozás, ipartörténet
C: rövidített: év, évszám, szerző, cím
SZ: 1. Időrend

Analysis Mathematica (Budapest 1985-)

18.    Analysis Mathematica 1985-1994 : Index 11-20 / = Analysis Mathematica, tom. 20. no. 4. (1994) 309-319. p.

Rejtett
Tárgyév: 1985-1994.
T: teljes, matematika
C: részletes: szerző, cím, évszám, évfolyamszám, lapszám
SZ: 1. Betűrend

Antik Tanulmányok (Budapest 1954-)

19.    Antik Tanulmányok : repertórium, 1979-1988 / Saliga Lászlóné. - Szeged : József Attila Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1991. - 110 p.

Önálló
Tárgyév: 1979-1988.
T: teljes: 349 tétel, klasszika filológia
C: részletes
SZ: 1. Tematikus
a./ betűrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Archívum (Eger 1973-)

20.    Archívum : a Heves Megyei Levéltár Közleményei repertóriuma, 1973-1990 / Bozsik Zoltán, Czipó Ernőné = Archívum, 1993. suppl. 299-309. p.

Rejtett
Tárgyév: 1973-1990.
T: teljes: 103 tétel, helytörténet, Heves megye
C: részletes, külön jelzi a könyvismertetéseket
SZ: 1. Szerzői betürend
M: 1. Egyesített név- és tárgymutató

Árnyékötők (Budapest 1990-)

21.    Árnyékkötők co-media repertórium, no. 23. 1990-1998. (no. 1-22.) / Zsubori Eszter = Árnyékkötők, Különszám 44 p.

Önálló
Tárgyév: 1990-1998.
T: teljes, részben kéthasábos, képzőművészet
C: rövidített
SZ: 1. Képek
SZ: 2. Írások
SZ: 3. Információs anyagok, dokumentációk.
M: 1. Szerkesztők mutatója
M: 2. Támogatók mutatója

Arrabona (Győr 1959-)

22.    Repertórium az Arrabona 16-21. sz. (1974-1979.) köteteihez / Dominkovits Péter = Arrabona, 22-23. köt. (1986) 185-202. p.

Rejtett
Tárgyév: 1974-1979.
T: teljes: 64 tétel, helytörténet, muzeológia, Győr-Sopron megye
C: részletes: szerző, cím, évfolyam, évszám, oldalszám
A: annotált, német nyelvű rezümék, rövid címkiegészítés
SZ: 1. Szerzői betűrend
a./ időrend
M: 1. Név- és helynévmutató
M: 2. Tárgymutató

23.    Repertórium az Arrabona 22-34. és 35/1-2. (1986-1996.) köteteihez / Csécs Teréz = Arrabona, 35. köt. 1-2. sz. (1996) 375-401. p.

Rejtett
Tárgyév: 1986-1996.
T: teljes: 100 tétel, helytörténet, muzeológia, Győr-Sopron megye
C: részletes: szerző, cím, évfolyam, évszám, oldalszám
A: annotált, német nyelvű rezümék, rövid címkiegészítés
SZ: 1. Szerzői betűrend
a./ időrend
M: 1. Név- és helynévmutató
M: 2. Tárgymutató

Ars Hungarica (Budapest 1973-)

24.    Az Ars Hungarica összesített mutatója, 1985-1990 / Bardoly István = Ars Hungarica, 20. évf. 1. sz. (1992) 139-148. p.

Rejtett
Tárgyév: 1985-1990.
T: teljes: 92 + 46 tétel, művészettörténet
C: rövidített
SZ: 1. Tanulmányok
a./ szerzői betűrend
SZ: 2. Recenziók
a./ szerzői betűrend

Ars Una (Budapest 1923-1924.)

25.    Ars Una (Művészeti Szemle) 1923-1924. repertóriuma / Bardoly István = Ars Hungarica, 26. évf. 1. sz. (1998) 143-152. p.

Rejtett
Tárgyév: 1923-1924.
T: teljes: 115 tétel, képzőművészet
C: rövidített
SZ: 1. Időrend, számok megjelenésének rendjében
M: 1. Névmutató
M: 2. Gyűjtők, magángyűjtemények mutatója
M: 3. Múzeumok, kiállítóhelyek mutatója

Ártér (Baja 1990-)

26.    Ártér 1-8. évfolyamának (1990-1997/I.) összesített mutatója / Pajor Enikő = Ártér, 8. évf. 1. sz. (1997) 65-95. p.

Rejtett
Tárgyév: 1990-1997.
T: teljes, kultúra, irodalom
C: részletes
SZ: 1. Tartalomjegyzék számonként, folyamatos tételszámozással
SZ: 2. Fotók, képek, grafikák, metszetek és egyéb illusztrációk
a./ tárgy- és szerzői betűrend
SZ: 3. Versek
a./ szerzői betűrend
M: 1. Név-, helynév- és tárgymutató
M: 2. Fotó, grafikák mutatója

ASZGY-Híradó (Alumíniumszerkezetek Gyára) (Hódmezővásárhely 1984-1989.)

27.    Kisebb lapok tartalomjegyzéke / Radnai József. - Székesfehérvár : Magyar Alumíniumipari Múzeum, 2000. - 29-37. p. - (Ipartörténeti források)

Önálló
Tárgyév: 1984-1989.
T: teljes: számonként újrainduló tételszámozás, ipartörténet
C: rövidített: év, évszám, szerző, cím
SZ: 1. Általános vállalati cikkek
SZ: 2. Termelés, kereskedelem
SZ: 3. Műszaki fejlesztés, szervezés
SZ: 4. Párt, KISZ, szakszervezet, munkaverseny
SZ: 5. Állami és vállalati ünnepek, kitüntetések

Athanasiana (Nyíregyháza 1995-)

28.    Athanasiana repertóriuma, 1-10 / Ivancsó István = Athanasia, 2000. Különszám, 46 p.

Önálló
Tárgyév: 1995-1999.
T: teljes, hittudomány, görög katolikus.
C: részletes: szerző, cím, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Időrend
könyvismertetések
a./ recensiones
SZ: 2. Tematikus tartalom
a./ tanulmányok
b./ summaria
c./ ismertetett könyvek
d./ libri recensati
M: 1. Névmutató
M: 2. Fordítók mutatója

29.    Athanasiana repertórium, 11-20 / Ivancsó István = Athanasiana, 2005. Különszám, 68 p.

Önálló
Tárgyév: 2000-2004.
T: teljes, hittudomány, görög katolikus.
C: részletes: szerző, cím, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Időrend
könyvismertetések
a./ recensiones
SZ: 2. Tematikus tartalom
a./ tanulmányok
b./ summaria
c./ ismertetett könyvek
d./ libri recensati
M: 1. Névmutató
M: 2. Fordítók mutatója

Athenaeum (Budapest 1892-1947.)

30.    Athenaeum repertórium (1892-1915.) / Gulkai Márta = Athenaeum-tár. - Veszprém : Comitatus, 1998. - 705-726. p. - (Pannon panteon)

Önálló
Tárgyév: 1892-1915.
T: teljes, kéthasábos: 958 tétel, filozófia, erkölcs, köz- és alkotmányjog, művészet
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Ismertetett folyóiratok mutatója

31.    Athenaeum repertórium (1915-1947.) / Gulkai Márta = Athenaeum-tár. - Veszprém : Comitatus, 1998. - 727-770. p. - (Pannon panteon)

Önálló
Tárgyév: 1915-1947.
T: teljes, kéthasábos: 959-2.488 tétel, erkölcs, köz- és alkotmányjog, művészet, esztétika
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Auróra (Budapest 1919-1923.)

32.    A húszas évek elejének két kisebb folyóirata, Auróra, Magyar Múzsa / Galambos Ferenc. - Budapest : Galambos Ferenc, 1974. - 60 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1919-1923.
T: teljes, kultúra, művészet, irodalom, társadalom
C: részletes: szerző, cím, újságcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szerzői betűrend
SZ: 2. ETO szakrend
a./ betűrend

Az Est (Budapest 1910-1939.)

33.    Az Est-lapok, 1920-1939 : repertórium / Pesti Ernő. - Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, 1982-1988. - 6 db., 310, 406, 476, 385, 538, 427 p.

Önálló
Tárgyév: 1920-1939.
T: teljes: 6.715, 8.324, 9.388, 7.784, 9.338, 7.338 tétel, napi hírek
C: részletes, jelzi a műfajt
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Az Irodalom (Budapest 1910-1911.)

34.    Kisebb könyvészeti folyóirataink írói és írásai (Irodalmi Értesítő, Magyar Könyvészet, Az Irodalom, Múzeumi és Könyvtári Értesítő, Könyvtári Szemle, Magyar Bibliofil Szemle, Könyvbarátok Lapja) / Galambos Ferenc. - Budapest : Galambos Ferenc, 1955. - 204 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1910-1911.
T: teljes, bibliográfia, irodalom
C: részletes
SZ: 1. Szerzői betűrend
SZ: 2. Irások
a./ szakrend

Az Út (Pozsony-Bratislava 1931-1936.)

35.    Kisebb felvidéki folyóiratok, 1919-1938 / Galambos Ferenc. 2. - Budapest : Galambos Ferenc, 1957. - 103 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1931-1936.
T: teljes, kultúrpolitikai szemle
C: részletes
SZ: 1. Szerzői
a./ betűrend
SZ: 2. Tartalom szerint
11 csoport

Bácsország (Szabadka-Subotica 1995-)

36.    Repertórium / Szabó József = Bácsország, 6. évf. 1-2. sz. mell. 8 p.

Rejtett
Tárgyév: 1998-1999.
T: teljes, honismereti szemle, Vajdaság
C: rövidített
SZ: 1. Időrend
SZ: 2. Cím szerinti betűrend
M: 1. Névmutató

Badacsony (Badacsonytomaj 1991-)

37.    Badacsony, 1991-2000 . a Badacsony újság repertóriuma / Kalmár László. - Badacsonytomaj : Badacsonytomaj Önkormányzat, 2001. - 201 p.

Önálló
Tárgyév: 1991-2000.
T: teljes: [ 2.500 tétel], helytörténet, közélet
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató

Balatoni Szemle (Budapest 1942-1944.)

38.    A Balatoni Szemle annotált bibliográfiája az 1942-1944. évekből / Szabó Sándor. - Keszthely, Castellum Kiadó, 1990. - 40 p.

Önálló
Tárgyév: 1942-1944.
T: teljes: 170 tétel, helytörténet, néprajz, Balaton
C: részletes
A: több mondatos, jelöli a képeket, illusztrációkat
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Helységnév mutató
M: 3. Tárgymutató

Balkon (Budapest 1993-)

39.    Balkon : Kortárs művészeti folyóirat repertóriuma (1993-1998) / Simon Zsuzsa. - Budapest Orpheusz Kiadó, 1999. - 79 p.

Önálló
Tárgyév: 1993-1998.
T: teljes, háromhasábos: 4.795 tétel, művészet, építészet, zene, tánc
C: részletes
SZ: 1. Tematikus rend
a./ időrend
M: 1. Névmutató

Baranyai Helytörténetírás (Pécs 1968-)

40.    A Barnyai Helytörténetírás repertóriuma, 1968-1984 / Tóth Róbert. - Budapest : Tóth Róbert, 1985. - 47 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1968-1984.
T: teljes: 243 tétel, helytörténet, régészet, Baranya megye
C: részletes: szerző, cím, év, oldalszám
A: annotált
SZ: 1. Tanulmányok
SZ: 2. Helytörténetirás
SZ: 3. Olvasókönyv
SZ: 4. Dokumentumok
SZ: 5. Községtörténet
a./ időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

41.    Baranyai Helytörténetírás repertóriuma, 1968-1989 / Hernádi László Mihály. - Pécs : Baranya Megyei Levéltár, 1995. - 110 p.

Önálló
Tárgyév: 1968-1989.
T: teljes, helytörténet, régészet, Baranya megye
C: részletes: szerző, cím, köt., év, lapszám, oldalszám, jelzi a mellékleteket
SZ: 1. Szerzői
a./ betűrend
M: 1. Tárgyszómutató

Baranyai Történetírás (Pécs 1990-)

42.    Baranyai Történetírás repertóriuma / Hernádi László Mihály. - Pécs : Baranya Megyei Levéltár, 1995. - 110 p.

Önálló
Tárgyév: 1990-1993.
T: teljes, helytörténet, régészet, Baranya megye
C: részletes: szerző, cím, évszám, oldalszám, illusztráció
SZ: 1. Szerzői
a./ betűrend
M: 1. Tárgyszómutató

Bárka (Békéscsaba 1993-)

43.    Bárka repertóriuma, 1993-2003 / Nagyné Varga Éva = Bárka, 11. évf. 6. sz. (2003) mell. 36 p.

Önálló
Tárgyév: 1993-2003.
T: teljes, irodalom, színház
C: rövidített
SZ: 1. Versek
SZ: 2. Széppróza
SZ: 3. Tanulmány, esszé
SZ: 4. Szemle
a./ szerzői betűrend

44.    A Bárka című folyóirat repertóriuma, 2004-2005 : szakdolgozat / Fazakas Edina. - Szeged : SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2006. - 117 p. - KSZK jelzete: D 7.648

Önálló
Tárgyév: 2004-2005.
T: teljes: 529 tétel, irodalom, művészet, társadalomtudomány
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Címmutató
M: 2. Névmutató

Battonyai Újság (Battonya 1998-)

45.    Battonyai Újság, 2000-2001 : repertórium : szakdolgozat / Csathó Éva Annamária. - Szeged : SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2005. - 81 p. - KSZK jelzete: D 7.719

Önálló
Tárgyév: 2000-2001.
T: teljes: 286 tétel, helyi hírek, Battonya
C: részletes
A: apró betűs, egy mondatos annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi név- és tárgymutató

Bécsi Kurír (Bécs-Wien 1924.)

46.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1924.
T: teljes, politika, irodalom, hungarika
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve (Budapest-Bécs-Wien 1931-1940.)

47.    A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve /1933-tól a Gróf Kleisberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet Évkönyve/, 1931-1940 : repertórium / Tóth Róbert. - Budapest Tóth Róbert, 1990. - 30 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1931-1940.
T: teljes: 124 tétel, történelem
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

Bécsi Magyar Újság (Bécs-Wien 1919-1923.)

48.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1919-1923.
T: teljes, politika, gazdasági élet, irodalom, hungarika
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Beiträge zur Volkskonde der Ungarndeutschen (Budapest 1975-1998., 2000-)

49.    Beiträge zur Volkskonde der Ungarndeutschen = Beiträge zur Volkskonde der Ungarndeutschen, Jg. 10. (1993) 7-17. p.

Rejtett
Tárgyév: 1975-1991.
T: teljes, néprajz (magyarországi német), történelem
C: rövidített
SZ: 1. Időrend

Békési Élet (Békéscsaba 1966-)

50.    Békési Élet repertóriuma, 1989-1990 : szakdolgozat / Brezovszky Anikó.- Nyíregyháza : Besenyei György Tanárképző Főiskola, 1991. - 125 p. - KSZK jelzete: D 4.783

Önálló
Tárgyév: 1989-1990.
T: teljes: 269 tétel, művészet, művelődés, helytörténet
C: részletes
A: annotált, jelzi a bibliográfiákat
SZ: 1. Időrend
M: 1. Eseménytár
M: 2. Személyek születési és halálozási mutatója

Belvedere Kiskönyvtár (Szeged 1989-)

51.    A Belvedere Kiskönyvtár repertóriuma 1989-1996 : szakdolgozat / Balog Éva.- Szeged : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1996. - 54 p. - KSZK jelzete: D 5.794

Önálló
Tárgyév: 1989-1996.
T: teljes: 307-403 tétel, diák lap
C: részletes: cím, szerző, oldalszám
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Belvedere Meridionale (Szeged 1989-)

52.    A Belvedere Meridionale repertóriuma 1989-1996 : szakdolgozat / Balog Éva.- Szeged : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1996. - 54 p. - KSZK jelzete: D 5.794

Önálló
Tárgyév: 1989-1996.
T: teljes: 1-306 tétel., diák lap
C: részletes: cím, szerző, oldalszám
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Bélyegvilág (Budapest 1993-)

53.    Folyóiratszemle, A Munkás Bélyeggyűjtő, a Filatéliai Szemle, a Bélyegvilág és a Philatelica repertóriuma / Gulyás László. - Budapest : Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, 1997. - 74 p.

Önálló
Tárgyév: 1993-1996.
T: teljes, bélyeggyűjtés
C: részletes: szerző, cím, lap, évfolyam, évszám, oldalszám
SZ: 1. Szerzői betűrend

Bercsényi 28-30 (Budapest 1963-1988.)

54.    Bercsényi 28-30 / Bényi Csilla = Ars Hungarica, 30. évf. 2. sz. (2002) 387-410. p.

Rejtett
Tárgyév: 1963-1988.
T: teljes: 429 tétel + mellékletek, diák lap
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve (Szekszárd 1970-)

55.    A szekszárdi Wosinszky Mór (Béri Balogh Ádám) Múzeum évkönyvének repertóriuma, 1-20. köt. / Kőhegyi Mihály, Pajor Enikő = A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve, 20. köt. (1998) 369-436. p.

Rejtett
Tárgyév: 1970-1998.
T: teljes: 185 tétel, történelem, régészet
C: részletes
SZ: 1. Időrendi
a./ szerzői betűrend
SZ: 2. Könyvészeti adatok
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi név- és tárgymutató

Beszélő (Budapest 1981-)

56.    Beszélő repertóriuma, 1990-1991 / Tokaji Nagy Erzsébet, Busa János = Beszélő, 3. évf. 28. sz. (1992) mell. 36 p.

Rejtett
Tárgyév: 1990-1993.
T: részleges, kéthasábos: hiányzik a Hét üzenetei, a Visszabeszélő és a Rábeszélő rovatok, politika, közélet
C: részletes
SZ: 1. Rovat beosztás
a./ betűrend

57.    Beszélő repertórium, 1992 / Tokaji Nagy Erzsébet, Busa János = Beszélő, 4. évf. 1. sz. (1993) mell. 16 p.

Önálló
Tárgyév: 1992.
T: részleges, kéthasábos: hiányzik a Hét üzenetei, a Visszabeszélő és a Rábeszélő rovatok, politika, közélet
C: részletes
SZ: 1. Rovat beosztás
a./ betűrend

58.    Beszélő repertórium, 1993 / Szendrői Árpád = Beszélő, 5. évf. 28. sz. (1994) mell. 16 p.

Önálló
Tárgyév: 1993.
T: teljes, kéthasábos, politika, közélet
C: részletes
A: [ ] -ben
SZ: 1. Rovat beosztás
a./ betűrend

Bibliographia Internationalis Spiritualitatis (Róma 1966-)

59.    Bibliographia Internationalis Spiritualitatis repertóriuma, 1966-1991 / Somorjai Ádám. - Budapest : Márton Áron Kiadó, 1998. - 217 p.

Önálló
Tárgyév: 1966-1991.
T: teljes: 2.583 tétel, erkölcstan, etológia, vallás
C: részletes: szerző, cím, évszám, oldalszám
A: annotált
SZ: 1. Betűrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató
M: 3. Periodikum mutató

Bolyai Hírek (Budapest 1992-1995.)

60.    Bolyai Szemle, 1992-1998 : repertórium / Berek Tünde. - Budapest : Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, 1999. - 52 p.

Önálló
Tárgyév: 1992-1995.
T: teljes: 462 tétel, hadtudomány, hadtörténet
C: részletes: szerző, cím, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Bolyai Szemle (Budapest 1992-)

61.    Bolyai Szemle, 1992-1998 : repertórium / Berek Tünde. - Budapest : Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, 1999. - 52 p.

Önálló
Tárgyév: 1996-1998.
T: teljes: 462 tétel, hadtudomány, hadtörténet
C: részletes: szerző, cím, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Borbásia (Budapest 1938-1942., 1944-1949.)

62.    A Borbásia című folyóirat bibliográfiája (1938-1949) / Vidéki Róbert = Kitaibelia, 3. évf. 1. sz. (1998) 155-161. p.

Rejtett
Tárgyév: 1938-1949.
T: teljes: 174 tétel, növénytan
C: rövidített
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Borsodi Földrajzi Évkönyv (Miskolc 1958-1992.)

63.    Borsodi Földrajzi Évkönyv repertórium / Hideg Ágnes. - Miskolc : Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 2001. - 127 p.

Önálló
Tárgyév: 1958-1992.
T: teljes: 103 tétel, földrajz, helytörténet
C: részletes, jelöli az illusztrációt is
A: több mondatos annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Helynév- és tárgymutató
M: 3. Személynév index
M: 4. Földrajzi név index

Borsodi Művelődés (Miskolc 1965-1968., 1976-1990.)

64.    Borsodi Művelődés repertóriuma : szakdolgozat / Vinnai Gabriella.- Szombathely : Berzsenyi Dániel Tanítóképző Főiskola, 1998. - 92 p. - KSZK jelzete: D 5.854

Önálló
Tárgyév: 1965-1968., 1976-1981.
T: teljes, kéthasábos: 586 tétel, pedagógia, közművelődés
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató
M: 3. Földrajzi mutató
M: 4. Intézményi mutató

Borsodi Történelmi Évkönyv (Miskolc 1965-1979.)

65.    Borsodi Történelmi Évkönyv / Tóvári Judit = Borsod-Abaúj-Zempléni Történelmi Évkönyv, 7. évf. 2. sz. (1991) 227-245. p.

Rejtett
Tárgyév: 1965-1979.
T: teljes, történelem, helytörténet, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
C: részletes: lapszámra hivatkozó, külön kiemeli a bibliográfiai adatokat
A: rövid tartalmi kivonat
SZ: 1. Könyvészeti adatok, kötetenként
SZ: 2. Szerzői adatok, kötetenként, közlés sorrendjében
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató
M: 3. Helynévmutató

Borsodi Vegyi Kombinát évkönyve (Miskolc 1965-)

66.    A Borsodi Vegyi Kombinát évkönyvei 1965-1969 : szakdolgozat / Simon Lajosné.- Debrecen : Debreceni Tanítóképző Főiskola, 1997. - 42 p. - KSZK jelzete: D 1.679.

Önálló
Tárgyév: 1965-1969.
T: teljes: 90 tétel, ipartörténet
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Címmutató
M: 2. Névmutató
M: 3. Tárgymutató

Börtön Újság (Szeged 1992-)

67.    A Börtön Újság című bűnmegelőzési hetilap repertóriuma, 1993 : szakdolgozat / Sipos József.- Szeged : SZTE, Szegedi Fegyház és Börtön Könyvtára, 2000. - 122 p. - KSZK jelzete: D 6. 814.

Önálló
Tárgyév: 1993.
T: teljes, kéthasábos: 1.476 tétel, börtönélet, szociológia
C: röviditett: cím, szerző, oldalszám
A: rövid annotációk, jelzi a rovatot (lapzárka)
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

68.    A Börtön Újság című bűnmegelőzési hetilap repertóriuma, 1995 : szakdolgozat / Kaszás István.- Szeged : SZTE, 1995. - 178 p. - KSZK jelzete: D 6. 803.

Önálló
Tárgyév: 1995.
T: teljes: 1.475 tétel, börtönélet, szociológia
C: röviditett: cím, szerző, oldalszám, jelzi a rovat címét (lapzárka), illusztrációt
A: rövid annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Budapesti Nevelő (Budapest 1954-1955., 1965-1996.)

69.    A Budapesti Nevelő, 21-27. évf. repertóriuma / Tari István = Budapesti Nevelő, 28. évf. 3. sz. (1992) 76-88. p.

Rejtett
Tárgyév: 1985-1991.
T: teljes: 253 tétel, pedagógia, neveléstörténet
C: részletes: évfolyam, szám, lapszám, oldal
SZ: 1. Szerzői betűrend
a./ időrend
SZ: 2. Képek jegyzéke
a./ alkotók
b./ művek
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Bunkó (Bécs-Wien 1921.)

70.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1921.
T: teljes, élclap, szatírák, karcolatok
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Computerworld (Budapest 1986-)

71.    Repertórium a Computerworld/Számítástechnika című folyóirathoz (1987-91) : szakdolgozat / Markó Balázs. - Kaposvár, Kaposvári Egyetem, Pedagógia Főiskolai Kar, 2000. - 225 p. - KSZK jelzete: D 6.262

Önálló
Tárgyév: 1987-1991.
T: teljes: 3.615 tétel, számítástechnika, informatika
C: rövidített: tételszám, szerző, cím, szám, oldalszám
SZ: 1. Időrend

Confessio (Budapest 1977-)

72.    A Confessio repertóriuma / L. Kozma Borbála. - Budapest : Magyarországi Református Egyház, 1997. - 303 p.

Önálló
Tárgyév: 1977-1996.
T: teljes: 5.483 tétel, református vallás, irodalom, történelem
C: részletes, utal a témára
A: ( ) zárójelben néhány szavas
SZ: 1. Szerzői betűrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Családi Ház (Budapest 1989-)

73.    A Családi Ház repertóriuma : szakdolgozat / Sziki Csabáné.- Szombathely : Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 1997. - 112 p. - KSZK jelzete: D 5.844

Önálló
Tárgyév: 1989-1996.
T: teljes, kéthasábos: 1.167 tétel, építészet, lakástervezés
C: részletes, tárgyszavazott, utalásokkal
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Csongrád (Csongrád 1890.)

74.    A Csongrád és a Tiszavidék c. újságok 1890-ben megjelent számainak repertóriuma / Dudás Lajos = Mozaikok Csongrád város történetéből, 1983. 121-168 p.

Rejtett
Tárgyév: 1890.
T: nem teljes: 2-39 számig, 751 tétel, társadalomtudomány, közművelődés
C: részletes: évfolyam, szám, évszám, dátum, cím
A: rövid, tömör tartalomismertetések
SZ: 1. Időrend

Csongrád (Csongrád 1988-1999.)

75.    A Csongrád című újság első évfolyamának cikkei / Pözsér Ferenc = Mozaikok Csongrád város történetéből, 1989. 245-249. p.

Rejtett
Tárgyév: 1988.
T: teljes, helytörténet, Csongrád megye
C: részletes
SZ: 1. Időrend

76.    A Csongrád hetilap repertóriuma (1988-1991) : szakdolgozat / Sallainé Gresó Klára.- Szeged : SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2002. - 149 p. - KSZK jelzete: D 6.849

Önálló
Tárgyév: 1988-1991.
T: teljes: 1.609 tétel, várospolitika, helytörténet, Csongrád.
C: részletes: évfolyam, szám, év, hónap, nap, szerző, cím, oldalszám, illusztráció (fotó)
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Csongrád Megyei Hírlap (Hódmezővásárhely 1956-1970.)

77.    A Csongrád Megyei Hírlap repertóriuma, 1956-1957 / Borus Gábor. - Hódmezővásárhely : Németh László Városi Könyvtár, 1996. - 109 p.

Önálló
Tárgyév: 1956-1957.
T: teljes: 1.023 tétel, helytörténet, napi hírek, Csongrád megye
C: részletes: szerző, cím, évszám, évfolyam, lapszám, oldalszám
A: annotált, jelzi a képeket
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név- és tárgymutató

78.    A Csongrád Megyei Hírlap repertóriuma, 1958 / Borus Gábor. - Hódmezővásárhely : Németh László Városi Könyvtár, 1997. - 88 p.

Önálló
Tárgyév: 1958.
T: teljes: 910 tétel, helytörténet, napi hírek, Csongrád megye
C: részletes: szerző, cím, évszám, évfolyam, lapszám, oldalszám
A: annotált, jelzi a képeket
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név- és tárgymutató

79.    A Csongrád Megyei Hírlap repertóriuma, 1959 / Borus Gábor. - Hódmezővásárhely : Németh László Városi Könyvtár, 1998. - 80 p.

Önálló
Tárgyév: 1959.
T: teljes: 716 tétel, helytörténet, napi hírek, Csongrád megye
C: részletes: szerző, cím, évszám, évfolyam, lapszám, oldalszám
A: annotált, jelzi a képeket
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név- és tárgymutató

80.    A Csongrád Megyei Hírlap repertóriuma, 1960 / Borus Gábor. - Hódmezővásárhely : Németh László Városi Könyvtár, 1999. - 100 p.

Önálló
Tárgyév: 1960.
T: teljes: 705 tétel, helytörténet, napi hírek, Csongrád megye
C: részletes: szerző, cím, évszám, évfolyam, lapszám, oldalszám
A: annotált, jelzi a képeket
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név- és tárgymutató

81.    A Csongrád Megyei Hírlap repertóriuma, 1961 / Borus Gábor. - Hódmezővásárhely : Németh László Városi Könyvtár, 2002. - 66 p.

Önálló
Tárgyév: 1961.
T: teljes: 508 tétel, helytörténet, napi hírek, Csongrád megye
C: részletes: szerző, cím, évszám, évfolyam, lapszám, oldalszám
A: annotált, jelzi a képeket
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név- és tárgymutató

82.    A Csongrád Megyei Hírlap repertóriuma, 1962-1963 / Ménesi Gábor. - Hódmezővásárhely : Németh László Városi Könyvtár, 2003. - 94 p.

Önálló
Tárgyév: 1962-1963.
T: teljes: 896 tétel, helytörténet, napi hírek, Csongrád megye
C: részletes: szerző, cím, évszám, évfolyam, lapszám, oldalszám
A: annotált, jelzi a képeket
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név- és tárgymutató

83.    A Csongrád Megyei Hírlap repertóriuma, 1964-1965. első félév / Varga Szabolcs. - Hódmezővásárhely : Németh László Városi Könyvtár, 2003. - 66 p.

Önálló
Tárgyév: 1964-1965. I. félév
T: teljes: 456 és 170 tétel, helytörténet, napi hírek, Csongrád megye
C: részletes: szerző, cím, évszám, évfolyam, lapszám, oldalszám
A: annotált, jelzi a képeket
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név- és tárgymutató

84.    A Csongrád Megyei Hírlap repertóriuma, 1965. második félév / Borus Gábor. - Hódmezővásárhely : Németh László Városi Könyvtár, 2002. - 66. p.

Önálló
Tárgyév: 1965. II. félév
T: teljes: 202 tétel, helytörténet, napi hírek, Csongrád megye
C: részletes: szerző, cím, évszám, évfolyam, lapszám, oldalszám
A: annotált, jelzi a képeket
M: 1. Név- és tárgymutató

Csongrád Megyei Könyvtáros (Szeged 1958-1960., 1969-)

85.    A Csongrád Megyei Könyvtáros tiz éve, 1983-1992 / Borus Gábor = Csongrád Megyei Könyvtáros, 25. évf. 3-4. sz. (1993) 184-244. p.

Rejtett
Tárgyév: 1983-1992.
T: teljes: 437 tétel, könyv, könyvtár, könyvtári élet
C: rövidített
SZ: 1. Időrend
SZ: 2. Betűrend

Csongrádi Proletár (Csongrád 1919.)

86.    A Csongrádi Proletár bibliográfiája / Kátai Judit, Lakatos Anikó = Mozaikok Csongrád Város Történetéből, 1985: 223-253. p., 1986: 142-174. p., 1987: 195-230. p.

Rejtett
Tárgyév: 1919.
T: teljes, számonként újrainduló tételszámozás, politika, munkásmozgalom
C: részletes: szám, évszám, dátum, zárójelben: nap, cikk címe
A: egy-két mondatos annotáció
SZ: 1. Időrend

Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Debrecen 1933-)

87.    A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (1979-1990.) és a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei (1979-1992.) repertóriuma / T. Horváth Ildikó = Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 71. köt. (1996) 407-455. p.

Rejtett
Tárgyév: 1979-1990.
T: teljes: 410 tétel., természettudomány, régészet, néprajz, muzeológia
C: részletes, idegen nyelvű rezümék esetén címfordítással
SZ: 1. Az Évkönyv repertóriuma
a./ tematikus (8 fejezet)
SZ: 2. Közlemények repertóriuma
a./ tematikus (6 fejezet)
b./ időrendben
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgy- és földrajzi mutató

88.    A Déri Múzeum évkönyvei, 1991-2000/2001 : repertórium / Birkásné Vincze Rita = Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 77. évf. (2005) 439-458. p.

Rejtett
Tárgyév: 1991-2000/2001.
T: teljes: 154 tétel, természettudomány, régészet, néprajz, muzeológia
C: részletes, idegen nyelvű rezümék esetén címfordítással
SZ: 1. Szakrendi
a./ szerzők szerint
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgy- és földrajzi mutató

Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve (Debrecen 1953-)

89.    Könyv és Könyvtár, a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve, 1953-1991 / Czeglédi László. - Debrecen : KLTE Könyvtára, 1994. - 54 p.

Önálló
Tárgyév: 1953-1957.
T: teljes: 204 tétel, könyvtár, könyvtártörténet
C: részletes: szerző, cím, évszám, oldalszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató
M: 3. Képek jegyzéke

Debreceni Szemle (Debrecen 1981-1989.)

90.    Debreceni Szemle, 1981-1989 : repertórium / Síró Judit. - Debrecen : Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, 1991. - 26 p.

Önálló
Tárgyév: 1981-1989.
T: teljes, kéthasábos, társadalomtudomány
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend

Debreceni Szemle (Debrecen 1993-)

91.    Debreceni Szemle, 1993-2002 : repertórium : szakdolgozat / Czigle Beáta.- Szeged : Szegedi Tudományegytem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2003. - 237 p. - KSZK jelzete: D 7.720

Önálló
Tárgyév: 1993-2002.
T: teljes: 1.001 tétel, irodalom, társadalomtudomány, természettudomány
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi név- és tárgymutató
M: 3. Könyvismertetések

Délsziget (Hatvan 1986-)

92.    A Délsziget repertóriuma, 1986-1996 / Hegedűs Mária. - Budapest : Ady Endre Könyvtár, 2001. - 151 p.

Önálló
Tárgyév: 1986-1996.
T: teljes, kéthasábos: 1.337 tétel, irodalom, irodalomtörténet, néprajz.
C: részletes: szerző, cím, alcím, év, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Kulturális élet
SZ: 2. Néprajz
SZ: 3. Irodalom
SZ: 4. Művészet
M: 1. Névmutató
M: 2. Címmutató

Délvidéki Hírlap (Hódmezővásárhely 1949. ápr. 3-1951. márc. 11.)

93.    A koalíciós idők : Hódmezővásárhelyi újságok repertóriuma, 1945. ápr. 18-1949. okt. 29. / Kárász József. 1-5. köt. - Hódmezővásárhely : 1985. - 198, 200, 203, 220, 145 p. Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1949. ápr. 3-1949. okt. 29-ig.
T: válogató, napi hírek, politika. 1. köt.: 2.998 tétel; 2. köt.: 2.990 tétel; 3. köt.: 2.843 tétel; 4. köt.: 2.868 tétel; 5. köt.: 1.934 tétel.
C: részletes: álnév- és névjel feloldással, rovat- és műfajjelöléssel
A: címkiegészítő annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név- és tárgymutató

Demográfia (Budapest 1958-)

94.    A Demográfia repertóriuma, 1981-1985 / Barabás József. - Budapest : Központi Statisztikai Hivatal, Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, 1987. - 113 p.

Önálló
Tárgyév: 1981-1985.
T: teljes: 647 tétel, népességtudomány
C: részletes: teljes lapszámra hivatkozó
SZ: 1. Tárgyindex
a./ tanulmányok, közlemények
b./ külföldi szakirodalom
SZ: 2. Szerzői index
a./ betűrend

Diakonia (Budapest 1979-1993.)

95.    Diakonia repertórium / Kendeh K. Tünde. - Budapest : Teológiai Irodalmi Egyesület, 1996. - 75 p.

Önálló
Tárgyév: 1979-1993.
T: teljes, teológia, evangélikus vallás
C: részletes: szerző, cím, évszám, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Tematikus (több mint 40 féle szempont szerint)
M: 1. Névmutató

Diogenes (Bécs-Wien 1923-1927.)

96.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1923-1927
T: hiányos, csak a: 1. évf.-3. évf. 3.sz., 4. évf. 1-5.sz., 5. évf. 1-2 sz., szépirodalom: elbeszélések, versek, színdarabok
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Dolgozók Lapja (Tatabánya 1946-1990.)

97.    Szépirodalmi írások a Dolgozók Lapjában, 1946-1985 / Nász János. - Tatabánya, József Attila Megyei Könyvtár, 1987. - 327 p.

