III. Városi élet.

Források.

A városok történetének kétségtelenül legérdekesebb fejezetei azok, melyek a belső élettel, a polgárság egyéni viszonyaival foglalkoznak, de viszont ezek a történelmi emlékeinkben legkevésbbé feltalálható részek s különösen kevés adatunk van erre nézve árpádkori emlékeinkben. – Itt érezzük leginkább a veszteséget a felett, hogy nevezetesebb városaink levéltárai e korbeli oklevelekben mennyire szegények. A folytonos harcok s küzdelmek alatt e levéltárak csaknem teljesen elpusztultak s a megmaradt iratok is jobbára a városok országos helyzetére, jogára vonatkozó privilégiumok, melyek rájuk nézve a legértékesebben s így legjobban őrzöttek voltak, de éppen a városi gazdasági s különösen társadalmi életviszonyokra csekély felvilágosítást nyujtanak. Igy e viszonyok kutatásánál csak az egyes városokból gyéren – Esztergomból nagyobb, bár korántsem elég nagy számban – fenmaradt oklevelek adataira vagyunk utalva.