TARTALOMJEGYZÉK
ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE ÉS KASSA.
A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA.
ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE ÉS KASSA MUNKATÁRSAI.
BEVEZETÉS.
KASSA.
KASSA NÉPESSÉGE.
KASSA TÖRTÉNETE.
A SZT. ERZSÉBET SZÉKESEGYHÁZ.
KASSA RÉGI SIRKÖVEI.
HIRES HÁZAK ÉS HIRES LAKÓIK.
KASSA KÖZIGAZGATÁSA.
KASSA A MAGYAR HADTÖRTÉNELEMBEN.
A KASSAI RÓM. KATH. PÜSPÖKSÉG.
A GÖRÖG KATH. EGYHÁZ.
A KÉT PROTESTÁNS EGYHÁZ.
AZ IZRAELITA HITKÖZSÉGEK.
A KÉPZŐMŰVÉSZET KASSÁN.
A KASSAI ÖTVÖSMŰVÉSZET TÖRTÉNETE.
KASSA KÖZOKTATÁSÜGYE.
IRODALOM ÉS KÖNYVTÁRAK KASSÁN.
A FELSŐMAGYARORSZÁGI MUZEUM.
A SZINÉSZET KASSÁN.
KASSAI NÉPSZOKÁSOK ÉS BABONÁK
KASSA TÁRSADALMA.
TÖRVÉNYKEZÉS.
KASSA EGÉSZSÉGÜGYE.
IPAR ÉS KERESKEDELEM KASSÁN.
KASSA PÉNZINTÉZETEI.
VASUTAK KASSÁN.
AZ IDŐJÁRÁS KASSÁN.
KASSA ERDŐGAZDASÁGA.
ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE FÖLDRAJZI VISZONYAI.
ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE KÖZSÉGEI.
ABAUJ-SZÁNTÓ.
ALSÓ-MECZENZÉF.
FELSŐ-MECZENZÉF.
GÖNCZ.
JÁSZÓ.
NAGY-IDA.
SZEPSI.
SZIKSZÓ.
STÓSZ.
TORNA.
ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE GYÓGYHELYEI.
ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE LAKOSSÁGA.
A NÉPOKTATÁS ABAUJ-TORNA VÁRMEGYÉBEN.
ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE MEZŐGAZDASÁGA.
ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE GEOLOGIAI VISZONYAI.
ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE ÁLLATVILÁGA.
A VADÁSZAT ABAUJ-TORNA VÁRMEGYÉBEN.
ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE FLÓRÁJA.
POSTA ÉS TÁVIRÓ ABAUJ-TORNA VÁRMEGYÉBEN.
ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE VASÚTJAI.
ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE PÉNZINTÉZETEI.
ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE ŐSTÖRTÉNETE.
ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE TÖRTÉNETE.
ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI.
A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ELSŐ KÖTETÉNEK (ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE ÉS KASSA) IRÓI.

BÁCS-BODROG VÁRMEGYE I.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI BÁCS-BODROGMEGYEI KÖTETEINEK MUNKATÁRSAI.
E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK.
ELŐSZÓ.Irta Városy Gyula dr. kalocsai érsek
TERMÉSZETI VISZONYOK. Irta Schwalm Amadé dr. A növénytani részt Kovács-Huszka Ferencz
BÁCS-BODROG VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Iványi István, kiegészítette Virter Ferencz
SZABADKA SZAB. KIR. VÁROS. Irta Iványi István
ZOMBOR. Irta Trencsény Károly
ÚJVIDÉK. Irták Érdujhelyi Menyhért, Marcekovich Imre és Profuma Róbert
ZENTA. Irta Kalmár Simon
BAJA. Irta Magyarász Ferencz
MAGYARKANIZSA. Irta Iványi István
BÁCS-BODROG VÁRMEGYE NÉPE.
KÖZOKTATÁSÜGY. Irta Argay Bálint
TÖRVÉNYKEZÉS. Irta Zsoldos Benő

BÁCS-BODROG VÁRMEGYE II.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI BÁCS-BODROGMEGYEI KÖTETEINEK MUNKATÁRSAI.
E KÖTETEK FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK.
BÁCS-BODROG VÁRMEGYE ŐSKORA. Irta Gubitza Kálmán
BÁCS-BODROG VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. Irta Reiszig Ede dr.
A LEGÚJABB KOR. (1867-1906) Irta Móricz Zsigmond
A RÓMAI KATH. EGYHÁZ ÉS A BÁCSI ÉRSEKSÉG. Irta Winkler Pál
A REFORMÁTUS EGYHÁZ. Irta Kozma László
AZ ÁG. HITV. EV. EGYHÁZ. Irta Bierbrunner Gusztáv
A GÖRÖG KELETI SZERB EGYHÁZ. Irta Hadzsits Antal
KÖZOKTATÁSÜGY. (PÓTLÓ KÖZLEMÉNY.) Irta Argay Bálint
VÍZSZABALYOZÁS. Irta Heincz Albert
MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS. Irta Szobonya Bertalan, kiegészítette Günther Ferencz
BÁCS-BODROG VÁRMEGYE ERDŐGAZDASÁGA. Irta Kallivoda Andor
VADÁSZAT. Irta Bársony István
IPAR, KERESKEDELEM, HITELÜGY, KÖZLEKEDÉSÜGY. Irta Haraszthy Lajos
IRODALOM, TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET. A bevezető részt írták Pataj Sándor dr. és Grcsics János. Az életrajzokat összeállította a szerkesztőség, kiegészítette Dömötör Pál és Vértesi Károly. A szerb írókat ismerteti Grcsics János. A szinészetet Pataj Sándor dr.
BÁCS-BODROG VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta Reiszig Ede dr.

BARS VÁRMEGYE.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI BARS VÁRMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI.
A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK.
ELŐSZÓ. Irta dr. Ruffy Pál
BARS VÁRMEGYE TERMÉSZETI VISZONYAI. Irta O'sváth Gyula
BARS VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irták többen
KÖRMÖCZBÁNYA. Irta Kriško János
ÚJBÁNYA. Irta Baumann Samu
LÉVA. Irta Bakó István
BARS VÁRMEGYE NÉPE. Irták többen
BARS VÁRMEGYE KÖZOKTATÁSÜGYE. Irta Kovács Sándor
IRODALOM ÉS TUDOMÁNY. Irta O'sváth Gyula
A RÓM. KATH. EGYHÁZ SZERVEZETE. Irta dr. Báthy László
AZ EV. REF. EGYHÁZ SZERVEZETE. Irta Juhász Pál
AZ ÁG. H. EV. EGYHÁZ SZERVEZETE. Irta Raab Károly
BARS VÁRMEGYE EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI. Irta dr. Bolemann István
BARS VÁRMEGYE MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGA. Irta Ordódy Lajos
VADÁLLOMÁNY ÉS VADÁSZATI VISZONYOK. Irta báró Révay Simon
BÁNYÁSZAT, IPAR, KERESKEDELEM ÉS HITELÜGY. Irta Szabó Endre
BARS VÁRMEGYE KÖZLEKEDÉSÜGYE. Irta Moldoványi Béla
BARS VÁRMEGYE ŐSKORA. Irta Dilesz Sándor
BARS VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. Irta dr. ifj. Reiszig Ede
A LEGÚJABB KOR. (1867-1897.) Irta dr. Ruffy Pál
BARS VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta dr. ifj. Reiszig Ede