Önálló
Tárgyév: 1946-1985.
T: szelektív, főként szépirodalmi írások, szépirodalom
C: részletes
SZ: 1. Szépirodalmi publikációk és szerzőinek ismertetése műfaji utalással
a./ időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Címmutató
M: 3. Földrajzi mutató

Dunakanyar (Budapest 1965-)

98.    A Dunakanyar repertóriuma, 1984-1993 / Gábriel Tibor = Dunakanyar 29. évf. 3 sz. (1993) mell.

Rejtett [nem láttam]
Tárgyév: 1984-1993.
T: teljes: 782 tétel, helytörténet, régészet, képzőművészet
C: részletes
SZ: 1. Helytörténet, régészet
SZ: 2. Képzőművészet
SZ: 3. Környezet- és természetvédelem
SZ: 4. Közlekedés, szállítás
SZ: 5. Kultúra stb.

Dunántúl (Pécs 1952-1956.)

99.    Szántó Tibor és a Dunántúl / Tüskés Tibor. - Pécs : Baranya Megyei Könyvtár, 1988. - 110 p.

Önálló
Tárgyév: 1952-1956.
T: teljes: 621 tétel, irodalom
C: részletes, [ ] -ben műfaj megjelőlés
SZ: 1. Időrend

Dunatáj (Szekszárd 1978-1995.)

100.    Dunatáj-repertórium, 1978-1987 / Bábel Ernőné. - Szekszárd, Béri Balog Ádám Megyei Múzeum, Babits Mihály Megyei és Városi Művelődési Központ, 1988. - 125 p.

Önálló
Tárgyév: 1978-1987.
T: teljes: 834 tétel, tudomány, művészet, irodalom, irodalomtörténet
C: részletes
SZ: 1. Témakörök szerint
a./ szerzői, betűrendes
SZ: 2. Képek, ill. jegyzéke
a./ alkotók, betűrend
M: 1. Név- és tárgymutató
M: 2. Helynévmutató
M: 3. Bemutatott művek mutatója

East European Quartery (Boulder, Colorado 1967-)

101.    East European Quartery, 1979-1994. Index of Contributors (Vol.:13-28.) = East European Quartery, 1995. no. 1. Spring, 125-154 p.

Rejtett
Tárgyév: 1979-1994.
T: teljes, politika, közélet
C: rövidített
SZ: 1. Szerzői betűrend

Édes Anyanyelvünk (Budapest 1979-)

102.    Édes Anyanyelvünk. (1-15. évf., 1979-1993) / Balázs Géza = Édes Anyanyelvünk, 1994. Különszám, 35 p.

Önálló
Tárgyév: 1979-1993.
T: teljes, kéthasábos, nyelvészet, helyesírás
C: rövidített: szerző, cím, évfolyam, szám, oldalszám
SZ: 1. Szerzői betűrend
SZ: 2. Névtelen közlemények
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Szó- és kifejezésmutató

103.    Édes Anyanyelvünk. Az Anyanyelvápolók Szövetsége folyóiratának különszáma, Mutató: 1979-2003 / Balázs Géza = Édes Anyanyelvünk. 2004. Különszám, 68 p.

Önálló
Tárgyév: 1979-2003.
T: teljes, kéthasábos, nyelvészet, helyesírás
C: rövidített: szerző, cím, évfolyam, szám, oldalszám
SZ: 1. Szerzői betűrend
SZ: 2. Névtelen közlemények
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Szó- és kifejezésmutató

Educatio (Budapest 1992-)

104.    Educatio repertórium, 1992-1995. = Educatio, 4. évf. 3. sz. (1995) 512 p.

Rejtett
Tárgyév: 1992-1995.
T: teljes, pedagógia, szociológia, história, ökonómia
C: rövidített (nem közli a lapszámot)
A: témaszám feltüntetésével.
SZ: 1. Időrend

Egészségfejlesztés (Budapest 1976-)

105.    A Health Development (Egészségfejlesztés) című folyóirat repertóriuma 2004 -2005 : szakdolgozat / Barna Zita.- Szeged : SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2006. - 44 p. - KSZK jelzete: D 7.633

Önálló
Tárgyév: 2004-2005.
T: teljes: 102 tétel, egészség, életmód.
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató
M: 3. Helységnév mutató

Egyetem (Szeged 1999-)

106.    Az Egyetem repertóriuma, 1999-2001 : szakdolgozat / Popov Gyöngyi.- Szeged : SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, 2002. - 105 p. - KSZK jelzete: D 6.845

Önálló
Tárgyév: 1999-2001.
T: teljes, 259 tétel, egyetemi élet, ifjúságpolitika, kulturális élet
C: részletes: évfolyam, szám, évszám, hónap, cím, szerző, oldalszám, illutsztráció. A repertórium tárgyszavazott
A: apróbetűs, részletes annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

Egyetemi Élet (Debrecen 1962-)

107.    Egyetemi Élet repertóriuma, 1963-1972 / Berényiné Varga Ibolya. - Debrecen : KLTE Könyvtára, 1992. - 271 p.

Önálló
Tárgyév: 1963-1972.
T: teljes, kéthasábos: 6.583 tétel, diák lap, oktatás, kultúra, Debrecen
C: részletes: szerző, cím, évfolyam, év, szám, lap
A: rövid annotációk
SZ: 1. Tematikus-műfaji (15 fejezet)
a./ időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Egyetemi Könyvtár Évkönyve (Budapest 1962-)

108.    Az Egyetemi Könyvtár évkönyvei : repertórium : szakdolgozat / Apari József. - Budapest : ELTE BTK, 2005. - 118 p. - KSZK jelzete: D 7.246.

Önálló
Tárgyév: 1962-1972.
T: teljes, 153 tétel., történelem, könyvtártörténet, könyvkereskedelem
C: részletes: cím, szerző, köt., oldalszám
A: annotált repertórium, mind a 153 tétel, német nyelven is
SZ: 1. Tematikus, 8 féle
a./ könyvtártörténet
b./ gyűjteménye
c./ oktatástörténet
d./ könyvtörténet
e./ könyvtári munka stb.
M: 1. Névmutató

Egyházművészeti Lap (Budapest 1880-1887.)

109.    Egyházművészeti Lap / Garami Gréta = Ars Hungarica, 31. évf. 1. sz. (2003) 147-201. p.

Rejtett
Tárgyév: 1880-1887.
T: teljes: 1.379 tétel, képzőművészet
C: részletes: szerző, cím, lapszám, oldalszám. Jelzi az illusztrációt
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Egység (Bécs-Wien 1922-1923.)

110.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1922-1923.
T: teljes, irodalom, képzőművészet
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Együtt (Szolnok 1970-1989.)

111.    Együtt repertórium / Kósa Károly. 2., (1980-1989). - Szolnok, :Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1993. - 58 p. - Sokszorosítás

Önálló
Tárgyév: 1980-1989.
T: teljes, helytörténet, könyvtár, könyvtártörténet
C: részletes
SZ: 1. Szerzői betűrend,
a./ név
b./ cím (keresztutalókkal)
M: 1. Hírek mutatója
M: 2. Illusztrációk mutatója
M. 3. Mellékletek mutatója

Ék (Bécs-Wien 1923.)

112.    A bécsi magyar emigráció ujságai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK.

Önálló
Tárgyév: 1923.
T: teljes, kultúra, irodalom
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások, általános művek, ETO szerint

Élet és Literatúra - Muzárion (Budapest 1826-1833.)

113.    Élet és Literatúra, Muzárion, 1826-1833 : repertórium / Friedrich Ildikó. - Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, 1991. - 104 p.

Önálló
Tárgyév: 1826-1833.
T: teljes: 279 tétel, irodalom, irodalomkritika
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Élet és Tudomány (Budapest 1946-)

114.    Az Élet és Tudomány repertóriuma / Barabás Zoltán. 1-2. - Budapest : Élet és Tudomány Egyesület, 1994. - 758 p.

Önálló
Tárgyév: 1977-1993.
T: teljes, kéthasábos, újra kezdődő tételszámozással, tudomány, technika, fizika, élettan, néprajz.
C: részletes
SZ: 1. Tematikus (40 féle)
a./ betűrend
M: 1. Kulcsszavak mutatója
M: 2. Névmutató

Előre (Bécs-Wien 1929-1933.)

115.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1929-1933.
T: teljes, munkásmozgalom, művelődés
C: részletes: szerző, cím, újságcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Engima (Budapest 1993-)

116.    Az Engima repertóriuma, 1994-1999. = Enigma 6. évf. 22. sz. (1999) 124-137. p.

Rejtett
Tárgyév: 1994-1999.
T: teljes, képzőművészet, művészetelmélet
C: rövidített: szerző, cím, oldalszám
SZ: 1. Időrend
SZ: 2. Sorrend
M: 1. Névmutató

Erdélyi Irodalmi Szemle (Kolozsvár-Cluj-Napoca 1924-1929.)

117.    Két erdélyi folyóirat a Hitel, 1936-1944. és az Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924-1929. repertóriuma / Galambos Ferenc. - Budapest : 1976. - 110 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1924-1929.
T: teljes, szépirodalom, irodalomtörténet, tudományok
C: részletes: szerző, cím, újságcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szerzői betűrend
SZ: 2. Cikkek ETO szerint

Erdélyi Iskola (Kolozsvár-Cluj-Napoca 1933-1944.)

118.    Erdélyi Iskola : antológia, repertórium / Ozsváth Judit. - Csíkszereda, Status Kiadó, 2003. - 375 p.

Önálló
Tárgyév: 1933-1944.
T: teljes, nevelésügy, neveléstörténet
C: részletes: szerző, cím, évszám, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Szerzői névmutató
a./ betűrend
SZ: 2. Szerző nélküli irások
a./ időrend
SZ: 3. Kisebb közlemények
a./ időrend
SZ: 4. Folyóirat és könyvismertetők
a./ időrend

Érdi Újság (Érd 1991-)

119.    Az Érdi Újság repertóriuma, 1991-1999 : szakdolgozat / Kóczáné Varga Krisztina. - Budapest : ELTE Tanárképző Főiskola, 2000. - 86 p. - KSZK jelzete: D 6.336

Önálló
Tárgyév: 1991-1999.
T: teljes: 646 tétel, helytörténet, napi hírek, Érd.
C: rövidített
SZ: 1. Tematikus (24 téma szerint csoportosítva)
M: 1. Névmutató
M: 2. Címmutató

Érem (Budapest 1922-)

120.    Az Érem, 1991-1995-ös években megjelent számainak tartalomjegyzéke. = Érem, 51. évf. 2. sz. (1995) 37-47. p.

Rejtett
Tárgyév: 1991-1995.
T: teljes, éremtan
C: rövidített
SZ: 1. Tematikus
a./ időrend

Értekezések a Történeti Tudományok köréből (Pápa 1960-)

121.    Értekezések a Történeti Tudományok köréből, 1-26 / Mezei Zsolt. - Pápa, Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei, 1996. - 76 p.

Önálló
Tárgyév: 1960-1996.
T: teljes: 243 tétel, történelem, református egyház.
C: részletes: szerző, cím, megjelenés éve, oldalszám
A: rövid annotációk
SZ:.1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Címmutató

Értesítő (Bécs-Wien év nélkül)

122.    A bécsi magyar emigráció ujságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: év nélkül
T: teljes, munkásmozgalom, politika
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások, (általános művek, ETO szerint)

Esély (Budapest 1989-)

123.    Az Esély repertóriuma, 1989-1994. = Esély, 1995. 3. sz. 118-128. p.

Rejtett
Tárgyév: 1989-1994.
T: teljes, társadalom-, szociális- és foglalkoztatáspolitika
C: rövidített: évfolyam, szám, oldalszám
SZ: 1. Rovatonként, tematikus
a./ szerzői
b./ betűrend

124.    Az Esély repertóriuma, 1989-2005 / Csibra Márton = Esély, 17. évf. 1. sz. (2006) 93-118. p.

Rejtett
Tárgyév: 1989-2005.
T: teljes, társadalompolitika, szociálpolitika
C: rövidített
SZ: 1. Tanulmányok
SZ: 2. Az Európai Unióról
SZ: 3. Európai társadalombiztosítási körkép
SZ: 4. Szociálpolitika
SZ: 5. Magyar valóság

125.    Az Esély repertóriuma, 1997-2001 / Haraszti Judit = Esély, 2002. 1. sz. 131-137. p.

Rejtett
Tárgyév: 1997-2001.
T: teljes, kéthasábos, társadalompolitika, szociálpolitika
C: rövidített
SZ: 1. Tematikus
a./ betűrend

Este (Pozsony-Bratislava 1926.)

126.    Kisebb felvidéki folyóiratok, 1919-1938 / Galambos Ferenc. 2. - Budapest : 1957. Galambos Ferenc, 103 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1926.
T: teljes, színház, művészet, társadalom
C: részletes
SZ: 1. Szerzői
a./ betűrend
SZ: 2. Tartalom szerint
11 csoport

Eszmélet (Budapest 1989-)

127.    Az Eszmélet első tíz éve / H. T. J. = Eszmélet, 1999. 43. sz. 163-177. p.

Rejtett
Tárgyév: 1989-1999.
T: teljes, politika, politikatörténet, társadalom, piac.
C: röviditett: csak mutatókat tartalmaz.
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Címmutató
M: 3. Névmutató

Esztergom és Vidéke (Esztergom 1879-1944.)

128.    Esztergom és Vidéke (1938. V. 15- XII. 25.) Repertórium : szakdolgozat / Gergely Péter.- Szeged : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Könyvtártudományi Tanszék, 1996. - 61 p. - KSZK jelzete: D 6.758.

Önálló
Tárgyév: 1938.
T: teljes: 304 tétel, ipar, kereskedelem, szépirodalom, Esztergom
C: részletes: szerző, cím, hónap, nap, szám, oldalszám
A: - jel után egymondatos annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név-, földrajzi név- és tárgymutató

Esztergom Évlapjai (Esztergom 1925-)

129.    Az Esztergom Évlapjai repertóriuma, 1925-1994 / Bárdos Istvánné = Esztergom Évlapjai, 2000. 321-343. p.

Rejtett
Tárgyév: 1925-1994.
T: teljes, régészet, történelem, helytörténet
C: részletes
SZ: 1. Szerzői betűrend
M: 1. Név- és tárgymutató

ETInfo: Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet információs lapja (Budapest 1998-)

130.    Repertórium készítés (ETInfo, Az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet információs lapja) : szakdolgozat / Vízvári Dóra.- Szeged : SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2001. - 142 p. - KSZK jelzete: D 6.823.

Önálló
Tárgyév: 1998-2000.
T: teljes: 463 tétel, hirdetések: 389 tétel., egészségügyi szakképzés, oktatás
C: részletes: cím, szerző, évfolyam, szám, évszám, oldalszám, leírja a címlapot is
A: annotált, közli a rovatot is
SZ: 1. Időrend
SZ: 2. Hirdetések, felhívások
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Európai Utas (Budapest 1990-)

131.    Az Európai Utas bibliográfiája, 1990. okt.-1994. okt.-ig / Buda Attila = Európai Utas, 5. évf. 4. sz. (1994) 101-112. p.

Rejtett
Tárgyév: 1990-1994.
T: teljes, nemzetiségek, művészet, irodalom, történelem
C: részletes
SZ: 1. Szerzői betűrend
M: 1. Műfaji mutató
M: 2. Földrajzi mutató
M: 3. Borítók fényképei
M: 4. Színes oldalak képei

Évkönyv (Zalaegerszeg 1978-1988.)

132.    A megjelent évkönyvek repertóriuma / Panácz Gyuláné = Évkönyv, 10. évf. (1987) 191-203. p.

Rejtett
Tárgyév: 1978-1987.
T: teljes, munkásmozgalom, Zala megye
C: részletes
SZ: 1. Szerzői betűrend

Fejér Megyei Könyvtáros (Székesfehérvár 1961-)

133.    A Fejér Megyei Könyvtáros repertóriuma, 1961-1985 / Csaba Orsolya, Hegedűs Éva, Kisteleki Győzőné. - Székesfehérvár : Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, 1987. - 124 p.

Önálló
Tárgyév: 1961-1985.
T: teljes: 1.698 tétel, könyvtár, könyvtári élet
C: rövidített, teljes lapszámra utaló
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató
M: 3. Tárgymutató

Felső Nép- és Polgári iskolai közlöny, A (Budapest 1884-1896.)

134.    Polgári iskolai közlönyök ismertetése, repertóriuma / Győri Vilmos. - Budapest : Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület, 1929. - 218 p.

Önálló
Tárgyév: 1884-1896.
T: teljes, oktatás, iskolai élet
C: részletes
SZ: 1. Tartalom szerint
M: 1. Névmutató
M: 2. Megjelenési hely mutató

Filatéliai Szemle (Budapest 1952-1993.)

135.    Folyóiratszemle, A Munkás Bélyeggyűjtő, a Filatéliai Szemle, a Bélyegvilág és a Philatelica repertóriuma / Gulyás László. - Budapest : Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, 1997. - 74 p.

Önálló
Tárgyév: 1952-1993.
T: teljes, bélyeggyűjtés
C: részletes: szerző, cím, lap, évfolyam, évszám, oldal
SZ: 1. Szerzői betűrend

Filozófiai Figyelő (Budapest 1979-1993.)

136.    A Filozófia Figyelő és mellékleteinek repertóriuma, 1979-1993. = Filozófia Figyelő, 14. évf. (1993) 226-274. p.

Rejtett
Tárgyév: 1979-1993.
T: teljes, filozófia
C: rövidített
SZ: 1. Tematikus: szerzői betűrend
a./ rovatok szerint
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Folia Archaeologica (Budapest 1939-)

137.    Folia Archaeologica, vol. 1-35. 1939-1984 : repertórium / Saliga Lászlóné. - Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum, 1990. - 154 p.

Önálló
Tárgyév: 1939-1984.
T: teljes, kéthasábos: 654 tétel, történelem, történettudomány
C: részletes
SZ: 1. Szakrendi
a./ betűrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Folia Theologica (Budapest 1990-)

138.    Folia Theologica, Index primorum X voluminum = Folia Theologica, 11. évf. (2000) 151-166. p.

Rejtett
Tárgyév: 1990-1999.
T: teljes: 102, 54, 54, 54 tétel, hittudomány, katolikus vallás
C: részletes: szerző, cím, évfolyam, oldalszám
SZ: 1. Studia
SZ: 2. Recensiones
SZ: 3. Dissertationes
SZ: 4. Recensiones iuxta ordinem

Forrás (Pozsony-Bratislava 1938.)

139.    Kisebb felvidéki folyóiratok, 1919-1938 / Galambos Ferenc. 2. - Budapest : Galambos Ferenc, 1957. - 103 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1938.
T: teljes, ifjúsági lap, főiskolai élet
C: részletes
SZ: 1. Szerzői
a./ betűrend
SZ: 2. Tartalom szerint
11 csoport

Forrás (Kecskemét 1969-)

140.    Forrás, 1969-1998 : repertórium / Lisztes László. - Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Forrás Kiadó, 1999. - 367 p.

Önálló
Tárgyév: 1969-1998.
T: teljes: 9.224 tétel, irodalom, tudomány, művészet, helytörténet
C: részletes
SZ: 1. Tematikus (11 féle)
a./ szerzői betűrend
M: 1. Tematikus számok mutatója
M: 2. Művészi alkotások és dokumentumok mutatója
M: 3. Név- és tárgymutató

Fórum (Galánta 1999-)

141.    A Fórum Társadalomtudományi Szemle 1-3. évfolyamának (1999-2001.) tartalomjegyzéke = Fórum, 3. évf. 2001. 3. sz. 203-207 p.

Rejtett
Tárgyév: 1999-2001.
T: teljes, társadalomtudomány
C: részletes
SZ: 1. Tanulmányok
SZ: 2. Konferencia
SZ: 3. Oral history
SZ: 4. Agora
SZ: 5. Reflexió, kronológia, könyvek

Földrajzi Közlemények (Budapest 1873-)

142.    A Földrajzi Közlemények repertóriuma (1983-1992) / Tánczos Sándorné = Földrajzi Közlemények 117. évf. (41.) köt. 4. sz. (1993) 283-299. p.

Rejtett
Tárgyév: 1983-1992.
T: teljes, földrajz.
C: részletes: cím után kötetszám, évszám, oldalszám, ábra, illusztráció, képszám, cím angol nyelven is
SZ: 1. Szerzői betűrend
M: 1. Szakmai mutató
M: 2. Területi mutató

Fundamentum (Budapest 1997-)

143.    Fundamentum. Emberi jogi kiadványok bibliográfiája / Demeter Réka. - Budapest : INDOK, 2001. - 64 p.

Önálló
Tárgyév: 1997-2000.
T: teljes, emberi jogok
C: részletes: szerző, cím, évszám, lapszám, oldalszám
A: részben annotált
SZ: 1. Betűrend

Független Újság (Hódmezővásárhely 1947. júl. 25-1949. ápr. 2.)

144.    A koalíciós idők : Hódmezővásárhelyi újságok repertóriuma, 1945. ápr. 18-1949. okt. 29. / Kárász József. 1-5. köt. - Hódmezővásárhely : 1985. Gépirat, 198 p. 220 p. 203 p. 220 p. 145 p.

Önálló
Tárgyév: 1947. júl. 25-1949. ápr. 2.
T: válogató, hirek is: 1. köt.: 2.998 tétel; 2. köt.: 2.990 tétel; 3. köt.: 2.843 tétel; 4. köt.: 2.868 tétel; 5. köt.: 1.934 tétel., koalíciós idők, Hódmezővásárhely
C: részletes: álnév- és névjel feloldással, rovat- és műfajjelöléssel
A: címleírást követő - jel után, rövid, címkiegészítő annotáció
SZ: 1. Időrend
a./ napról-napra és lapról-lapra
M: 1. Név- és tárgymutató

Galaktika (Budapest 1972-1995.)

145.    Kozmosz science fiction kiadványok bibliográfiája / Trethon Judit. - Budapest : Kozmosz Könyvek, 1985. - 55 p.

Önálló
Tárgyév: 1972-1985.
T: teljes, kéthasábos, fantasztikus irodalom
C: részletes
SZ: 1. Novellák, elbeszélések
SZ: 2. Versek
SZ: 3. Tanulmányok, cikkek
SZ: 4. Konferenciák
SZ: 5. Képregények
a./ betűrend
M: 1. Kozmosz Fantasztikus Könyvek mutatója
M: 2. Névmutató

146.    Galaktika című időszaki kiadvány repertóriuma adatbázisban feldolgozva : szakdolgozat / Faragó Tibor. - Budapest : ELTE Tanárképző Főiskola, 1999. - 60 p. - KSZK jelzete: D 6.202

Önálló
Tárgyév: 1989-1995.
T: teljes, fantasztikus irodalom
C: rövidített
SZ: 1. Időrend
M: 1. Műfajmutató
M: 2. Névmutató

Gánti Bauxit Híradó (Gánt 1956.)

147.    Kisebb lapok tartalomjegyzéke / Radnai József. - Székesfehérvár : Magyar Alumíniumipari Múzeum, 2000. - 13-19. p. - (Ipartörténeti források)

Önálló
Tárgyév: 1956.
T: teljes, számonként újrainduló tételszámozás, ipartörténet
C: rövidített: év, évszám, szerző, cím
SZ: 1. Időrend

Gödöllői Hírlap (Gödöllő 1928-1944.)

148.    A Gödöllői Hírlap története és repertóriuma 1928-1934. április 1. Szadolgozat / Dömsödy Andrea. - Budapest : ELTE BTK, Könyvtártudományi-Informatikai Tanszék, 2000. - 123 p. - KSZK jelzete: D 6.393

Önálló
Tárgyév: 1928-1934.
T: teljes, kéthasábos: 1.508 tétel, helytörténet, kulturális élet, Gödöllő.
C: részletes: szerző, cím, évszám, hónap, oldalszám, tárgyszavazott
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Földrajzi mutató
M: 3. Névmutató

Göttingische Gelehrte Anzeigen (Göttingen 1739-)

149.    A Göttingische Gelehrte Anzeigen Magyarországra vonatkozó közleményei / Futaky István, Kristin Schwamm. - Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 1987. - 309 p. - Sokszorosítás

Önálló
Tárgyév: 1739-1839.
T: részleges: 578 tétel, hungarika
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Gyógyszerészi Folyóirat (Budapest 1906-1912.)

150.    Gyógyszerészi Folyóirat. A Magyarországi Gyógyszerészegylet hivatalos lapja. (1906-1912.) Repertórium : szakdolgozat / Ráczkevy Edit.- Budapest : ELTE BTK Könyvtár Szak, 2000. - 218 p. - KSZK jelzete: D 6.643

Önálló
Tárgyév: 1906-1912.
T: teljes: 305 tétel, gyógyszerészet
C: részletes: szerző, cím, utalás más tételekre, évfolyam, (évszám), szám, oldalszám
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Helymutató
M: 3. Tárgymutató

Gyöngyösi Gimnázium Évkönyve (Gyöngyös 1898/99-1969/70.)

151.    A Gyöngyösi Gimnázium évkönyvének repertóriuma, 1898/99-1969/70 : szakdolgozat / Kiss Eszter. - Debrecen : Debreceni Tanítóképző Főiskola, 1977. - 83 p. - KSZK jelzete: D 1.880

Önálló
Tárgyév: 1898/99-1969/70.
T: teljes: 258 tétel, diák lap
C: rövidített
SZ: 1.Évkönyvek
SZ: 2. Tanulmányok, cikkek
SZ: 3. Iskolai élet
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Győri Szemle (Győr 1930-1944.)

152.    A Győri Szemle repertóriuma, 1930-1944 / Jászberényi Ferencné. - Győr, Győr Megyei Jogú Város Levéltára, 1999. - 84 p. - (Győri tanulmányi füzetek 2.)

Önálló
Tárgyév: 1930-1944.
T: teljes, kéthasábos: 751 tétel, irodalom, irodalomtörténet, helytörténet, Győr.
C: részletes
A: annotált, jelzi az illusztrácoiót, bibliográfiát, recenziót
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név-, hely- és tárgymutató

Haderech - Az Út (Budapest 1945-1947.)

153.    A Magyar Cionista Szövetség, Borochow-köre Haderech című heti értesítője, 1945-ös évének feldolgozása : szakdolgozat / Illés Márta. - Budapest : ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, 2003. - 83 p. - KSZK jelzete: D 7.209.

Önálló
Tárgyév: 1945.
T: teljes: 425 tétel, cionizmus, holocaust, munkásmozgalom
C: részletes: évfolyam, szám, (év, hónap, nap) tételszám, cím, szerző, oldalszám
A: rövid annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Címmutató

Haditechnika (Budapest 1956-1958., 1967-)

154.    A Haditechnika repertóriuma, 1967-1996 / Szabó Miklós. - Budapest : Honvédelmi Minisztérium, Haditechnikai Intézet, 1997. - 76 p.

Önálló
Tárgyév: 1967-1996.
T: teljes, kéthasábos: 2.068 tétel., hadiipar, haditechnika
C: részletes: szerző, cím, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Címmutató

Hadtörténelmi Közlemények (Budapest 1888-)

155.    Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma / Bende Sándorné, Damó Csilla = Hadtörténelmi Közlemények, 102. évf. 4. sz. (1989) 603-649. p.

Rejtett
Tárgyév: 1979-1988.
T: teljes: 566 tétel, hadászat, hadtörténelem
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei (Debrecen 1963-)

156.    A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (1979-1990.) és a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei (1979-1992.) repertóriuma / T. Horváth Ildikó = Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 71. köt. (1996) 407-455. p.

Rejtett
Tárgyév: 1979-1992.
T: teljes: 410 tétel., természettudomány, régészet, néprajz, muzeológia
C: részletes, idegen nyelvű rezümék esetén címfordítással
SZ: 1. Az Évkönyv repertóriuma
a./ tematikus (8 fejezet)
SZ: 2. Közlemények repertóriuma
a./ tematikus (6 fejezet)
b./ időrendben
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgy- és földrajzi mutató

Halmi József Riportlapja (Bécs-Wien 1922-1923.)

157.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1922-1923.
T: teljes, aktuálpolitika, bulvár hírek
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Hatodik Síp (Budapest 1989-1999.)

158.    Hatodik Síp repertóriuma, 1989-1998 / Fekete Valéria = Hatodik Síp, 11. évf. 1/4. sz. (1999) 197-228. p.

Rejtett
Tárgyév: 1989-1998.
T: teljes, irodalom, nemzetiségpolitika, Kárpátalja
C: rövidített
SZ: 1. Időrend
SZ: 2. Szerzői betűrend
a./ időrend

Háttér (Budapest 1986/87-1987.)

159.    A Háttér repertóriuma, 1986-87 / Tanczerné Jakus Emőke. - Tatabánya : Komárom Megyei Pedagógiai Intézet, 1987. - 96 p.

Önálló
Tárgyév: 1986-1987.
T: teljes: 555 tétel, ismeretterjesztés, iskolai élet
C: részletes: szerző, cím, lapszám, évszám, oldalszám, jelzi az illusztrációt
A: annotált, jelzi az illusztrációt
SZ: 1. Tematikus (19 féle témakör)
a./ betűrend
M: 1. Név- és tárgymutató

Havi Magyar Fórum (Budapest 1993-)

160.    A Havi Magyar Fórum repertóriuma (1999-2000) / Vasvári Erika = Havi Magyar Fórum, 2001. 1. sz. mell. 11 p.

Önálló
Tárgyév: 1999-2000.
T: teljes, politika
C: részletes
SZ: 1. Tematikus
SZ: 2. Szerzői betűrend
SZ: 3. Műfajok, rovatok szerint: Versek; Esszé, Tanulmány, Glossza, Levél; Tárca, Novalla, Regényrészlet, Színmű; Filozófia; Művészet; Könyvekről; Nyelvművelés, Színház, TV, Film

Ház, A (Budapest 1908-1911.)

161.    A Ház repertóriuma / Bardoly István = Ars Hungarica, 27. évf. 1. sz. (1999) 153-168. p.

Rejtett
Tárgyév: 1908-1911.
T: teljes: 254 tétel, építészet
C: rövidített
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Kiállítóhelyek mutatója

Helikon (Kolozsvár-Cluj-Napoca 1990-)

162.    Helikon, 1990-2004 : repertórium / Nagy Mária. - Kolozsvár : Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2005. - 383 p.

Önálló (nem láttam a kötetet)
Tárgyév: 1990-2004.
T: teljes, szépirodalom

Herman Ottó Múzeum Évkönyve (Miskolc 1899-)

163.    A Herman Ottó Múzeum kiadványai. Bibliográfia és repertórium 1978-1998 / Csák Leventéné, Hideg Ágnes. - Miskolc : Herman Ottó Múzeum, 1999. - 164 p.

Önálló
Tárgyév: 1978-1998.
T: teljes: 1.748 tétel, helytörténet, régészet, néprajz.
C: részletes
A: néhány mondatos címkiegészítés, utal a képekre, illusztrációra
SZ: 1. Feldolgozott kiadványok
SZ: 2. Bibliográfia tárgykörei.
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató
M: 3. Tárgymutató

Híd (Újvidék-Novi Sad 1934-)

164.    A Híd repertóriuma, 1976-2001 / Kiss Gusztáv, Farkas Attila. - Újvidék : Fórum Könyvkiadó, 2005. - 638 p.

Önálló
Tárgyév: 1976-2001.
T: teljes, kéthasábos: 12.115 tétel, irodalom, művészet, társadalomtudomány
C: részletes: szerző, cím, megjelenés éve, hónap, szám, oldalszám
SZ: 1. Magyar irodalom
SZ: 2. Fordítások
SZ: 3. Tematikus rész
SZ: 4. Személyi rész
SZ: 5. Műmellékletek
M: 1. Névmutató

História (Budapest 1979-)

165.    A História 1979-1992. évi számainak (1-14. évf.) bibliográfiája = História, 1993. Különszám, 35 p.

Önálló
Tárgyév: 1979-1992.
T: teljes, kéthasábos: 1.377 tétel + térképek, történelem
C: részletes: szerző, cím, év/szám, kezdő oldal. A névjeleket feloldja
A: néhol [ ] - ben címkiegészítési megjegyzések
SZ: 1. Általános és elméleti cikkek
SZ: 2. Történelemtanítás
SZ: 3. Magyar történelem
SZ: 4. Egyetemes történelem
a./ betűrend
M: 1. Térképek mutatója
M: 2. Tematikus számok mutatója
M: 3. Névmutató

Hitel (Kolozsvár-Cluj-Napoca 1935-1944.)

166.    A Hitel c. folyóirat repertóriuma 1935. A Hitel c. folyóirat repertóriuma 1936-tól 1944-ig / Záhony Éva. = Hitel, Kolozsvár 1935-1944. 2. köt. - Budapest : Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991. - 405-446. p.

Önálló
Tárgyév: 1935-1944.
T: teljes, kéthasábos: 95, 467 tétel., nemzet-, társadalom-, művelődés-, gazdaságpolitika
C: részletes: szerző, cím, évfolyam, évszám, lapszám, oldalszám
SZ: 1. 1935-ös: Időrendi
SZ: 2. 1936-1944-ig: ETO szerint
M: 1. Névmutató
M: 2. Irodalomjegyzék mutató

167.    Két Erdélyi folyóirat a Hitel, 1936-1944 és az Erdélyi Irodalmi Szemle, 1924-1929 repertóriuma / Galambos Ferenc. - Budapest : 1976. - 110 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1936-1944.
T: teljes, nemzet-, társadalom-, művelődés-, gazdaságpolitika
C: részletes: szerző, cím, újságcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szerzői betűrend
SZ: 2. Cikkek ETO szerint rendezve

Holmi (Budapest 1989-)

168.    Holmi 1989. október-1994. október / Lakatos András, Závoda Pál. - Budapest : 1995. Zenemű Nyomda, [32] p.

Önálló
Tárgyév: 1989-1994.
T: teljes, szépirodalom
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Műfaji
a./ szerzői, betűrendes
SZ: 2. Index
a./ év, szám, lapszám

Honismeret (Budapest 1972-)

169.    A Honismeret 1-15. évfolyama (1972-1987.) összesített repertóriuma / Pallos Éva. - Budapest : Honismeret Szövetség, [1991.] 84 p.

Önálló
Tárgyév: 1972-1987.
T: teljes, helytörténet
C: részletes: cím, szerző, évszám, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Honismereti mozgalom
SZ: 2. Magyarország története
SZ: 3. Helytörténet-művelődéstörténet
SZ: 4. Műemlékvédelem
SZ: 5. Irodalomtörténet stb.

Horizont (Veszprém 1973-1989.)

170.    Horizont repertórium, 1983-1987 / Kolozs Barnabásné = Horizont, 16. évf. (1988) Különszám, 62 p.

Rejtett
Tárgyév: 1983-1987.
T: teljes, kéthasábos, folyamatos tételszámozás: 743-1.102 tétel., oktatás, közművelődés, Veszprém megye
C: részletes, leírás végén közli az illusztrációkat
A: egymondatos, tárgyszavas annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Hortobágy (Debrecen 1861-1867.)

171.    Hortobágy (1861-1867.) repertórium / Jávorszky Ferenc. - Debrecen : KLTE Könyvtára, 1997. - 297 p.

Önálló
Tárgyév: 1861-1867.
T: teljes: 1.969 tétel, helyi-, gazdasági-, egyházi-, irodalmi élet
C: részletes: szerző, cím, évfolyam, lapszám, oldalszám
A: apró betűs, egymondatos
SZ: 1. Tematikus (15 féle)
M: 1. Név- és tárgymutató

HUNGALU MAT Híradó (Budapest 1985-1990.)

172.    A HUNGALU MAT Híradó (1985-1990.) tartalomjegyzéke / Radnai József. - Székesfehérvár : Magyar Alumíniumipari Múzeum, 1998. - 77 p. - (Ipartörténeti források 3.)

Önálló
Tárgyév: 1985-1990.
T: teljes: 22 témában, újrainduló tételszámozással, ipartörténet
C: rövidített: szerző, cím, évszám, szám
SZ: 1. Általános cikkek a MAT-ról
SZ: 2. Termelési kérdések
SZ: 3. Kutatás, fejlesztés, számítástechnika
SZ: 4. Kereskedelem
SZ: 5. Vállati tudósítások
a./ betűrend

Hungarian Studies Review (Toronto 1974-)

173.    Hungarian Studies Review, index, 1974-88 / N. F. Dreisziger = Hungarian Studies Review, vol. 15. no. 2. (1988) 45-63. p.

