IV. A LEGÚJABB KOR TÖRTÉNETE

ÍRTA
IVÁNYI-GRÜNWALD BÉLA

Tizenkilenc térképpel

Legelsősorban kötelességem köszönetet mondani két jóbarátom szíves, önzetlen fáradozásaiért, kiknek segítsége nélkül könyvem mostani alakjában nem készülhetett volna el. Dr. vitéz Farkass Jenő fárasztó munkával dolgozott velem a könyv stílusának kicsiszolásán, a munka esetleges stílusértéke nagyrészt az ő érdeme. Dr. Stark János szíves tanácsait, útbaigazításait a Harmadik Könyvben nagyon sokszor vettem igénybe, e mellett – főleg a diplomáciai törekvések angol belpolitikai és világgazdasági összefüggéseinek előadásánál – felhasználtam kéziratos tanulmányait, melyeknek szíves rendelkezésemre bocsátásáért ezúton mondok köszönetet. A mellékelt térképek tervezése a legapróbb részletekig dr. Glaser Lajos kartársam egyéni munkája. Dr. Mérei Gyula kartársam sokat fáradozott egyes kérdések irodalmának összeállításával, egyes adatok kontrolljával; a kis államok fejlődésére vonatkozólag igen használható összeállításokat bocsátott rendelkezésemre.