BIHAR VÁRMEGYE ÉS NAGYVÁRAD.
A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA.
A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" BIHAR VÁRMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI.
ELŐSZÓ. Irta Tisza Kálmán
BIHAR VÁRMEGYE HEGY- ÉS VÍZRAJZA. Irta Korbély József
BIHAR VÁRMEGYE GEOLOGIAI VISZONYAI. Irta Korbély József
BIHAR VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Vende Aladár
NAGYVÁRAD.
BIHAR VÁRMEGYE NÉPE. Irta Vende Aladár
BIHAR VÁRMEGYE FAUNÁJA. Irta Kertész Miksa
BIHAR VÁRMEGYE FLÓRÁJA. Irta Flatt Károly
VÍZSZABÁLYOZÁS ÉS ÁRVÉDELEM. Irta Korbély József
BIHAR VÁRMEGYE VASÚTJAI. Irta Szmazsenka Ernő
POSTA, TÁVÍRÓ ÉS TÁVBESZÉLŐ. Irta Erdélyi Zoltán
KÖZÚTAK BIHAR VÁRMEGYÉBEN. Irta May Sándor
BÁNYÁSZAT, IPAR, KERESKEDELEM ÉS HITELÜGY. Irta dr. Sarkadi Lajos, Winkler Lajos, Vende Aladár
BIHAR VÁRMEGYE MEZŐGAZDASÁGA, ÁLLATTENYÉSZTÉSE ÉS ERDŐGAZDASÁGA. Irta alföldi Flatt Károly, Sterba Szabolcs, Vende Aladár
KÖZEGÉSZSÉGÜGY. Irta Edelmann Menyhért
TÁRSADALOM. Irta Winkler Lajos
TÖRVÉNYKEZÉS BIHAR VÁRMEGYÉBEN. Irta dr. Dési Géza
IRODALOM ÉS TUDOMÁNY. Irta Kende János
NAGYVÁRAD SZINÉSZETE. Irta Naményi Lajos
BIHAR VÁRMEGYE KÖZOKTATÁSÜGYE. Irta Sipos Orbán
A NAGYVÁRADI LAT. SZERT. PÜSPÖKSÉG SZERVEZETE ÉS KÖZIGAZGATÁSA. Irta Zsák J. Adolf
A GÖRÖG-KATHOLIKUS EGYHÁZ SZERVEZETE ÉS KÖZIGAZGATÁSA. Irta Bulk Kornél
A GÖRÖG-KELETI ROMÁN EGYHÁZ SZERVEZETE ÉS KÖZIGAZGATÁSA. Irta Diamandy Miklós
AZ EV. REFORMÁTUS EGYHÁZ. Irta Sulyok István
AZ ÁGOSTAI HITVALLÁSU EVANGÉLIKUS EGYHÁZ. Irta Materny Imre
AZ IZRAELITA HITKÖZSÉGEK.
BIHAR VÁRMEGYE ÉS NAGYVÁRAD ŐSKORA. Irta Cséplő Péter
BIHAR VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. Irta ifj. dr. Reiszig Ede
BIHAR VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖZIGAZGATÁSA A LEGUJABB IDŐKBEN. Irta O'sváth Lajos
BIHAR VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede
BIHAR VÁRMEGYE KIVÁLÓ SZÜLÖTTEI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede, Zsák J. Adolf

ESZTERGOM VÁRMEGYE
ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZÉPPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ESZTERGOMMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI.
A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK.
ELŐSZÓ. Irta: Vaszary Kolos, Magyarország herczegprímása
TERMÉSZETI VISZONYOK. Irta Nyilas István, a monografia belső dolgozótársa
ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Reiszig Ede dr., a szerkesztő bizottság tagja
ESZTERGOM. Irta O'sváth Andor, Esztergom város közjegyzője
ESZTERGOM VÁRMEGYE NÉPE. Irta Móricz Zsigmond, a monografia segédszerkesztője
KÖZGAZDASÁG. Irta Vaszary Mihály, a prímási uradalmak h. igazgatója
KÖZOKTATÁSÜGY. Irta Rózsa Vitál, benczés főgimnáziumi tanár
IRODALOM, TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET. Irta Rózsa Vitál
ESZTERGOM VÁRMEGYE ŐSTÖRTÉNETE. Irta Némethy Lajos, v. esperes plébános.
ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE.
ESZTERGOM VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta Reiszig Ede dr.

FIUME ÉS A MAGYAR-HORVÁT TENGERPART
A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA.
FIUME ÉS A MAGYAR-HORVÁT TENGERPART MUNKATÁRSAI.
BEVEZETÉS. Írta gróf Batthyány Tivadar
FIUME. Topografiai leirását, doroszlai Denk Árpád történeti adatainak felhasználásával irta Sziklay János, revideálta Lóczy Lajos
FIUME LAKOSSÁGA. Írta Sziklay János, átnézte György Aladár
FIUME NÉPE. Ismerteti Czink Lajos; az ünnepi és temetkezési szokásokat Kőrösi Sándor; átnézte Erődi Béla
FIUME TÖRTÉNETE. Írta Fest Aladár. Átnézte Borovszky Samu és gróf Batthyány Tivadar
A KATOLIKUS EGYHÁZ FIUMÉBAN. Írta Sándorfy Nándor, revideálta Kiss János
A KÉT PROTESTÁNS EGYHÁZ FIUMÉBAN. Írta Schmidt Jakab
A FIUMEI IZRAELITA HITKÖZSÉG. Írta Gerlóczi Adolf
A KÖZOKTATÁS FIUMÉBAN. Írta Kőrösi Sándor, néhai Berghoffer József történeti adataival; a városi iskolákra vonatkozó adatokat Dalmartello Artur, a m. kir. tengerészeti akadémia ismertetését Kotán Dezső. Átnézte Erődi Béla
FIUME IRODALMA. Írta Kőrösi Sándor, revideálta id. Szinnyey József
KÖNYVTÁRAK ÉS GYÜJTEMÉNYEK FIUMÉBAN. Az illető intézetek hivatalos közlései
SZINHÁZ ÉS ZENEMŰVÉSZET FIUMÉBAN. A történeti adatokat Gelletich Miklós és Carminatti Gianpaolo közlik
A KÉPZŐMŰVÉSZET FIUMÉBAN. Írta gróf Wickenburg István, átnézte Pasteiner Gyula
FIUME TÁRSADALMA. Írta Kőrösi Sándor, átnézte György Aladár
A TÖRVÉNYKEZÉS FIUMÉBAN. Írta Thierry Alajos lovag
FIUME EGÉSZSÉGÜGYE. Írta (a martin-schizzai vesztegintézettel együtt) Richtmann Mór, felülvizsgálta Csapodi István
FIUME IDŐJÁRÁSI VISZONYAI. Közli Héjjas Endre
A FIUMEI KIKÖTŐ. Írta Gonda Béla
A MAGYAR TENGERÉSZET. Írta doroszlai Denk Árpád. Adatokat szolgáltatott Kemény Ödön; felülvizsgálta és kiegészítette Solymásy Endre, gr. Batthyány Tivadar és Ossoinack Lajos
FIUME KERESKEDELME. Történeti részét irta Fest Aladár, jelenkori részét Smoquina A. F. adatainak felhasználásával Holek Sámuel. Jelenkori részét felülvizsgálták gróf Batthyány Tivadar, Kormos Alfréd és Smoquina A. F.
FIUME PÉNZINTÉZETEI.
FIUME IPARA. Történeti részét irta Fest Aladár, jelenkori részét Holek Sámuel. Jelenkori részét felülvizsgálták Kormos Alfréd és Smoquina A. F.
FIUME KERTI ÉS ERDŐGAZDASÁGA. Írta Mozog István, átnézte Bársony István
NÖVÉNYHONOSITÁSI KISÉRLETEK FIUMÉBAN. József csász. és kir. főherczeg közlése.
A MAGYAR TENGERPART KÖZLEKEDÉSI VISZONYAI. Történeti részét irta Fest Aladár. A jelenkori fejlődés részben Edvi Illés Sándor, részben pedig a m. kir. államvasutak és a cs. kir. szab. déli vasuttársaság adatai után készült; átnézte Kovács Gyula
FIUME KÖZIGAZGATÁSA. Írta Brelich Ernő
ADÓ- ÉS VÁMÜGY FIUMÉBAN. Hivatalos adatok alapján. Átnézte dr. Feichtinger Elek
A FIUMEI KORMÁNYZÓSÁG ÉS A TENGERÉSZETI HATÓSÁG. Hivatalos adatok alapján. Átnézte gr. Batthyány Tivadar és dr. Fechtinger Elek
A MAGYAR-HORVÁT TENGERPART. Írta Sziklay János
FIUME ÉS A MAGYAR-HORVÁT TENGERPART FÖLDTANI VISZONYAI. Írta Matisz János, kiegészítette Lóczy Lajos
A TENGER TERMÉSZETI VISZONYAI A FIUMEI ÖBÖLBEN. (Lorenz és Luksch József adatai alapján)
HALÁSZAT A MAGYAR-HORVÁT TENGERPARTON. Írta Matisz János
A KARSZT-LEJTŐ ÉS A TENGERPART ÁLLATVILÁGA. Írta Matisz János. Felülvizsgálta Szterényi Hugó
A TENGER ÁLLATVILÁGA. Írta Matisz János
A TENGER NÖVÉNYVILÁGA. Írta Matisz János, átnézte Borbás Vincze
FIUME ÉS KÖRNYÉKÉNEK NÖVÉNYZETE. Írták Borbás Vincze és Matisz János
FIUME KIRÁNDULÓ HELYEI A QUARNERON. Írta Abbáziát és környékét és Veglia szigetét Sziklay János; Lovránát Vende Aladár; Chersot és Lussint Czink Lajos. Átnézte Erődi Béla

GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI.
A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK.
ELŐSZÓ. Írta gróf Andrássy Géza
GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE TERMÉSZETI VISZONYAI. Írta Fábry János
GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Írta Vende Aladár
RIMASZOMBAT. Írta dr. Veres Samu
ROZSNYÓ. Írta Komoróczy Miklós
DOBSINA. Írta Szontagh Béla
JOLSVA. Írta Baltazár János
NAGYRŐCZE. Írta Dancsházy Gusztáv
GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE NÉPE. Írta Komoróczy Miklós
MEZŐGAZDASÁG ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉS. Írta Fekete Pál
ERDŐGAZDASÁG. Írta Hering Samu
VADÁSZATI VISZONYOK. Írta Dénes Géza
IPAR, KERESKEDELEM ÉS HITELÜGY. Írta Szabó Endre
BÁNYÁSZAT ÉS KOHÁSZAT. Írta Gömöri Miklós
KÖZLEKEDÉSÜGY. Írta Jurasko Jakab
GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE KÖZEGÉSZSÉGÜGYE. Írta dr. Löcherer Tamás
GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE TÖRVÉNYKEZÉSE. Írta dr. Szeless Ödön
GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE KÖZOKTATÁSÜGYE. Írta Józsa Antal
IRODALOM, TUDOMÁNY, MŰVÉSZET Írta dr. Veres Samu. - A "K. M." jegyű részeket Komoróczy Miklós
A ROZSNYÓI PÜSPÖKI MEGYE. Írta dr. Podraczky István
A GÖMÖR-KISHONTI ÁG. H. EV. EGYHÁZ SZERVEZETE. A gömöri részt írta dr. Hazslinszky Rezső; a kishontit Liszkay János
A GÖMÖRI EV. REF. EGYHÁZMEGYE. Írta Czinke István
GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE ŐSTÖRTÉNETE. Báró Nyáry Jenő adatainak felhasználásával írta: dr. Márton Lajos
GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. Írta dr. ifj. Reiszig Ede
A LEGÚJABB KOR. 1803-1903 Írta Komáromy István
AZ ANDRÁSSYAK. Írta gróf Vay Sándor
GÖMÖR-KISHONT VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írták dr. ifj. Reiszig Ede és dr. Sarlay Samu

GYŐR VÁRMEGYE
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRÁFIA KÖZÉPPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI GYŐRMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI.
TERMÉSZETI VISZONYOK. Irta Gallik Oszvald
GYŐR VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Vende Aladár, a monografia szerkesztője, adatokkal bővítette Kiss István dr. győrvármegyei főlevéltáros
GYŐR. Irta Zoltán Vilmos, író
GYŐR VÁRMEGYE NÉPE. Irta Vende Aladár
MEZŐGAZDASÁG ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉS. Irta Lippay Zoltán
ERDÉSZET ÉS VADÁSZAT. Irta Vaszary Ernő
IPAR, KERESKEDELEM, KÖZLEKEDÉS ÉS VÍZÜGY. Az iparra, kereskedelemre és közlekedésre vonatkozó részt irta Hegyeshalmi Fischer Elemér kir. iparfelügyelő; a vízügyről szólót Lovas Zsigmond, Győr város mérnöke
TÖRVÉNYKEZÉS. Irta Gaár Vilmos dr.
IRODALOM, TUDOMÁNY, MŰVÉSZET. Irta Osváth Gyula
KÖZOKTATÁSÜGY. Irta Tell Anasztáz dr.
A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG. Irta Erdélyi László dr.
GYŐR VÁRMEGYE ŐSTÖRTÉNETE. Irta Börzsönyi Arnold
GYŐR VÁRMEGYE ÉS VÁROS TÖRTÉNETE. Irta Reiszig Ede dr. a szerkesztő-bizottság tagja. A ref. egyházra vonatkozó részt Szabó Zsigmond ref. lelkész, az ág. ev. egyházra vonatkozót Isoó Vincze ág. ev. lelkész irta. A vármegye legújabb korának történetét Kiss István dr. irta meg
GYŐR VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta Reiszig Ede dr.