Rejtett
Tárgyév: 1974-1988.
T: teljes, magyar irodalom, történelem
C: részletes: szerző, cím, évfolyam, szám, évszám, oldalszám
SZ: 1. Szerzői betűrend
M: 1. Tárgymutató

174.    Hungarian Studies Review, Index to volumes 15. to 25. = Hungarian Studies Review, vol. 26. no. 1-2. (1999) 175-195. p.

Rejtett
Tárgyév: 1988-1998.
T: teljes, magyar irodalom, történelem
C: részletes: szerző, cím, évfolyam, lapszám, évszám, oldalszám
SZ: 1. Szerzői betűrend
M: 1. Tárgymutató

Ifjumunkás Internacionálé (Bécs-Wien 1921.)

175.    A bécsi magyar emigráció újságai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1921.
T: teljes, politika, munkásmozgalom
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
M: 3. Egyéb írások (ETO szakrend)

Igaz Szó (Bukarest-Bucuresti 1953-1989.)

176.    Igaz Szó, 1953-1972 : repertórium / Mészáros József. - [Budapest] Mészáros József, [1996]. - 585 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1953-1972.
T: teljes, szépirodalom, irodalomtörténet, művészetek
C: részletes
SZ: 1. Tematikus
a./ betűrend
M: 1. Névmutató

Igazság (Nyíregyháza 1910-1912.)

177.    Igazság repertóriuma, 1910. szept. 30. -1912. jún. 7-ig : szakdolgozat / Fábiánné Barovics Ibolya. - Nyíregyháza, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1991. - 61 p. - KSZK jelzete: D 4.788

Önálló
Tárgyév: 1910-1912.
T: teljes: 404 tétel, szépirodalom, társadalmi élet
C: rövidített
SZ: 1. Időrend
a./ betűrend

Igehírdető (Kolozsvár-Cluj-Napoca 1990-)

178.    Igehírdető repertórium, 1990-2000 / Szász Eszter. - Kolozsvár : Erdélyi Református Egyházkerület, 2006. - 212 p.

Önálló
Tárgyév: 1990-2000.
T: teljes: 4.874 tétel, református egyház, Erdély
C: részletes
SZ: 1. Ünnepkörök szerint
SZ: 2. Igehelyek szerint
M: 1. Névmutató

Internacionálé (Bécs-Wien)

179.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1920.
T: teljes, politika, munkásmozgalom
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Irodalmi Értesítő (Budapest 1874-1875.)

180.    Kisebb könyvészeti folyóirataink írói és írásai (Irodalmi Értesítő, Magyar Könyvészet, Az Irodalom, Múzeumi és Könyvtári Értesítő, Könyvtári Szemle, Magyar Bibliofil Szemle, Könyvbarátok Lapja) / Galambos Ferenc. - Budapest : Galambos Ferenc, 1955. - 204 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1874-1875.
T: teljes, könyvészet, irodalom
C: részletes
SZ: 1. Szerzői betűrend
SZ: 2. Irások
a./ szakrend

Irodalom - Tudomány (Budapest 1945-1946.)

181.    Az "Irodalom - Tudomány" című folyóirat története és repertóriuma : szakdolgozat / Ábrahám Gyöngyi.- Budapest : ELTE BTK Könyvtártudományi Tanszék, 2000. - 52 p. - KSZK jelzete: D 6.633

Önálló
Tárgyév: 1945-1946.
T: teljes: 269 tétel, szépirodalom, természettudomány, fizika
C: részletes: szerző, cím, szám, (év, hónap), oldalszám
A: * után, kiről szól.
SZ: 1. Irodalom
SZ: 2. Tudomány
M: 1. Névmutató

Iskolakultúra (Pécs 1991-)

182.    Iskolakultúra repertóriuma = Iskolakultúra, 2001. 6/7. sz. mell. 58 p.

Önálló
Tárgyév: 1991-2000.
T: teljes, oktatás, nevelésügy
C: részletes
SZ: 1. Tanulmányok
SZ: 2. Szemlék
SZ: 3. Kritikák
a./ betűrend
M: 1. Mellékletek mutatója

Janus Pannonius Múzeum Évkönyve (Pécs 1956-)

183.    Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1-40 / Háger József = Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 40. köt. (1995) 225-240. p.

Rejtett
Tárgyév: 1956-1995.
T: teljes, természet-, történelemtudomány, régészet, néprajz.
C: részletes
SZ: 1. Természettudományok
SZ: 2. Régészet
SZ: 3. Történelemtudományok
SZ: 4. Néprajz
SZ: 5. Művelődéstörténet

184.    A pécsi múzeumi értesítők és évkönyvek repertóriuma, 1908-1998 / Hernádi László Mihály. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002, 348 p.

Önálló
Tárgyév: 1956-1998.
T: teljes, történelem, helytörténet, régészet, Pécs.
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Szerzői rész
SZ: 2. Tárgyszavas rész
a./ betűrend

Jászkunság (Szolnok 1954-2002.)

185.    Jászkunság repertóriuma, 1954-1987 : szakdolgozat / Herczeg László.- Nyíregyháza : Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1988. - 45 p. - KSZK jelzete: D 4.456

Önálló
Tárgyév: 1954-1987.
T: részleges, csak Kunszentmárton és Tiszazug: 194 tétel, kultúra, művelődés, társadalom, politika
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Művelődés
SZ: 2. Ideológia, politika
SZ: 3. Társadalmi élet
SZ: 4. Mezőgazdaság

Jászsági Évkönyv (Jászberény 1993-)

186.    A Jászsági Évkönyv eddig megjelent számainak tartalomjegyzéke = Jászsági Évkönyv, 2003. 302-314. p.

Rejtett
Tárgyév: 1993-2002.
T: teljes, helytörténet, történelem, művészetek, jászok
C: rövidített
SZ: 1. Időrend

187.    A Jászsági Évkönyv 2000 óta megjelent számainak tartalomjegyzéke = Jászsági Évkönyv, 2005. 313-319. p.

Rejtett
Tárgyév: 2000-2004.
T: teljes, helytörténet, Jászberény
C: rövidített
SZ: 1. Időrend

Jel-Kép (Budapest 1980-1984.)

188.    A Rádió és Televízió Szemle (1969-1979.) és a Jel-Kép (1980-1984.) folyóiratok közös repertóriuma / Lukáts János. - Budapest : Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1984. - 156 p.

Önálló
Tárgyév: 1980-1984.
T: teljes: ugrósorszámos jelölés, 69.101 -84.433 tétel, rádió, televízió, kommunikáció
C: részletes: évszám, lapszám. szerző, cím, oldalszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

Jogtudományi Hetilap (Pest 1865-1866.)

189.    Jogtudományi Közlöny (1865-1934.) büntetőjogi tárgyú adatai / Szük László. - Budapest : Igazságügyi Minisztérium, Tudományos és Tájékoztatási Főosztály, 1988. - 252 p.

Önálló
Tárgyév: 1865-1866.
T: részleges: 58 tétel, jog, jogtudomány
C: részletes: cím, szerző, oldalszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Jogtudományi Közlöny (Budapest 1866-1934.)

190.    A Jogtudományi Közlöny (1865-1934.) büntetőjogi tárgyú adatai / Szük László. - Budapest : Igazságügyi Minisztérium, Tudományos és Tájékoztatási Főosztály, 1988. - 252 p.

Önálló
Tárgyév: 1866-1934.
T: részleges: 2.795 tétel, jog, jogtudomány
C: részletes: cím, szerző, oldalszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Jövő (Bécs-Wien 1921-1923.)

191.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1921-1923.
T: teljes, napi hírek, aktuálpolitika
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Közleményei (Szeged 1963-)

192.    A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei. Acta Academiae Pedagogicae Szegediensis, 1974-1988 / Gábor Kálmánné = Sectio Humana, 1989/1990. 125-180. p.

Rejtett
Tárgyév: 1974-1988.
T: teljes: 439 tétel, oktatás, pedagógia
C: rövidített
SZ: 1. Időrendi
a./ megjelenés szerint
b./ oldalszám szerint
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Kalotaszeg (Bánffyhunyad 1912.)

193.    Kalotaszeg / Saliga Irén = Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 27. köt. (1994) 217-240. p.

Rejtett
Tárgyév: 1912.
T: teljes: 79 tétel, nemzetiségpolitika, építészet
C: rövidített
A: annoált, az illusztrációk megjelölésével.
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

Kalotaszeg (Bánffyhunyad 1990-)

194.    A Kalotaszeg c. folyóirat 1990. 1. évfolyamának annotált repertóriuma : szakdolgozat / Lovász Krisztina. - Szeged : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Könyvtár Szak, 1998. - 49 p. - KSZK jelzete: D 6.771

Önálló
Tárgyév: 1990.
T: teljes: 57 tétel, várospolitika, gazdálkodás, irodalom
C: részletes: tárgyszó, szerző, cím, évszám, szám, oldalszám, rovat
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató
M. 3. Földrajzi hely mutató

Katedra (Dunaszerdahely 1994-)

195.    Katedra repertórium, 1994-2003 / Vajda Barnabás. - Dunaszerdahely, Lilium Aurum, 2003. - 107 p.

Önálló
Tárgyév: 1994-2003.
T: teljes, háromhasábos: 3.108 tétel, pedagógia, ifjúsági szervezetek
C: részletes: szerző, cím, évszám, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Szerzők, cikkek
a./ betűrend
M: 1. Névmutató

Kecskeméti Közlöny (Kecskemét 1919-1943.)

196.    Kecskeméti Közlöny repertóriuma, 1926-1939 : szakdolgozat / Sándor Anikó. - Szeged : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1997. - 190 p. - KSZK jelzete: D 5.809

Önálló
Tárgyév: 1926-1939.
T: teljes: 578 tétel, napi hírek, aktuálpolitika
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Fotók mutatója
M: 2. Névmutató
M: 3. Földrajzi mutató
M: 4. Tárgymutató

Képzőművészeti Szemle (Budapest 1879-1881.)

197.    Képzőművészeti Szemle, 1879-1881 / Révész Emese = Ars Hungarica, 28. évf. 2. sz. (2000) 415-451. p.

Rejtett
Tárgyév: 1879-1881.
T: teljes: 817 tétel, képzőművészet, műalkotások
C: részletes, szerző, cím, lapszám, oldal
A: rövid annotációk, jelőli az illusztrációt
SZ: 1. Időrend
a./ Képzőművészeti Társulat
b./ Hírek műtermekből
c./ Külföldön élő művészek
M: 1. Névmutató

Kétezer (2000) (Budapest 1989-)

198.    Kétezer repertóriuma, 1989-1999 = 2000, 12. évf. 1. sz. (2000) mell. 21 p.

Önálló
Tárgyév: 1989-1999.
T: teljes, irodalom, társadalom
C: részletes
SZ: 1. Társadalompoltika
SZ: 2. Versek
SZ: 3. Próza, színmű
SZ: 4. Tanulmány
a./ betűrend
SZ: 5. Illusztráció
SZ: 6. Események, vendégek
a./ időrend

199.    A 2000 repertóriuma, tizenöt esztendő: 1989. április-2004. március / Barabás András = 2000, 16. évf. 4. sz. (2004) mell. 32 p.

Önálló
Tárgyév: 1989-2004.
T: teljes, kéthasábos, irodalom, társadalom
C: részletes: szerző, cím, év, hónap, nap
SZ: 1. Társadalompoliika
SZ: 2. Versek
SZ: 3. Próza, színmű
Sz. 4.: Tanulmány, publicisztika
Sz. 5.: Illusztrációk, események

Kilátó (Újvidék-Novi Sad 1961-)

200.    Kilátó (1961-2001) / Csanyiga Mónika = Hungarológiai Közlemények, 34. évf. 3. sz. (2002) 15-91. p., (2000) 4. sz. 115-169. p.

Rejtett
Tárgyév: 1961-2001.
T: teljes, kéthasábos: 3.450, ill. 1.471 tétel, magyar- és világirodalom, kritikák
C: Részletes: szerző, cím, (kritkáknál: miről szól?), évszám, hónap, nap, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Kritika

Kincsesi Bauxit (Székesfehérvár 1971-1989.)

201.    A Kincsesi Bauxit (1971-1989.) tartalomjegyzéke / Radnai József. - Székesfehérvár : Magyar Alumíniumipari Múzeum, 1998. - 90 p. - (Ipartörténeti források 6.)

Önálló
Tárgyév: 1971-1989.
T: teljes, újrainduló tételszámozással, alumíniumipar, ipartörténet
C: rövidített, cím, évszám, lapszám
SZ: 1. Tematikus (28 féle csoportosításban)

Kincskereső (Szeged 1974-)

202.    Kincskereső repertórium, 1986-1995 / Szemán Erzsébet. - Budapest : Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 2000. - 316 p.

Önálló
Tárgyév: 1986-1995.
T: teljes: 2.459 tétel, mutatók kéthasábosak., gyermek és ifjúsági irodalom
C: részletes: szerző, cím, évszám, lapszám, oldalszám
A: ( ): műre vonatkozó információk, [ ]: egyéb kiegészítések
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Szülőföldről, hazaszeretetről
SZ: 3. Irásról, könyvről, olvasásról
SZ: 4. Ismeretközlő írások
SZ: 5. Személyek, könyvismertetések
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató
M: 3. Címmutató
M: 4. Földrajzi név mutató

Kisalföldi Könyvtáros (Győr 1958-)

203.    Kisalföldi Könyvtáros repertóriuma, 1958-1986 / Antaliné Hujter Szilvia = Kisalföldi Könyvtáros, 1988. 1-2. sz. 70 p.

Önálló
Tárgyév: 1958-1986.
T: teljes: 867 tétel, könyvtári élet, Győr.
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató
M: 3. Intézménymutató

Klió (Debrecen 1992-)

204.    Klió, Történelmi szemléző folyóirat repertóriuma 1992-2001 / Erdélyi Tamás = Klió, 2002. Különszám, 79 p.

Önálló
Tárgyév: 1992-2001.
T: teljes: 796 tétel, történelem, régészet, életrajz.
C: részletes
SZ: 1. Történelmi korszakok szerint
M: 1. Névmutató
M: 2. Recenziókészítő mutató

Komárom Megyei Könyvtáros (Tatabánya 1968-)

205.    Komárom Megyei Könyvtáros repertóriuma, 1968-1988 / Hegedüs Béla = Komárom Megyei Könyvtáros, 1989. Különszám. p. 92.

Önálló
Tárgyév: 1968-1988.
T: teljes, kéthasábos: 959 tétel, könyvtári élet, Komárom megye
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Tematikus rend (18 féle)
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató
M: 2. Tárgy- és intézmény mutató

Komlósi Hírmondó (Tótkomlós 1993-)

206.    Komlósi Hírmondó, 1996-1998 : repertórium : szakdolgozat / Baranyainé Szirovicza Anikó.- Szeged : SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2006. - 101 p. - KSZK jelzete: D 7.634

Önálló
Tárgyév: 1996-1998.
T: teljes: 436-950 tétel (folyamatos tételszámozás), helyi hírek, Tótkomlós.
C: részletes
A: dölt betűs, néhány szavas.
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

207.    Komlósi Hírmondó, 1999-2001 : repertórium : szakdolgozat / Mag Györgyné.- Szeged : SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2006. - 109 p. - KSZK jelzete: D 7.673

Önálló
Tárgyév: 1999-2001.
T: teljes: 951-1.429 tétel (folyamatos tételszámozás), helyi hírek, Tótkomlós.
C: részletes
A: dölt betűs annotáció
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

Kongresszusi Tudósító (Bécs-Wien 1921.)

208.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1921.
T: teljes, munkásmozgalom, internacionalizmus.
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Kortárs (Budapest 1957-)

209.    Kortárs repertóriuma, 1982-1986 : szakdolgozat / Sulyokné Matócza Eleonóra. - Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 1997. - 154 p. - KSZK jelzete: D 5.843

Önálló
Tárgyév: 1982-1986.
T: teljes: 1.460 tétel, irodalom, irodalomtörténet
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Publicisztika
SZ: 3. Illusztráciok
M: 1. Névmutató

Korunk (Kolozsvár-Cluj-Napoca 1926-)

210.    A Korunk repertóriuma, 1990-2000 / Imecs Ágnes, Szigethy Rudolf. - Kolozsvár : Komp-Press K., Korunk Baráti Társaság, 2002. - 295 p.

Önálló
Tárgyév: 1990-2000.
T: teljes, kéthasábos: 3.199 tétel, irodalom, irodalomtörténet
C: részletes: szerző, cím, évszám, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Vers
SZ: 2. Próza, dráma
SZ: 3. Tanulmány
SZ: 4. Kritika, recenzió
SZ: 5. Recenzált szerzők.
M: 1. Képek mutatója
M: 2. Névmutató
M: 3. Tematikus lapszámok mutatója

Könyv és Könyvtár (Debrecen 1958-)

211.    Könyv és könyvtár, 1953-1991 repertórium / Czeglédi László. - Debrecen : KLTE Könyvtára, 1994. - 53 p.

Önálló
Tárgyév: 1958-1991.
T: teljes: 204 tétel, könyvtár, könyvtári élet
C: részletes: szerző, cím, évszám, oldal
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Könyv, Könyvtár, Könyvtáros (Budapest 1992-)

212.    A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros repertóriuma, 1993-1995 : szakdolgozat / Jováné Nikula Edit.- Szeged : SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2000. - 40 p. - KSZK jelzete: D 6.802

Önálló
Tárgyév: 1993-1995.
T: teljes, kéthasábos: 511 tétel, könyvtárügy, könyvtári élet
C: részletes: szerző, cím, évfolyam, szám, évszám, hónap, oldalszám, illusztráció
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Könyvbarátok Lapja (Budapest 1927-1928.)

213.    Kisebb könyvészeti folyóirataink írói és írásai (Irodalmi Értesítő, Magyar Könyvészet, Az Irodalom, Múzeumi és Könyvtári Értesítő, Könyvtári Szemle, Magyar Bibliofil Szemle, Könyvbarátok Lapja) / Galambos Ferenc. - Budapest : Galambos Ferenc, 1955. - 204 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1928.
T: teljes, könyvészet, irodalom
C: részeletes.
SZ: 1. Szerzői betűrend
SZ: 2. Irások
a./ szakrend

Könyvtári Figyelő (Budapest 1958-)

214.    A Könyvtári Figyelő repertóriuma, 1981-1985 : szakdolgozat / Kiss Edina. - Baja, Eötvös József Főiskola, 1998. - 72 p. - KSZK jelzete: D 5.870

Önálló
Tárgyév: 1981-1985.
T: teljes, kéthasábos, könyvtár, könyvtári élet
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Perszonális mutató
M: 2. Címmutató
M: 3. Tárgymutató

Könyvtári Szemle (Budapest 1913-1918., 1934-1936.)

215.    Kisebb könyvészeti folyóirataink írói és írásai (Irodalmi Értesítő, Magyar Könyvészet, Az Irodalom, Múzeumi és Könyvtári Értesítő, Könyvtári Szemle, Magyar Bibliofil Szemle, Könyvbarátok Lapja) / Galambos Ferenc. - Budapest : Galambos Ferenc, 1955. - 204 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1913-1918., 1934-1935.
T: teljes, könyvtárügy, irodalom
C: részletes
SZ: 1. Szerzői betűrend
SZ: 2. Irások
a./ szakrend

Könyvtáros (Budapest 1953-1954., 1956-1992.)

216.    Könyvtáros repertóriuma, 1961-1965 : szakdolgozat / Balogh Katalin. - Budapest : Szaktanfolyam, 1966. - 69 p. - KSZK jelzete: D 417

Önálló
Tárgyév: 1961-1965.
T: teljes, kéthasábos, könyvtár, könyvtári élet
C: részletes
SZ: 1. Általános
SZ: 2. Könyvtárügy
SZ: 3. Könyvtári hálózatok
SZ: 4. Könyvtárépület
SZ: 5. Bibliográfiák, különgyűjtemények

Köznevelés (Budapest 1945-)

217.    Zenei írások a Köznevelésben, 1945-1984 : repertórium / Balás Endre. - Kecskemét, Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet, 1988. - 96 p.

Önálló
Tárgyév: 1945-1984.
T: részleges: 376 tétel, zene, oktatás, pedagógia
C: részletes
A: egy mondatos annotációk
SZ: 1. A zenei nevelés általános kérdései
SZ: 2. Zenei mozgalmak
SZ: 3. Írások a zenéről
SZ: 4. Beszélgetések, megemlékezések, köszöntők
SZ: 5. Kritikák, ismertetések,.
M: 1. Név- és tárgymutató

Kultúra és Közösség (Budapest 1974-)

218.    Kultúra és Közösség repertóriuma, 1985-1988 : szakdolgozat / Pásztor Gabriella. - Nyíregyháza, Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1989. - 52 p. - KSZK jelzete: D 4.557

Önálló
Tárgyév: 1985-1988.
T: teljes: 212 tétel, művelődéselmélet, antropológia, politika
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Képek jegyzéke
M: 2. Név- és tárgymutató

Kunszentmártoni Hír-Lap (Kunszentmárton 2000-)

219.    A Kunszentmártoni Hír-Lap repertóriuma, 2000-2004 : szakdolgozat / Balgáné Kurtán Edit.- Szeged : SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, 2006. - 64 p. - KSZK jelzete: D 7.630

Önálló
Tárgyév: 2000-2004.
T: teljes: 391 tétel, helyi hírek, Kunszentmárton.
C: részletes
A: apró betűs annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

KUT (Budapest 1926-1927.)

220.    KUT [Képzőművészek Új Társasága] / Kopócsy Anna = Ars Hungarica, 30. évf. 1. sz. (2002) 167-181. p.

Rejtett
Tárgyév: 1926-1927.
T: teljes: 96 tétel, képzőművészet, művészettörténet
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Külügy-Hadügy (Budapest 1914-1919.)

221.    A Külügy-Hadügy című folyóirat története és 1916. évi repertóriuma : szakdolgozat / Nagy Ildikó.- Budapest : ELTE BTK, Könyvtártudományi-Informatikai Tanszék, 2000. - 103 p. - KSZK jelzete: D 6.398

Önálló
Tárgyév: 1916.
T: teljes, kéthasábos: 2.710 tétel., hadtudomány, hadiipar, I. világháború.
C: részletes: szám, (évszám, hónap, nap), tételszám, cím, szerző, oldalszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Személynév mutató
M: 3. Névmutató
M: 4. Földrajzi mutató

Légkör (Budapest 1956-)

222.    Légkör, az 1956-1985. között megjelent dolgozatok bibliográfiája / Ambrózy Pál, et al. = Légkör, 31. évf. (1986) Különszám, 52 p.

Önálló
Tárgyév: 1956-1985.
T: teljes, kéthasábos, meteorológia, időjárás
C: részletes
SZ: 1. Szerzői
a./ betűrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Címlapképek mutatója

223.    Légkör, az 1986-1995. között megjelenet írások biblográfiája / Csomori Mihály, Mezősi Miklós = Légkör, 1996. Különszám, 28 p.

Önálló
Tárgyév: 1986-1995.
T: teljes, kéthasábos, meteorológia, időjárás
C: részletes
SZ: 1. Szerzői
a./ betűrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Címlapképek mutatója

Levéltári Közlemények (Budapest 1923-)

224.    Levéltári Közlemények repertóriuma, 1923-1993 / Szabó Anikó. - Budapest : Magyar Országos Levéltár, 1999. - 355 p.

Önálló
Tárgyév: 1923-1993.
T: teljes: 1.014 tétel, levéltárak, levéltárügy
C: részletes (műfaj megjelöléssel)
A: annotált
SZ: 1. Szerzői betűrend
SZ: 2. Forrásközlések
SZ: 3. Nekrológok, megemlékezések, köszöntők
SZ: 4. Ismertetett folyóiratok
SZ: 5. Ismertetett művek, tanulmányok, folyóiratok bibliográfiája
M: 1. Általános mutató

Levéltári Szemle (Budapest 1961-)

225.    A Levéltári Szemle repertóriuma, (1961-2004) / Nagy Gábor. - Budapest : Magyar Országos Levéltár, 2006. - 395 p.

Önálló
Tárgyév: 1961-2004.
T: teljes: 2.349 tétel, levéltártudomány, történeti segédtudomány
C: részletes
SZ: 1. Cikkek, tanulmányok
SZ: 2. Ismertetések
SZ: 3. Ismertetett művek, tanulmányok
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Földrajzi nevek mutatója
M: 3. Személy- és testületi név mutató

226.    A Levéltári Szemle repertóriuma, 1968-1973 : szakdolgozat / Nagy Gábor. - Budapest : ELTE Informatikai és Könyvtártudományi Intézet, Könyvtártudományi Tanszék, 2005. - 66 p. - KSZK jelzete: D 7.601

Önálló
Tárgyév: 1968-1973.
T: teljes: 322 tétel, levéltártudomány, történeti segédtudomány
C: részletes (műfaj jelöléssel)
SZ: 1. Önálló munkák, ismertetések
SZ: 2. Nekrológok
SZ: 3. Ismertetett művek

Liget (Budapest 1988-)

227.    Liget repertórium, 1993-1994 / Bohus Magda = Liget, 8. évf. 3. sz. (1995) mell. 11 p.

Rejtett
Tárgyév: 1993-1994.
T: teljes, irodalom, ökológia
C: részletes
SZ: 1. Időrend

228.    Liget repertórium, 1995-1996 / Bohus Magda = Liget, 10. évf. 1. sz. (1997) mell. 15 p.

Rejtett
Tárgyév: 1995-1996.
T: teljes, irodalom, ökológia
C: részletes
SZ: 1. Időrend

229.    Liget repertórium, 1997-1998 / Bohus Magda = Liget, 12. évf. 1. sz. (1999) mell. 19 p.

Rejtett
Tárgyév: 1997-1998.
T: teljes, irodalom, ökológia
C: részletes
SZ: 1. Időrend

230.    Liget repertórium, 1999-2000 = Liget, 14. évf. 3. sz. (2001) mell. 16 p.

Rejtett
Tárgyév: 1999-2000.
T: teljes, irodalom, ökológia
C: részletes
SZ: 1. Időrend

231.    Liget repertóriuma, 2001-2003 = Liget, 2004. 1. sz. mell. 26 p.

Rejtett
Tárgyév: 2001-2003.
T: teljes, kéthasábos, irodalom, ökológia
C: részletes
SZ: 1. Időrend

Limes (Tatabánya 1988-)

232.    Limes, 1988-1997 : repertórium / Kelecsényi Péterné = Limes, 2004. 4. sz. mell. 57 p.

Rejtett
Tárgyév: 1988-1997.
T: teljes, társadalom, történelem, helytörténet, művelődés
C: részletes
SZ: 1. Tanulmányok

Lyukasóra (Budapest 1992-)

233.    Lyukasóra repertórium, 1992-2000 / Munteanu Anna, Sébor József = Lyukasóra, 10. évf. (2001) mell. 28 p.

Önálló
Tárgyév: 1992-2000.
T: teljes, szépirodalom
C: rövidített: szerző, cím, megjelenés
SZ: 1. Vers
SZ: 2. Novella, regényrészlet
SZ: 3. Más próza
SZ: 4. Tv-Lyukasóra
a./ időrend
M: 1. Illusztrációk mutatója

Ma (Bécs-Wien 1920-1925.)

234.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc . - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1920-1925.
T: teljes, művészet, irodalom
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Ma és Holnap (Székesfehérvár 1973-1994.)

235.    A Ma és Holnap repertóriuma: 1973-1987 / Erősi Ilona Erika = Ma és Holnap, 16. évf. 2. sz. (1988) 97-109. p.

Rejtett
Tárgyév: 1973-1987.
T: teljes, oktatás, nevelés, pedagógia
C: részletes
SZ: 1. Oktatás és neveléstörténet
SZ: 2. Művelődés- és közoktatáspolitika
SZ: 3. Óvodai nevelés
SZ: 4. Nevelés általános kérdései
SZ: 5. Nevelés részterületeti
a./ betűrend
M: 1. Névmutató

Magyar Bibliofil Szemle (Budapest 1924-1925.)

236.    Kisebb könyvészeti folyóirataink írói és írásai (Irodalmi Értesítő, Magyar Könyvészet, Az Irodalom, Múzeumi és Könyvtári Értesítő, Könyvtári Szemle, Magyar Bibliofil Szemle, Könyvbarátok Lapja) / Galambos Ferenc. - Budapest : Galambos Ferenc, 1955. - 204 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1924-1925.
T: teljes, könyvészet, irodalom
C: részletes
SZ: 1. Szerzői betűrend
SZ: 2. Irások
a./ szakrend

Magyar Családtörténeti Szemle (Budapest 1935-1944.)

237.    A Magyar Családtörténeti Szemle repertóriuma, 1935-1944 / Hernádi László Mihály. - Budapest : Tarsoly Kiadó, 2000. - 140 p.

Önálló
Tárgyév: 1935-1944.
T: teljes, genealógia, nemesi családok
C: részletes: szerző, cím, lapszám, oldalszám
A: részben annotált
SZ: 1. Szerzői rész
SZ: 2. Tárgyszavas rész.

Magyar Egyháztörténeti Vázlatok (Budapest 1989-)

238.    A Magyar Egyháztöténeti Vázlatok 1 (1989)-15 (2003.) Repertórium / Saliga Irén = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 16. évf. 1-2. sz. (2004) 5-91. p.

Rejtett
Tárgyév: 1989-2003.
T: teljes, kéthasábos: 551 tétel, katolikus vallás
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Magyar Élet (Budapest 1993-)

239.    A Magyar Élet, 1993-1994. évi, I-II. új évfolyamának összevont tartalom-jegyzéke / Berecz József = Magyar Élet, 1995. 1. sz. mell. [8 p.]

Önálló
Tárgyév: 1993-1994.
T: teljes, nemzetpolitika
C: rövidített: évfolyamra, számra és kezdő oldalszámra hivatkozó
SZ: 1. Rovatonként
a./ betűrend
M: 1. Névmutató

Magyar Felsőoktatás (Budapest 1991-)

240.    A Magyar Felsőoktatás repertóriuma (1991-1994) = Magyar Felsőoktatás, 5. évf. (1995) mell. 24 p.

Rejtett
Tárgyév: 1991-1994.
T: teljes, oktatás
C: részletes
SZ: 1. Rovatok szerint
a./ időrend
SZ: 2. Szerzői betűrendes
a./ időrend
SZ: 3. Portré-interjú
a./ betűrend

Magyar Figyelő (Pozsony-Bratislava 1933-1935.)

241.    Kisebb felvidéki folyóiratok, 1919-1938 / Galambos Ferenc. 2. - Budapest : Galambos Ferenc, 1957. - 103 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1933-1935.
T: teljes, irodalom, tudomány, művészet
C: részletes
SZ: 1. Szerzői
a./ betűrend
SZ: 2. Tartalom szerint
11 csoport

242.    A Magyar Figyelő (1933-1935.) repertóriuma / Végh László = Fórum, 1. évf. 2. sz. (1999) 145-162. p.

Rejtett
Tárgyév: 1933-1935.
T: teljes, irodalom, tudomány, kritika, nemzetiségpolitika
C: rövidített
SZ: 1. Időrend

Magyar Filozófiai Szemle (Budapest 1957-)

243.    Magyar Filozófiai Szemle repertóriuma / Bangha Katalin = Magyar Filozófia Szemle, 30. évf. 5-6. sz. (1986) 863-931. p.

Rejtett
Tárgyév: 1957-1981.
T: teljes: 1.542 tétel, filozófia
C: részletes: teljes lapszámra utaló, folyamatos tételszámozás
SZ: 1. Rovatok szerint
a./ szerzői betűrend
M: 1. Címmutató
M: 2. Tárgymutató
M: 3. Névmutató

Magyar Füzetek (Párizs 1978-1988.)

244.    A Magyar Füzetek időszaki sorozat tartalomjegyzéke / Kende Péter. - Párizs : Dialogues Européens, 1989. - [17 p.]

Önálló
Tárgyév: 1978-1988.
T: teljes, politikai emigráció, Kelet-Európa
C: részletes
SZ: 1. Időrend

Magyar Ipartörténet (Losonc 1906. 1908-1911.)

245.    A Magyar Ipartörténet cimű folyóirat repertóriuma / Tóth Róbert. - Budapest : Tóth Róbert, 1987. - 13 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1906. 1908-1911.
T: teljes: 65 tétel, ipartörténet
C: rövidített
SZ: 1. Időrend
M: 1. Földrajzi nevek mutatója
M: 2. Névmutató

Magyar Képzőművész (Pest 1864.)

246.    Magyar Képzőművész repertóriuma / Révész Emese = Ars Hungarica, 27. évf. 1/2. sz. (1999) 461-470. p.

Rejtett
Tárgyév: 1864.
T: teljes: 203 tétel, képzőművészet
C: rövidített
SZ: 1. Időrend
a./ folyóiratok
b./ rovatok
M: 1. Névmutató

Magyar Kisebbség (Lugos 1922-1942., 1995-)

247.    Magyar Kisebbség, 1922-1942 : repertórium, tárgymutató / Kazai Magdolna. - Szeged : Scriptum Kft. 1994. - 374 p.

Önálló
Tárgyév: 1922-1942.
T: teljes: 4.135 tétel., nemzetiségpolitika
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató

Magyar Kórus (Budapest 1931-1950.)

248.    Írások a Magyar Kórus 20 évfolyamából / Déri Balázs = Magyar Egyházzene, 4. évf. 1. sz. (1996/1997) mell. 49-64. p.

Rejtett
Tárgyév: 1931-1950.
T: részleges, egyházi zene, kórusművek
C: részletes: szerző, cím, lapszám, évszám, oldalszám
SZ: 1. Szakrendi, 28 csoportra osztva

Magyar Könyvészet (Budapest 1905.)

249.    Kisebb könyvészeti folyóirataink írói és írásai (Irodalmi Értesítő, Magyar Könyvészet, Az Irodalom, Múzeumi és Könyvtári Értesítő, Könyvtári Szemle, Magyar Bibliofil Szemle, Könyvbarátok Lapja) / Galambos Ferenc. - Budapest : Galambos Ferenc, 1955. - 204 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1905.
T: teljes, könyvészet, irodalom
C: részletes
SZ: 1. Szerzői betűrend
SZ: 2. Irások
a./ szakrend

Magyar Mérnök-Egyesület Közlönye (Budapest 1867-1871.)

250.    A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyének adatai, 1867-1944. között / Terplán Zénó, Németh Géza. - [Miskolc] : Miskolci Egyetem, 1998. - 189 p. . - Sokszorosítás

Önálló
Tárgyév: 1867-1871.
T: teljes: 1.511 tétel, építészet
C: részletes: évfolyam, évszám, szám, szerző, cím, oldalszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye (Budapest 1872-1944.)

251.    A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönyének adatai 1867-1944. között / Terplán Zénó, Németh Géza. - [Miskolc] : Miskolci Egyetem, 1998. - 189 p. - Sokszorosítás

Önálló
Tárgyév: 1872-1944.
T: teljes: 1.511 tétel, építészet
C: részletes: évfolyam, évszám, szám, szerző, cím, oldalszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Magyar Minerva (Pozsony-Bratislava 1930-1938.)

252.    Kisebb felvidéki folyóiratok, 1919-1938 / Galambos Ferenc. - Budapest : Galambos Ferenc, 1957. - 140 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1931-1938.
T: teljes, irodalom, tudomány, társadalom
C: részletes
SZ: 1. Szerzői
a./ betűrend
SZ: 2. Tartalom szerint
11 csoport

Magyar Múzsa (Budapest 1920.)

253.    A húszas évek elejének két kisebb folyóirata, Auróra, Magyar Múzsa / Galambos Ferenc. - Budapest : Galambos Ferenc, 1974. - 60 p. - Gépirat, OSZK.

Önálló
Tárgyév: 1920.
T: teljes, kultúra, oktatás, művészet, irodalom
C: részletes: szerző, cím, újságcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szerzői betűrend
SZ: 2. ETO szakrend
a./ betűrend

Magyar Műhely (Párizs- Wien-Budapest 1962-)

254.    Magyar Műhely (1973-1996.), 41-100. számok repertóriuma / Buda Attila = Magyar Műhely, 42. évf. 3. (127.) sz. (2003) 42 p.

Önálló
Tárgyév: 1973-1996.
T: teljes, kéthasábos: 1.486 tétel, irodalom, művészet, kritika
C: részletes: szerző, cím, lapszám, oldalszám
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Illusztrációk mutatója

Magyar Műipar (Budapest 1879.)

255.    Magyar Műipar, 1879 / Révész Emese = Ars Hungarica, 28. évf. 2. sz. (2000) 451-455. p.

Rejtett
Tárgyév: 1879.
T: teljes: 40 tétel, képzőművészet
C: részletes, szerző, cím, lapszám, oldal. Jelöli az illusztrációt
A: rövid annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Magyar Nemzet (Budapest 1938-)

256.    Magyar Nemzet, 1938. augusztus 25-1944. március 22 : repertórium, (1940. január-1941. június) / Kendéné Palágyi Erzsébet. - Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, 1988. - 452 p.

Önálló
Tárgyév: 1940. jan. 3.-1941. jún. 29.
T: szelektív, folyamatos tételszámozás: 5.734-12.551., szépirodalom, kritikák, publicisztika, művészet
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

257.    Magyar Nemzet, 1938. augusztus 25-1944. március 22 : repertórium, (1941. július-1942. december) / Dékány Endre. - Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, 1990. - 491 p.

Önálló
Tárgyév: 1941. júl. 1.-1942. dec. 31.
T: szelektív, folyamatos tételszámozás: 12.552-18.724., szépirodalom, kritikák, publicisztika, művészet
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

258.    Magyar Nemzet, 1938. augusztus 25-1944. március 22 : repertórium, (1943. január-1944. március) / Dékány Endre. - Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, 1991. - 415 p.

Önálló
Tárgyév: 1943. jan. 1.-1944. márc. 22.
T: szelektív, folyamatos tételszámozás: 18.725-23.756., szépirodalom, kritikák, publicisztika, művészet
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának Értesítője (Budapest 1900-)

259.    A Néprajzi Értesítő repertóriuma, 1900-2000 / Nagy Réka. - Budapest : Néprajzi Múzeum, 2003. - 181 p.

Önálló
Tárgyév: 1900-2000.
T: teljes, kéthasábos: 2.695 tétel, néprajz, etnográfia
C: részletes: cím, szerző, évfolyam, szám, oldalszám, ill., idegennyelvű összefoglalók.
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Címmutató
M: 3. Tárgymutató
M: 4. Földrajzi mutató
M: 5. Tematikus számok mutatója

Magyar Növénytani Lapok (Kolozsvár 1877-1896.)

260.    A Magyar Növénytani Lapok köteteiben megjelent cikkek és mellékletek repertóriuma / Dobri Mária, Simon Imre Sz. = Kanitzia, 4. 1996. 161-183. p.

Rejtett
Tárgyév: 1877-1896.
T: válogatott, csak a szakcikkek: 208/a tétel, botanika
C: részletes: szerző, cím, oldalszám. A kötetet, évet, lapszámot a fejezetek elején közli
SZ: 1. Időrend
M: 1. Betűrendes mutató
M: 2. Latin nyelvű növénymutató
M: 3. Magyar nyelvű növénymutató
M: 4. Földrajzi mutató

Magyar Nyelvőr (Budapest 1872-)

261.    A Magyar Nyelvőr, 70-100. évfolyamának mutatója / Szemere Gyula. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 1991. - 381 p.

Önálló
Tárgyév: [1946-1978.]
T: teljes, nyelvészet
C: részletes
SZ: 1. Szerzői betűrend
M: 1. Szómutató
M: 2. Tárgymutató

Magyar Pedagógia (Budapest 1892-)

262.    A Magyar Pedagógia első száz évének repertóriuma / Csapó Benő, Pukánszky Béla = Magyar Pedagógia, 93. évf. (1993) Különszám, 210 p.

Önálló
Tárgyév: 1892-1992.
T: teljes, kéthasábos: 6.022 tétel, pedagógia, oktatás
C: részletes: szerző, cím, év, évfolyam, lapszám, oldalszám
A: tárgyszavakkal jelöli a cikkeket
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Magyar Sion (Esztergom 1863-1869., 1887-1904.)

263.    A Magyar Sion és az Új Magyar Sion (1863-1904.) repertóriuma / Saliga Irén. - Piliscsaba ; Esztergom : Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2007. - 412 p. - (Pons Strigoniensis Fontes)

Önálló
Tárgyév: 1863-1904.
T: teljes: 8.133 tétel, kereszténység, teológia
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név-, tárgy- és földrajzi mutató
M: 2. Szerzői ABC

Magyar Szemle (Budapest 1927-1944., 1992-)

264.    Magyar Szemle repertórium és tartalomelemzés (1927-1944) / Saád József. - Budapest : FSZEK, ELTE, 1989. - 2 db. 223, 191 p.

Önálló
Tárgyév: 1927-1944.
T: teljes: 2.560 tétel, politika, integráció, irodalom, történelem
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
a./ címek
M: 1. Álnevek, szignók mutatója
M: 2. Tematikai blokkok mutatója
M: 3. Tartalmi mutató
M: 4. Névmutató
M: 5. Földrajzi mutató

Magyar Zene (Budapest 1960-)

265.    Magyar Zene repertóriuma, 1960-1996. Zenetudományi folyóirat összesített tartalom jegyzéke 1-34. évf / Wilheim András = Magyar Zene, 35. évf. (1997) Különszám, 62 p.

Önálló
Tárgyév: 1960-1996.
T: teljes, zenetudomány, zenekritika
C: részletes
SZ: 1. Cikkek
SZ: 2. Hanglemezek
SZ: 3. Lapszemle
SZ: 4. Kotta mellékletek
SZ: 5. Szövetségi élet hirei
a./ időrend

266.    A Magyar Zene repertóriuma, 1974-1977 : szakdolgozat / Hegyi Irén.- Debrecen : Debreceni Tanítóképző Főiskola, 1978. - 68 p. - KSZK jelzete: D 1.794

Önálló
Tárgyév: 1974-1977.
T: teljes: 290 tétel, zenetudomány, zenekritika
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató
M: 3. Földrajzi mutató

Magyar Zenei Szemle (Budapest 1941-1944.)

267.    A Magyar Zenei Szemle repertóriuma, 1941-1944 : szakdolgozat / Erdélyi Márta. - Budapest : ELTE, 1986. - 106 p. - KSZK jelzete: D 4.307

Önálló
Tárgyév: 1941-1944.
T: teljes: 162 tétel, zenetörténet, zeneelmélet
C: részletes
A: annotált
M: 1. Névmutató

268.    Áttekintés a század első felének magyar zenei folyóiratairól: A Magyar Zenei Szemle és a Zenei Szemle új folyamának repertóriumáról : szakdolgozat / Báldi Judit. - Budapest : ELTE Könyvtártudományi Intézet, 1998. - 67 p. - KSZK jelzete: D 6.084

Önálló
Tárgyév: 1941-1944.
T: teljes, kéthasábos: 435 tétel, zenetörténet, zeneelmélet
C: részletes: tételszám, cím, alcím, évszám, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Magyar zenetörténet
SZ: 2. Egyetemes zenetörténet
SZ: 3. Népzene, zenepolitika
SZ: 4. Pedagógia, zeneelmélet
SZ: 5. Zenei élet, hírek, kritikák

Magyarország (Budapest 1893-1944.)

269.    Az Est-lapok, 1920-1939 : repertórium / Pesti Ernő. - Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, 1982-1988. - 6 db., 310, 406, 476, 385, 538, 427 p.

Önálló
Tárgyév: 1920-1939.
T: teljes: 6.715, 8.324, 9.388, 7.784, 9.338, 7.338 tétel, napi hírek
C: részletes, jelzi a műfajt
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Makó és Vidéke (Makó 1990-1992.)

270.    Makó és Vidéke repertórium : szakdolgozat / Torma Ottó.- Szeged : Szegedi Tudpmányegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2000. - 142 p. - KSZK jelzete: D 6.859

Önálló
Tárgyév: 1990-1992.
T: teljes: 675 tétel, helytörténet, közélet, Makó
C: részletes: évfolyam, szám, évszám, hónap, nap, cím, szerző, oldalszám
A: apró betűs, néhány mondatos
SZ: 1. Időrend
M: 1. Összevont személy-, hely- és névmutató

Makói Hét (Makó 1996-1997.)

271.    Makói Hét 1. évf. 1. sz. (1996. április 5.)-1. évf. 26. sz. (1996. szeptember 27.) repertórium : szakdolgozat / Galamb Katalin.- Szeged : SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2000. - 124 p. - KSZK jelzete: D 6.797

Önálló
Tárgyév: 1996.
T: teljes: 684 tétel, közélet, kulturális élet, Makó
C: részletes: cím, szerző, évfolyam, szám (évszám, hónap, nap), oldalszám, illusztráció, [rovat].
A: apró betűs, egy-két mondatos
SZ: 1. Időrend
M: 1. Összevont személy-, hely- és névmutató

Marosvidék (Makó 1959-1960., 2000-)

272.    A Marosvidék repertóriuma, 2000-2004 / Kiss Zsófia. - Makó : Marosvidéki Baráti Társaság, 2005. - 68 p. - (Marosvidék füzetek 1.)

Önálló
Tárgyév: 2000-2004.
T: teljes: 534 tétel, helytörténet, irodalom, műemlékek, néprajz.
C: részletes
SZ: 1. Időrend

MÁV Szakkönyvtári Tájékoztató (Budapest 1977-)

273.    MÁV Szakkönyvtári Tájékoztató repertóriuma, 1977-1992 : szakdolgozat / Tisza Piroska. - Budapest : OSZK-KMK. 1994. - 38 p. - KSZK jelzete: D 5.300

Önálló
Tárgyév: 1977-1992.
T: teljes: 429 tétel, szakkönyvtár, vasút
C: rövidített
SZ: 1. Témakörök.
M: 1. Névmutató

Medvetánc (Budapest 1981-)

274.    Medvetánc (1981-1988) = Medvetánc, 1988/4 sz.-1989/1. sz. [320-328.] p.

Önálló
Tárgyév: 1981-1988.
T: teljes, gazdaság, szociológia, társadalomelmélet
C: rövidített: nem közöl lapszámot
SZ: 1. Időrend

Metagalaktika (Budapest 1978-1986.)

275.    Kozmosz Science Fiction Kiadványok bibliográfiája / Trethon Judit. - Budapest : Kozmosz Könyvek, 1985. - 29-33. p.

Önálló
Tárgyév: 1-9. sz.
T: teljes, kéthasábos, fantasztikus könyvek
C: részletes
SZ: 1. Novellák, elbeszélések
SZ: 2. Versek
SZ: 3. Taulmányok, cikkek
SZ: 4. Konferenciák
SZ: 5. Képregények
M: 1. Kozmosz fantasztikus könyvek jegyzéke
M: 2. Névmutató

Mezőtúr és Vidéke (Mezőtúr 1989-)

276.    Mezőtúr és Vidéke története, 1884-1944; 1989-1991. és repertóriuma : szakdolgozat / Ács Erika. - Budapest : OSZK-KMK, 1996. - 83 p. - KSZK jelzete: D 5.673.

Önálló
Tárgyév: 1989-1991.
T: teljes: 872 tétel, helytörténet, napi hírek, Mezőtúr.
C: részletes: tételszám, főcím, alcím, szerző, közreműködő, rovatcím, oldalszám, ill.
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

277.    Mezőtúr és Vidéke repertórium : szakdolgozat / Szőkéné Papp Erika.- Budapest : ELTE Tanárképző Főiskola, 2000. - 144 p. - KSZK jelzete: D 6.363.

Önálló
Tárgyév: 1992-1993.
T: válogatott: 881 tétel, helytörténet, napi hírek, Mezőtúr.
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Címmutató
M: 2. Névmutató
M: 3. Tárgymutató

Mi Irodalmunk (Újvidék-Novi Sad 1930-1933.)

278.    A Mi Irodalmunk repertóriuma / Honyik Miklós = Hungarológiai Közlemények, 18. évf. 3. sz. (1986. okt.) 205-282. p.

Rejtett
Tárgyév: 1930-1933.
T: teljes: 1.070 tétel, szépirodalom, vallás, társadalomtudományok
C: részletes: szerző, cím, oldalszám
A: [ ] műfajmegjelölés
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Általános jellegű írások
SZ: 3. Vallás, Társadalomtudományok
SZ: 4. Nyelvészet
a./ időrend

Miskolci Szemle (Miskolc 1927-1929.)

279.    A Miskolci Szemle repertóriuma, 1927-1929 / Hubay László. - Miskolc : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 1992. - 33 p.

Önálló
Tárgyév: 1927-1929.
T: teljes: 193 tétel, közművelődés, kultúra, Miskolc.
C: részletes: szerző, cím, lapszám, oldalszám
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Összevont név- és tárgymutató
a./ betűrend

Modern Művészet (Budapest 1905-1906.)

280.    Bardoly István: Modern Művészet (1905-1906) / = Ars Hungarica, 27. évf. 1. sz. (1999) 145-168. p.

Rejtett
Tárgyév: 1905-1906.
T: teljes: 146 tétel, festészet, szobrászat, iparművészet
C: rövidített
SZ: 1. Időrend
M: 1. Címmutató
M: 2. Névmutató
M: 3. Róla szóló irodalom

Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged 1956-)

281.    A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve repertóriuma, 1956-1991/92-1. sz / Saliga Irén. - Szeged : Móra Ferenc Múzeum, 2003. - 72 p.

Önálló
Tárgyév: 1956-1992.
T: teljes, kéthasábos: 561 tétel, régészet, néprajz, történettudomány, művészet
C: részletes
SZ: 1. Régészet
SZ: 2. Néprajztudomány
SZ: 3. Történettudomány
SZ: 4. Irodalomtudomány
SZ: 5. Művészettörténet
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

Mozgó Világ (Budapest 1971-)

282.    A Mozgó Világ repertóriuma, 1989-1998 / Sándor Viktória. - Győr : Városi Könyvtár, 2000. - 229 p.

Önálló
Tárgyév: 1989-1998.
T: teljes: 3.836 tétel, irodalom, művészet, társadalom
C: részletes
SZ: 1. Politika
SZ: 2. Történelem
SZ: 3. Gazdaság
SZ: 4. Szociológia
SZ: 5. Kultúra
M: 1. Mellékletek mutatója
M: 2. Névmutató
M: 3. Tárgymutató
M: 4. Kritikák mutatója

Múltunk (Budapest 1989-)

283.    Múltunk repertórium, 1989-1996 / Lett Miklós = Múltunk, 42. évf. 1. sz. (1997) mell. 29 p.

Önálló
Tárgyév: 1989-1996.
T: teljes: 332 tétel, politikatörténet
C: részletes
SZ: 1. Tanulmányok
SZ: 2. Közlemények
SZ: 3. Életrajzok
SZ: 4. Viták
SZ: 5. Dokumentumok
a./ betűrend
M: 1. Névmutató

Munkás Bélyeggyűjtő (Budapest 1948-1951.)

284.    Folyóiratszemle, A Munkás Bélyeggyűjtő, a Filatéliai Szemle, a Bélyegvilág és a Philatelica repertóriuma / Gulyás László. - Budapest : Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, 1997. - 74 p.

Önálló
Tárgyév: 1948-1951.
T: részletes: szerző, cím, lap, évfolyam, évszám, oldal, filatélia, bélyeggyűjtés
SZ: 1. Szerzői betűrend

Múzeumi és Könyvtári Értesítő (Budapest 1907-1918.)

285.    Kisebb könyvészeti folyóirataink írói és írásai (Irodalmi Értesítő, Magyar Könyvészet, Az Irodalom, Múzeumi és Könyvtári Értesítő, Könyvtári Szemle, Magyar Bibliofil Szemle, Könyvbarátok Lapja) / Galambos Ferenc. - Budapest : Galambos Ferenc, 1955. - 204 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1907-1918.
T: teljes, műgyüjtés, könyvtárügy
C: részletes
SZ: 1. Szerzői betűrend
SZ: 2. Irások
a./ szakrend

Múzeumi Levelek (Szolnok 1958-)

286.    Múzeumi Levelek, repertórium, 1-50. sz. / Kaposvári Gyöngyi = Múzeumi Levelek, 57-58. sz. (1988) Különszám, 145 p.

Önálló
Tárgyév: 1958-1988.
T: teljes: 477 tétel., helytörténet, régészet, Szolnok megye
C: részletes: szerző, cím, lapszám, oldalszám
A: annotált, jelzi a rajzokat, fényképet, térképet, metszetet
SZ: 1. Cikkek
SZ: 2. Illusztrációk.
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

Műbarát (Budapest 1921-1923.)

287.    A Műbarát (Művészeti folyóirat), 1921-1923 / Bardoly István = Ars Hungarica, 26. évf. 2. sz. (1998) 401-446. p.

Rejtett
Tárgyév: 1921-1923.
T: teljes: 998 tétel, illusztráció feltúntetésével, rovatok szerint, képzőművészet, műgyűjtés
C: rövidített
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Múzeumok és kiállítóhelyek mutatója

Műcsarnok (Budapest 1868-1869.)

288.    Műcsarnok, 1868-1869 / Révész Emese = Ars Hungarica, 27. évf. 2. sz. (1999) 471-483. p.

Rejtett
Tárgyév: 1868-1869.
T: teljes: 292 tétel, képzőművészet, kiállítások, gyűjtemények
C: részletes: szerző, cím, lapszám, oldal
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

289.    A Műcsarnok (1898-1902.) című lap repertóriuma / Győző Eszter, Kelemen Anna = Ars Hungarica, 31. évf. 2. sz. (2003) 343-440. p.

Rejtett
Tárgyév: 1898-1902.
T: teljes: 3.142 tétel, képzőművészet, kiállítások, gyűjtemények
C: részletes: szerző, cím, oldalszám
A: annotált, [ ]-ben jelzi a cikk tartalmát
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Hely- és intézménymutató

Műhely (Győr 1978-)

290.    A Műhely első tíz évfolyamának repertóriuma / Horváth Lilla = Műhely, 11. évf. 1. sz. (1988) mell. 1-28 p.

Rejtett
Tárgyév: 1978-1988.
T: teljes, kéthasábos: 500 tétel, társadalomtudomány, közművelődés
C: részletes
SZ: 1. Szerzői betűrendes
a./ műfaji
b./ időrendi.

Művelődés (Bukarest-Bucurest, Kolozsvár-Cluj-Napoca 1948-)

291.    Művelődés, 1976-1985 : repertórium / Saliga Zsuzsanna. - Szeged : Hungaria, 1989. - 292 p.

Önálló
Tárgyév: 1976-1985.
T: teljes: 2.037 tétel, kultúra, színjátszás, néprajz, Erdély
C: rövidített, teljes lapszámra hivatkozó, folyamatos tételszámozás
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

292.    Művelődés, 1994-1995. (repertórium) : szakdolgozat / Kúsz Katalin. - Szeged : SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2001. - 120 p. - KSZK jelzete: D 6.819.

Önálló
Tárgyév: 1994-1995.
T: teljes, 681-1.244 tétel (Patkósné, Hanesz Andrea 1992-1993 repertóriumának a folytatása), kultúra, színjátszás, néprajz, Erdély
C: részletes: cím, szerző, évfolyam, (évszám), szám, oldalszám, jelzi az illusztrációt
A: apróbetűs, egymondatos annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

293.    A Művelődés repertóriuma (1996-1997) : szakdolgozat / Benyó Boglárka. - Szeged : SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2002. - 142 p. - KSZK jelzete: D 6.826

Önálló
Tárgyév: 1996-1997.
T: teljes, 1.245-1.727 tétel (Kúsz Katalin 1994-1995 repertóriumának tételszámozaását folytatja), kultúra, színjátszás, néprajz, Erdély
C: részletes: cím, szerző, évfolyamszám, (évszám), lapszám, oldaszám, jelzi az illusztrációt
A: apróbetűs, egy-két mondatos annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

294.    A Művelődés repertóriuma (2001-2002) : szakdolgozat / Bogdán Imre. - Szeged : Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2002. - 207 p. - KSZK jelzete: D 7.407

Önálló
Tárgyév: 2001-2002.
T: teljes: 2.407-2.795 ( folyamatos tételszámozás), kultúra, színjátszás, néprajz, Erdély
C: részletes: cím, szerző, évfolyamszám, (évszám), lapszám, oldaszám, jelzi az illusztrációt
A: apróbetűs, egy-két mondatos annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

295.    A Művelődés repertóriuma (2003) : szakdolgozat / Beke András. - Szeged : SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2006. - 183 p. - KSZK jelzete: D 7.636

Önálló
Tárgyév: 2003.
T: teljes: 2.796-2.956 tétel (folyamatos tételszámozás), kultúra, színjátszás, néprajz, Erdély
C: részletes: cím, szerző, évfolyamszám, (évszám), lapszám, oldaszám, jelzi az illusztrációt
A: apróbetűs, egy-két mondatos annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

296.    A Művelődés repertóriuma (2004) : szakdolgozat / Fehér Tímea. - Szeged : SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2006. - 199 p. - KSZK jelzete: D 7.651

Önálló
Tárgyév: 2004.
T: teljes: 2.957-3.145 tétel (folyamatos tételszámozás), kultúra, színjátszás, néprajz, Erdély
C: részletes: cím, szerző, évfolyamszám, (évszám), lapszám, oldaszám, jelzi az illusztrációt
A: apróbetűs, egy-két mondatos annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Művészet (Budapest 1960-)

297.    Művészet, repertórium, 1976-1980 / Környey Lászlóné. - Miskolc : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 1995. - 600 p.

Önálló
Tárgyév: 1976-1980.
T: teljes: 1.046 tétel, képző-, ipar-, építő-, fotóművészet
C: részletes: szerző, cím, lapszám, évszám, oldalszám. Jelöli az illusztrációt, képet
A: annotált
SZ: 1. Képzőművészet
SZ: 2. Iparművészet
SZ: 3. Interdiszciplináris művészet
SZ: 4. Építészet
SZ: 5. Fotó
M: 1. Névmutató

298.    Művészet, repertórium, 1981-1985 / Környei Lászlóné. - Miskolc : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 1990. 587 p.

Önálló
Tárgyév: 1981-1985.
T: teljes: 1.552 tétel, képző-, ipar-, építő-, fotóművészet
C: részletes: szerző, cím, lapszám, évszám, oldalszám. Jelöli az illusztrációt, képet
A: annotált
SZ: 1. Képzőművészet
SZ: 2. Iparművészet
SZ: 3. Interdiszciplináris művészet
SZ: 4. Építészet
SZ: 5. Fotó
M: 1. Névmutató

299.    Művészet, repertórium, 1986-1990 / Környei Lászlóné. - Miskolc : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 1992. - 526 p.

Önálló
Tárgyév: 1986-1990.
T: teljes: 1.070 tétel, képző-, ipar-, építő-, fotóművészet
C: részletes: szerző, cím, lapszám, évszám, oldalszám. Jelöli az illusztrációt, képet
A: annotált
SZ: 1. Képzőművészet
SZ: 2. Iparművészet
SZ: 3. Interdiszciplináris művészet
SZ: 4. Építészet
SZ: 5. Fotó
M: 1. Névmutató

Művészettörténeti Értesítő (Budapest 1952-)

300.    Művészettörténeti Értesítő (1952-1991) / Tóth Sándor = Művészettörténeti Értesítő, 42. évf. 3/4.sz. (1993) 225-323. p.

Rejtett
Tárgyév: 1952-1991.
T: teljes: 1.569 tétel, képzőművészet, művészettörténet, régészet
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Általános rész (1-100.)
SZ: 2. Törzsanyag (101-848.)
SZ: 3. Tudományos és művészeti élet (849-1.085.)
SZ: 4. Irodalom (1.086-1.569.)
M: 1. Szerkesztőségek mutatója
M: 2. Névmutató
M: 3. Címmutató
M: 4. Földrajzi mutató

Nagyvilág (Budapest 1946-1948.)

301.    A Nagyvilág című folyóirat története és repertóriuma, 1946-1948-ig : szakdolgozat / Nagy Beáta. - Budapest : ELTE BTK, Könyvtártudományi Tanszék, 2001. - 97 p. - KSZK jelzete: D 6.615

Önálló
Tárgyév: 1946-1948.
T: teljes: 897 tétel, irodalom, művészet
C: részletes: szerző, cím, évfolyam, szám, (év, hónap, nap), oldalszám
SZ: 1. Tanulmányok, cikkek, hírek, események
SZ: 2. Szépirodalom
SZ: 3. Művészet
SZ: 4. Illusztráció
SZ: 5. Tudományok
M: 1. Névmutató

Nánási Szabadság (Hajdúnánás 1946-1949.)

302.    Nánási Szabadság, 1946. július 12-1949. március 11 : repertórium / Tóth Etelka. - Debrecen : Hajdú-Bihar Megyei Könyvtár, 1987. - 330 p. - Sokszorosítás

Önálló
Tárgyév: 1946-1949.
T: teljes: 3.465 tétel, demokratikus hetilap, városi hírek
C: rövidített
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató
M: 3. Tárgymutató

Napkelet (Kolozsvár-Cluj-Napoca 1920-1922.)

303.    A kolozsvári Napkelet (1920-1922) : szakdolgozat / Cséffán Szilvia. - Budapest : ELTE BTK, Könyvtártudományi Tanszék, 2003. - 84 p. - KSZK jelzete: D 7.030

Önálló
Tárgyév: 1920-1922.
T: teljes: 946 tétel, irodalom, művészet, filozófia, zene
C: rövidített: évszám, szám, szerző, cím, oldalszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Nappali Ház (Budapest 1989-1999.)

304.    Nappali Ház (1989-1999.) repertóriuma = Nappali Ház, 11. évf. 3-4. sz. (1999) mell. 29 p.

Önálló
Tárgyév: 1989-1999.
T: teljes, művészet, irodalom
C: részletes
SZ: 1. Vers
SZ: 2. Széppróza
SZ: 3. Forgatókönyv, interjú, tanulmány
SZ: 4. Képzőművészet, irodalom, zene
SZ: 5. Filozófia, szociológia
a./ betűrend
M: 1. Képek, fotók mutatója
M: 2. Mellékletek mutatója
M: 3. Felolvasó estek vendégeinek mutatója

Naptár, a szlovéniai magyarok évkönyve (Muraszombat-Murska Sobota 1960-)

305.    A "Naptár" repertóriuma, 1960-2000 / Farkas Brigitta. - Lendva : Knjižnica-Könyvtár, 2000. - 214 p.

Önálló
Tárgyév: 1960-2000.
T: teljes, kéthasábos: 1.359 tétel, helytörténet, nemzetiségek, Szlovénia
C: részletes: szerző, cím, évszám, oldalszám, tétel végén szakok szerinti besorolás
A: annotált, egy-két mondatos
SZ: 1. Egészségügy
SZ: 2. Építészet
SZ: 3. Gazdaság
SZ: 4. Háztartás
SZ: 5. Honismeret
a./ szakokon belül betűrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Napút (Budapest 1999-)

306.    Napút repertóriuma, 1999-2003 / Szondi Eszter = Napút, 5. évf. 1. sz. (2004) mell. 64 p.

Önálló
Tárgyév: 1999-2003.
T: teljes, irodalom, művészet, könyvészet
C: részletes: szerző, cím, szám, oldal
SZ: 1. Versek
SZ: 2. Széppróza
SZ: 3. Dráma, hangjáték
SZ: 4. Tanulmányok, esszék
SZ: 5. Interjuk, ankétok
a./ betűrend

Národopis Slovákov v Mad'arsku (Komárom-Komarno 1975-)

307.    Národopis Slovákov v Mad'arsku (1975-1994) / Mária Sztaneková = Národopis Slovákov v Mad'arsku, 10. köt. (1994) 15-32. p.

Rejtett
Tárgyév: 1975-1994.
T: teljes: 124 tétel, néprajz, nemzetiségek, Szlovákia
C: rövidített
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

NaŠe Novine (Budapest 1946-1956.)

308.    A Naše Novine válogatott repertóriuma / Danilo Urošević. - Budapest : Szerb Országos Önkormányzat, 2000. - 485 p.

Önálló
Tárgyév: 1946-1956.
T: válogatott, kéthasábos: 5.199 tétel, magyarországi nemzetiségek, szerbek, szépirodalom
C: részletes: szerző, eredeti cím, (magyar nyelvű címfordítás), [műfajmeglelölés], évfolyam, megjelenési év, hónap, nap, szám, oldalszám
A: annotált, magyar nyelven
SZ: 1. Szakrendi
a./ időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

Naszály Váci Fórum (Vác 1988-1990.)

309.    Naszály Váci Fórum repertóriuma, 1988-1990 : szakdolgozat / Jancskár Judit. - Szeged : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola. 1995. - 52 p. - KSZK jelzete: D 5. 783

Önálló
Tárgyév: 1988-1990.
T: teljes: 700 tétel, szépirodalom, helyi hírek, Vác.
C: részletes
SZ: 1. Szépirodalom
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Nemzeti Kultúra (Komárom-Komárno 1933-1935.)

310.    Kisebb felvidéki folyóiratok, 1919-1938 / Galambos Ferenc. - Budapest : Galambos Ferenc, 1957. - 140 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1933-1934.
T: teljes, magyar kisebbségi tudományos szemle
C: részletes
SZ: 1. Szerzői
a./ betűrend
SZ: 2. Tartalom szerint
11 csoport

Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve (Salgótarján 1975-)

311.    Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve (1975-1994) / Pálmainé Molnár Marianna = Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, 20. köt. (1995) 291-306. p.

Rejtett
Tárgyév: 1975-1994.
T: teljes, történelem, irodalomtörténet, néprajz, régészet
C: részletes
A: cikkek műfajának megjelölésével.
SZ: 1. Időrend

312.    Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, 1995-2006 : repertórium 2 / K. Kiss-Simon Éva = Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, 30. évf. (2006) 269-277. p.

Rejtett
Tárgyév: 1995-2006.
T: teljes, történelem, irodalomtörténet, néprajz, régészet
C: rövidített
SZ: 1. Időrend

Novi Svet (Pécs 1946.)

313.    A Naše Novine válogatott repertóriuma / Danilo Urošević. - Budapest : Szerb Országos Önkormányzat, 2000. - 485 p.

Önálló
Tárgyév: 1946.
T: válogatott, kéthasábos: 5.388-5.417 tétel, magyarországi nemzetiségek, szerbek, szépirodalom
C: részletes: szerző, eredeti cím, (magyar nyelvű címfordítás), [műfajmeglelölés], évfolyam, megjelenési év, hónap, nap, szám, oldalszám
A: annotált, magyar nyelven
SZ: 1. Szakrendi
a./ időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (Kolozsvár-Cluj- Napoca 1957-)

314.    Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények (1977-1996.) repertóriuma / Fazekas Emese = Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 41. évf. 1. sz. (1997) 89-108. p.

Rejtett
Tárgyév: 1977-1996.
T: teljes, kéthasábos, nyelvtudomány, irodalomtudomány
C: részletes: szerző, cím, évfolyam, évszám, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Szerzői betűrend
a./ időrend

Nyelvünk és Kultúránk (Budapest 1970-)

315.    Nyelvünk és Kultúránk bibliográfia 1-110. (1970-2000) / Nádor Orsolya. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Anyanyelvi Konferencia, 2000. - 168 p.

Önálló
Tárgyév: 1970-2000.
T: teljes, kéthasábos: 2.540 tétel, honismeret, hungarológia, kisebbség.
C: részletes: szerző, cím, lapzám, oldalszám
SZ: 1. Anyanyelvi Konferencia tevékenysége
a./ betűrend
SZ: 2. Honismeret, magyarságtudomány, hungarológia
SZ: 3. Magyarok kisebbségben és emigrációban
SZ: 4. A magyar nyelv tanítása
SZ: 5. Irodalom
M: 1. Névmutató

Orosházi Élet (Orosháza 1996-)

316.    Az Orosházi Élet repertóriuma, 1996-1997 : szakdolgozat / Törköly József. - Szeged : SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, 2002. - 195 p, KSZK jelzete: D 6.853

Önálló
Tárgyév: 1996-1997.
T: teljes: 1.451 tétel, helytörténet, várostörténet, közélet, Orosháza
C: részletes, jelzi a közlemények terjedelmét
A: rövid, egy mondatos annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató
M: 3. Fotómutató

Orosházi Napló (Orosháza 1989-1996.)

317.    Orosházi Napló, repertórium, 1995 : szakdolgozat / Bogdánné Kiss Tünde. - Szeged : SZTE, Juhász Gyula Tanárlépző Főiskolai Kar, Könyvtár Szak, 2000. - 120 p. - KSZK jelzete: D 6.790.

Önálló
Tárgyév: 1995.
T: teljes: 845 tétel, várospolitika, helytörténet, Orosháza
C: részletes: cím, szerző, évfolyam, szám, (évszám, hónap, nap), oldalszám, illusztráció
A: apró betűs, egy-két mondatos
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Orpheus (Miskolc 1990-)

318.    Orpheus irodalmi folyóirat - Internet kiadás - Mutató = http://www.inaplo.hu/or/mutato_sajat/mutato_tematikus.html

Önálló/Internet
Tárgyév: 1990-1999.
T: teljes, irodalom
C: részletes: szerző, cím, évszám, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Vers
SZ: 2. Próza
SZ: 3. Beszélgetés
SZ: 4. Körkérdés
SZ: 5. Tanulmány, esszé, kritika
M: 1. Tematikus számok mutatója
M: 2. Összeállítások mutatója

Országépítő (Kaposvár 1990-)

319.    Országépítő repertóriuma (1990-1993). A Kós Károly Egyesület folyóirata = Országépítő, 5. évf. 1. sz. (1994) mell. [4] p.

Önálló
Tárgyév: 1990-1993.
T: teljes, kéthasábos, építészet, műemlékvédelem
C: rövidített, oldalszámot nem közöl.
SZ: 1. Időrendi, a közlés sorrendjében

Országos Polgáriskolai Tanáregyesületi Közlöny (Budapest 1924/25-1947.)

320.    Polgári iskolai közlönyök ismertetése, repertóriuma / Győri Vilmos. - Budapest : Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület, 1929. - 218 p.

Önálló
Tárgyév: 1924/25-1927/28.
T: teljes, oktatás, iskolai élet
C: részletes
SZ: 1. Tartalom szerint
M: 1. Névmutató
M: 2. Megjelenési hely mutató

Orvostörténeti Közlemények (Budapest 1955-)

321.    Az Orvostörténeti Közlemények repertóriuma, 1955-1995 / B. Szalkay Judit et al. - Budapest : Semmelweis Orvostörténeti Múzeum Könyvtár és Levéltár, 1996. - 302 p.

Önálló
Tárgyév: 1955-1995.
T: teljes: 2.837 tétel, egészségügy, orvostudomány
C: rövidített, teljes lapszámra utaló, folyamatos tételszámozással
SZ: 1. Cikkek
a./ időrend, a közlés sorrendjében
SZ: 2. Név szerint
b./ betűrend, tételszámra vagy évfolyamra és oldalszámra való utalással
SZ: 3. Szerzői
c./ betűrend, tételszámra utaló
M: 1. Helynév mutató
M: 2. Tárgymutató

OSZK Évkönyv (Budapest 1957-1994/98.)

322.    Az OSZK évkönyvének repertóriuma, 1957-1990 : szakdolgozat / Benke Judit.- Szombathely : Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 1998. - 13 p. + flopy. - KSZK jelzete: D 5.845

Önálló
Tárgyév: 1957-1990.
T: teljes, könyv,- és sajtótörténet, nemzeti könyvtár
C: Részletes
SZ: 1. Könyvtár élete
SZ: 2. Módszertani kérdések
SZ: 3. Gyűjtemények
SZ: 4. Könyvtörténet, könyvtártörténet
SZ: 5. Munkatársak

Őshagyomány (Budapest 1991-1995.)

323.    AZ Őshagyomány 1-20. számának (1991-1995.) bibliográfiája = Őshagyomány, 20. köt. (1995) 59-69. p.

Rejtett
Tárgyév: 1991-1995.
T: teljes, transzcendencia, hagyomány
C: rövidített, csak számra hivatkozó
SZ: 1. Szerzői
a./ első oldalak, számonként
b./ állandó szerzők első oldalak
c./ egyéb írások

Páholy (Szeged 1987-1988., 1996-2000.)