HEVES VÁRMEGYE
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI HEVESMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI.
E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK.
ELŐSZÓ. Irta Szederkényi Nándor
HEVES VÁRMEGYE TERMÉSZETI VISZONYAI. Irta Kolovits Alajos dr.
HEVES VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta ifj. Reiszig Ede dr.
EGER. A város leírását írta Türk Frigyes, a város közigazgatását Puchlin Lajos
GYÖNGYÖS. Irta Török Kálmán
HATVAN. A történeti részt írta ifj. Reiszig Ede dr., a többit Haraszthy Lajos
HEVES. A történeti részt írta Ifj. Reiszig Ede dr., kiegészítették Maczky Emil és Doboczky Dezső, a közigazgatási részt írta Spitzer Vilmos
PÁSZTÓ. A történeti részt irta Matuszka Mihály, a többit Kiss Ernő.
TISZAFÜRED. Irta Végh József dr., kiegészítette Milesz Béla
HEVES VÁRMEGYE NÉPE. Irta Kürti Menyhért
HEVES VÁRMEGYE GAZDASÁGI VISZONYAI.
KÖZEGÉSZSÉGÜGY. Irta Turtsányi Gyula dr. A parádi gyógyfürdő ismertetése. Bréhm János dr. adataiból
TÖRVÉNYKEZÉS. Irta Csutorás László dr.
HEVESVÁRMEGYE KÖZOKTATÁSÜGYE. A népoktatást írta Alpáry Lajos. A középiskolákat Kassuba Domokos. A jogakadémiát Udvardy László dr. A theologiát Bozsik Pál
IRODALOM, TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET. Irta Torday Ányos. A sajtót és színészetet ismertető részt írta Breznay Imre
AZ EGRI ÉRSEKSÉG. Irta Lesko József
HEVES VÁRMEGYE ŐSKORA. Irta Bartalos Gyula; Tariczky Endre adataival kiegészítette a szerkesztőség
HEVES VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. A honfoglalástól 1815-ig írta Nagy Béni dr., 1815-től Orosz Ernő
HEVES VÁRMEGYE CSALÁDAI. Irta Orosz Ernő. Bevezető részszel ellátta ifj. Reiszig Ede dr.

HONT VÁRMEGYE ÉS SELMECZBÁNYA SZ. KIR. VÁROS
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI HONTMEGYEI KÖTETÉNEK HELYI MUNKATÁRSAI.
A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK.
HONT VÁRMEGYE TERMÉSZETI VISZONYAI. Irta dr. Vitális István, selmeczbányai liczeumi tanár
HONT VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Virter Ferencz. - Drégelypalánk történetét írta Matunák Mihály breznóbányai plébános
IPOLYSÁG. Irta - Hőke Lajos adatai nyomán - id. Sághi Benő
KORPONA. Irta Matunák Mihály
SELMECZBÁNYA. 1710-ig írta Richter Ede selmeczbányai levéltáros; 1710-től Király Ernő, liczeumi igazgató
HONT VÁRMEGYE NÉPE. Irta Komoróczy Miklós, rozsnyói tanár
HONT VÁRMEGYE MEZŐGAZDASÁGA ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉSE. Irták Toldy Zsigmond deméndi földbirtokos és dr. Heller Farkas földmívelésügyi miniszteri fogalmazó
HONT VÁRMEGYE ERDÉSZETE ÉS VADÁSZATA. Irta dr. Heller Farkas
BÁNYÁSZAT. Irta Litschauer Lajos, bányászati iskolai igazgató
FÉMKOHÁSZAT. Irta Faller Károly főbányatanácsos
MAGYAR KIR. BÁNYÁSZATI ÉS ERDÉSZETI FŐISKOLA. Irta Sobó Jenő főbányatanácsos
HONT VÁRMEGYE KÖZOKTATÁSÜGYE. Irta Rill József ny. kir. tanfelügyelő
TÖRVÉNYKEZÉS. Irta Czobor Miklós kir. alügyész
KÖZEGÉSZSÉGÜGY. Irta dr. Stuller Gyula főorvos
IRODALOM, TUDOMÁNY, MŰVÉSZET. Irta - Pongrácz Elemér adatai alapján - Osváth Gyula
HONT VÁRMEGYE TÖRTÉNETE.
HONT VÁRMEGYE NEMES CSALÁDJAI. Irta ifj. Reiszig Ede dr.
A KOHÁRYAK. Richter Ede adatainak felhasználásával írta ifj. Reiszig Ede dr.

KOMÁROM VÁRMEGYE ÉS KOMÁROM SZ. KIR. VÁROS
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZÉPPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI KOMÁROMMEGYEI KÖTETÉNEK HELYI MUNKATÁRSAI.
A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK.
ELŐSZÓ. Irta Darányi Ignácz dr. földmivelésügyi m. kir. miniszter
TERMÉSZETI VISZONYOK Irta Timkó Imre m. kir. geológus
A M. KIR. OBSERVATORIUMOK ÓGYALLÁN. Irta Konkoly-Thege Miklós dr. min. tanácsos, az orsz. meteorológiai és földmágnességi intézet igazgatója, a Magy. Tud. Akadémia tagja
KOMÁROM VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Vende Aladár
KOMÁROM. Irta Rovács Albin városi levéltáros
KOMÁROM VÁRMEGYE NÉPE. Irta Pápay Ernő tanár
MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS ÉS ERDÉSZET. A mezőgazdaságra és állattenyésztésre vonatkozó részt írta Ruisz Gyula kir. jószágigazgató, az erdészetre vonatkozót Osváth Gyula író
IPAR, KERESKEDELEM, KÖZLEKEDÉS, BÁNYÁSZAT. Az iparra, kereskedelemre és közlekedésre vonatkozó részt írta Hegyeshalmi Fischer Elemér kir. iparfelügyelő, a Tatabányára vonatkozó részt Szende Lajos vezérigazgató
KÖZOKTATASÜGY. Irta Szendrey Imre tanár
TÖRVÉNYKEZÉS. Irta Pogrányi József m. tiszti főügyész
KOMÁROM VÁRMEGYE EGÉSZSÉGÜGYE. Irta Farkas Benő dr. m. főorvos
IRODALOM, TUDOMÁNY, MŰVÉSZET Irta Alapi Gyula m. főlevéltáros
KOMÁROM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE.
KOMÁROM VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. Reiszig Ede dr.

NÓGRÁD VÁRMEGYE
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI NÓGRÁDMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI.
E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK.
ELŐSZÓ. Írta gróf Mailáth I. Géza
NÓGRÁD VÁRMEGYE TERMÉSZETI VISZONYAI. Írta Schwalm Amadé dr. egyetemi tanársegéd
NÓGRÁD VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Írta Reiszig Ede dr. történetíró. Kiegészítette Vende Aladár szerkesztő
NÓGRÁD VÁRMEGYE NÉPE. Írta Farkas Pál főgimn. tanár
MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS, SZŐLŐMÍVELÉS, ERDÉSZET. Írta Haraszthy Lajos segédszerk. A szőlészeti részt Tornáczky Kálmán szőlészeti és borászati felügyelő
IPAR, KERESKEDELEM, HITELÜGY, FORGALOM. Írta Sztudinka Ferencz szerkesztő. A közútakra és vasutakra vonatkozó részt: Pongrácz György vm. első aljegyző
KÖZOKTATÁSÜGY. Írta Völgyi A. István áll. iskolai igazgató. A balassagyarmati főgimnáziumot Schehák Rezső főgimn. tanár
IRODALOM, TUDOMÁNY, MŰVÉSZET. Írta Vende Ernő főreáliskolai tanár
NÓGRÁD VÁRMEGYE ŐSKORA. Írta Márton Lajos dr., a Magyar Nemzeti Múzeum őre
NÓGRÁD VÁRMEGYE TÖRTÉNETE.
NÓGRÁD VÁRMEGYE KÖZÁLLAPOTAI AZ 1867. ÉVI KIEGYEZÉSTŐL NAPJAINKIG. Írta Miskolczy-Simon János vm. levéltáros
NÓGRÁD VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írta Reiszig Ede dr.
LOSONCZ. Írta Bartha Lajos író
BALASSAGYARMAT. Írta Haraszthy Lajos segédszerkesztő