324. Páholy, 1996-1998. Sajtórepertórium : szakdolgozat / Török Tiborné.- Szeged : SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2005. - 181 p. - KSZK jelzete: 7.553

Önálló
Tárgyév: 1996-1998.
T: teljes: 500 tétel, színház, kulturális élet, Szeged.
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Palócföld (Salgótarján 1954. 1956. 1960-)

325.    A Palócföld repertóriuma, 1984-1993 : szakdolgozat / Pálinkás Katalin. - Szombathely : Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 1997. - 82 p. - KSZK jelzete: D 5.842

Önálló
Tárgyév: 1984-1993.
T: teljes: 937 tétel, irodalom, művészet, közélet
C: rövidített
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtudomány
SZ: 3. Művészet, művelődés
M: 1. Illusztrációk mutatója
M: 2. Névmutató

Panoráma (Bécs-Wien 1921-1925.)

326.    A bécsi magyar emigráció újságai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK.

Önálló
Tárgyév: 1921-1925.
T: teljes, művészet, irodalom
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Párttörténeti Közlemények (Budapest 1955-)

327.    A Párttörténeti Közlemények repertóriuma, 1955-1987 / Kanozsayné Karácsony Ágnes, Tóth Éva. - Budapest : MSZMP KB Párttörténeti Intézet, 1988. - 127 p.

Önálló
Tárgyév: 1955-1987.
T: teljes: 2.025 tétel + könyvismertetések, pártélet, politika, munkásmozgalom
C: rövidített, teljes lapszámra utaló, folyamatos tételszámozással
SZ: 1. Tematikus, műfaji rész
a./ szerzői betűrend
b./ cím szerinti betűrend
SZ: 2. Rezümék orosz, angol és francia nyelven
M: 1. Névmutató

Pécs-Baranya megyei Múzeum Értesítője (Pécs 1908-1930.)

328.    A pécsi múzeumi értesítők és évkönyv repertóriuma, 1908-1998 / Hernádi László Mihály. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 348 p.

Önálló
Tárgyév: 1908-1930.
T: teljes, történelem, helytörténet, régészet, Pécs
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Szerzői rész
SZ : 2. Tárgyszavas rész
a./ betűrend

Pécs szabad királyi város Majorossy Imre Múzeumának évi értesítője (Pécs 1941-1943.)

329.    A pécsi múzeumi értesítők és évkönyv repertóriuma, 1908-1998 / Hernádi László Mihály. - Budapest ; Pécs : Dialóg Campus, 2002. - 348 p.

Önálló
Tárgyév: 1941-1943.
T: teljes, történelem, helytörténet, régészet, Pécs
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Szerzői rész
SZ: 2. Tágyszavas rész
a./ betűrend

Pécsi Műszaki Szemle (Pécs 1956-)

330.    Pécsi Műszaki Szemle repertóriuma / Kelemen Sándor. - Pécs : MTESZ Baranya megyei Szervezete, 1993. - 77 p.

Önálló
Tárgyév: 1956-1991.
T: teljes: 1.276 tétel, természetvédelem, bányászat, Pécs
C: részletes: év, évfolyam, oldalszám, szerző, cím
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Pécsi Szemle (Pécs 1998-)

331.    A Pécsi Szemle repertóriuma (1998-2003) : szakdolgozat / Káplárné Nagy Rózsa. - Budapest : ELTE BTK, 2004. - 63 p. - KSZK jelzete: D 7.297.

Önálló
Tárgyév: 1998-2003.
T: teljes: 339 tétel., várostörténet, ipartörténet
C: részletes: évszám, évszak, szerző, cím, oldalszám. (zárójelben évszámok)
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Pedagógiai Írások (Szombathely 1969-2000.)

332.    A Pedagógiai Írások repertóriuma, 1969-2000 / Zelles Ilona = Pedagógiai Írások, 25. sz. (2000) 147-194. p.

Rejtett
Tárgyév: 1969-2000.
T: teljes: 445 tétel, pedagógia, oktatás, iskolai élet
C: részletes: szerző, cím, megjelenési adatok. Jelzi a bibliográfiákat
SZ: 1. Időrend, azon belül tematikus.
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató
M: 3. Földrajzi mutató

Pedagógiai Műhely (Nyíregyháza 1975-)

333.    Pedagógiai Műhely repertóriuma, 1980-1984 : szakdolgozat / Sallai Emilia. - Szeged : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1996. - 52 p. - KSZK jelzete: D 6.762

Önálló
Tárgyév: 1980-1984.
T: teljes, kéthasábos: 461 tétel, pedagógia, oktatás, közművelődés
C: részletes: cím, szerző, (rovat), évszám, szám, oldalszám
A: A Közművelődés és a Szemle tartalmaz rövid annotációkat
SZ: 1. Pedagógia
SZ: 2. Közművelődés
SZ: 3. Bemutatjuk
SZ: 4. Szemle
SZ: 5. Versek
M: 1. Általános mutató
M: 2. Illusztrációk mutatója

Pénzvilág (Bécs-Wien 1919.)

334.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1919.
T: teljes, emigráció, gazdaságpolitika, pénzügy
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Pesti Napló (Budapest 1850-1939.)

335.    Az Est-lapok, 1920-1939 : repertórium / Pesti Ernő. - Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, 1982-1988. - 6 db., 310, 406, 476, 385, 538, 427 p.

Önálló
Tárgyév: 1920-1939.
T: teljes: 6.715, 8.324, 9.388, 7.784, 9.338, 7.338 tétel, napi hírek
C: részletes, jelzi a műfajt
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Philatelica (Budapest 1971-1991.)

336.    Folyóiratszemle, A Munkás Bélyeggyűjtő, a Filatéliai Szemle, a Bélyegvilág és a Philatelica repertóriuma / Gulyás László. - Budapest : Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége, 1997. - 74 p.

Önálló
Tárgyév: 1971-1991.
T: teljes, bélyeggyűjtés
C: részletes
SZ: 1. Szerzői betűrend

Pionirska Danica (Budapest 1955-1956.)

337.    A Naše Novine válogatott repertóriuma / Danilo Urošević. - Budapest : Szerb Országos Önkormányzat, 2000. - 485 p.

Önálló
Tárgyév: 1955-1956.
T: válogatott, kéthasábos: 5.418-5.534 tétel, magyarországi nemzetiségek, szerbek, szépirodalom
C: részletes: szerző, eredeti cím, (magyar nyelvű címfordítás), [műfajmeglelölés], évfolyam, megjelenési év, hónap, nap, szám, oldalszám
A: annotált, magyar nyelven
SZ: 1. Szakrendi
a./ időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

Polgári Iskola (Budapest 1876-1896.)

338.    Polgári iskolai közlönyök ismertetése, repertóriuma / Győri Vilmos. - Budapest : Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület, 1929. - 218 p.

Önálló
Tárgyév: 1876-1896.
T: teljes, oktatás, iskolai élet
C: részletes
SZ: 1. Tartalom szerint
M: 1. Névmutató
M: 2. Megjelenési hely mutatója

Polgári Iskola (Budapest 1906-1907.)

339.    Polgári iskolai közlönyök ismertetése, repertóriuma / Győri Vilmos. - Budapest : Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület, 1929. - 218 p.

Önálló
Tárgyév: 1906-1907.
T: teljes, oktatás, iskolai élet
C: részletes
SZ: 1. Tartalom szerint
M: 1. Névmutató
M: 2. Megjelenési hely mutatója

Polgáriskolai Közlöny (Budapest 1897-1924.)

340.    Polgári iskolai közlönyök ismertetése, repertóriuma / Győri Vilmos. - Budapest : Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület, 1929. - 218 p.

Önálló
Tárgyév: 1897-1924.
T: teljes, oktatás, iskolai élet
C: részletes
SZ: 1. Tartalom szerint
M: 1. Névmutató
M: 2. Megjelenési hely mutatója

Politikai Hiradó (Bécs-Wien 1922.)

341.    A bécsi magyar emigráció újságai és folyóiratai,1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK.

Önálló
Tárgyév: 1922.
T: teljes, emigráció, politikai élet
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Politikai Tájékoztató (Zalaegerszeg 1978-)

342.    A Politikai Tájékoztató repertóriuma / Panácz Lajosné, Szabó Lajosné = Politikai Tájékoztató, 1986. 3. negyedév, 35. sz. 47 p.

Önálló
Tárgyév: 1978-1986.
T: teljes, pártélet, Zala megye
C: részletes
SZ: 1. Időrendi.
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

Politikatudományi Szemle (Budapest 1992-)

343.    Közlemények a Politikatudományi Szemle eddig megjelent számaiból = Politikatudományi Szemle, 8. évf. 3. sz. (1999) 196-213. p.

Önálló
Tárgyév: 1992-1998.
T: válogatás, politika
C: rövidített: oldalszámot nem tartalmaz.
SZ: 1. Tanulmányok
SZ: 2. Viták
SZ: 3. Tájékozódás
SZ: 4. Könyvekről
a./ időrend

Pompeji (Szeged 1989-)

344.    Pompeji repertóriuma, 1993-1994 / Gulkai Márta = Pompeji, 6. évf. 1. sz. (1995) 153-161. p.

Rejtett
Tárgyév: 1993-1994.
T: teljes, irodalom, művészet, bölcsészettudomány
C: részletes
SZ: 1. Versek
SZ: 2. Próza
SZ: 3. Tanulmány, esszé, jegyzet
SZ: 4. Színmű, dialogus
SZ: 5. Beszélgetés, interjú

Praenorica Folia Historico-Naturalia (Szombathely 1981-)

345.    Savaria, a Vas megyei múzeumok értesítője, vol. 1-25. (1963-2002.) és a Praenorica Folia Historico-Naturalia, vol. 1-4. (1981-2001.) periodikában megjelent, illetve sajtó alatt lévő tanulmányok repertóriuma / Keresztesné Székely Katalin, Szabó Gizella = Savaria, 26. évf. (2002) 189-251. p.

Rejtett
Tárgyév: 1981-2001.
T: teljes, részben német nyelven., helytörténet, természettudomány, régészet, Alpok
C: részletes, szakrendi: szerző, cím, évfolyam, évszám, oldalszám
A: annotált, ( ) zárójelben, egy-egy mondatos
SZ: 1. Gyógyszertörténet
SZ: 2. Múzeumtörténet
SZ: 3. Művészettörténet
SZ: 4. Néprajz
SZ: 5. Régészet
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

Proletár (Bécs-Wien 1920-1922.)

346.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1920-1922.
T: teljes, internacionálé, munkásmozgalom
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Proletár (Bécs 1931.)

347.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1931.
T: teljes, politika, sport, kultúra, munkásmozgalom
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Ráckevei Újság (Budapest 1989-)

348.    A Ráckevei Újság repertóriuma, 1989-1991 : szakdolgozat / Deminger Ágnes. - Baja : Eötvös József Főiskola, 1995. - 76 p. - KSZK jelzete: D 5.779, Gépirat

Önálló
Tárgyév: 1989-1991.
T: teljes: 665 tétel, helyi hírek, várospolitika, Ráckeve
C: rövidített
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató
M: 3. Testületi mutató
M: 4. Földrajzi mutató

Rádió és TelevÍzió Szemle (Budapest 1969-1979.)

349.    Rádió és Televízió Szemle és Jel-Kép repertóriuma, 1969-1984 / Lukáts János. - Budapest : Tömegkommunikációs Kutatóközpont, 1984. - 156 p.

Önálló
Tárgyév: 1969-1979.
T: teljes, folyamatos tételszámozás: 69.101-től 84.433., rádiózás, televíziózás
C: részletes: évszám, szám, szerző, cím, oldalszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

Református Közélet (Debrecen 1934-1939.)

350.    Református Közélet, válogatás és repertórium / Fürj Zoltán. - Debrecen : Tiszántúli Református Egyházkerület, 1994. - 115 p.

Önálló
Tárgyév: 1934-1939.
T: teljes: 126 tétel, vallás, közélet, református egyház
C: rövidített: szerző nevének csak kezdőbetűje, cím, oldalszám
SZ: 1. Időrend

Régió (Budapest 1990-)

351.    Régió repertórium (1990-1994) / Sándor Annamária = Régió, 6. évf. 1. sz. (1995) mell. 28 p.

Önálló
Tárgyév: 1990-1994.
T: teljes: 410 tétel, kisebbség, politika, társadalom
C: részletes
SZ: 1. Tematikus
a./ szerzői betűrend
M: 1. Névmutató

352.    Régió repertóriuma (1990-1999) / Sándor Annamária, Kuszálik Péter = Régió, 12. évf. 2. sz. (2001) mell. 58 p.

Rejtett
Tárgyév: 1990-1999.
T: teljes: 736 tétel, kisebbség, politika, társadalom
C: részletes
SZ: 1. Tematikus
a./ szerzői betűrend
M: 1. Névmutató

Regnum (Budapest 1936-1946.)

353.    Regnum repertóriuma, 1936-1946 / Saliga Irén = Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 6. évf. 1-2. sz. (1994) 19-36. p.

Rejtett
Tárgyév: 1936-1946.
T: teljes, kéthasábos: 115 tétel, katolikus vallás, egyháztörténet
C: részletes: szerző, cím, évszám, oldalszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Replika (Budapest 1990-)

354.    Replika (1990-1999) = Replika, 38. évf. (1999) 195-259. p.

Rejtett
Tárgyév: 1990-1999.
T: teljes, 1993-tól közli a témaszámokat., társadalomtudomány, szociológia
C: részletes
SZ: 1. Tematikus rend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Rubicon (Budapest 1990-)

355.    Rubicon (1990-1992) = Rubicon, 4. évf. 1/2. sz. (1993) 63-66. p.

Rejtett
Tárgyév: 1990-1992.
T: teljes: 295 tétel, történelem
C: rövidített
SZ: 1. Betűrend

356.    Rubicon (1990-1994) = Rubicon, 6. évf. 45/46. sz. (1995) mell. 12-16. p.

Rejtett
Tárgyév: 1990-1994.
T: teljes: 491 tétel, történelem
C: rövidített
SZ: 1. Betűrend

357.    Rubicon (1-102. sz., 1990-2000. 8. sz.) / = Rubicon, 10. évf. 79. sz. (2000) mell. 1-12. p.

Rejtett
Tárgyév: 1990-2000.
T: teljes, történelem
C: rövidített
SZ: 1. Betűrend

Sarló és Kalapács (Bécs-Wien 1926.)

358.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK.

Önálló
Tárgyév: 1926.
T: teljes, forradalmi írok, művészek, munkásmozgalom
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Sarló és Kalapács (Moszkva 1929-1937.)

359.    A Sarló és Kalapács repertóriuma / Garamvölgyi József. - Budapest : Garamvölgyi József, 1977. - 261 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1929-1937.
T: teljes, irodalom, művészetek, emigráció, munkásmozgalom
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Irodalom
SZ: 2. Művészetek
SZ: 3. Elméleti kédések
SZ: 4. Emigráció

Sárospataki Füzetek (Sárospatak 1857-1869., 1904-1905., 1997-)

360.    A Sárospataki Füzetek (1857-1905.) repertóriuma / Barnóczki Anita = Sárospataki Füzetek, 3. évf. 2. sz. (1999) 89-141. p.

Rejtett
Tárgyév: 1857-1905.
T: teljes, tudomány, irodalom, egyház, nevelés
C: rövidített: évfolymra és kezdőlapra utaló
SZ: 1. Tematikus
a./ betűrend: szerzők
SZ: 2. Földrajzi nevek, személynevek
a./ betűrend

Savaria (Szombathely 1963-)

361.    Savaria, a Vas megyei múzeumok értesítője, vol. 1-25. (1963-2002.) és a Praenorica Folia Historico-Naturalia vol. 1-6. (1981-2001.) periodikában megjelent, illetve sajtó alatt lévő tanulmányok repertóriuma / Keresztesné Székely Katalin, Szabó Gizella = Savaria, 26. évf. (2002) 189-251. p.

Rejtett
Tárgyév: 1963-2002.
T: teljes: 648 tétel, két repertórium egyben, természettudomány, néprajz, helytörténet, Vas megye
C: részletes: szakrendi: szerző, cím, évfolyam, évszám, oldalszám
A: annotált, ( ) zárójelben, egy-egy mondatos
SZ: 1. Gyógyszertörténet
SZ: 2. Múzeumtörténet
SZ: 3. Művészettörténet
SZ: 4. Néprajz
SZ: 5. Régészet
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

Scientometrics (Budapest 1978-)

362.    Scientometrics (1978-1992.). (vol. 1-25) = Scientometrics, 26. évf. 3. sz. (1993) 315-484. p.

Rejtett
Tárgyév: 1978-1992
T: teljes, tudományos kutatás
C: részletes
SZ: 1. Időrend
a./ számok megjelenése szerint
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató
M: 3. Kulcsszó mutató

363.    Scientometrics (1993-1996.), (vol. 26-35) = Scientometrics, 28. évf. 3. sz. (1997) 327-422. p.

Rejtett
Tárgyév: 1993-1996.
T: teljes, tudományos kutatás
C: részletes
SZ: 1. Időrend
a./ számok megjelenése szerint
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató
M: 3. Kulcsszó mutató

Sic Itur ad Astra (Budapest 1987-)

364.    Sic Itur ad Astra, repertórium, (1987-1993) = Sic Itur ad Astra, 1994. 1-2. sz. 139-143. p.

Rejtett
Tárgyév: 1987-1993.
T: teljes, történettudomány
C: részletes
SZ: 1. Tanulmányok
SZ: 2. Forrásközlések, közlemények, beszámolók
SZ: 3. Beszélgetések, kritikák, ismertetések
a./ betűrend

Slavica (Debrecen 1961-)

365.    Slavica (1961-2000) / Agyagási Klára, Kukucska Csilla = Slavica, 30. évf. (2000) 269-300. p.

Rejtett
Tárgyév: 1961-2000.
T: teljes, bölcsészettudomány, filológia
C: részletes
SZ: 1. Szerzői betűrend

Sloboda (Budapest 1945-1948.)

366.    A Naše Novine válogatott repertóriuma / Danilo Urošević. - Budapest : Szerb Országos Önkormányzat, 2000. - 485 p.

Önálló
Tárgyév: 1945-1948.
T: válogatott, kéthasábos: 5.200-5.417 tétel, magyarországi nemzetiségek, szerbek, szépirodalom
C: részletes: szerző, eredeti cím, (magyar nyelvű címfordítás), [műfajmeglelölés], évfolyam, megjelenési év, hónap, nap, szám, oldalszám
A: annotált, magyar nyelven
SZ: 1. Szakrendi
a./ időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

Somogy Megye Múltjából (Kaposvár 1970-)

367.    Somogy Megye Múltjából (1970-1979) = Somogy Megye Múltjából, 27. köt. (1996) 375-390. p., 29. köt. (1998) 249-382. p.

Rejtett
Tárgyév: 1970-1979.
T: teljes, helytörténet, gazdaságtörténet, Somogy megye
C: rövidített
SZ: 1. Időrend
a./ megjelenés sorrendjében
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

368.    Somogy Megye Múltjából repertórium (1970-1994) / Domokosné Szalai Zsuzsanna. - Kaposvár : Somogy Megyei Levéltár, 1998. - 240 p.

Önálló
Tárgyév: 1970-1994.
T: teljes, helytörténet, gazdaságtörténet, Somogy megye
C: részletes
SZ: 1. Szerzői betűrend
SZ: 2. Történeti kronológiák
SZ: 3. Tárgyszavak.

Somogyi Honismeret (Kaposvár 1990-)

369.    Somogyi Honismeret/Somogyi Honismereti Híradó repertóriuma, 1983 -1995 : szakdolgozat / Ujj Mónika. - Szeged : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1996. - 62 p. - KSZK jelzete: D 6.766

Önálló
Tárgyév: 1990-1995.
T: teljes, kéthasábos: 528 tétel, helytörténet, néprajz, műemlékek, Somogy megye
C: részletes: szerző, cím, évszám, lapszám, oldalszám, illusztráció
A: annotált, jelöli, hogy a cikket hol, mikor olvasták fel, és kiről szól.
SZ: 1. Helytörténet
SZ: 2. Néprajz
SZ: 3. Táj- és környezetvédelem, műemlékek
SZ: 4. Névtan, nyelvjárások
SZ: 5. Figyelő, hírek, arcképcsarnok
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

370.    A Somogyi Honismeret című folyóirat helytörténeti cikkeinek annotált bibliográfiája : szakdolgozat / Nedevics Gyöngyi. - Kaposvár : Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, 1997. - 48 p. - KSZK jelzete: D 5.837

Önálló
Tárgyév: 1990-1996.
T: nem teljes, csak helytörénet: 60 tétel, helytörténet, Somogy megye
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Helységnév mutató

Somogyi Honismereti Híradó (Kaposvár 1970-1989.)

371.    Somogyi Honismeret/ Somogyi Honismeretei Híradó repertóriuma, 1983-1995 : szakdolgozat / Ujj Mónika. - Szeged : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1996. - 62 p. - KSZK jelzete: D 6.766.

Önálló
Tárgyév: 1983-1989.
T: teljes, kéthasábos, 528 tétel, helytörténet, néprajz, névtan, tájvédelem, műemlék.
C: részletes: szerző, cím, évszám, lapszám, oldalszám, illusztráció
A: jelöli, hogy a cikket hol, mikor olvasták fel, kiröl emlékezik meg.
SZ: 1. Helytörténet
SZ: 2. Néprajz
SZ: 3. Táj- és környezetvédelem, műemlékek
SZ: 4. Névtan, nyelvjárások
SZ: 5. Figyelő, hírek, arcképcsarnok
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

Somogyi Könyvtárak (Kaposvár 1955-1956., 1971-1989.)

372.    Somogyi Könyvtárak repertóriuma, 1971-1989 : szakdolgozat / Varga Róbertné. - Kaposvár : Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, 1998. - 67 p. - KSZK jelzete: D 5.772

Önálló
Tárgyév: 1971-1989.
T: teljes, kéthasábos: 665 tétel, könyvtári élet, Somogy megye
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Könyvtárügy, könyvtártörténet
SZ: 2. Közművelődési könyvtárak
SZ: 3. Állandó rovatok
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

Somogyi Múzeumok Közleményei (Kaposvár 1973-)

373.    Somogyi Múzeumok Közleményei repertórium (1973-1992) / Forrai Márta = Somogyi Múzeumok Közleményei, 10. évf. (1994) 301-304. p.

Rejtett
Tárgyév: 1973-1992.
T: teljes, jelöli az illusztrációt, régészet, néprajz, természettudomány, Somogy megye
C: rövidített
SZ: 1. Időrendi
a./ tanulmányok
b./ közlemények

Statisztika Szemle (Budapest 1923-)

374.    Statisztikai Szemle repertóriuma (1983-1987) / Domokos Attila, Gyulay Ferenc = Statisztikai Szemle, 67. évf. 8-9. sz. (1989) mell. 40 p.

Önálló
Tárgyév: 1983-1987.
T: teljes: 5.114-5.601-ig tétel., statisztika
C: részletes: szerző, cím, évaszám, lapszám, oldalszám,.
SZ: 1. 61-65. évfolyamban megjelent cikkek bibliográfiája
SZ: 2. Az 1-55. évfolyamban megjelent cikkek tárgy,- és névmutatója
a./ szakrendi.
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

375.    Statisztikai Szemle repertórium, 1973-1982 / Domokos Attila, Gyulay Ferenc = Statisztikai Szemle, 66. évf. 8-9. sz. (1988) mell. 60 p.

Rejtett
Tárgyév: 1973-1982.
T: teljes, kéthasábos: 4.124-5.600 tétel, statisztika
C: részletes
SZ: 1. Statisztika elmélet
SZ: 2. Gazdaságstatisztika
SZ: 3. Területi statisztika
SZ: 4. Társadalomstatisztika
SZ: 5. Demográfia
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

376.    Statisztikai Szemle repertóriuma (1988-1992) / Visi Lakatos Mária = Statisztikai Szemle, 72. évf. 8-9. sz. (1994) mell. 1-124. p.

Rejtett
Tárgyév: 1988-1992.
T: teljes: 813 tétel, tárgy- és névmutató: 1923-1992., statisztika
C: részletes
SZ: 1. Tematikus rend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

377.    A Statisztikai Szemle repertóriuma (1993-1997) / Bálinthné Bartha Éva = Statisztikai Szemle, 77. évf. 2-3. sz. (1999) mell. 1-127. p.

Rejtett
Tárgyév: 1993-1997.
T: teljes, statisztika
C: részletes, teljes lapszámra utaló, bibliográfiai adatokkal, folyamatos tételszámozás
SZ: 1. Cikkek
SZ: 2. Ismertetések
a./ szakrend
b./ szerzői betűrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

Statisztikai Tudósító (Budapest 1933-1944.)

378.    STUD Statisztikai Tudósító, 1933-1944 : repertórium / Pakot Levente. 1-2. köt. - Budapest : Központi Statisztikai Hivatal Levéltára, 2004. - 485, 129 p.

Önálló
Tárgyév: 1933-1944.
T: teljes: 10.117 tétel, jelzi a cikk műfaját /adatközlés, elemzés, ismertetés, kritika, stb./, statisztika
C: részletes: évfolyam, szám, év, hónap, nap, szerző, cím, műfajmegjelőlés, oldalszám, tábla
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató
M: 3. Földrajzi mutató
M: 4. Intézmények mutatója

Studia Comitatensia (Szentendre 1972-)

379.    A Studia Comitatensia (Pest megyei múzeumok évkönyve) története és repertóriuma, 1972-2004 : szakdolgozat / Simoncsicsné Jokkel Nóra. - Budapest : ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, 2005. - 136 p. - KSZK jelzete: D 7.336.

Önálló
Tárgyév: 1972-2004
T: teljes: 381 tétel, helytörténet, Pest megye
C: részletes: évszám, szerző, cím, évfolyamszám, oldalszám, képek
A: annotált, néhány mondatos, jelöli a bibliográfiákat, a nyelvi resumékat
SZ: 1. Időrend
a./ tanulmányok sorrendje
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató
M: 3. Tárgymutató

Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest 1961-)

380.    Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1979-1999. : [repertórium] / Szekeres-Farkas Márta = Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 41. évf. 1-3. sz. (2000) 1-156. p.

Rejtett
Tárgyév: 1979-1999.
T: teljes: 518 tétel, zenetudomány
C: részletes
SZ: 1. Szerzők,
SZ: 2. Tanulmányok
SZ: 3. Szemlék
a./ betűrend

Szabadság (Bécs-Wien 1920.)

381.    Galambos Ferenc: A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / . - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1920.
T: teljes, társadalompolitika, riport
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle (Nyíregyháza 1956-)

382.    Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, társadalom, tudomány, művészet repertóriuma: 1987-2003 / Orosz Szilárd. - Nyíregyháza : Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, 2005. - 127 p.

Önálló
Tárgyév: 1987-2003.
T: teljes: 1.377 tétel, társadalom, tudomány, művészet, nyelv, művelődés
C: részletes: szerző, cím, évszám, lapszám, oldalszám
A: dölt betűs annotáció, jelzi a képeket
SZ 1. Tematikus (9 fő csoportban)
a./ betűrend
SZ: 2. Szemle
SZ: 3. Krónika
SZ: 4. Illusztrációk.
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Szabolcs-Szatmári Szemle (Nyíregyháza 1956-)

383.    Szabolcs-Szatmári Szemle, 1956-1986 / Orosz Szilárd. - Nyíregyháza : Móricz Múzeum és Városi Könyvtár, 1987. - 308 p.

Önálló
Tárgyév: 1956-1986.
T: teljes: 1.945 tétel, függelékben borítólapok másolata, társadalom, gazdaság, művelődés, művészet, nyelv.
C: részletes: szerző, cím, évfolyam, szám, oldalszám
A: annotált
SZ: 1. Szakrendi (30 csoport), népességtől a vízrajzig.
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató
M. 3. Képzőművészeti alkotások mutatója
M: 4. Fényképek mutatója

Szabolcsi Szemle (Nyíregyháza 1934-1944.)

384.    A Szabolcsi Szemle repertóriuma, 1934-1944 / Orosz Szilárd. - Nyíregyháza : Móricz Zsigmond Megyei és Városi könyvtár, 1993. - 71 p.

Önálló
Tárgyév: 1934-1944.
T: teljes: 588 tétel, irodalom, történelem, művészet, művelődés
C: részletes: évszám, évfolyam, oldalszám, szerző, cím,.
A: dölt betűs annotációk, jelöli a táblázatot, képeket
SZ: 1. Időrend
M: 1. Egységes név-, földrajzi és tárgymutató

Szakképzési Szemle (Budapest 1985-)

385.    A Szakképzési Szemle repertóriuma (1985-1994) = Szakképzési Szemle, 10. évf. 4. sz. (1994) 42-107. p.

Rejtett
Tárgyév: 1985-1994.
T: teljes, oktatás, pedagógia, szakképzés
C: rövidített: oldalszám nélkül.
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Szántó Kovács Múzeum Évkönyve (Orosháza 1959-)

386.    A Szántó Kovács Múzeum évkönyvének repertóriuma, 1959-1964 : szakdolgozat / Búza Katalin.- Debrecen : Debreceni Tanítóképző Főiskola, 1977. - 101 p.

Önálló
Tárgyév: 1959-1964.
T: teljes: 61 tétel, művelődéstörténet, helytörténet, Orosháza
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató
M: 3. Földrajzi mutató

Szarvasi Krónika (Szarvas 1988-)

387.    A Szarvasi Krónika repertóriuma, 1988-1999 : szakdolgozat / Fabó Lászlóné.- Szeged : SZTE, Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2000. - 49 p. - KSZK jelzete: D 6.795

Önálló
Tárgyév: 1988-1999.
T: teljes: 396 tétel, helytörténet, közélet, Szarvas.
C: részletes: szerző, cím, szám, évszám, hónap, oldalszám, illusztráció
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Századok (Budapest 1867-)

388.    A Századok repertóriuma, 1867-1975 / Pamlényi Ervin, Diószegi Mária, Kulcsár Erzsébet. - Budapest : Akadémia Kiadó, 1987. - 763 p.

Önálló
Tárgyév: 1867-1975.
T: teljes, kéthasábos: 11.202 tétel, történelem
C: részletes
SZ: 1. Szakrendi
a./ időrend
M: 1. Illusztrációk mutatója
M: 2. Névmutató
M: 3. Történeti nevek mutatója
M: 4. Földrajzi mutató

389.    A Századok és repertóriuma. A Századok története a 20. század második felében. A Századok repertóriuma, 1976-1977 : szakdolgozat / Z. Jókuti Andrea. - Budapest : ELTE BTK, 2003. - 130 p. - KSZK jelzete: D 7.025.

Önálló
Tárgyév: 1976-1977.
T: teljes: 360 tétel, tárgyszavazott, történelem, történettudomány
C: részletes: tételszám, szerző, cím, évszám, szám, oldalszám, nyelvi összefoglaló jelölése, tárgyszavak.
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Ismertetett szerzői névmutató
M. 3. Tárgymutató
M: 4. Személynevek mutatója
M: 5. Földrajzi mutató

Századvég (Budapest 1985-1994., 1996-)

390.    A Századvég repertóriuma, 1985-1990 = Századvég, 1991. 1. sz. mell. [6] p.

Rejtett
Tárgyév: 1985-1990.
T: teljes, történelem, szociológia
C: részletes
SZ: 1. Időrend

391.    Századvég-repertórium = Századvég, új folyam 31. 1. sz. (2004) mell. 12 p.

Rejtett
Tárgyév: 1996-2003.
T: teljes, kéthasábos, történelem, szociológia
C: részletes: szerző, cím, szám, oldalszám
SZ: 1. Időrend

Szeged (Szeged 1988-)

392.    Szeged repertórium, 1988-1998 / Szántó Tiborné. - Szeged : Somogyi Könyvtár, 1998. - 174 p.

Önálló
Tárgyév: 1988-1998.
T: teljes, kéthasábos: 2.365 tétel, helytörténet, várospolitika, Szeged.
C: részletes: cím, szerző, lapszám, oldalszám
A: apró betűs annotáció, jelzi az illusztrációkat
SZ: 1. Időrend
M: 1. Összevont név- és tárgymutató

Szegény Ember (Bécs-Wien 1921.)

393.    A bécsi magyar emigráció újságai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK.

Önálló
Tárgyév: 1921.
T: teljes, földművelés, munkásmozgalom
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Szemle (Brüsszel 1959-1963.)

394.    Válogatás a brüsszeli Nagy Imre Intézet folyóiratából. Budapest, Századvég Kiadó, 56-os Intézet, 1992. - 281-307. p.

Rejtett
Tárgyév: 1959-1963.
T: teljes, 56-os forradalom, politika, történelem
C: részletes: szerző, cím, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Szignók és álnevek mutatója

Széphalom (Sátoraljaújhely 1991-)

395.    Szerzői mutató a Széphalom Évkönyv 1-10. kötetéhez / Dankó Géza = Széphalom, 11. köt. (2001) 245-259. p.

Rejtett
Tárgyév: 1991-2000.
T: teljes, irodalom, irodalomtörténet, történelem
C: részletes: szerző, cím, köt., oldalszám
A: annotált, [ ]-ben
SZ: 1. Szerzői betűrend

Szivárvány (Chicago 1980-1998.)

396.    A Szivárvány repertóriuma, 1980-1994 / Nagy Csaba. - Budapest : M-Szivárvány Alapítvány ; Chicago : Framo, 1995. - XIII, 98 p. - (Szivárvány könyvek)

Önálló
Tárgyév: 1980-1994.
T: teljes, irodalom, filozófia, vallás, művészet
C: részletes
SZ: 1. Irodalom, irodalomtörténet, nyelvészet
SZ: 2. Filozófia, vallás, művészet, zene
SZ: 3. Történelem
SZ: 4. Magyarságtudomány, szciológia
SZ: 5. Egyéb írások, hírek
a./ betűrend
M: 1. Névmutató

Szocializmus (Budapest 1922-1938., 1945-1948.)

397.    A Szocializmus, 1922-1938, 1945-1948. évfolyamainak repertóriuma / Ecsedy Andorné et al. - Budapest : MSZMP KB Párttörténeti Intézete, FSZEK, 1988. - 97 p. Sokszorosítás

Önálló
Tárgyév: 1922-1938., 1945-1948.
T: teljes, szocializmus, politika, munkásmozgalom
C: részletes: teljes lapszámra hivatkozó, évfolyamonként újraszámozott tételszámozás
A: annotált
SZ: 1. Időrend
a./ cikkek, könyvismertetések
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

Szociológia (Budapest 1972-1990.)

398.    A Szociológia repertóriuma / Heleszta Éva, Markella Anikó. - Budapest : [Magyar Szociológiai Társaság], 1997. - 104 p.

Önálló
Tárgyév: 1972-1990.
T: teljes: 1.099 tétel, szociológia
C: részletes
SZ: 1. Tanulányok
SZ: 2. Figyelő, tájékozodás
SZ: 3. Hírek, beszámolók
SZ: 4. Dokumentumok
SZ: 5. Bibliográfia, megemlékezés
a./ betűrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Témakörök mutatója
M: 3. Földrajzi mutató

Szociológiai Szemle (Budapest 1991-)

399.    A Szociológiai Szemle repetóriuma / Heleszta Éva, Markella Anikó. - Budapest : [Magyar Szociológiai Társaság], 1997. - 104 p.

Önálló
Tárgyév: 1991-1997.
T: teljes: 1.099 tétel, szociológia
C: részletes
SZ: 1. Tanulmányok
SZ: 2. Figyelő, tájékozódás
SZ: 3. Hírek, beszámolók
SZ: 4. Dokumentumok
SZ: 5. Bibliográfia
M: 1. Névmutató
M: 2. Témakörök mutatója
M: 3. Földrajzi mutató

Szolnok Megyei Néplap (Szolnok 1949-)

400.    A Szolnok Megyei Néplap repertóriuma, 1960 / Nyitrai Lajos. - Szolnok : Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1988. - 156 p.

Önálló
Tárgyév: 1960.
T: szelektív, országos és külpolitikai cikkek nélkül, megyéről szóló cikkek, hírek és szépirodalom, várospolitika, helyi hírek, Szolnok
C: részletes: címkiegészítő adatokkal
SZ: 1. Temetikus-műfaji
a./ időrend
SZ: 2. Területenkénti csoportosítás
a./ tárgyi alosztásokkal
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató
M: 3. Földrajzi mutató

401.    A Szolnok Megyei Néplap repertóriuma, irodalom-művészeti oldalpár / Rékásy Ildikó. - Szolnok : Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1990. - 115 p.

Önálló
Tárgyév: 1977-1985.
T: részleges: csak a lap irodalom-művészeti mellékletei, kéthasábos, 1613 tétel., irodalom, művészet, Szolnok megye
C: rövidített: szerző, megjelenési adatok, cím
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Iparművészet
SZ: 3. Nép-, Fotóművészet
M: 1. Fotók mutatója
M: 2. Névmutató

402.    A Szolnok Megyei Néplap repertóriuma, 1987 / Szurmay Ernő. - Szolnok : Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár, 1990. -164 p.

Önálló
Tárgyév: 1987.
T: szelektív, kéthasábos: 1.442 tétel + fényképes riportok 777 tétel, főként a megyére vonatkozó, várospolitika, helyi hírek, Szolnok
C: részletes: címkiegészítő adatokkal
SZ: 1. Tematikus - műfaji
SZ: 2. Fényképek, fényképes riprtok
a./ időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Földrajzi mutató
M: 3. Névmutató

Szovjet Irodalom (Budapest 1975-1990.)

403.    A Szovjet Irodalom repertóriuma / Kis Pintér Imréné. - Budapest : Állami Gorkij Könyvtár, Lapkiadó Vállalat, 1987. - 434 p.

Önálló
Tárgyév: 1975-1984.
T: teljes, irodalom, szovjet
C: részletes: teljes lapszámra utaló
SZ: 1. Személyi rész
SZ: 2. Tematikus rész.
M: 1. Tematikus és emlékszámok mutatója
M: 2. Bibliográfiák mutatója
M: 3. Műfordítók mutatója

Táncművészet (Budapest 1951-1956., 1976-)

404.    A Táncművészet repertóriuma = Táncművészet, 25. évf. 1-2. sz. (1993) mell. 8 p.

Rejtett
Tárgyév: 1991-1992.
T: teljes, táncművészet, néptánc
C: részletes
SZ: 1. Interjú, portré
SZ: 2. Kritikák
SZ: 3. Rajzos tánctörténet
SZ: 4. Hazai tükör - Világtükör
SZ: 5. Néptánc

405.    A Táncművészet repertóriuma = Táncművészet, 27. évf. 1996. 6. sz. mell. 8 p.

Rejtett
Tárgyév: 1993-1996.
T: teljes, táncművészet, néptánc
C: részletes
SZ: 1. Interjú, portré
SZ: 2. Kritikák
SZ: 3. Rajzos tánctörténet
SZ: 4. Hazai tükör - Világtükör
SZ: 5. Néptánc

406.    A Táncművészet repertóriuma = Táncművészet, 29. évf. 6. sz. (1998) 8 p.

Rejtett
Tárgyév: 1997-1998.
T: teljes, táncművészet, néptánc
C: részletes
SZ: 1. Interjú, portré
SZ: 2. Kritikák
SZ: 3. Rajzos tánctörténet
SZ: 4. Hazai tükör - Világtükör
SZ: 5. Néptánc

407.    A Táncművészet repertóriuma = Táncművészet, 31. évf. 5-6. sz. (2000) mell. [8 p.]


Rejtett
Tárgyév: 1999-2000.
T: teljes, táncművészet, néptánc
C: részletes
SZ: 1. Interjú, portré
SZ: 2. Kritikák
SZ: 3. Rajzos tánctörténet
SZ: 4. Hazai tükör - Világtükör
SZ: 5. Néptánc

408.    A Táncművészet repertóriuma = Táncművészet, 33. évf. 5-6. sz. (2002) 33-40. p.


Rejtett
Tárgyév: 2001-2002.
T: teljes, táncművészet, néptánc
C: részletes
SZ: 1. Interjú, portré
SZ: 2. Kritikák
SZ: 3. Rajzos tánctörténet
SZ: 4. Hazai tükör - Világtükör
SZ: 5. Néptánc

409.    A Táncművészet repertóriuma = Táncművészet, 35. évf. 5-6. sz. (2004) 44-50. p.


Rejtett
Tárgyév: 2003-2004.
T: teljes, táncművészet, néptánc
C: részletes
SZ: 1. Interjú, portré
SZ: 2. Kritikák
SZ: 3. Rajzos tánctörténet
SZ: 4. Hazai tükör - Világtükör
SZ: 5. Néptánc

Tanulmányok Budapest múltjából (Budapest 1932-)

410.    A Tanulmányok Budapest múltjából repertóriuma, 1-25. köt., 1932-1996 / Román Judit. - Budapest : Budapesti Történeti Múzeum, 2000. - 64 p.

Önálló
Tárgyév: 1932-1996.
T: teljes: 411 tétel, várostörténet, régészet, történelem, Budapest
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Tanulmányok és források Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának történetéhez (Debrecen 1971-1980.)

411.    Tanulmányok és források Hajdú-Bihar megye munkásmozgalmának történetéhez (1971-1980) / Serflek István = Debreceni Szemle, 2. évf. 2. sz. (1982) 149-158. p.

Rejtett
Tárgyév: 1971-1980.
T: teljes: 113 tétel., munkásmozgalom, történelem, Hajdú-Bihar megye
C: rövidített: szerző, cím, évszám, oldalszám
A: ( )-ben egy mondatos annotációk
SZ: 1. Tanulmányok
SZ: 2. Adalékok és források
SZ: 3. Közlemények
SZ: 4. Életrajzok és visszaemlékezések
SZ: 5. Eseménytár, évfordulók.
M: 1. Névmutató

Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből (Budapest 1970-)

412.    Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből / Mikus Gyula et al. = Tanulmányok, cikkek a fővárosi gyermekvédelem köréből, 60. köt. (1992) 2-205. p.

Rejtett
Tárgyév: 1970-1990.
T: teljes: 275 tétel, gyermekvédelem, család, nevelés
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név- és tárgymutató
M: 2. Tárgy- és témamutató
M: 3. Névmutató
M: 4. Szakmai és történeti névmutató

Tanyai Hiradó (Szeged 1939-1944.)

413.    Repertórium / Saliga Lászlóné = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Acta Bibliothecaria, tom. 11. fasc. 2. (1991) 133 p.

Önálló
Tárgyév: 1939-1943.
T: teljes: 1.494 tétel, tanyai élet, politika, gazdaság
C: részletes: az oldalszámot külön közli
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

Tanyavilág (Szeged 1937-1940.)

414.    Repertórium / Saliga Lászlóné = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae Acta Bibliothecaria, tom. 11. fasc. 2. (1991) 133 p.

Önálló
Tárgyév: 1937-1940.
T: teljes: 1.494 tétel, tanyai élet, politika, gazdaság
C: részletes: az oldalszámot külön közli
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

Társadalomkutatás (Budapest 1983-)

415.    A Társadalomkutatás repertóriuma / Bakonyi Géza, N. Pataki Mária = Társadalomkutatás, 1988. 4. sz. mell. 1-36. p.

Rejtett
Tárgyév: 1983-1987.
T: teljes: 287 tétel, társadalomkutatás, gazdaság, jog, politika
C: részletes: teljes lapszámra utaló, folyamatos tételszámozással
SZ: 1. Rovatonként
a./ betűrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Tátra (Kassa-Kosice, Pozsony-Bratislava 1937-1938.)

416.    Kisebb felvidéki folyóiratok, 1919-1938 / Galambos Ferenc. 2. - Budapest : Galambos Ferenc, 1957. - 103 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1937-1938.
T: teljes, irodalom
C: részletes
SZ: 1. Szerzői
a./ betűrend
SZ: 2. Tartalom szerint
11 csoport

Tavasz (Pozsony-Bratislava 1919-1921.)

417.    Kisebb felvidéki folyóiratok, 1919-1938 / Galambos Ferenc. - Budapest : Galambos Ferenc, 1957. - 140 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1919-1921.
T: teljes, irodalom, művészet, közgazdaság
C: részletes
SZ: 1. Szerzői
a./ betűrend
SZ: 2. Tartalom szerint
11 csoport

Távlatok (Bécs-Wien, Budapest 1991-)

418.    Távlatok 1-50. repertórium / Gyorgyovich Miklós. - Budapest : Jézus Társásága Magyar Rendtartománya, 2001. - 112 p.

Önálló
Tárgyév: 1991-2000.
T: teljes, egyház, jezsuiták, történelem
C: részletes: szerző, cím, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Tanulmányok
SZ: 2. Távlatok
SZ: 3. Lelkiség - lelkipásztorkodás
SZ: 4. Kultúra és élet
SZ: 5. Figyelő, szemle
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Technikatörténeti Szemle (Budapest 1962-)

419.    Technikatörténeti Szemle repertóriuma (1962-1998), (1-23. köt.) / Szabadváry Ferenc = Technikatörténeti Szemle, 24. köt. (1999-2000). 19-133. p.

Rejtett
Tárgyév: 1962-1998.
T: teljes, technikatörténet
C: részletes: szerző, cím, évszám, kötetszám, oldalszám
SZ: 1. Szakrendi, 24 tételben
M: 1. Név- és tárgymutató

Téka (Szentendre 1979-)

420.    Téka, 1979-1995 : repertóriuma / Bíró Friderika = Téka, 1996. 1-2. sz. 1-209. p.

Önálló
Tárgyév: 1979-1995.
T: teljes, néprajz, Szentendre
C: rövidített: teljes lapszámra utaló
SZ: 1. Betűrend
a./ vegyes: szerző és tárgyszó

Tekintet (Budapest 1988-)

421.    A Tekintet repertóriuma, 1988-1994 = Tekintet, 1994. 5-6. sz. 186-216. p.

Rejtett
Tárgyév: 1988-1994.
T: teljes, irodalom, irodalomtörténet, kultúra
C: rövidített: kezdő lapszámra utaló
SZ: 1. Betűrend
a./ szerzők
SZ: 2. Időrend

Teológia (Budapest 1967-)

422.    Teológia. Évnegyedes folyóirat tartalmi mutatója, 1983-1995/3 / Somorjai Ádám = Teológia 29. évf. 4.sz. (1995) 249-296. p.

Rejtett
Tárgyév: 1983-1995.
T: teljes: 750 tétel, teológia, hittudomány, vallástörténet
C: rövidített
SZ: 1. Betűrend
M: 1. Név- és címmutató
M: 2. Tematikus számok mutatója
M: 3. Bibliai helyek mutatója
M: 4. Személynév mutató
M: 5. Tárgymutató

423.    A Teológia repertóriuma (1996-2005) / Tőzsér Endre = Teológia, 39. évf. 3-4. sz. (2005) 179-193. p.

Rejtett
Tárgyév: 1996-2005.
T: teljes, hittudomány, katolikus.
C: részletes
SZ: 1. Téma szerint
SZ: 2. Könyvszemle
M: 1. Névmutató

Természet Világa (Budapest 1968-)

424.    A Természet Világa repertóriuma, 1978-1983 : szakdolgozat / Pőcze Márta.- Szombathely : Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 1998. - 163 p. - KSZK jelzete: D 5.851

Önálló
Tárgyév: 1978-1983.
T: teljes, kéthasábos, természettudomány
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Szakrendi (24 csoport)
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

425.    A Természet Világa repertóriuma, 1984-1989 : szakdolgozat / Mózsa Eszter. - Szombathely : Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 1998. - 178 p. - KSZK jelzete: D 5.850

Önálló
Tárgyév: 1984-1989.
T: teljes, kéthasábos, tárgyszavazott, természettudomány
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Szakrendi (24 csoport)
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

Terv és Munkaverseny Híradó (Budapest 1948-1949.)

426.    Kisebb lapok tartalomjegyzéke / Radnai József. - Székesfehérvár : Magyar Alumíniumipari Múzeum, 2000. - 9-12. p. - (Ipartörténeti források)

Önálló
Tárgyév: 1948-1949.
T: teljes, számonként újrainduló tételszámozás, ipartörténet
C: rövidített: év, évszám, szerző, cím
SZ: 1. Időrend

Thalassa (Budapest 1990-)

427.    A Thalassa 1-10. évfolyamának (1990-1999.) szerzői katalógusa = Thalassa, 10. évf. 1. sz. (1999) 235-249. p.

Rejtett
Tárgyév: 1990-1999.
T: teljes, pszichoanalízis, társadalom, kultúra
C: rövidített
SZ: 1. Betűrend
a./ szerzői

Theológiai Szemle (Budapest 1925-1944., 1947-1948., 1958-)

428.    A Theológiai Szemle repertóriuma / L. Kozma Borbála. 1-2. köt. - Budapest : Református Egyház Kálvin János Kiadója, 1992. - 392, 349 p.

Önálló
Tárgyév: 1925-1944., 1947-1948., 1958-1990.
T: teljes, hittudomány, református egyház.
C: részletes
SZ: 1. Bibliai és vallástudományok
SZ: 2. Rendszeres és gyakorlati teológia
SZ: 3. Egyháztörténelem
SZ: 4. Ökumenika
SZ: 5. Egyház és társadalom
M: 1. Névmutató

Timföld (Almásfüzítő 1973-1990.)

429.    A Timföld (1973-1990.) tartalomjegyzéke / Radnai József. - Székesfehérvár : Magyar Alumíniumipari Múzeum, 1998. - 126 p. - (Ipartörténeti források)

Önálló
Tárgyév: 1973-1990.
T: teljes, ipartörténet, alumíniumipar.
C: rövidített: szerző, cím, évszám, szám
SZ: 1. Általános vállati cikkek
SZ: 2. Termelés
SZ: 3. Műszaki fejlesztés, újítás
SZ: 4. Állami ünnepek, kitüntetések
SZ: 5. Munkaverseny

Tiscia (Szeged 1965-)

430.    A Tiscia,1965-1996. évi számainak cikkei = Tiscia, 30. évf. (1996) 55-64. p.

Rejtett
Tárgyév: 1965-1996
T: teljes, természettudomány, ökológia
C: rövidített: szerző neve (keresztnév csak kezdőbetű), teljes lapszámra utaló
SZ: 1. Betűrend
SZ: 2. Időrend

Tiszavidék (Csongrád 1890-1916.)

431.    A Csongrád és a Tiszavidék c. újságok 1890-ben megjelent számainak repertóriuma / Dudás Lajos = Mozaikok Csongrád Város Történetéből, 1983. 121-168. p.

Rejtett
Tárgyév: 1890.
T: 1, 10-12, 15-20, 24-26, 29-30, 32, 34-38, 40-44 számok tartalma: 555 tétel, helyi hírek, helytörténet, Csongrád.
C: részletes: évfolyam, szám, évszám, dátum, cím,.
A: annotált
SZ: 1. Időrend

432.    A Tiszavidék, csongrádi hetilap, repertóriuma, 1914 / Berente László, Tamás Katalin = Mozaikok Csongrád Város Történetéből, 1985. 215-221. p.

Rejtett
Tárgyév: 1914.
T: teljes: 207 tétel, helyi hírek, helytörténet, Csongrád.
C: rövidített: csak cím és szám
A: annotált
SZ: 1. Vezércikkek
SZ: 2. Tárcák
SZ: 3. Újdonságok
SZ: 4. Hivatalos hirdetmények
SZ: 5. Reklámok
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

Tiszavirág (Budapest 1992-2000.)

433.    Repertórium a Tiszavirág I-V. évfolyamához (1992-1997) / Csörsz Rumen István = Tiszavirág, 5. évf. (1997. április) mell. 16 p.

Önálló
Tárgyév: 1992-1997.
T: teljes, kéthasábos: 702 tétel, szépirodalom
C: részletes
SZ: 1. Tematikus.
a./ időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Intézmények, művészeti csoportok mutatója

Tolnai Könyvtáros (Szekszárd 1957-1960., 1970-1985.)

434.    Tolnai Könyvtáros, 1957-1960. és 1970-1985 : repertórium / Imreh Csanádné, Kanász Judit. - Szekszárd : Tolna Megyei Könyvtár, 1986. - [34] p.

Önálló
Tárgyév: 1957-1960., 1970-1985.
T: teljes, kéthasábos: 541 tétel, könyvtár, könyvtártörténet
C: részletes: évszám, évfolyam, szám, cím, szerző, oldalszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató
M: 3. Földrajzi mutató

Történelmi és Régészeti Közlemények (Miskolc 1926-1928.)

435.    A Történelmi és Régészeti Közlemények repertóriuma, 1926-1928 / Hideg Ágnes. - Miskolc : Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Herman Ottó Múzeum, 1998. - 45 p.

Önálló
Tárgyév: 1926-1928.
T: teljes: 30 tétel, történelem, régészet, helytörténet, Miskolc.
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Képek jegyzéke
M: 2. Szerzői mutató
M: 3. Földrajzi mutató
M: 4. Névmutató
M: 5. Tárgymutató

Történelmi Szemle (Budapest 1958-)

436.    A Történelmi Szemle repertóriuma, 1958-1982. 1-25. évfolyam / Dippold Péter. - Budapest : Akadémia Kiadó, 1988. - 224 p.

Önálló
Tárgyév: 1958-1982.
T: teljes, kéthasábos, történelem
C: részletes: szerző, cím, évszám, lapszám, oldalszám
A: annotált
SZ: 1. Szerzői betűrend
M: 1. Tárgyszóindex
M: 2. Bokrosított tárgyszójegyzéke

Tudományos Gyűjtemény (Pest 1817-1841.)

437.    Tudományos Gyűjtemény (1817-1841.) repertóriuma / Csécs Teréz. - Győr : Xántus János Múzeum, 1998. - 240 p.

Önálló
Tárgyév: 1817-1841.
T: teljes, kéthasábos: 3.928 tétel, tudomány, irodalom, kritika, reformkor.
C: részletes: szerző, cím, oldalszám
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Földrajzi mutató
M: 2. Névmutató
M: 3. Tárgymutató

Tudománytár (Budapest 1834-1844.)

438.    Tudománytár (1843-1844) : repertórium / Rózsa Mária. - Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 1999. - 221 p.

Önálló
Tárgyév: 1834-1844.
T: teljes: 901 tétel, tudományok, kritikák
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

Turán (Budapest 1913-)

439.    A Turán című folyóirat, 1913. és 1917-1918. és 1921-1944. finnugor mutatója / Egey Emese. - Budapest : Tinta Könyvkiadó, 2002. - 138 p. + mell.

Önálló
Tárgyév: 1913, 1917-1918, 1921-1944.
T: részleges (finnugor): 1.526 tétel, őstörténet, néprajz, oktatás, történelem, finnugor.
C: részletes
A: [ ] - ben, egy mondatos annotációk
SZ: 1. Finnek
SZ: 2. Magyar események Finnországban
SZ: 3. Észtek
SZ: 4. Magyar események Finnországban
SZ: 5. Kisebb finnugor népek
M: 1. Névmutató

Turul (Pozsony-Bratislava 1919.)

440.    Kisebb felvidéki folyóiratok, 1919-1938 / Galambos Ferenc. 2. - Budapest : Galambos Ferenc, 1957. - 103 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1919.
T: teljes, szépirodalmi diáklap
C: részletes
SZ: 1. Szerzői
a./ betűrend
SZ: 2. Tartalom szerint
11 csoport

Tűz (Pozsony-Bratislava, Bécs-Wien 1921-1923.)

441.    Kisebb felvidéki folyóiratok, 1919-1938 / Galambos Ferenc. - Budapest : Galambos Ferenc, 1957. - 140 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1921-1922.
T: teljes, irodalom, művészet, tudomány, társadalom
C: részletes
SZ: 1. Szerzői
a./ betűrend
SZ: 2. Tartalom szerint
11 csoport

442.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1921-1922.
T: teljes, szépirodalom, művészet, társadalom
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Ufómagazin (Budapest 1990-)

443.    Ufómagazin repertórium, 1990-2002 / Szopkóné Lázár Ibolya. - Budapest : Kornétás Kiadó Kft. 2002. - 188 p.

Önálló
Tárgyév: 1990-2002.
T: teljes: 3.016 tétel, fantasztikus irodalom
C: részletes: szerző, cím, lapszám, oldalszám
A: annotált
SZ: 1. Időrend
SZ: 2. Témakörök.
M: 1. Névmutató

Új Dunatáj (Szekszárd 1996-)

444.    Az Új Dunatáj tudományos és művészeti szemle története és repertóriuma (1996-2000) : szakdolgozat / Doszpod Judit Ágnes.- Szeged : SZTE, Juhász Gyula Főiskolai Kar, Könyvtártudományi Tanszék, 2006. - 155 p. - KSZK jelzete: D 7.646

Önálló
Tárgyév: 1996-2000.
T: teljes: 398 tétel, irodalom, tudomány, művészet
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató

Új Élet (Kassa-Kosice 1919-1920.)

445.    Kisebb felvidéki folyóiratok, 1919-1938 / Galambos Ferenc. - Budapest : Galambos Ferenc, 1957. - 140 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1919-1920.
T: teljes, irodalom, művészet, gazdaság, társadalom
C: részletes
SZ: 1. Szerzői
a./ betűrend
SZ: 2. Tartalom szerint
11 csoport

Új Forrás (Tatabánya 1969-)

446.    Az Új Forrás repertóriuma, 1969-1988 / Tapolcainé dr. Sáray Szabó Éva. - Tatabánya : Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat József Attila Megyei Könyvtára : Új Forrás Szerkesztősége, 1990. - 333 p.

Önálló
Tárgyév: 1969-1988.
T: teljes: 4.628 tétel, irodalom, irodalomtudomány, társadalomtudomány
C: részletes
SZ: 1. Időrend, műfaji megjelöléssel
M: 1. Összevont név-, tárgy- és földrajzi mutató

447.    Új Forrás repertóriuma, 1989-1993 : szakdolgozat / Fátrai Erzsébet.- Szombathely : Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 1997. - 99 p. - KSZK jelzete: D 5.841

Önálló
Tárgyév: 1989-1993.
T: teljes: 645 tétel, irodalom, irodalomtörténet, társadalomtudomány
C: részletes
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Művészet
SZ: 3. Tematikus összeállítások
M: 1. Illusztrációk mutatója
M: 2. Névmutató
M: 3. Cím-, földrajzi és tárgymutató

448.    Az Új Forrás repertóiuma, 1989-1998 / Fátrai Erzsébet. - Tatabánya : József Attila Megyei Könyvtár, 1999. - 186 p.

Önálló
Tárgyév: 1989-1998
T: teljes: 1.358 tétel, irodalom, irodalomtörténet, társadalomtudomány
C: részletes
A: annotált, illusztráció jelölése
SZ: 1. Tematikus, műfajok szerint
SZ: 2. Betűrend, szerzők szerint
M: 1. Névmutató
M: 2. Cím-, földrajzi és tárgymutató

Új Holnap (Miskolc 1995-)

449.    Az Új Holnap repertóriuma / K. Kabai Lóránt, Kornya István = Új Holnap, 51. évf. 5-6. sz. 2006. 98-119. p.

Rejtett
Tárgyév: 1999-2006.
T: teljes, kéthasábos, irodalom, kultúra, művészet, társadalom
C: rövidített, nem tartalmazza az oldalszámot
SZ: 1. Vers
SZ: 2. Próza
SZ: 3. Riport, interjú
SZ: 4. Kritika
SZ: 5. Irodalom
M: 1. Képek, fotók, illusztrációk mutatója
M: 2. Tematikus számok mutatója

Új Honvédségi Szemle (Budapest 1991-)

450.    Az Új Honvédségi Szemle repertóriuma (1993) / Mári Ferenc = Új Honvédségi Szemle, 48. évf. 5. sz. (1994) mell. 1-16. p.

Rejtett
Tárgyév: 1993
T: teljes: 279 tétel, honvédelem, hadtudomány
C: részletes: teljes lapszámra hivatkozó
SZ: 1. Időrend: bibliográfiai leírás tételszámozással
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató

Új Könyv (Bécs-Wien 1921.)

451.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1921.
T: teljes, irodalom, művészet, politika, emigráció
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Új Látóhatár (München 1975-1989.)

452.    Új Látóhatár repertórium pótkötet, 1976-1987 / K. Lengyel Zsolt, Szász Judit, Czigány Lóránt. - München : Molnár J. kiadása, 1988. - 152 p.

Önálló
Tárgyév: 1976-1987.
T: teljes, irodalom, politika
C: részletes
SZ: 1. Szépirodalom, irodalomtörténet, nyelvészet
SZ: 2. Filozófia, vallás
SZ: 3. Művészet, zene
SZ: 4. Történelem, életrajz
SZ: 5. Szociológia, közgazdaság
a./ betűrend
M: 1. Névmutató

Új Magyar Sion (Esztergom 1870-1886.)

453.    A Magyar Sion és az Új Magyar Sion (1863-1904.) repertóriuma / Saliga Irén. - Piliscsaba ; Esztergom : Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2007. - 412 p. - (Pons Strigoniensis Fontes)

Önálló
Tárgyév: 1863-1904.
T: teljes: 8.133 tétel, kereszténység, teológia
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név-, tárgy- és földrajzi mutató
M: 2. Szerzői ABC

Új Magyarok (Bécs-Wien 1932-1935.)

454.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331. p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1932-1935.
T: teljes, politika, nemzetiszocializmus.
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Új Március (Bécs-Wien 1925-1933.)

455.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1925-1933.
T: teljes, ifjúsági lap, szakszervezeti mozgalom
C: részletes: szerző, cím, újságcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Új Munka (Prága 1931.)

456.    Kisebb felvidéki folyóiratok, 1919-1938 / Galambos Ferenc. 2. - Budapest : Galambos Ferenc, 1957. - 103 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1931.
T: teljes, irodalom, kritika
C: részletes
SZ: 1. Szerzői
a./ betűrend
SZ: 2. Tartalom szerint
11 csoport

Új Szellem (Prága 1937-1938.)

457.    Kisebb felvidéki folyóiratok, 1919-1938 / Galambos Ferenc. 2. - Budapest : Galambos Ferenc, 1957. - 103 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1937-1938.
T: teljes, kulturpolitika
C: részletes
SZ: 1. Szerzői
a./ betűrend
SZ: 2. Tartalom szerint
11 csoport

Új Szín (Budapest 1931.)

458.    Új Szín / Kopócsy Anna = Ars Hungarica, 30. évf. 1. sz. (2002) 181-188. p.

Rejtett
Tárgyév: 1931.
T: teljes: 26 tétel, + képek jegyzéke, képzőművészet
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Múzeumok, kiállítóhelyek és művészeti társulatok mutatója

Új Világ (Bécs-Wien 1920.)

459.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1920.
T: teljes, politika, kulturális élet
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Újhold (Budapest 1946-1948.)

460.    Az Újhold közleményeinek repertóriuma, 1946-1948 / Buda Attila = Újholdak és régi mesterek. - Budapest : Enciklopédia Kiadó, 1999. - 296-300. p.

Rejtett
Tárgyév: 1946-1948.
T: teljes, irodalom, színművek, kritikák
C: részletes: szerző, cím, évszám, szám, oldalszám
A: [] - zárójelben jelzi, hogy miről szól, jelöli a fordítót
SZ: 1. Cikkek, vitacikkek
SZ: 2. Drámák, színművek
SZ: 3. Kritikák
SZ: 4. Novellák, elbeszélések, regények
SZ: 5. Versek, tanulmányok, illusztrációk.

Újhold-Évkönyv (Budapest 1986-1991.)

461.    Az Újhold-Évkönyvek repertóriuma, 1986-1991 / Buda Attila = Újholdak és régi mesterek. - Budapest : Enciklopédia Kiadó, 1999. - 301-319. p.

Rejtett
Tárgyév: 1986-1991.
T: teljes, szépirodalom
C: részletes
SZ: 1. Dokumentumok
SZ: 2. Esszék
SZ: 3. Prózai művek
SZ: 4. Tanulmányok
SZ: 5. Versek

Unitárius Élet (Budapest 1947-1949., 1951-)

462.    Az Unitárius Értesítő (1922-1945.) és az Unitárius Élet (1948-2005.) mutatója / Kelemen Miklós, Saliga Irén. - Budapest : Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség, 2006. - 369 p.

Önálló
Tárgyév: [1947]-2005.
T: teljes, kéthasábos: 1.916-6. 838 tétel, vallás, unitárius egyház.
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató
M: 3. Álnevek mutatója

Unitátius Értesítő (Budapest 1922-1945.)

463.    Az Unitárius Értesítő (1922-1945.) és az Unitárius Élet (1948-2005.) mutatója / Kelemen Miklós, Saliga Irén. - Budapest : Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösség, 2006. - 369 p.

Önálló
Tárgyév: 1922-1944.
T: teljes, kéthasábos: 1.915 tétel, vallás, unitárius egyház.
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató
M: 3. Álnevek mutatója

Útközben (Kaposvár 1967-1988.)

464.    Az Útközben repertóriuma, 1967-1986 / Sipos Csaba. - Kaposvár : Palmiro Togliatti Megyei Könyvtár, 1987. - 132 p.

Önálló
Tárgyév: 1967-1986.
T: teljes: 1.165 tétel, politika, munkásmozgalom, gazdaság, Somogy megye
C: részletes
SZ: 1. Általános cikkek, baráti népek, évfordulok
SZ: 2. Gazdasági élet
SZ: 3. Munkásmozgalom, pártélet
SZ: 4. Somogyi Tükör
SZ: 5. Visszhang, nekrológ
a./ betűrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató
M: 3. Testületi mutató

Üzenet (Szabadka-Subotica 1971-)

465.    Üzenet (1971-1997.) bibliográfia / Kiss Gusztáv, Farkas Attila. - Szabadka : Életjel Kiadó, 1998. - 491 p.

Önálló
Tárgyév: 1971-1997.
T: teljes: 7.166 tétel, irodalom, művészet, kritika, társadalomtudomány
C: részletes
SZ: 1. Időrendi
SZ: 2. Magyar irodalom
SZ: 3. Fordítások
SZ: 4. Általános rész.
M: 1. Névmutató
M: 2. Fordítók mutatója

Vajdasági Írás (Szabadka-Subotica 1928-1929.)

466.    Vajdasági Írás repertóriuma / Pastyik László = Ugart kell törnünk. - Újvidék : Fórum Könyvkiadó, 1984. - 328-375. p. - (Hagyományaink 12.)

Rejtett
Tárgyév: 1928-1929.
T: teljes: 523 tétel, irodalom, irodalomtörténet
C: részletes: szám, évszám, szerző, cím, [ ]-ben: műfaj, oldalszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Valóság (Budapest 1958-)

467.    Valóság repertórium, 1958. december-1994. március / Körösi József, Körösi Zsuzsanna, Zayzon Márta. - Budapest : Corvina Kiadó, 1995. - 408 p.

Önálló
Tárgyév: 1958-1994.
T: teljes, kéthasábos: 10.630 tétel, szociológia, társadalom, gazdaság
C: részletes: szerző, cím, évszám, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Cikkek, tanulmányok
SZ: 2. Egyéb írások, közlemények
SZ: 3. Könyvekről
SZ: 4. Könyvismertetések szerzői
SZ: 5. Külföldi folyóiratokból.
M: 1. Névmutató
M: 2. Képek, illusztrációk mutatója

Vas Megyei Könyvtárak Értesítője (Szombathely 1971-)

468.    A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője, repertórium, 1971-1990 / Tilcsikné Pásztor Ágnes. - Szombathely : Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár, 1991. - 51 p.

Önálló
Tárgyév: 1971-1990.
T: teljes, kéthasábos: 767 tétel., könyvtár, könyvtári élet, Vas megye
C: részletes: szerző, cím, évszám, szám, lapszám
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató
M: 3. Földrajzi mutató

Vásárhely Népe (Hódmezővásárhely 1944. okt. 23-1949. okt. 29.)

469.    A koalíciós idők : Hódmezővásárhelyi újságok repertóriuma, 1945. ápr. 18-1949. okt. 29. / Kárász József. 1-5. köt. - Hódmezővásárhely : 1985. Gépirat, 198, 200, 203, 220, 145 p.

Önálló
Tárgyév: 1945. ápr. 18--1949. okt. 29.
T: teljes, 1 köt.: 2.998 tétel; 2 köt.: 2.990 tétel; 3 köt.: 2.843 tétel; 4 köt.: 2.868 tétel; 5 köt.: 1.934 tétel., városi élet, koalíciós idők, Hódmezővásárhely
C: részletes: álnév- és névjel feloldással, rovat- és műfajjelöléssel
A: rövid, címkiegészítő annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név- és tárgymutató

Vásárhelyi Független Újság (Hódmezővásárhely 1946. febr. 1-1947. júl. 18.)

470.    A koalíciós idők : Hódmezővásárhelyi újságok repertóriuma, 1945. ápr. 18-1949. okt. 29. / Kárász József. 1-5. köt. - Hódmezővásárhely : 1985. Gépírat, 198, 200, 203, 220, 145 p.

Önálló
Tárgyév: 1946. febr. 1-1947. júl. 18.
T: teljes, 1. köt.: 2.998 tétel; 2. köt.: 2. 990 tétel; 3. köt.: 2.843 tétel; 4. köt.: 2.868 tétel; 5. köt.: 1.934 tétel., városi élet, koalíciós idők, Hódmezővásárhely
C: részletes: álnév- és névjel feloldással, rovat- és műfajjelőléssel.
A: rövid, címkiegészítő annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név- és tárgymutató

Vasárnap (Bécs-Wien 1920.)

471.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1920.
T: teljes, irodalom
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Vasi Honismereti Közlemények (Szombathely 1974-)

472.    Vasi Honismereti Közlemények repertóriuma, 1974-1986 / Tilcsikné Pásztor Ágnes = Vasi Honismereti Közlemények, 1986. 1-2. sz. 171-188. p.

Rejtett
Tárgyév: 1974-1986.
T: teljes, kéthasábos: 135 tétel, helytörténet, honismeret, Vas megye
C: részletes: évszám, szám, rovat, szerző, cím, oldalszám
A: annotált, rövid cikkmagyarázatok
SZ: 1. Időrend
a./ rovatok szerint
M: 1. Földrajzi- és tárgymutató
M: 2. Névmutató

Vasi Szemle (Szombathely 1958-)

473.    Vasi Szemle repertóriuma, 1977-1992 / Takács Miklós. 2. köt. - Szombathely : Pedagógiai Intézet, 1993. - 112 p.

Önálló
Tárgyév: 1977-1992
T: teljes: 6.309 tétel, tudomány, kultúra, Vas megye
C: részletes
A: annotált, jelzi az illusztrációt
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Tárgymutató
M: 3. Földrajzi mutató
M: 4. Fényképek és képek jegyzéke

Vasútépítők (Front /amerre az alakulat járt/ 1945. február-május.)

474.    A "Vasútépítők" című csapatújság repertóriuma / Markó György = Hadtörténelmi Közlemények, 22. évf. 3. sz. 1975. 553-566. p.

Rejtett
Tárgyév: 1945.
T: teljes: 94 tétel, hadtörténelem, vasút, II. világháború.
C: részletes: szerző, cím, évszám, lapszám, oldalszám
SZ: 1. Külföldi hírek, németországi harcesemények
SZ: 2. Magyarországi hírek
SZ: 3. Az 1. Vasútépítő hadosztály életével foglalkozó cikkek
M: 1. Név- és címmutató

Vasúthistória Évkönyv (Budapest 1988-)

475.    A Vasúthistória Évkönyv repertóriuma, 1988-1997 / Heller György = Vasúthistória Évkönyv 1998. [mell.] 1-6. p.

Rejtett
Tárgyév: 1988-1997
T: teljes, vasúttörténet
C: rövidített: teljes lapszámra hivatkozó
SZ: 1. Szerzői betűrend

Vigilia (Budapest 1935-)

476.    Vigilia repertórium, 1935-1984 / Stauder Mária. - Budapest : Vigilia Kiadó, 1987. - 384 p.

Önálló
Tárgyév: 1935-1984.
T: teljes, kéthasábos, irodalom, filozófia, vallás, társadalomtudomány
C: részletes
SZ: 1. Vallás
SZ: 2. Társadalomtudományok
SZ: 3. Természettudományok
SZ: 4. Szépirodalom
M: 1. Névmutató

477.    Vigilia repertórium, 1985-1994 / F. Pozsonyi Ágnes. - Budapest : Vigilia Kiadó, 1996. - 102 p.

Önálló
Tárgyév: 1985-1994.
T: teljes: 1.477 tétel, irodalom, filozófia, vallás, művelődéstörténet
C: részletes
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Elméleti írások
SZ: 3. Riportok
SZ: 4. Szemle
a./ betűrend
M: 1. Névmutató

Viharsarok (Hódmezővásárhely 1944-)

478.    A Viharsarok című lap repertóriuma, 1953 / Kárász József. - Hódmezővásárhely : Hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár, 1990. - 119 p.