NYITRA VÁRMEGYE
A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA.
A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" (IV.) NYITRAVÁRMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI.
ELŐSZÓ Irta Fraknói Vilmos
NYITRAVÁRMEGYE FÖLDRAJZA. Irta dr. Thúróczy Vilmos
NYITRAVÁRMEGYE GEOLOGIAI VISZONYAI. Irta Papp Károly
NYITRAMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Vende Aladár.
NYITRA. Irta dr. Sziklay János
ÉRSEKUJVÁR. Irta dr. Sziklay János
SZAKOLCZA. Irta dr. Sziklay János
ÉRSEKUJVÁRI JÁRÁS.
GALGÓCZI JÁRÁS.
MIAVAI JÁRÁS.
NAGY-TAPOLCSÁNYI JÁRÁS.
NYITRAI JÁRÁS.
NYITRA-ZSÁMBOKRÉTI JÁRÁS.
PÖSTYÉNI JÁRÁS.
PRIVIGYEI JÁRÁS.
SZAKOLCZAI JÁRÁS.
SZENICZI JÁRÁS.
VÁGSELLYEI JÁRÁS.
VÁGUJHELYI JÁRÁS.
NYITRAVÁRMEGYE LAKOSSÁGA. Irta dr. Sziklay János
NYITRAVÁRMEGYE TÁRSADALMA. Irta Lőrinczy György
A KÖZOKTATÁS NYITRAVÁRMEGYÉBEN.
IRODALOM ÉS TUDOMÁNY. Irta Vende Ernő
A SZINÉSZET NYITRAVÁRMEGYÉBEN. Irta Kenézy Csatár
NYITRAVÁRMEGYE MEZŐGAZDASÁGA. Irta dr. Thúróczy Vilmos, az uradalmakra vonatkozó részt Vende Aladár
ERDÉSZET ÉS VADÁSZAT NYITRAVÁRMEGYÉBEN. Irta Bacskády Károly. A vadászati részt, dr. Steiger Albert adatainak felhasználásával dr. Sziklay János
NYITRAVÁRMEGYE ÁLLATVILÁGA. Irta Kelecsényi Károly
NYITRAVÁRMEGYE FLÓRÁJA (FLORA COMITATUS NITRIENSIS). Irta dr. Pantocsek József
NYITRAVÁRMEGYE KÖZEGÉSZSÉGÜGYE. Irta dr. Thúróczy Vilmos
NYITRAVÁRMEGYE FÜRDŐI ÉS GYÓGYVIZEI. Irta dr. Thúróczy Vilmos
IDŐJÁRÁSI VISZONYOK NYITRAVÁRMEGYÉBEN. Irta Héjjas Endre
IPAR ÉS KERESKEDELEM NYITRAVÁRMEGYÉBEN. Irta Szabó Endre. Az ipartelepekre vonatkozó részt Vende Aladár
A PÉNZ- ÉS HITELÜGY NYITRAVÁRMEGYÉBEN. Irta dr. Thúróczy Vilmos
VIZSZABÁLYOZÁS ÉS ÁRVÉDELEM NYITRAVÁRMEGYÉBEN. Irta Mezey Gyula
KÖZÚTAK NYITRAVÁRMEGYÉBEN. Irta dr. Thaly János
VASÚTAK NYITRAVÁRMEGYÉBEN. Irta dr. Sziklay János
NYITRAVÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖZIGAZGATÁSA. Irta Lőrinczy György és Gyürky Gejza
NYITRA KÖZIGAZGATÁSA. Irta G. Mihálcz János
SZAKOLCZA KÖZIGAZGATÁSA. Irta Kenézy Csatár
ÉRSEKUJVÁR KÖZIGAZGATÁSA. Irta G. Mihálcz János
NYITRAVÁRMEGYE TÖRVÉNYKEZÉSE. Irta Horváth József
AZ EGYHÁZI KÖZIGAZGATÁS NYITRA VÁRMEGYÉBEN. Irta Dedek Crescens Lajos
NYITRAVÁRMEGYE TÖRTÉNETE. Irta Dedek Crescens Lajos
NYITRAVÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. Reiszig Ede
NYITRAVÁRMEGYE KIVÁLÓ FÉRFIAI. Irták Dombay Hugó és Vende Aladár
HÍRDETÉS

PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE I.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI OSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA.
ELŐSZÓ Irta báró Prónay Dezső
PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE TERMÉSZETI VISZONYAI Irta Schwalm Amadé dr., Kir. magy. tudományegyetemi tanársegéd
PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta ifj. Reiszig Ede dr., történetíró, a központi szerkesztő-bizottság tagja
A VÁRMEGYE ŐSKORA. Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye régészeti emlékei az őskortól a honfoglalásig. Irta Márton Lajos dr., a Nemzeti Múzeum régiségtárának segédőre
PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. (A HONFOGLALÁSTÓL A LEGÚJABB IDŐKIG) Irta Dedek-Crescens Lajos, a Tud.-Egyet. Könyvtár őre. A legújabb nemzeti ellenállásra vonatkozó részt Szabó Géza m. tb. főjegyző adatai nyomán. A protestáns egyházakra vonatkozó részt: Haraszthy Lajos író
PEST VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta Kőszeghy Sándor megyei főlevéltáros

PEST-PILIS-SOLT-KISKUN VÁRMEGYE II.
A VÁRMEGYE NÉPE. Irta Nyilas István
MEZŐGAZDASÁG ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉS. Irta Serfőző Géza
SZŐLŐMÍVELÉS ÉS BORÁSZAT. Irta Pettenkoffer Sándor
ERDÉSZET. Irta Kallina Károly
VADÁSZAT. Irta Bársony István
IPAR, KERESKEDELEM, HITELÜGY ÉS FORGALOM. Irta Haraszthy Lajos
KÖZOKTATÁSÜGY Irta Petri Mór dr.
IRODALOM, TUDOMÁNY, MŰVÉSZET. Irta Horváth Cyrill dr.
TÖRVÉNYKEZÉS. Irta Dombóváry Géza dr.
KECSKEMÉT Történetét irta 1867-ig ifj. Reiszig Ede dr., 1867-től és a mai viszonyok ismertetését Haraszthy Lajos
CZEGLÉD. Irta Hübner Emil dr.
KISKUNFÉLEGYHÁZA. Irta Szalay Gyula
KISKUNHALAS. A történeti részét irta ifj. Reiszig Ede dr., a mai viszonyok ismertetését Nagy József dr.
NAGYKŐRÖS. Történetét írta ifj. Reiszig Ede dr., a mai viszonyok ismertetését Haraszthy Lajos
SZENTENDRE. Irta Kada Mihály
UJPEST. Irta Ugró Gyula dr.
VÁCZ. Irta Tragor Ignácz dr.
KALOCSA. Irta Winkler Pál
PÓTLÁSOK.