Önálló
Tárgyév: 1953.
T: teljes: 1.280 tétel, várostörténet, helyi hírek, Hódmezővásárhely
C: részletes: szerző, cím, évfolyam, lapszám, oldalszám
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név- és tárgymutató

479.    A "Viharsarok" repertóriuma, 1954 / Borus Gábor. - Hódmezővásárhely : Hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár, 1992. - 99 p.

Önálló
Tárgyév: 1954.
T: teljes: 1.225 tétel, várostörténet, helyi hírek, Hódmezővásárhely
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név- és tárgymutató

480.    A "Viharsarok" repertóriuma, 1955 / Borus Gábor. - Hódmezővásárhely : Hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár, 1993. - 68 p.

Önálló
Tárgyév: 1955.
T: teljes: 1.210 tétel, várostörténet, helyi hírek, Hódmezővásárhely
C: részletes
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név- és tárgymutató

481.    A "Viharsarok" repertóriuma, 1956 / Borus Gábor. - Hódmezővásárhely : Hódmezővásárhelyi Németh László Városi Könyvtár, 1996. - 68 p.

Önálló
Tárgyév: 1956.
T: teljes: 571 tétel, várostörténet, helyi hírek, Hódmezővásárhely
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név- és tárgymutató

Világ (Budapest 1910-1926.)

482.    Világ, 1910. március 30-1926. április 30 : repertórium (1913-1914) / Czére Gyöngyvér. - Budapest : Petőfi Irodalmi Múzeum, 1988. - 383 p.

Önálló
Tárgyév: 1913-1914.
T: teljes: 5.651 tétel, szépirodalom, kritika, művészetek, publicisztika
C: részletes: névjelfeloldó, műfajt jelölő.
A: címkiegészítő annotációk, 1 mondatban
SZ: 1. Időrend
M: 1. Név- és tárgymutató

Világosság (Bécs-Wien 1920-1921., 1924., 1930-1933.)

483.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1920-1921.
T: teljes, munkásmozgalom, internacionálé.
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Vizügyi Közlemények (Budapest 1890-)

484.    A repertóriumok készítésének főbb kérdései és a Vizügyi Közlemények repertóriuma, 1961-1980 : szakdolgozat / Jaskó György.- Budapest : ELTE, 1982. - 118 p. - KSZK jelzete: D 4.288

Önálló
Tárgyév: 1961-1980.
T: teljes, kéthasábos, vízügy
C: részletes
A: annotált
SZ: 1. Szerzői betűrend
M: 1. Földrajzi és tárgymutató

Vörös Újság (Bécs-Wien 1920.)

485.    A bécsi magyar emigráció újságjai és folyóiratai, 1919-1933 / Galambos Ferenc. - 331 p. - Gépirat, OSZK

Önálló
Tárgyév: 1920.
T: teljes, kommunizmus, III. Internacionálé, munkásmozgalom
C: részletes: szerző, cím, lapcím, évszám, szám, oldalszám
SZ: 1. Szépirodalom
SZ: 2. Irodalomtörténet
SZ: 3. Egyéb írások (általános művek, ETO-rend)

Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve (Szekszárd 1970-)

486.    A Szekszárdi Wosinsky Mór (Béri Balogh Ádám) Múzeum évkönyvének repertóriuma, 1-20. köt / Kőhegyi Mihály, Pajor Enikő = Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, 20. köt. (1998) 369-436. p.

Rejtett
Tárgyév: 1990-1998
T: teljes: 185 tétel, régészet, történelem, helytörténet, Szekszárd.
C: részletes: lapszámra hivatkozó
A: bibliográfia, illusztrációk jegyzéke
SZ: 1. Időrend
SZ: 2. Könyvészeti adatok
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató
M: 3. Tárgymutató
M: 4. Rajzok és fotók mutatója

Zalai Gyűjtemény (Zalaegerszeg 1974-)

487.    Zalai Gyűjtemény, 1974-1996, repertórium : szakdolgozat / Radicsné Szabó Erzsébet.- Szeged : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1996. - 45 p. - KSZK jelzete: D 6.761.

Önálló
Tárgyév: 1974-1996.
T: teljes, kéthasábos: 239 tétel, helytörténet, régészet, művelődés-, gazdaságtörténet
C: részletes: cím, szerző, évszám, szám, oldalszám
A: rövid annotáció, jelzi a nyelvi összefoglalókat
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató
M: 2. Földrajzi mutató
M: 3. Tárgymutató

488.    A Zalai Gyűjtemény repertóriuma, 1974-1998 / Kapiller Imre, Kiss Gábor. - Zalaegerszeg : Zala Megyei Levéltár, 1999. - 150 p.

Önálló
Tárgyév: 1974-1998.
T: teljes: 339 tétel, folyamatos tételszámozással, helytörténet, régészet, Zala megye
C: rövidített: köt. sorszámára és a teljes lapszámra utaló
SZ: 1. Tanulmányok
M: 1. Tárgymutató
M: 2. Névmutató

Zánkai Hírmondó (Zánka 1991-)

489.    A Zánkai Hírmondó első tíz évfolyama, repertórium, 1991-2000 / Poór Ferenc. - Zánka : Zánkai Önkormányzat, 2000. - 27 p.

Önálló
Tárgyév: 1991-2000.
T: teljes: 302 tétel, helyi hírek, Zánka
C: részletes: szerző, cím, évszám, hónap, oldalszám
A: dőlt betűs annotációk
SZ: 1. Időrend
M: 1. Névmutató

Zenei Szemle (Budapest 1947-1949.)

490.    Áttekintés a század első felének magyar zenei folyóiratairól: a Magyar Zenei Szemle és a Zenei Szemle új folyamának repertóriuma : szakdolgozat / Báldi Judit. - Budapest : ELTE Könyvtártudományi Intézet, 1998. - 67 p. - KSZK jelzete: D 6.084

Önálló
Tárgyév: 1947-1949.
T: teljes, kéthasábos: 435 tétel, zene, zenetörténet, népzene, zenepedagógia
C: részletes
SZ: 1. Magyar zenetörténet
SZ: 2. Egyetemes zenetörténet
SZ: 3. Népzene
SZ: 4. Zenepedagógia
SZ: 5. Zenei élet, hírek
M: 1. Névmutató

 


Személynévmutató

Ábrahám Gyöngyi 181
Ács Erika 276
Agyagási Klára 365
Ambrózy Pál 222
Andorka Júlia 3
Antaliné Hujter Szilvia 203
Apari József 108
B. Balsai Jolán ld. Balsai Jolán, B.
B. Szalkay Judit ld. Szalkay Judit, B.
Bábel Ernőné 100
Bakonyi Géza 415
Balás Endre 217
Balázs Géza 102, 103
Báldi Judit 268, 490
Balgáné Kurtán Edit 219
Bálinthné Bartha Éva 377
Balog Éva 51, 52
Balogh Katalin 216
Balsai Jolán, B. 7
Bangha Katalin 243
Barabás András 199
Barabás József 94
Barabás Zoltán 114
Baranyainé Szirovicza Anikó 206
Bardoly István 24, 25, 161, 280, 287
Bárdos Istvánné 129
Barna Zita 105
Barnóczki Anita 360
Barovics Ibolya, Fábiánné ld. Fábiánné Barovics Ibolya
Bartha Éva, Bálinthné ld. Bálinthné Bartha Éva
Beke András 295
Bende Sándorné 155
Benke Judit 322
Bényi Csilla 12, 54
Benyó Boglárka 293
Berecz József 239
Berek Tünde 60, 61
Berente László 432
Berényiné Varga Ibolya 107
Birkásné Vincze Rita 88
Bíró Friderika 420
Bogdán Imre 294
Bogdánné Kiss Tünde 317
Bohus Magda 227, 228, 229
Borus Gábor 77, 78, 19, 80, 81, 84, 85, 479, 480, 481
Bozsik Zoltán 20
Brezovszky Anikó 50
Buda Attila 131, 254, 460, 461
Busa János 56, 57
Búza Katalin 386
Czeglédi László 89, 211
Czére Gyöngyvér 482
Czigány Lóránt 452
Czigle Beáta 91
Csaba Orsolya 133
Csák Leventéné 163
Csanyiga Mónika 200
Csapó Benő 262
Csathó Éva Annamária 45
Csécs Teréz 23, 437
Cséffán Szilvia 303
Csibra Márton 124
Csomori Mihály 223
Csorba Csaba 7
Csörsz Rumen István 433
Czipó Ernőné 20
Damó Csilla 155
Dankó Géza 395
Dékány Endre 257, 258
Demeter Réka 4, 143
Deminger Ágnes 348
Déri Balázs 248
Diószegi Mária 388
Dippold Péter 436
Dobri Mária 260
Dominkovits Péter 22
Domokos Attila 374, 375
Domokosné Szalai Zsuzsanna 368
Doszpod Judit Ágnes 444
Dömsödy Andrea 148
Dreisziger, N. F. 173
Dudás Lajos 74, 431
Ecsedy Andorné 397
Egey Emese 439
Erdélyi Márta 267
Erdélyi Tamás 204
Erősi Ilona Erika 235
F. Pozsonyi Ágnes ld. Pozsonyi Ágnes, F.
Fábiánné Barovics Ibolya 177
Fabó Lászlóné 387
Faragó Tibor 146
Farkas Attila 164, 465
Farkas Brigitta 305
Farkas Márta, Szekeres ld. Szekeres-Farkas Márta
Fátrai Erzsébet 447, 448
Fazakas Edina 44
Fazekas Emese 314
Fehér Tímea 296
Fekete Ágoston, S. 10
Fekete Valéria 158
Forrai Márta 373
Forrásné Török Katalin 5
Friedrich Ildikó 113
Futaky István 149
Fürj Zoltán 350
Gábor Kálmánné 192
Gábriel Tibor 98
Galamb Katalin 271
Galambos Ferenc 1, 8, 11, 32, 34, 35, 46, 48, 70, 96, 110, 112, 115, 117, 122, 126, 139, 157, 167, 175, 179, 180, 191, 208, 213, 215, 234, 236, 241, 249, 252, 253, 285, 310, 326, 334, 341, 346, 347, 358, 381, 393, 416, 417, 440, 441, 442, 445, 451, 454, 456, 457, 459, 471, 483, 485
Garami Gréta 109
Garamvölgyi József 359
Gergely Péter 128
Gresó Klára, Sallainé ld. Sallainé Gresó Klára
Gulkai Márta 30, 31, 344
Gulyás László 53, 135, 284, 336
Gyorgyovich Miklós 418
Győri Vilmos 134, 320, 338, 339, 340
Győző Eszter 289
Gyulay Ferenc 374, 375
H. T. J. 127
Háger József 183
Haraszti Judit 125
Hegedüs Béla 205
Hegedűs Éva 133
Hegedűs Mária 92
Hegyi Irén 266
Heleszta Éva 398, 399
Heller György 475
Herczeg László 185
Hernádi László Mihály 41, 42, 184, 237, 328, 329
Hideg Ágnes 63, 163, 435
Honyik Miklós 278
Horváth Ildikó, T. 87, 156
Horváth Lilla 290
Hőgye István 7
Hubay László 279
Hujter Szilvia ld. Antaliné Hujter Szilvia
Illés Márta 153
Imecs Ágnes 210
Imreh Csanádné 434
Ivancsó István 28, 29
Jakus Emőke, Tanczerné ld. Tanczerné Jakus Emőke
Jancskár Judit 309
Jaskó György 484
Jászberényi Ferencné 152
Jávorszky Ferenc 171
Jokkel Nóra, Simoncsicsné ld. Simoncsicsné Jokkel Nóra
Jókuti Andrea, Z. 389
Jováné Nikula Edit 212
K. Kabai Lóránt ld. Kabai Lóránt, K.
K. Kiss-Simon Éva ld. Kiss-Simon Éva, K.
K. Lengyel Zsolt ld. Lengyel Zsolt, K.
Kabai Lóránt, K. 449
Kalmár László 37
Kanász Judit 434
Kanozsayné Karácsony Ágnes 327
Kapiller Imre 488
Káplárné Nagy Rózsa 331
Kaposvári Gyöngyi 286
Karácsony Ágnes, Kanozsayné ld. Kanozsayné Karácsony Ágnes
Kárász József 14, 15, 93, 144, 469, 470, 478
Kaszás István 68
Kátai Judit 86
Kazai Magdolna 247
Kelecsényi Péterné 232
Kelemen Anna 289
Kelemen Miklós 462, 463
Kelemen Sándor 330
Kende Péter 244
Kendeh K. Tünde 95
Kendéné Palágyi Erzsébet 256
Keresztesné Székely Katalin 345, 361
Kis Pintér Imréné 403
Kiss Edina 214
Kiss Eszter 151
Kiss Gábor 488
Kiss Gusztáv 164, 465
Kiss-Simon Éva, K. 312
Kiss Tünde, Bogdánné ld. Bogdánné Kiss Tünde
Kiss Zsófia 272
Kisteleki Győzőné 133
Kóczáné Varga Krisztina 119
Kolozs Barnabásné 170
Kopócsy Anna 220, 458
Kornya István 449
Kósa Károly 111
Kovács Katalin 9
Kozma Borbála, L. 72, 428
Kőhegyi Mihály 55, 486
Környei Lászlóné ld. Környey Lászlóné
Környey Lászlóné 298, 299, 297
Körösi József 467
Körösi Zsuzsanna 467
Kukucska Csilla 365
Kulcsár Erzsébet 388
Kurtán Edit, Balgáné ld. Balgáné Kurtán Edit
Kúsz Katalin 292
Kuszálik Péter 352
L. Kozma Borbála ld. Kozma Borbála, L.
Labancz Edit 2
Lakatos András 168
Lakatos Anikó 86
Lakatos Mária, Visi ld. Visi Lakatos Mária
Lázár Ibolya, Szopkóné ld. Szopkóné Lázár Ibolya
Lengyel Zsolt, K. 452
Lett Miklós 283
Lisztes László 140
Lovász Krisztina 194
Lukáts János 188, 349
Mag Györgyné 207
Mári Ferenc 450
Markella Anikó 398, 399
Markó Balázs 71
Markó György 474
Matócza Eleonóra, Sulyokné ld. Sulyokné Matócza Eleonóra
Ménesi Gábor 82
Mészáros József 176
Mezei Zsolt 121
Mezősi Miklós 223
Mikus Gyula 412
Molnár Marianna, Pálmainé ld. Pálmainé Molnár Marianna
Mózsa Eszter 425
Munteanu Anna 233
N. Pataki Mária ld. Pataki Mária, N.
Nádor Orsolya 315
Nagy Beáta 301
Nagy Csaba 396
Nagy Erzsébet, Tokaji ld. Tokaji Nagy Erzsébet
Nagy Gábor 225, 226
Nagy Ildikó 221
Nagy Mária 162
Nagy Réka 259
Nagy Rózsa, Káplárné ld. Káplárné Nagy Rózsa
Nagyné Varga Éva 43
Nász János 97
Nedevics Gyöngyi 370
Németh Géza 250, 251
Nikula Edit, Jováné ld. Jováné Nikula Edit
Nyitrai Lajos 400
Orosz Szilárd 382, 383, 384
Ozsváth Judit 118
Pajor Enikő 26, 55, 486
Pakot Levente 378
Palágyi Erzsébet, Kendéné ld. Kendéné Palágyi Erzsébet
Pálinkás Katalin 325
Pallos Éva 169
Pálmainé Molnár Marianna 311
Pamlényi Ervin 388
Panácz Gyuláné 132
Panácz Lajosné 342
Papp Erika, Szőkéné ld. Szőkéné Papp Erika
Pastyik László 466
Pásztor Ágnes, Tilcsikné ld. Tilcsikné Pásztor Ágnes
Pásztor Gabriella 218
Pataki Mária, N. 415
Pesti Ernő 33, 269, 335
Pintér Imréné, Kis ld. Kis Pintér Imréné
Poór Ferenc 489
Popov Gyöngyi 106
Pozsonyi Ágnes, F. 477
Pőcze Márta 424
Pözsér Ferenc 75
Pukánszky Béla 262
Ráczkevy Edit 150
Radicsné Szabó Erzsébet 487
Radnai József 17, 27, 147, 172, 201, 426, 429
Rékásy Ildikó 401
Révész Emese 197, 246, 255, 288
Román Judit 410
Róna-Tas András 6
Rózsa Mária 438
Rumen István, Csörsz ld. Csörsz Rumen István
S. Fekete Ágoston ld. Fekete Ágoston, S.
Saád József 264
Saliga Irén 193, 238, 263, 281, 353, 453, 462, 463
Saliga Lászlóné 19, 137, 413, 414
Saliga Zsuzsanna 291
Sallai Emilia 333
Sallainé Gresó Klára 76
Sándor Anikó 196
Sándor Annamária 351
Sándor Annamária 352
Sándor Viktória 282
Sáray Szabó Éva, Tapolcainé dr. ld. Tapolcainé dr. Sáray Szabó Éva
Schwamm, Kristin 149
Sébor József 233
Sebők Vilma 13
Serflek István 411
Simon Éva, K. Kiss ld. Kiss-Simon Éva, K.
Simon Imre Sz. 260
Simon Lajosné 66
Simon Zsuzsa 39
Simoncsicsné Jokkel Nóra 379
Sipos Csaba 464
Sipos József 67
Síró Judit 90
Somorjai Ádám 59, 422
Stauder Mária 476
Sulyokné Matócza Eleonóra 209
Szabadváry Ferenc 419
Szabó Anikó 224
Szabó Erzsébet, Radicsné ld. Radicsné Szabó Erzsébet
Szabó Éva, Tapolcainé dr. Sáray ld. Tapolcainé dr. Sáray Szabó Éva
Szabó Gizella 345, 361
Szabó József 36
Szabó Lajosné 342
Szabó Miklós 154
Szabó Sándor 38
Szalai Zsuzsanna, Domokosné ld. Domokosné Szalai Zsuzsanna
Szalkay Judit, B. 321
Szántó Tiborné 392
Szász Eszter 178
Szász Judit 452
Székely Katalin, Keresztesné ld. Keresztesné Székely Katalin
Szekeres-Farkas Márta 380
Szemán Erzsébet 202
Szemere Gyula 261
Szendrői Árpád 58
Szigethy Rudolf 210
Sziki Csabáné 73
Szirovicza Anikó, Baranyainé ld. Baranyainé Szirovicza Anikó
Szondi Eszter 306
Szopkóné Lázár Ibolya 443
Szőkéné Papp Erika 277
Sztaneková, Mária 307
Szurmay Ernő 402
Szük László 189, 190
T. Horváth Ildikó ld. Horváth Ildikó, T.
Takács Miklós 473
Tamás Katalin 432
Tanczerné Jakus Emőke 159
Tánczos Sándorné 142
Tapolcainé dr. Sáray Szabó Éva 446
Tari István 69
Tas András, Róna ld. Róna-Tas András
Terplán Zénó 250, 251
Tilcsikné Pásztor Ágnes 468, 472
Tisza Piroska 273
Tokaji Nagy Erzsébet 56, 57
Torma Ottó 270
Tóth Etelka 302
Tóth Éva 327
Tóth Róbert 40, 47, 245
Tóth Sándor 300
Tóvári Judit 65
Törköly József 316
Török Katalin, Forrásné ld. Forrásné Török Katalin
Török Tiborné 324
Tőzsér Endre 423
Trethon Judit 145, 275
Tüskés Tibor 99
Ujj Mónika 369, 371
Urošević, Danilo 308, 313, 337, 366
Vajda Barnabás 195
Varga Éva, Nagyné ld. Nagyné Varga Éva
Varga Ibolya, Berényiné ld. Berényiné Varga Ibolya
Varga Krisztina, Kóczáné ld. Kóczáné Varga Krisztina
Varga Róbertné 372
Varga Szabolcs 83
Vasvári Erika 160
Végh László 242
Vidéki Róbert 62
Vincze Rita, Birkásné ld. Birkásné Vincze Rita
Vinnai Gabriella 64
Visi Lakatos Mária 376
Vízvári Dóra 130
Wilheim András 265
Z. Jókuti Andrea ld. Jókuti Andrea, Z.
Záhony Éva 166
Závoda Pál 168
Zayzon Márta 467
Zelles Ilona 332
Zsubori Eszter 21

 


Tárgymutató

I. világháború
      hadtudomány, hadiipar, I. világháború
      221

II. világháború
      hadtörténelem, vasút, II. világháború
      474

III. Internacionálé
      kommunizmus, III. Internacionálé, munkásmozgalom
      485
      56-os forradalom
      56-os forradalom, politika, történelem
      394

aktuálpolitika
      aktuálpolitika, bulvár hírek
      157
      napi hírek, aktuálpolitika
      191, 196

Alpok
      helytörténet, természettudomány, régészet, Alpok
      345

alumíniumipar
      alumínium ipar, ipartörténet
      201
      ipartörténet, alumíniumipar
      429

antropológia
      művelődéselmélet, antropológia, politika
      218

Balaton
      helytörténet, néprajz, Balaton
      38

bányászat
      természetvédelem, bányászat, Pécs
      330

Baranya megye
      helytörténet, régészet, Baranya megye
      40, 41, 42

Battonya
      helyi hírek, Battonya
      45

bélyeggyűjtés
      bélyeggyűjtés
      53, 135, 336
      filatélia, bélyeggyűjtés
      284

bibliográfia
      bibliográfia, irodalom
      34

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
      történelem, helytörténet, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
      65

botanika
      botanika
      260

bölcsészettudomány
      bölcsészettudomány, filológia
      365
      irodalom, művészet, bölcsészettudomány
      344

börtönélet
      börtönélet, szociológia
      67, 68

Budapest
      várostörténet, régészet, történelem, Budapest
      410

bulvár hírek,
      aktuálpolitika, bulvár hírek,
      157

cionizmus
      cionizmus, holocaust, munkásmozgalom
      153

család
      gyermekvédelem, család, nevelés
      412

Csongrád
      helyi hírek, helytörténet, Csongrád
      431, 432
      várospolitika, helytörténet, Csongrád
      76

Csongrád megye
      helytörténet, Csongrád megye
      75
      helytörténet, napi hírek, Csongrád megye
      77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84

Debrecen
      diák lap, oktatás, kultúra, Debrecen
      107

demokratikus hetilap
      demokratikus hetilap, városi hírek
      302

diák lap
      diák lap
      51, 52, 54, 151
      diák lap, oktatás, kultúra, Debrecen
      107

egészség
      egészség, életmód
      105

egészségügy
      egészségügy, orvostudomány
      321

egészségügyi szakképzés
      egészségügyi szakképzés, oktatás
      130

egyetemi élet
      egyetemi élet, ifjúságpolitika, kulturális élet
      106

egyház
      egyház, jezsuiták, történelem
      418
      tudomány, irodalom, egyház, nevelés
      360

egyházi-
      helyi-, gazdasági-, egyházi-, irodalmi élet
      171

egyházi zene
      egyházi zene, kórusművek
      248

egyháztörténet
      katolikus vallás, egyháztörténet
      353

elbeszélések
      szépirodalom, elbeszélések, versek, színdarabok
      96
      élclap
      élclap, szatírák, karcolatok
      70

életmód
      egészség, életmód
      105

életrajz
      történelem, régészet, életrajz
      204

élettan
      tudomány, technika, fizika, élettan, néprajz
      114

emberi jogok
      emberi jogok
      4, 143

emigráció
      emigráció, gazdaságpolitika, pénzügy
      334
      emigráció, politikai élet
      341
      irodalom, művészet, politika, emigráció
      451
      irodalom, művészetek, emigráció, munkásmozgalom
      359

építészet
      építészet
      161, 250, 251
      építészet, lakástervezés
      73
      építészet, műemlékvédelem
      319
      művészet, építészet, zene, tánc,
      39
      nemzetiségpolitika, építészet
      193

építőművészet
      képző-, ipar-, építő-, fotóművészet
      297, 298, 299

Érd
      helytörténet, napi hírek, Érd
      119

Erdély
      kultúra, színjátszás, néprajz, Erdély
      291, 292, 293, 294, 295, 296
      református egyház, Erdély
      178

éremtan
      éremtan
      120

erkölcs
      erkölcs, köz- és alkotmányjog, művészet, esztétika
      31
      filozófia, erkölcs, köz- és alkotmányjog, művészet
      30

erkölcstan
      erkölcstan, etológia, vallás
      59

erotika
      irodalom, erotika, hungarika
      8

Esztergom
      ipar, kereskedelem, szépirodalom, Esztergom
      128

esztétika
      erkölcs, köz- és alkotmányjog, művészet, esztétika
      31

etnográfia
      néprajz, etnográfia
      259

etológia
      erkölcstan, etológia, vallás
      59

evangélikus vallás
      teológia, evangélikus vallás
      95

fantasztikus irodalom
      fantasztikus irodalom
      145, 146, 443

fantasztikus könyvek
      fantasztikus könyvek
      275

festészet
      festészet, szobrászat, iparművészet
      280

filatélia
      filatélia, bélyeggyűjtés
      284

filológia
      bölcsészettudomány, filológia
      365

filozófia
      filozófia
      136, 243
      filozófia, erkölcs, köz- és alkotmányjog, művészet
      30
      irodalom, filozófia, vallás, művelődéstörténet
      477
      irodalom, filozófia, vallás, művészet
      396
      irodalom, filozófia, vallás, társadalomtudomány
      476
      irodalom, művészet, filozófia, zene
      303

finnugor
      őstörténet, néprajz, oktatás, történelem, finnugor
      439

fizika
      szépirodalom, természettudomány, fizika
      181
      tudomány, technika, fizika, élettan, néprajz
      114

forradalmi írók
      forradalmi írók, művészek, munkásmozgalom
      358

fotóművészet
      képző-, ipar-, építő-, fotóművészet
      297, 298, 299

főiskolai élet
      ifjúsági lap, főiskolai élet
      139

földművelés
      földművelés, munkásmozgalom
      393

földrajz
      földrajz
      142
      földrajz, helytörténet
      63

földtan
      földtan, geológia
      16

gazdálkodás
      várospolitika, gazdálkodás, irodalom
      194

gazdaság
      gazdaság, szociológia, társadalomelmélet
      274
      irodalom, művészet, gazdaság, társadalom
      445
      politika, munkásmozgalom, gazdaság, Somogy megye
      464
      szociológia, társadalom, gazdaság
      467
      tanyai élet, politika, gazdaság
      413, 414
      társadalom, gazdaság, művelődés, művészet, nyelv
      383
      társadalomkutatás, gazdaság, jog, politika
      415

gazdasági élet
      helyi-, gazdasági-, egyházi-, irodalmi élet
      171
      politika, gazdasági élet, irodalom, hungarika
      48

gazdaságpolitika
      emigráció, gazdaságpolitika, pénzügy
      334
      nemzet-, társadalom-, művelődés-, gazdaságpolitika
      166, 167

gazdaságtörténet
      helytörténet, gazdaságtörténet, Somogy megye
      367, 368
      helytörténet, régészet, művelődés-, gazdaságtörténet
      487

genealógia
      genealógia, nemesi családok
      237

geológia
      földtan, geológia
      16

Gödöllő
      helytörténet, kulturális élet, Gödöllő
      148

görög katolikus vallás
      hittudomány, görög katolikus vallás
      28, 29

gyermek- és ifjúsági irodalom
      gyermek- és ifjúsági irodalom
      202

gyermekvédelem
      gyermekvédelem, család, nevelés
      412

gyógyszerészet
      gyógyszerészet
      150

Győr
      irodalom, irodalomtörténet, helytörténet, Győr
      152
      könyvtári élet, Győr
      203

Győr-Sopron megye
      helytörténet, muzeológia, Győr-Sopron megye
      22, 23

gyűjtemények
      képzőművészet, kiállítások, gyűjtemények
      288, 289

hadászat
      hadászat, hadtörténelem
      155

hadiipar
      hadiipar, haditechnika
      154
      hadtudomány, hadiipar, I. világháború
      221

haditechnika
      hadiipar, haditechnika
      154

hadtörténelem
      hadászat, hadtörténelem
      155
      hadtörténelem, vasút, II. világháború
      474

hadtörténet
      hadtudomány, hadtörténet
      60, 61

hadtudomány
      hadtudomány, hadiipar, I. világháború
      221
      hadtudomány, hadtörténet
      60, 61
      honvédelem, hadtudomány
      450

hagyomány
      transzcendencia, hagyomány
      323

Hajdú-Bihar megye
      munkásmozgalom, történelem, Hajdú-Bihar megye
      411

helyesírás
      nyelvészet, helyesírás
      102, 103

helyi élet
      helyi-, gazdasági-, egyházi-, irodalmi élet
      171

helyi hírek
      helyi hírek, Battonya
      45
      helyi hírek, helytörténet, Csongrád
      431, 432
      helyi hírek, Kunszentmárton
      219
      helyi hírek, Tótkomlós
      206, 207
      helyi hírek, várospolitika, Ráckeve
      348
      helyi hírek, Zánka
      489
      szépirodalom, helyi hírek, Vác
      309
      várospolitika, helyi hírek, Szolnok
      400, 402
      várostörténet, helyi hírek, Hódmezővásárhely
      478, 479, 480, 481

helytörténet
      földrajz, helytörténet
      63
      helyi hírek, helytörténet, Csongrád
      431, 432
      helytörténet
      169
      helytörténet, kulturális élet, Gödöllő
      148
      helytörténet, Csongrád megye
      75
      helytörténet, gazdaságtörténet, Somogy megye
      367, 368
      helytörténet, Heves megye
      20
      helytörténet, honismeret, Vas megye
      472
      helytörténet, irodalom, műemlékek, néprajz
      272
      helytörténet, Jászberény
      187
      helytörténet, könyvtár, könyvtártörténet
      111
      helytörténet, közélet
      37
      helytörténet, közélet, Makó
      270
      helytörténet, közélet, Szarvas
      387
      helytörténet, muzeológia, Győr-Sopron megye
      22, 23
      helytörténet, napi hírek, Csongrád megye
      77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
      helytörténet, napi hírek, Érd
      119
      helytörténet, napi hírek, Mezőtúr
      276, 277
      helytörténet, nemzetiségek, Szlovénia
      305
      helytörténet, néprajz, Balaton
      38
      helytörténet, néprajz, műemlékek, Somogy megye
      369
      helytörténet, néprajz, névtan, tájvédelem, műemlék
      371
      helytörténet, Pest megye
      379
      helytörténet, régészet, Baranya megye
      40, 41, 42
      helytörténet, régészet, képzőművészet
      98
      helytörténet, régészet, művelődés-, gazdaságtörténet
      487
      helytörténet, régészet, néprajz
      163
      helytörténet, régészet, Szolnok megye
      286
      helytörténet, régészet, Zala megye
      488
      helytörténet, Somogy megye
      370
      helytörténet, természettudomány, régészet, Alpok
      345
      helytörténet, történelem, művészetek, jászok
      186
      helytörténet, várospolitika, Szeged
      392
      helytörténet, várostörténet, közélet, Orosháza
      316
      helytörténet, Zemplén vármegye
      7
      irodalom, irodalomtörténet, helytörténet, Győr
      152
      irodalom, tudomány, művészet, helytörténet
      140
      művelődéstörténet, helytörténet, Orosháza
      386
      művészet, művelődés, helytörténet
      50
      régészet, történelem, helytörténet
      129
      régészet, történelem, helytörténet, Szekszárd
      486
      társadalom, történelem, helytörténet, művelődés
      232
      természettudomány, néprajz, helytörténet, Vas megye
      361
      történelem, helytörténet, Borsod-Abaúj-Zemplén
      65
      történelem, helytörténet, régészet, Pécs
      184, 328, 329
      történelem, régészet, helytörténet, Miskolc
      435
      várospolitika, helytörténet, Csongrád
      76
      várospolitika, helytörténet, Orosháza
      317

Heves megye
      helytörténet, Heves megye
      20

história
      pedagógia, szociológia, história, ökonómia
      104

hittudomány
      hittudomány, görög katolikus
      28, 29
      hittudomány, katolikus
      423
      hittudomány, katolikus vallás
      138
      hittudomány, református egyház
      428
      teológia, hittudomány, vallástörténet
      422

Hódmezővásárhely
      koalíciós idők, Hódmezővásárhely
      144
      városi élet, koalíciós idők, Hódmezővásárhely
      469, 470
      várostörténet, helyi hírek, Hódmezővásárhely
      478, 479, 480, 481

holocaust
      cionizmus, holocaust, munkásmozgalom
      153

honismeret
      helytörténet, honismeret, Vas megye
      472
      honismeret, hungarológia, kisebbség
      315

honismereti szemle
      honismereti szemle, Vajdaság
      36

honvédelem
      honvédelem, hadtudomány
      450

hungarika
      hungarika
      149
      irodalom, erotika, hungarika
      8
      irodalom, hungarika
      11
      irodalom, művészet, hungarika
      1
      politika, gazdasági élet, irodalom, hungarika
      48
      politika, irodalom, hungarika
      46

hungarológia
      honismeret, hungarológia, kisebbség
      315

időjárás
      meteorológia, időjárás
      222, 223

ifjúsági lap
      ifjúsági lap, főiskolai élet
      139
      ifjúsági lap, szakszervezeti mozgalom
      455

ifjúsági szervezetek
      pedagógia, ifjúsági szervezetek
      195

ifjúságpolitika
      egyetemi élet, ifjúságpolitika, kulturális élet
      106

informatika
      számítástechnika, informatika
      71

integráció
      politika, integráció, irodalom, történelem
      264

internacionálé
      internacionálé, munkásmozgalom
      346
      munkásmozgalom, internacionálé
      483

internacionalizmus
      munkásmozgalom, internacionalizmus
      208

ipar
      ipar, kereskedelem, szépirodalom, Esztergom
      128

iparművészet
      festészet, szobrászat, iparművészet
      280
      képző-, ipar-, építő-, fotóművészet
      297, 298, 299

ipartörténet
      aluminium ipar, ipartörténet
      201
      ipartörténet
      17, 27, 66, 147, 172, 245, 426
      ipartörténet, aluminiumipar
      429
      várostörténet, ipartörténet
      331

irodalmi élet
      helyi-, gazdasági-, egyházi-, irodalmi élet
      171

irodalom
      bibliográfia, irodalom
      34
      helytörténet, irodalom, műemlékek, néprajz
      272
      irodalom
      99, 318, 416, 471
      irodalom, erotika, hungarika
      8
      irodalom, filozófia, vallás, művelődéstörténet
      477
      irodalom, filozófia, vallás, művészet
      396
      irodalom, filozófia, vallás, társadalomtudomány
      476
      irodalom, hungarika
      11
      irodalom, irodalomtörténet
      466
      irodalom, irodalomkritika
      113
      irodalom, irodalomtörténet
      209, 210
      irodalom, irodalomtörténet, helytörténet, Győr
      152
      irodalom, irodalomtörténet, kultúra
      421
      irodalom, irodalomtörténet, néprajz
      92
      irodalom, irodalomtörténet, társadalomtudomány
      447, 448
      irodalom, irodalomtörténet, történelem
      395
      irodalom, irodalomtudomány, társadalomtudomány
      446
      irodalom, képzőművészet
      110
      irodalom, kritika
      456
      irodalom, kultúra, művészet, társadalom
      449
      irodalom, művészet
      301
      irodalom, művészet, bölcsészettudomány
      344
      irodalom, művészet, filozófia, zene
      303
      irodalom, művészet, gazdaság, társadalom
      445
      irodalom, művészet, hungarika
      1
      irodalom, művészet, könyvészet
      306
      irodalom, művészet, közélet
      325
      irodalom, művészet, közgazdaság
      417
      irodalom, művészet, kritika
      254
      irodalom, művészet, kritika, társadalomtudomány
      465
      irodalom, művészet, politika, emigráció
      451
      irodalom, művészet, Szolnok megye
      401
      irodalom, művészet, társadalom
      282
      irodalom, művészet, társadalomtudomány
      44, 164
      irodalom, művészet, tudomány, társadalom
      441
      irodalom, művészetek, emigráció, munkásmozgalom
      359
      irodalom, nemzetiségpolitika, Kárpátalja
      158
      irodalom, ökológia
      227, 228, 229, 230, 231
      irodalom, politika
      452
      irodalom, színház
      43
      irodalom, színművek, kritikák
      460
      irodalom, szovjet
      403
      irodalom, társadalom
      198, 199
      irodalom, társadalomtudomány, természettudomány
      91
      irodalom, történelem, művészet, művelődés
      384
      irodalom, tudomány, kritika, nemzetiségpolitika
      242
      irodalom, tudomány, művészet
      241, 444
      irodalom, tudomány, művészet, helytörténet
      140
      irodalom, tudomány, társadalom
      252
      könyvészet, irodalom
      180, 213, 236, 249
      könyvtárügy, irodalom
      215
      kultúra, irodalom
      26, 112
      kultúra, művészet, irodalom, társadalom
      32
      kultúra, oktatás, művészet, irodalom
      253
      művészet, irodalom
      234, 304, 326
      nemzetiségek, művészet, irodalom, történelem
      131
      politika, gazdasági élet, irodalom, hungarika
      48
      politika, integráció, irodalom, történelem
      264
      politika, irodalom, hungarika
      46
      református vallás, irodalom, történelem
      72
      tudomány, irodalom, egyház, nevelés
      360
      tudomány, irodalom, kritika, reformkor
      437
      tudomány, művészet, irodalom, irodalomtörténet
      100
      várospolitika, gazdálkodás, irodalom
      194

irodalomkritika
      irodalom, irodalomkritika
      113

irodalomtörténet
      irodalom, irodalomtörténet
      209, 210, 466
      irodalom, irodalomtörténet, helytörténet, Győr
      152
      irodalom, irodalomtörténet, kultúra
      421
      irodalom, irodalomtörténet, néprajz
      92
      irodalom, irodalomtörténet, társadalomtudomány
      447, 448
      irodalom, irodalomtörténet, történelem
      395
      szépirodalom, irodalomtörténet
      13
      szépirodalom, irodalomtörténet, művészetek
      176
      szépirodalom, irodalomtörténet, tudományok
      117
      történelem, irodalomtörténet, néprajz, régészet
      311, 312
      tudomány, művészet, irodalom, irodalomtörténet
      100

irodalomtudomány
      irodalom, irodalomtudomány, társadalomtudomány
      446
      nyelvtudomány, irodalomtudomány
      314

iskolai élet
      ismeretterjesztés, iskolai élet
      159
      oktatás, iskolai élet
      134, 320, 338, 239, 340
      pedagógia, oktatás, iskolai élet
      332

ismeretterjesztés
      ismeretterjesztés, iskolai élet
      159

Jászberény
      helytörténet, Jászberény
      187

jászok
      helytörténet, történelem, művészetek, jászok
      186

jezsuiták
      egyház, jezsuiták, történelem
      418

jog
      jog, jogtudomány
      189, 190
      társadalomkutatás, gazdaság, jog, politika
      415

jogtudomány
      jog, jogtudomány
      189, 190
      politika, jogtudomány
      5

karcolatok
      élclap, szatírák, karcolatok
      70

Kárpátalja
      irodalom, nemzetiségpolitika, Kárpátalja
      158

katolikus
      hittudomány, katolikus
      423

katolikus vallás
      hittudomány, katolikus vallás
      138
      katolikus vallás
      238
      katolikus vallás, egyháztörténet
      353

Kelet-Európa
      politikai emigráció, Kelet-Európa
      244

keletkutatás
      orientalisztika, keletkutatás, történelem
      6

képzőművészet
      helytörténet, régészet, képzőművészet
      98
      irodalom, képzőművészet
      110
      képző-, ipar-, építő-, fotóművészet
      297, 298, 299
      képzőművészet
      21, 25, 109, 246, 255, 458
      képzőművészet, kiállítások, gyűjtemények
      288, 289
      képzőművészet, műalkotások
      197
      képzőművészet, műgyűjtés
      287
      képzőművészet, művészetelmélet
      116
      képzőművészet, művészettörténet
      220
      képzőművészet, művészettörténet, régészet
      300

kereskedelem
      ipar, kereskedelem, szépirodalom, Esztergom
      128

kereszténység
      kereszténység, teológia
      263, 453

kiállítások
      képzőművészet, kiállítások, gyűjtemények
      288, 289

kisebbség
      honismeret, hungarológia, kisebbség
      315
      kisebbség, politika, társadalom
      351, 352

klasszika filológia
      klasszika filológia
      19

koalíciós idők
      koalíciós idők, Hódmezővásárhely
      144
      városi élet, koalíciós idők, Hódmezővásárhely
      469, 470

Komárom megye
      könyvtári élet, Komárom megye
      205

kommunikáció
      rádió, televízió, kommunikáció
      188

kommunizmus
      kommunizmus, III. Internacionálé, munkásmozgalom
      485

kórusművek
      egyházi zene, kórusművek
      248

könyv
      könyv, könyvtár, könyvtári élet
      85

könyv- és sajtótörténet
      könyv- és sajtótörténet, nemzeti könyvtár
      322

könyvészet
      irodalom, művészet, könyvészet
      306
      könyvészet, irodalom
      180, 213, 236, 249

könyvkereskedelem
      történelem, könyvtártörténet, könyvkereskedelem
      108

könyvtár
      helytörténet, könyvtár, könyvtártörténet
      111
      könyv, könyvtár, könyvtári élet
      85
      könyvtár, könyvtári élet
      133, 211, 214, 216
      könyvtár, könyvtári élet, Vas megye
      468
      könyvtár, könyvtártörténet
      89, 434

könyvtári élet
      könyv, könyvtár, könyvtári élet
      85
      könyvtár, könyvtári élet
      133, 211, 214, 216
      könyvtár, könyvtári élet, Vas megye
      468
      könyvtári élet, Győr
      203
      könyvtári élet, Komárom megye
      205
      könyvtári élet, Somogy megye
      372
      könyvtárügy, könyvtári élet
      212

könyvtártörténet
      helytörténet, könyvtár, könyvtártörténet
      111
      könyvtár, könyvtártörténet
      89, 434
      történelem, könyvtártörténet, könyvkereskedelem
      108

könyvtárügy
      könyvtárügy, irodalom
      215
      könyvtárügy, könyvtári élet
      212
      műgyűjtés, könyvtárügy
      285

köz- és alkotmányjog
      erkölcs, köz- és alkotmányjog, művészet, esztétika
      31
      filozófia, erkölcs, köz- és alkotmányjog, művészet
      30

közélet
      helytörténet, közélet
      37
      helytörténet, közélet, Makó
      270
      helytörténet, közélet, Szarvas
      387
      helytörténet, várostörténet, közélet, Orosháza
      316
      irodalom, művészet, közélet
      325
      közélet, kulturális élet, Makó
      271
      politika, közélet
      56, 57, 58, 101
      vallás, közélet, református egyház
      350

közgazdaság
      irodalom, művészet, közgazdaság
      417

közművelődés
      közművelődés, kultúra, Miskolc
      279
      oktatás, közművelődés, Veszprém megye
      170
      pedagógia, közművelődés
      64
      pedagógia, oktatás, közművelődés
      333
      társadalomtudomány, közművelődés
      74, 290

kritika
      irodalom, kritika
      456
      irodalom, művészet, kritika
      254
      irodalom, művészet, kritika, társadalomtudomány
      465
      irodalom, tudomány, kritika, nemzetiségpolitika
      242
      szépirodalom, kritika, művészetek, publicisztika
      482
      tudomány, irodalom, kritika, reformkor
      437

kritikák
      irodalom, színművek, kritikák
      460
      magyar- és világirodalom, kritikák
      200
      szépirodalom, kritikák, publicisztika, művészet
      256, 257, 258
      tudományok, kritikák
      438

kultúra
      diák lap, oktatás, kultúra, Debrecen
      107
      irodalom, irodalomtörténet, kultúra
      421
      irodalom, kultúra, művészet, társadalom
      449
      közművelődés, kultúra, Miskolc
      279
      kultúra, irodalom
      26, 112
      kultúra, művelődés, társadalom, politika
      185
      kultúra, művészet, irodalom, társadalom
      32
      kultúra, oktatás, művészet, irodalom
      253
      kultúra, színjátszás, néprajz, Erdély
      291, 292, 293, 294, 295, 296
      politika, sport, kultúra, munkásmozgalom
      347
      pszichoanalízis, társadalom, kultúra
      427
      tudomány, kultúra, Vas megye
      473

kulturális élet
      egyetemi élet, ifjúságpolitika, kulturális élet
      106
      helytörténet,
      kulturális élet, Gödöllő
      148
      közélet, kulturális élet, Makó
      271
      politika, kulturális élet
      459
      színház, kulturális élet, Szeged
      324

kultúrpolitika
      kultúrpolitika
      457

kultúrpolitikai szemle
      kultúrpolitikai szemle
      35

Kunszentmárton
      helyi hírek, Kunszentmárton
      219

lakástervezés
      építészet, lakástervezés
      73

levéltárak
      levéltárak, levéltárügy
      224

levéltártudomány
      levéltártudomány, történeti segédtudomány
      225, 226

levéltárügy
      levéltárak, levéltárügy
      224

magyar- és világirodalom
      magyar- és világirodalom, kritikák
      200

magyar irodalom
      magyar irodalom, történelem
      173, 174

magyar kisebbségi tudományos szemle
      magyar kisebbségi tudományos szemle
      310

magyarországi nemzetiségek
      magyarországi nemzetiségek, szerbek, szépirodalom
      308, 313, 337, 366

Makó
      helytörténet, közélet, Makó
      270
      közélet, kulturális élet, Makó
      271

matematika
      matematika
      18

meteorológia
      meteorológia, időjárás
      222, 223

Mezőtúr
      helytörténet, napi hírek, Mezőtúr
      276, 277

Miskolc
      közművelődés, kultúra, Miskolc
      279
      történelem, régészet, helytörténet, Miskolc
      435

munkásmozgalom
      cionizmus, holocaust, munkásmozgalom
      153
      forradalmi írók, művészek, munkásmozgalom
      358
      földművelés, munkásmozgalom
      393
      internacionálé, munkásmozgalom
      346
      irodalom, művészetek, emigráció, munkásmozgalom
      359
      kommunizmus, III. Internacionálé, munkásmozgalom
      485
      munkásmozgalom, internacionálé
      483
      munkásmozgalom, internacionalizmus
      208
      munkásmozgalom, művelődés
      115
      munkásmozgalom, politika
      122
      munkásmozgalom, történelem, Hajdú-Bihar megye
      411
      munkásmozgalom, Zala megye
      132
      pártélet, politika, munkásmozgalom
      327
      politika, munkásmozgalom
      86, 175, 179
      politika, munkásmozgalom, gazdaság, Somogy megye
      464
      politika, sport, kultúra, munkásmozgalom
      347
      szocializmus, politika, munkásmozgalom
      397

muzeológia
      helytörténet, muzeológia, Győr-Sopron megye
      22, 23
      természettudomány, régészet, néprajz, muzeológia
      87, 88, 156

műalkotások
      képzőművészet, műalkotások
      197

műemlék
      helytörténet, néprajz, névtan, tájvédelem, műemlék
      371

műemlékek
      helytörténet, irodalom, műemlékek, néprajz
      272
      helytörténet, néprajz, műemlékek, Somogy megye
      369

műemlékvédelem
      építészet, műemlékvédelem
      319

műgyűjtés
      képzőművészet, műgyűjtés
      287
      műgyűjtés, könyvtárügy
      285

művelődés
      irodalom, történelem, művészet, művelődés
      384
      kultúra, művelődés, társadalom, politika
      185
      munkásmozgalom, művelődés
      115
      művészet, művelődés, helytörténet
      50
      társadalom, gazdaság, művelődés, művészet, nyelv
      383
      társadalom, történelem, helytörténet, művelődés
      232
      társadalom, tudomány, művészet, nyelv, művelődés
      382

művelődéselmélet
      művelődéselmélet, antropológia, politika
      218

művelődéspolitika
      nemzet-, társadalom-, művelődés-, gazdaságpolitika
      166, 167

művelődéstörténet
      helytörténet, régészet, művelődés-, gazdaságtörténet
      487
      irodalom, filozófia, vallás, művelődéstörténet
      477
      művelődéstörténet, helytörténet, Orosháza
      386

művészek
      forradalmi írok, művészek, munkásmozgalom
      358

művészet
      erkölcs, köz- és alkotmányjog, művészet, esztétika
      31
      filozófia, erkölcs, köz- és alkotmányjog, művészet
      30
      irodalom, filozófia, vallás, művészet
      396
      irodalom, kultúra, művészet, társadalom
      449
      irodalom, művészet
      301
      irodalom, művészet, bölcsészettudomány
      344
      irodalom, művészet, filozófia, zene
      303
      irodalom, művészet, gazdaság, társadalom
      445
      irodalom, művészet, hungarika
      1
      irodalom, művészet, könyvészet
      306
      irodalom, művészet, közélet
      325
      irodalom, művészet, közgazdaság
      417
      irodalom, művészet, kritika
      254
      irodalom, művészet, kritika, társadalomtudomány
      465
      irodalom, művészet, politika, emigráció
      451
      irodalom, művészet, Szolnok megye
      401
      irodalom, művészet, társadalom
      282
      irodalom, művészet, társadalomtudomány
      44, 164
      irodalom, művészet, tudomány, társadalom
      441
      irodalom, történelem, művészet, művelődés
      384
      irodalom, tudomány, művészet
      241, 444
      irodalom, tudomány, művészet, helytörténet
      140
      kultúra, művészet, irodalom, társadalom
      32
      kultúra, oktatás, művészet, irodalom
      253
      művészet, építészet, zene, tánc,
      39
      művészet, irodalom
      234, 304, 326
      művészet, művelődés, helytörténet
      50
      művészet, művészettörténet
      12
      nemzetiségek, művészet, irodalom, történelem
      131
      régészet, néprajz, történettudomány, művészet
      281
      szépirodalom, kritikák, publicisztika, művészet
      256, 257, 258
      szépirodalom, művészet, társadalom
      442
      színház, művészet, társadalom
      126
      társadalom, gazdaság, művelődés, művészet, nyelv
      383
      társadalom, tudomány, művészet, nyelv, művelődés
      382
      tudomány, művészet, irodalom, irodalomtörténet
      100

művészetek
      helytörténet, történelem, művészetek, jászok
      186
      irodalom, művészetek, emigráció, munkásmozgalom
      359
      szépirodalom, irodalomtörténet, művészetek
      176
      szépirodalom, kritika, művészetek, publicisztika
      482

művészetelmélet
      képzőművészet, művészetelmélet
      116

művészettörténet
      képzőművészet, művészettörténet
      220
      képzőművészet, művészettörténet, régészet
      300
      művészet, művészettörténet
      12
      művészettörténet
      3, 24

napi hírek
      helytörténet, napi hírek, Csongrád megye
      77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
      helytörténet, napi hírek, Érd
      119
      helytörténet, napi hírek, Mezőtúr
      276, 277
      napi hírek
      33, 269, 335
      napi hírek, aktuálpolitika
      191, 196
      napi hírek, politika
      14, 15

nemesi családok
      genealógia, nemesi családok
      237

nemzeti könyvtár
      könyv - és sajtótörténet, nemzeti könyvtár
      322

nemzetiségek
      helytörténet, nemzetiségek, Szlovénia
      305
      nemzetiségek, művészet, irodalom, történelem
      131
      néprajz, nemzetiségek, Szlovákia
      307

nemzetiségpolitika
      irodalom, nemzetiségpolitika, Kárpátalja
      158
      irodalom, tudomány, kritika, nemzetiségpolitika
      242
      nemzetiségpolitika
      247
      nemzetiségpolitika, építészet
      193

nemzetiszocializmus
      politika, nemzetiszocializmus
      454

nemzetpolitika
      nemzet-, társadalom-, művelődés-, gazdaságpolitika
      166, 167
      nemzetpolitika
      239

népességtudomány
      népességtudomány
      94

népművészet
      néprajz, népművészet, történelem
      2

néprajz
      helytörténet, irodalom, műemlékek, néprajz
      272
      helytörténet, néprajz, Balaton
      38
      helytörténet, néprajz, műemlékek, Somogy megye
      369
      helytörténet, néprajz, névtan, tájvédelem, műemlék
      371
      helytörténet, régészet, néprajz
      163
      irodalom, irodalomtörténet, néprajz
      92
      kultúra, színjátszás, néprajz, Erdély
      291, 292, 293, 294, 295, 296
      néprajz (magyarországi német), történelem
      49
      néprajz, etnográfia
      259
      néprajz, nemzetiségek, Szlovákia
      307
      néprajz, népművészet, történelem
      2
      néprajz, Szentendre
      420
      őstörténet, néprajz, oktatás, történelem, finnugor
      439
      régészet, néprajz, természettudomány, Somogy megye
      373
      régészet, néprajz, történettudomány, művészet
      281
      természet-, történelemtudomány, régészet, néprajz
      183
      természettudomány, néprajz, helytörténet, Vas megye
      361
      természettudomány, régészet, néprajz, muzeológia
      87, 88, 156
      történelem, irodalomtörténet, néprajz, régészet
      311, 312
      történelem, régészet, néprajz
      10
      tudomány, technika, fizika, élettan, néprajz
      114

néptánc
      táncművészet, néptánc
      404, 405, 406, 407, 408, 409

népzene
      zene, zenetörténet, népzene, zenepedagógia
      490

nevelés
      gyermekvédelem, család, nevelés
      412
      oktatás, nevelés, pedagógia
      235
      tudomány, irodalom, egyház, nevelés
      360

neveléstörténet
      nevelésügy, neveléstörténet
      118
      pedagógia, neveléstörténet
      69

nevelésügy
      nevelésügy, neveléstörténet
      118
      oktatás, nevelésügy
      182

névtan
      helytörténet, néprajz, névtan, tájvédelem, műemlék
      371

növénytan
      növénytan
      62

nyelv
      társadalom, gazdaság, művelődés, művészet, nyelv
      383
      társadalom, tudomány, művészet, nyelv, művelődés
      382

nyelvészet
      nyelvészet
      261
      nyelvészet, helyesírás
      102, 103

nyelvtudomány
      nyelvtudomány, irodalomtudomány
      314

oktatás
      diák lap, oktatás, kultúra, Debrecen
      107
      egészségügyi szakképzés, oktatás
      130
      kultúra, oktatás, művészet, irodalom
      253
      oktatás
      240
      oktatás, iskolai élet
      134, 320, 338, 339, 340
      oktatás, közművelődés, Veszprém megye
      170
      oktatás, nevelés, pedagógia
      235
      oktatás, nevelésügy
      182
      oktatás, pedagógia
      192
      oktatás, pedagógia, szakképzés
      385
      őstörténet, néprajz, oktatás, történelem, finnugor
      439
      pedagógia, oktatás
      262
      pedagógia, oktatás, iskolai élet
      332
      pedagógia, oktatás, közművelődés
      333
      zene, oktatás, pedagógia
      217

orientalisztika
      orientalisztika, keletkutatás, történelem
      6

Orosháza
      helytörténet, várostörténet, közélet, Orosháza
      316
      művelődéstörténet, helytörténet, Orosháza
      386
      várospolitika, helytörténet, Orosháza
      317

orvostudomány
      egészségügy, orvostudomány
      321

ökológia
      irodalom, ökológia
      227, 228, 229, 230, 231
      természettudomány, ökológia
      430

ökonómia
      pedagógia, szociológia, história, ökonómia
      104

őstörténet
      őstörténet, néprajz, oktatás, történelem, finnugor
      439

pártélet
      pártélet, politika, munkásmozgalom
      327
      pártélet, Zala megye
      342

Pécs
      természetvédelem, bányászat, Pécs
      330
      történelem, helytörténet, régészet, Pécs
      184, 328, 329

pedagógia
      oktatás, nevelés, pedagógia
      235
      oktatás, pedagógia
      192
      oktatás, pedagógia, szakképzés
      385
      pedagógia, ifjúsági szervezetek
      195
      pedagógia, közművelődés
      64
      pedagógia, neveléstörténet
      69
      pedagógia, oktatás
      262
      pedagógia, oktatás, iskolai élet
      332
      pedagógia, oktatás, közművelődés
      333
      pedagógia, szociológia, história, ökonómia
      104
      zene, oktatás, pedagógia
      217

pénzügy
      emigráció, gazdaságpolitika, pénzügy
      334

Pest megye
      helytörténet, Pest megye
      379

piac
      politika, politikatörténet, társadalom, piac
      127

politika
      56-os forradalom, politika, történelem
      394
      irodalom, művészet, politika, emigráció
      451
      irodalom, politika
      452
      kisebbség, politika, társadalom
      351, 352
      kultúra, művelődés, társadalom, politika
      185
      munkásmozgalom, politika
      122
      művelődéselmélet, antropológia, politika
      218
      napi hírek, politika
      14, 15
      pártélet, politika, munkásmozgalom
      327
      politika
      160, 343
      politika, gazdasági élet, irodalom, hungarika
      48
      politika, integráció, irodalom, történelem
      264
      politika, irodalom, hungarika
      46
      politika, jogtudomány
      5
      politika, közélet
      56, 57, 58, 101
      politika, kulturális élet
      459
      politika, munkásmozgalom
      86, 175, 179
      politika, munkásmozgalom, gazdaság, Somogy megye
      464
      politika, nemzetiszocializmus
      454
      politika, politikatörténet, társadalom, piac
      127
      politika, sport, kultúra, munkásmozgalom
      347
      szocializmus, politika, munkásmozgalom
      397
      tanyai élet, politika, gazdaság
      413, 414
      társadalomkutatás, gazdaság, jog, politika
      415

politikai élet
      emigráció, politikai élet
      341

politikai emigráció
      politikai emigráció, Kelet-Európa
      244

politikatörténet
      politika, politikatörténet, társadalom, piac
      127
      politikatörténet
      283

pszichoanalízis
      pszichoanalízis, társadalom, kultúra
      427

publicisztika
      szépirodalom, kritika, művészetek, publicisztika
      482
      szépirodalom, kritikák, publicisztika, művészet
      256, 257, 258

Ráckeve
      helyi hírek, várospolitika, Ráckeve
      348

rádió
      rádió, televízió, kommunikáció
      188

rádiózás
      rádiózás, televíziózás
      349

református egyház
      hittudomány, református egyház
      428
      református egyház, Erdély
      178
      történelem, református egyház
      121
      vallás, közélet, református egyház
      350

református vallás
      református vallás, irodalom, történelem
      72

reformkor
      tudomány, irodalom, kritika, reformkor
      437

régészet
      helytörténet, régészet, Baranya megye
      40, 41, 42
      helytörténet, régészet, képzőművészet
      98
      helytörténet, régészet, művelődés-, gazdaságtörténet
      487
      helytörténet, régészet, néprajz
      163
      helytörténet, régészet, Szolnok megye
      286
      helytörténet, régészet, Zala megye
      488
      helytörténet, természettudomány, régészet, Alpok
      345
      képzőművészet, művészettörténet, régészet
      300
      régészet, néprajz, természettudomány, Somogy megye
      373
      régészet, néprajz, történettudomány, művészet
      281
      régészet, történelem, helytörténet
      129
      régészet, történelem, helytörténet, Szekszárd
      486
      természet-, történelemtudomány, régészet, néprajz
      183
      természettudomány, régészet, néprajz, muzeológia
      87, 88, 156
      történelem, helytörténet, régészet, Pécs
      184, 328, 329
      történelem, irodalomtörténet, néprajz, régészet
      311, 312
      történelem, régészet
      55
      történelem, régészet, életrajz
      204
      történelem, régészet, helytörténet, Miskolc
      435
      történelem, régészet, néprajz
      10
      várostörténet, régészet, történelem, Budapest
      410

riport
      társadalompolitika, riport
      381

Somogy megye
      helytörténet, gazdaságtörténet, Somogy megye
      367, 368
      helytörténet, néprajz, műemlékek, Somogy megye
      369
      helytörténet, Somogy megye
      370
      könyvtári élet, Somogy megye
      372
      politika, munkásmozgalom, gazdaság, Somogy megye
      464
      régészet, néprajz, természettudomány, Somogy megye
      373

sport
      politika, sport, kultúra, munkásmozgalom
      347

statisztika
      statisztika
      374, 375, 376, 377, 378

szakképzés
      oktatás, pedagógia, szakképzés
      385

szakkönyvtár
      szakkönyvtár, vasút
      273

szakszervezeti mozgalom
      ifjúsági lap, szakszervezeti mozgalom
      455

számítástechnika
      számítástechnika, informatika
      71

Szarvas
      helytörténet, közélet, Szarvas
      387

szatírák
      élclap, szatírák, karcolatok
      70

Szeged
      helytörténet, várospolitika, Szeged
      392
      színház, kulturális élet, Szeged
      324

Szekszárd
      régészet, történelem, helytörténet, Szekszárd
      486

Szentendre
      néprajz, Szentendre
      420

szépirodalmi diáklap
      szépirodalmi diáklap
      440

szépirodalom
      ipar, kereskedelem, szépirodalom, Esztergom
      128
      magyarországi nemzetiségek, szerbek, szépirodalom
      308, 313, 337, 366
      szépirodalom
      97, 162, 168, 233, 433, 461
      szépirodalom, helyi hírek, Vác
      309
      szépirodalom, irodalomtörténet
      13
      szépirodalom, irodalomtörténet, művészetek
      176
      szépirodalom, irodalomtörténet, tudományok
      117
      szépirodalom, kritika, művészetek, publicisztika
      482
      szépirodalom, kritikák, publicisztika, művészet
      256, 257, 258
      szépirodalom, művészet, társadalom
      442
      szépirodalom, társadalmi élet
      177
      szépirodalom, természettudomány, fizika
      181
      szépirodalom, vallás, társadalomtudományok
      278

szépirodalom
      szépirodalom, elbeszélések, versek, színdarabok
      96

szerbek
      magyarországi nemzetiségek, szerbek, szépirodalom
      308, 313, 337, 366

színdarabok
      szépirodalom, elbeszélések, versek, színdarabok
      96

színház
      irodalom, színház
      43
      színház, kulturális élet, Szeged
      324
      színház, művészet, társadalom
      126

színjátszás
      kultúra, színjátszás, néprajz, Erdély
      291, 292, 293, 294, 295, 296

színművek
      irodalom, színművek, kritikák
      460

Szlovákia
      néprajz, nemzetiségek, Szlovákia
      307

Szlovénia
      helytörténet, nemzetiségek, Szlovénia
      305

szobrászat
      festészet, szobrászat, iparművészet
      280

szociális- és foglalkoztatáspolitika
      társadalom-, szociális- és foglalkoztatáspolitika
      123

szocializmus
      szocializmus, politika, munkásmozgalom
      397

szociálpolitika
      társadalompolitika, szociálpolitika
      124, 125

szociológia
      börtönélet, szociológia
      67, 68
      gazdaság, szociológia, társadalomelmélet
      274
      pedagógia, szociológia, história, ökonómia
      104
      szociológia
      398, 399
      szociológia, társadalom, gazdaság
      467
      társadalomtudomány, szociológia
      354
      történelem, szociológia
      390, 391

Szolnok
      várospolitika, helyi hírek, Szolnok
      400, 402

Szolnok megye
      helytörténet, régészet, Szolnok megye
      286
      irodalom, művészet, Szolnok megye
      401

szovjet
      irodalom, szovjet
      403

tájvédelem
      helytörténet, néprajz, névtan, tájvédelem, műemlék
      371

tánc
      művészet, építészet, zene, tánc
      39

táncművészet
      táncművészet, néptánc
      404, 405, 406, 407, 408, 409

tanyai élet
      tanyai élet, politika, gazdaság
      413, 414

társadalmi élet
      szépirodalom, társadalmi élet
      177

társadalom
      irodalom, kultúra, művészet, társadalom
      449
      irodalom, művészet, gazdaság, társadalom
      445
      irodalom, művészet, társadalom
      282
      irodalom, művészet, tudomány, társadalom
      441
      irodalom, társadalom
      198, 199
      irodalom, tudomány, társadalom
      252
      kisebbség, politika, társadalom
      351, 352
      kultúra, művelődés, társadalom, politika
      185
      kultúra, művészet, irodalom, társadalom
      32
      politika, politikatörténet, társadalom, piac
      127
      pszichoanalízis, társadalom, kultúra
      427
      szépirodalom, művészet, társadalom
      442
      színház, művészet, társadalom
      126
      szociológia, társadalom, gazdaság
      467
      társadalom, gazdaság, művelődés, művészet, nyelv
      383
      társadalom, történelem, helytörténet, művelődés
      232
      társadalom, tudomány, művészet, nyelv, művelődés
      382

társadalomelmélet
      gazdaság, szociológia, társadalomelmélet
      274

társadalomkutatás
      társadalomkutatás, gazdaság, jog, politika
      415

társadalompolitika
      nemzet-, társadalom-, művelődés-, gazdaságpolitika
      166, 167
      társadalom-, szociális- és foglalkoztatáspolitika
      123
      társadalompolitika, riport
      381
      társadalompolitika, szociálpolitika
      124, 125

társadalomtudomány
      irodalom, filozófia, vallás, társadalomtudomány
      476
      irodalom, irodalomtörténet, társadalomtudomány
      447, 448
      irodalom, irodalomtudomány, társadalomtudomány
      446
      irodalom, művészet, kritika, társadalomtudomány
      465
      irodalom, művészet, társadalomtudomány
      44, 164
      irodalom, társadalomtudomány, természettudomány
      91
      társadalomtudomány
      90, 141
      társadalomtudomány, közművelődés
      74, 290
      társadalomtudomány, szociológia
      354

társadalomtudományok
      szépirodalom, vallás, társadalomtudományok
      278

technika
      tudomány, technika, fizika, élettan, néprajz
      114

technikatörténet
      technikatörténet
      419

televízió
      rádió, televízió, kommunikáció
      188

televíziózás
      rádiózás, televíziózás
      349

teológia
      kereszténység, teológia
      453
      teológia, evangélikus vallás
      95
      teológia, hittudomány, vallástörténet
      422

természettudomány
      helytörténet, természettudomány, régészet, Alpok
      345
      irodalom, társadalomtudomány, természettudomány
      91
      régészet, néprajz, természettudomány, Somogy megye
      373
      szépirodalom, természettudomány, fizika
      181
      természet-, történelemtudomány, régészet, néprajz
      183
      természettudomány
      424, 425
      természettudomány, néprajz, helytörténet, Vas megy
      361
      természettudomány, ökológia
      430
      természettudomány, régészet, néprajz, muzeológia
      87, 88, 156

természetvédelem
      természetvédelem, bányászat, Pécs
      330

Tótkomlós
      helyi hírek, Tótkomlós
      206, 207

történelem
      56-os forradalom, politika, történelem
      394
      egyház, jezsuiták, történelem
      418
      helytörténet, történelem, művészetek, jászok
      186
      irodalom, irodalomtörténet, történelem
      395
      irodalom, történelem, művészet, művelődés
      384
      magyar irodalom, történelem
      173, 174
      munkásmozgalom, történelem, Hajdú-Bihar megye
      411
      nemzetiségek, művészet, irodalom, történelem
      131
      néprajz (magyarországi német), történelem
      49
      néprajz, népművészet, történelem
      2
      orientalisztika, keletkutatás, történelem
      6
      őstörténet, néprajz, oktatás, történelem, finnugor
      439
      politika, integráció, irodalom, történelem
      264
      református vallás, irodalom, történelem
      72
      régészet, történelem, helytörténet
      129
      régészet, történelem, helytörténet, Szekszárd
      486
      társadalom, történelem, helytörténet, művelődés
      232
      történelem
      47, 165, 355, 356, 357, 388, 436
      történelem, könyvtártörténet, könyvkereskedelem
      108
      történelem, helytörténet, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
      65
      történelem, helytörténet, régészet, Pécs
      184, 328, 329
      történelem, irodalomtörténet, néprajz, régészet
      311, 312
      történelem, református egyház
      121
      történelem, régészet
      55
      történelem, régészet, életrajz
      204
      történelem, régészet, helytörténet, Miskolc
      435
      történelem, régészet, néprajz
      10
      történelem, szociológia
      390, 391
      történelem, történettudomány
      137, 389
      várostörténet, régészet, történelem, Budapest
      410

történelemtudomány
      természet-, történelemtudomány, régészet, néprajz
      183

történeti segédtudomány
      levéltártudomány, történeti segédtudomány
      225, 226

történettudomány
      régészet, néprajz, történettudomány, művészet
      281
      történelem, történettudomány
      137, 389
      történettudomány
      9, 364

transzcendencia
      transzcendencia, hagyomány
      323

tudomány
      irodalom, művészet, tudomány, társadalom
      441
      irodalom, tudomány, kritika, nemzetiségpolitika
      242
      irodalom, tudomány, művészet
      241, 444
      irodalom, tudomány, művészet, helytörténet
      140
      irodalom, tudomány, társadalom
      252
      társadalom, tudomány, művészet, nyelv, művelődés
      382
      tudomány, irodalom, egyház, nevelés
      360
      tudomány, irodalom, kritika, reformkor
      437
      tudomány, kultúra, Vas megye
      473
      tudomány, művészet, irodalom, irodalomtörténet
      100
      tudomány, technika, fizika, élettan, néprajz
      114

tudományok
      szépirodalom, irodalomtörténet, tudományok
      117
      tudományok, kritikák
      438

tudományos kutatás
      tudományos kutatás
      362, 363

unitárius egyház
      vallás, unitárius egyház
      462, 463

Vác
      szépirodalom, helyi hírek, Vác
      309

Vajdaság
      honismereti szemle, Vajdaság
      36

vallás
      erkölcstan, etológia, vallás
      59
      irodalom, filozófia, vallás, művelődéstörténet
      477
      irodalom, filozófia, vallás, művészet
      396
      irodalom, filozófia, vallás, társadalomtudomány
      476
      szépirodalom, vallás, társadalomtudományok
      278
      vallás, közélet, református egyház
      350
      vallás, unitárius egyház
      462, 463

vallástörténet
      teológia, hittudomány, vallástörténet
      422

városi élet
      városi élet, koalíciós idők, Hódmezővásárhely
      469, 470

városi hírek
      demokratikus hetilap, városi hírek
      302

várospolitika
      helyi hírek, várospolitika, Ráckeve
      348
      helytörténet, várospolitika, Szeged
      392
      várospolitika, gazdálkodás, irodalom
      194
      várospolitika, helyi hírek, Szolnok
      400, 402
      várospolitika, helytörténet, Csongrád
      76
      várospolitika, helytörténet, Orosháza
      317

várostörténet
      helytörténet, várostörténet, közélet, Orosháza
      316
      várostörténet, helyi hírek, Hódmezővásárhely
      478, 479, 480, 481
      várostörténet, ipartörténet
      331
      várostörténet, régészet, történelem, Budapest
      410

Vas megye
      helytörténet, honismeret, Vas megye
      472
      könyvtár, könyvtári élet, Vas megye
      468
      természettudomány, néprajz, helytörténet, Vas megye
      361
      tudomány, kultúra, Vas megye
      473

vasút
      hadtörténelem, vasút, II. világháború
      474
      szakkönyvtár, vasút
      273

vasúttörténet
      vasúttörténet
      475

versek
      szépirodalom, elbeszélések, versek, színdarabok
      96

Veszprém megye
      oktatás, közművelődés, Veszprém megye
      170

vízügy
      vízügy
      484

Zala megye
      helytörténet, régészet, Zala megye
      488
      munkásmozgalom, Zala megye
      132
      pártélet, Zala megye
      342

Zánka
      helyi hírek, Zánka
      489

Zemplén vármegye
      helytörténet, Zemplén vármegye
      7

zene
      irodalom, művészet, filozófia, zene
      303
      művészet, építészet, zene, tánc,
      39
      zene, oktatás, pedagógia
      217
      zene, zenetörténet, népzene, zenepedagógia
      490

zeneelmélet
      zenetörténet, zeneelmélet
      267, 268

zenekritika
      zenetudomány, zenekritika
      265, 266

zenepedagógia
      zene, zenetörténet, népzene, zenepedagógia
      490

zenetörténet
      zene, zenetörténet, népzene, zenepedagógia
      490
      zenetörténet, zeneelmélet
      267, 268

zenetudomány
      zenetudomány
      380
      zenetudomány, zenekritika
      265, 266