POZSONY VÁRMEGYE
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA
MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI POZSONYMEGYEI KÖTETÉNEK HELYI MUNKATÁRSAI.
A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK.
ELŐSZÓ Írta gróf Pálffy István
POZSONY VÁRMEGYE TERMÉSZETRAJZI VISZONYAI. Írta Ortvay Tivadar dr.
POZSONY VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Írta Vende Aladár
POZSONY. A bevezető és a befejező rész kivételével írta Vutkovich Ödön dr.
NAGYSZOMBAT. Írta Marton József dr.
MODOR. Írta Vende Aladár
BAZIN. Írta Vende Aladár
SZENTGYÖRGY. Írta Vende Aladár
POZSONY VÁRMEGYE NÉPE. Írta Pápay Samu
MEZŐGAZDASÁG ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉS Írta Frideczky Árpád
ERDŐGAZDASÁG. Írta Lászlóffy Gábor
VADÁSZAT. Írta Bossányi István
VÍZÉPÍTÉSZET. Írták Kelen József, Hegedeös Miklós és Remenyik Andor
IPAR, KERESKEDELEM ÉS KÖZLEKEDÉS. Írta Wolf Gerő dr.
TÖRVÉNYKEZÉSI VISZONYOK. Írta E. Nagy Olivér dr.
KÖZOKTATÁSÜGY. A népoktatásügyi részt írta Plachy Bertalan, a középiskolákra vonatkozó részt Pirchala Imre dr.
EGÉSZSÉGÜGY. Írta Pávay Vajna Gábor dr.
SZÍNÉSZET. Írta E. Nagy Olivér dr.
IRODALOM, TUDOMÁNY, MŰVÉSZET. Írta Osváth Gyula, a zeneművészetre vonatkozó részt Batka János
AZ EGYHÁZAK POZSONY VÁRMEGYÉBEN A róm. kath. egyházra vonatkozó részt írta Zanit Ödön, az ág. h. evangelikusra vonatkozó részt Markusovszky Samu dr. és az ev. ref. egyházra vonatkozót Balogh Elemér
POZSONY VÁRMEGYE ŐSTÖRTÉNETE. Írta Ortvay Tivadar dr.
POZSONY VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. Írta Dedek Crescens Lajos dr.
A LEGUJABB KOR. Írta Burián Pál
POZSONY VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írta ifj. Reiszig Ede dr.
A PÁLFFYAK. Írta ifj. Reiszig Ede dr.

SOMOGY VÁRMEGYE
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI SOMOGYVÁRMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI.
SOMOGY VÁRMEGYE TERMÉSZETI VISZONYAI. Írta Cholnoky Jenő dr. egyet. tanár
A BALATON. Írta Szaplonczay Manó dr. kir. tan. m. t. főorvos
SOMOGY VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Írta Reiszig Ede dr., a Magy. Tört. Társulat és a Magy. Heraldikai és Genealogiai Társaság igazg. választmányi tagja, kiegészítette Vende Aladár, a monografia szerkesztője
KAPOSVÁR. Írta Haraszthy Lajos, a monografia segédszerkesztője
SOMOGY VÁRMEGYE NÉPE. Írta Endrei Ákos tanár
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI VISZONYOK. Írta Szaplonczay Manó dr.
IRODALOM, TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET. Írta Vende Ernő tanár, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság választmányi tagja
KÖZOKTATÁSÜGY. Írták Endrei Ákos, Faragó Lajos, Horváth József dr. tanárok és Kecskés Ernő igazgató
MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS, SZŐLŐMÍVELÉS, ERDÉSZET. Írta Ujváry Imre uradalmi felügyelő
SOMOGY VÁRMEGYE ŐSKORA. Írta Szentmártoni Darnay Kálmán kir. tan., múzeumigazgató
SOMOGY VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. Írta Reiszig Ede dr.
A SZABADSAGHARCZTÓL A KIEGYEZÉSIG.
SOMOGY VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írta Baranyai Béla orsz. levéltári fogalmazó, Somogy vármegye volt főlevéltárosa

SZABOLCS VÁRMEGYE.
A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA.
A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" SZABOLCS VÁRMEGYE KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI.
ELŐSZÓ Irta Kállay András
SZABOLCS VÁRMEGYE FEKVÉSE, HATÁRAI, TERÜLETE ÉS VÍZRAJZA. Irta dr. Jósa András, revideálta Lóczy Lajos
SZABOLCS VÁRMEGYE GEOLOGIÁJA. Irta dr. Jósa András, revid. Treitz Péter
SZABOLCS VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Vende Aladár, revid. dr. Borovszky Samu
NYÍREGYHÁZA. Irta Geduly Henrik, revid. dr. Borovszky Samu
NYÍREGYHÁZA VÁROS TÖRTÉNETE. Irta Leffler Samu, revid. dr. Borovszky Samu
KIS-VÁRDA. Irta Vende Aladár, revid. dr. Borovszky Samu
NYÍR-BÁTOR. Irta Szikszay József, revid. dr. Borovszky Samu
NAGY-KÁLLÓ. Irta Görömbei Péter, revid. dr. Borovszky Samu
SZABOLCS VÁRMEGYE NÉPESSÉGE. Irta Kálnay László, revid. György Aladár
SZABOLCS VÁRMEGYE NÉPE. Andrássy Kálmán és Szabó Miklós dolgozatainak felhasználásával irta Kálnay László, revid. dr. Katona Lajos
SZABOLCS VÁRMEGYE TÁRSADALMA. Irta Kálnay László, revid. György Aladár
SZABOLCS VÁRMEGYE KÖZOKTATÁSÜGYE. Irta Martinyi József, revid. dr. Berzeviczy Albert
IRODALOM ÉS TUDOMÁNY. Irta Vende Ernő, revid. id. Szinnyey József
A TÖRVÉNYKEZÉS SZABOLCS VÁRMEGYÉBEN. Irta Kovács István, revid. dr. Dárday Sándor
AZ IDŐJÁRÁS SZABOLCS VÁRMEGYÉBEN. Irta Mészáros Ferencz, revid. Héjas Endre
SZABOLCS VÁRMEGYE ÁLLATVILÁGA (FAUNA). Irta Szlabóczky Imre, revid. dr. Borbás Vincze
SZABOLCS VÁRMEGYE FLÓRÁJA. Irta Szlabóczky Imre, revid. és kiegészítette dr. Borbás Vincze
SZABOLCS VÁRMEGYE MEZŐGAZDASÁGA ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉSE. Irta Simitska Endre, az egyes uradalmakra vonatkozó részt Vende Aladár, revid. Németh József
SZABOLCS VÁRMEGYE ERDŐGAZDASÁGA. Irta Ujfalussy Zoltán, revid. Bedő Albert
A NYÍRVÍZ-SZABÁLYOZÓ TÁRSULAT. Irta Kálnay Zoltán, revid. Gonda Béla
AZ ALSÓ-SZABOLCSI TISZAI ÁRMENTESÍTŐ TÁRSULAT. Diénes Barna munkájából összeállította a szerkesztőség, revid. Gonda Béla
A FELSŐ-SZABOLCSI TISZAI ÁRMENTESÍTŐ ÉS BELVÍZ-LEVEZETŐ TÁRSULAT. Irta Virág h László, revid. Gonda Béla
VASÚT, POSTA, TÁVIRÓ, TÁVBESZÉLŐ. Irta Heim Péter
IPAR, KERESKEDELEM, PÉNZ- ÉS HITELÜGY. Irta: Szabó Endre és Ferenczi Miksa, az egyes ipartelepkre vonatkozó részt Vende Aladár, revid. Kormos Alfréd
A RÓMAI KATHOLIKUS EGYHÁZ SZABOLCS VÁRMEGYÉBEN. Irta Kandra Kabos
A GÖR. KATH. EGYHÁZ SZABOLCS VÁRMEGYÉBEN. Irta Lengyel Endre, revid. dr. Borovszky Samu
AZ EV. REFORMÁTUS EGYHÁZ SZABOLCS VÁRMEGYÉBEN. Irta Görömbei Péter, revid. Kovács Albert
AZ ÁG. EV. EGYHÁZ SZABOLCS VÁRMEGYÉBEN. Irta Geduly Henrik, revid. Kovács Albert
A ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK SZABOLCS VÁRMEGYÉBEN. Irta dr. Hofmann Emil, revid Bánóczi József
SZABOLCS VÁRMEGYE ŐSTÖRTÉNETE. Irta dr. Jósa András, revid. Nagy Géza
SZABOLCS VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. Irta dr. ifj. Reiszig Ede, revid. dr. Borovszky Samu
SZABOLCS VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖZIGAZGATÁSA. Történeti részét írta Inczédy Lajos, a szervezetit dr. ifj. Reiszig Ede, revid. dr. Némethy Károly
SZABOLCS VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta dr. ifj. Reiszig Ede, revid. Csoma József
SZABOLCS VÁRMEGYE KIVÁLÓ SZÜLÖTTEI. Irta Vende Ernő, revid. dr. Borovszky Samu

SZATMÁR VÁRMEGYE
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZÉPPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI SZATMÁRMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI.
A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK
ELŐSZÓ. Irta Bársony István
A VÁRMEGYE TERMÉSZETI VISZONYAI, BÁNYÁSZATA ÉS KOHÁSZATA. Irta Nyilas István, Szellemy Geyza, Oblatek Béla
AZ ECSEDI LÁP. Irta Berey József
SZATMÁR VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Vende Aladár
NAGYKÁROLY. Ujfalussy Amadil
NAGYBÁNYA. Irta Móricz Zsigmond
FELSŐBÁNYA. Irta Farkas Jenő
SZATMÁR VÁRMEGYE NÉPE. Irta Móricz Zsigmond
VÍZSZABÁLYOZÁS ÉS ÁRMENTESÍTÉS. Irta Nyárády László
SZATMÁRVÁRMEGYE MEZŐGAZDASÁGA ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉSE. Irta Domahidy Sándor
EGÉSZSÉGÜGY. Irta Aáron Sándor
KÖZOKTATÁSÜGY. Irta Bodnár György
IRODALOM, TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET. Irta Vende Ernő
SZATMÁR VÁRMEGYE ŐSKORA. Irta Vende Aladár
SZATMÁR VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. Bagossy Bertalan, Domahidy István
AZ UTOLSÓ NEGYVEN ÉV TÖRTÉNETE. Irta ifj. dr. Reiszig Ede
SZATMÁR VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede, Gorzó Bertalan

SZATMÁRNÉMETI
MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZÉPPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI SZATMÁR-NÉMETI KÖTETÉNEK HELYI MUNKATÁRSAI.
A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK.
ELŐSZÓ Irta Vajay Károly dr. polgármester
KÖZGAZDASÁGI VISZONYOK. Irta Ferencz Ágoston tanácsjegyző
A VÁROS HÁZTARTÁSA. Irta Ferencz Ágoston tanácsjegyző
KÖZIGAZGATÁS. Irta Ferencz Ágoston tanácsjegyző
ÚTHALÓZAT, KÖZLEKEDÉS. Irta Erdélyi István főmérnök
SZATMÁR-NÉMETI VÁROS LEÍRÁSA. Irta Fechtel János tanár
ERDŐGAZDASÁG. Irta Léber Antal főerdész
VÍZSZABÁLYOZÁS ÉS ÁRMENTESÍTÉS. Irta Nyárády László kir. főmérnök
EGÉSZSÉGÜGY. Irta Vajay Imre dr. orvos
KÖZOKTATÁSÜGY. Irta Bodnár György kir. tanfelügyelő
TÖRVÉNYKEZÉS. Irta Tanody Endre dr. ügyvéd
IRODALOM, TUDOMÁNY, MŰVÉSZET. Irta Ferenczy János szerkesztő
SZATMÁR-NÉMETI TÖRTÉNETE. Irta Bagossy Bertalan tanár
NEMES CSALÁDOK. A bevezető részt összeállította Fodor György városi levéltáros, a többit Vende Aladár szerkesztő és Gorzó Bertalan m. levéltáros
A LEGÚJABB KOR. Irta Fechtel János tanár

TEMES VÁRMEGYE
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI TEMES VÁRMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI.
E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK.
ELŐSZÓ. Irta Joanovich Sándor főispán
TEMES VÁRMEGYE TERMÉSZETI VISZONYAI. Irta Schwalm Amadé dr. egyetemi tanársegéd
TEMES VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Reiszig Ede dr., a központi szerkesztőbizottság tagja, kiegészítette: Vende Aladár szerkesztő
TEMES VÁRMEGYE NÉPE. A magyarokat, szerbeket és románokat ismerteti: Alexics György egy. m. tanár, a németeket és bolgárokat: Czirbusz Géza dr. egy. tanár
A TEMES ÉS BEGA-VÖLGY VÍZSZABÁLYOZÁSA ÉS ÁRMENTESÍTÉSE. Írta Szily Pongrácz, műszaki tanácsos
TEMES VÁRMEGYE MEZŐGAZDASÁGA. Írta Ottlik Péter közgazdasági előadó
TEMES VÁRMEGYE IPARA, KERESKEDELME ÉS PÉNZÜGYE. Írta Lendvai Jenő, a ker. és iparkamara titkára
TEMES VÁRMEGYE KÖZOKTATÁSÜGYE. Írta Vértesy Gyula dr. kir. tanfelügyelő
IRODALOM, TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET. Írta Vende Ernő, tanár, az Irodalomtörténeti Társaság választmányi tagja
TEMES VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. Írta Szentkláray Jenő dr. apátkanonok
TEMES VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Néhai Lendvai Miklós anyagának felhasználásával írta: Reiszig Ede dr., a közp. szerk. biz. tagja
FEHÉRTEMPLOM Írta Reiszig Ede dr.
VERSECZ Írta Milleker Bódog, igazgató

TEMESVÁR
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRÁFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI TEMESVÁRI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI.
E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK.
ELŐSZÓ. Irta Telbisz Károly dr. udv. tanácsos, polgármester
TEMESVÁR TÖRTÉNETE. Irta Szentkláray Jenő dr. apátkanonok
TEMESVÁR ÚJKORA. Irta Geml József kir. tanácsos, főjegyző
TERÜLET, ÉPÍTKEZÉS ÉS LAKÁSÜGY.
TEMESVÁR LEIRÁSA. Irta Bellai József városi tanácsos
TEMESVÁR KÖZOKTATÁSÜGYE. Irta Bellai József városi tanácsos
IRODALOM, TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET. A bevezetést, az írók életrajzát és a sajtót írta: Vende Ernő, tanár, az Irodalomtörténeti Társaság választmányi tagja; a város művészeti életét és a színészetet: Berkeszi István dr. főreáliskolai igazgató; a könyvtárakat: Bellai József városi tanácsos
TÖRVÉNYKEZÉS. Irta Ury Lajos kir. táblai elnöki titkár
IPAR, KERESKEDELEM, HITELÜGY ÉS FORGALOM. Irta Lendvai Jenő, a kereskedelmi és iparkamara titkára

TORONTÁL VÁRMEGYE
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ORSZÁGOS MONOGRAFIA KÖZPONTI SZERKESZTŐBIZOTTSÁGA.
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI TORONTÁLMEGYEI KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI.
E KÖTET FEJEZETEIT FELÜLVIZSGÁLTÁK.
ELŐSZÓ. Irta Jankó Ágoston alispán
TORONTÁL VÁRMEGYE TERMÉSZETI VISZONYAI. Irta Schwalm Amadé dr. egyet. tanársegéd
TORONTÁL VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Reiszig Ede dr. történetíró, a közp. szerk. biz. tagja. Kiegészítette Vende Aladár, a monográfia szerkesztője
TORONTÁL VÁRMEGYE NÉPE. A magyarokra, szerbekre és oláhokra vonatkozó részt írta: Streitmann Antal főgimn. tan. A németekre vonatkozót Kaufmann István lapszerkesztő és a bolgárokra vonatkozót Czirbusz Géza dr. egyet. tanár
VÍZSZABÁLYOZÁS ÉS ÁRVÍZVÉDELEM. Irta Jankó Ágoston alispán
MEZŐGAZDASÁG. Irta Marton Andor, a torontálmegyei gazd. egyesület főtitkára
IPAR, KERESKEDELEM, HITELÜGY ÉS FORGALOM. Irta Haraszthy Lajos, a monografia segédszerkesztője
TORONTÁL VÁRMEGYE KÖZOKTATÁSI ÜGYE. Irta Grézlo János kir. tanfelügyelő
IRODALOM, TUDOMÁNY ÉS MŰVÉSZET. Irta Vende Ernő tanár. Az (S)-sel jelölteket, a sajtót, könyvtárakat és a közműv. egyesületet Somfai János lapszerkesztő
TORONTÁL VÁRMEGYE ŐSTÖRTÉNETE. Irta Kisléghi Nagy Gyula urad. főintéző, archaeologus, kiegészítette Nagy Géza dr., a Magy. Nemzeti Múzeum régiségosztályának őre
TORONTÁL VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. 1779-ig irta Reiszig Ede dr. történetíró, a közp. szerkesztő biz. tagja 1779-től 1867-ig írta Alexich Bogolyub megyei főlevéltáros 1867-től a mai napig írta Haraszthy Lajos segédszerkesztő
TORONTÁL VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta Reiszig Ede dr. történetíró, a közp. szerk. biz. tagja
NAGYBECSKEREK. Irta Móricz Miklós, a monografia munkatársa
NAGYKIKINDA. Irta Fekete Gyula ref. lelkész
PANCSOVA. Irta Fábián Imre, a monografia belmunkatársa

VAS VÁRMEGYE
A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA.
A "MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI" III. (VASVÁRMEGYE) KÖTETÉNEK MUNKATÁRSAI.
Előszó Írta Rákosi Jenő
VASVÁRMEGYE HEGY- ÉS VIZRAJZA. Írta Ebenspanger János, kiegészítette dr. Török Veremund Károly, átnézte Lóczy Lajos
VASVÁRMEGYE NÉPESSÉGE. Írta dr. Sziklay János, felülvizsgálta György Aladár
VASVÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Írta Vende Aladár. Borostyánkő várát és Szent-Gotthárdot Kormos Pál, Felső-Eőrt Guoth Lajos, Felső-Lövőt Ebenspanger János, a jaáki templomot és Német-Ujvárt Sziklay János, Kis-Czellt dr. Berzsenyi Jenő, Körmendet Perényi Antal, Muraszombatot Pollák Pongrácz, Rohonczot dr. Nagy Ignácz, Pinkafőt Rattner Mihály, Sárvárt Barabás István, Vasvárt Barabás György. A máriafalvi, rőti és veleméri templomot Horváth Sándor ismerteti. E fejezetet átnézte dr. Károlyi Antal alispán
SZOMBATHELY. Ismerteti dr. Kárpáti Kelemen, átnézte dr. Sziklay János és Éhen Gyula, Szombathely város polgármestere
KŐSZEG. Írta Wittinger Antal, átnézte Tipka Ferencz, Kőszeg sz. kir. város polgármestere és dr. Thierring Gusztáv, a főv. statisztikai hivatal aligazgatója
VASVÁRMEGYE ŐSTÖRTÉNETE. Írta dr. Kárpáti Kelemen, átnézte Nagy Géza
VASVÁRMEGYE TÖRTÉNETE. Balogh Gyula adatainak felhasználásával irta ifj. dr. Reiszig Ede, átnézték dr. Borovszky Samu és Thallóczy Lajos
VASVÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖZIGAZGATÁSA. Írta Somogyi József, átnézték Bezerédy Viktor és Thallóczy Lajos
SZOMBATHELY KÖZIGAZGATÁSA. Írta Somogyi József, felülvizsgálta Éhen Gyula
KŐSZEG KÖZIGAZGATÁSA. Írta Wittinger Antal, revideálta Tipka Ferencz
A RÓM. KATHOLIKUS EGYHÁZ VASVÁRMEGYÉBEN. Írta Barabás György, a püspökök életrajzát Horváth István, a dömölki apátság történetét Villányi Szaniszló, a szent-gotthárdiét Laszczik Bernárd; az egészet átnézte Kiss János és Hoch János
AZ ÁGOSTAI HITVALLÁSU EVANGÉLIKUS EGYHÁZ VASVÁRMEGYÉBEN. Írta Fülöp József
AZ EVANGÉLIKUS REFORMÁTUS EGYHÁZ VASVÁRMEGYÉBEN. Ismerteti Turcsányi Endre
A VASMEGYEI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK. Írta Kovács Sándor, átnézte dr. Sziklay János
VASVÁRMEGYE KÖZMŰVELŐDÉSE. Írta dr. Károlyi Antal
VASVÁRMEGYE KÖZOKTATÁSÜGYE. A népoktatásügyi részt Gerlits Sándor, a középiskolákra vonatkozót Pálffy Boldizsár irta; az egészet átnézte Kiss János
TUDOMÁNY ÉS IRODALOM VASVÁRMEGYÉBEN. Írta Vende Ernő, revideálta Erdélyi Pál
SZINHÁZ ÉS ZENE VASVÁRMEGYÉBEN. Ismertette Vende Ernő, átnézte Káldy Gyula
VASVÁRMEGYE NÉPE. A magyarokat Sziklay János, a magyarok nyelvjárását dr. Csapodi István, a hienczeket Vende Ernő, a horvátokat Béry István, a vendeket Sinkovich Elek irta; az egészet átnézte dr. Sziklay János és Katona Lajos
VASVÁRMEGYE TÁRSADALMA. Ismertette dr. Huszár Pál, átnézte dr. Sziklay János
AZ ŐRSÉG. Írta Balogh Gyula, átnézte dr. Borovszky Samu
A TÖRVÉNYKEZÉS VASVÁRMEGYÉBEN. Írta dr. Viola Ödön; átnézte dr. Borovszky Samu
VASVÁRMEGYE EGÉSZSÉGÜGYE. Írta dr. Pataki Jenő
VASVÁRMEGYE GYÓGYFÜRDŐI ÉS GYÓGYVIZEI. Írta Pataki Jenő
VASVÁRMEGYE MEZŐGAZDASÁGA ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉSE. Az általános részt Németh József, az egyes birtokokra vonatkozó ismertetéseket Vende Aladár és ifj. dr. Reiszig Ede írta; az egészet átnézte herényi Gothard Sándor
VASVÁRMEGYE ERDÉSZETE. Írta Halász Ferencz, átnézte Bedő Albert
VASVÁRMEGYE VADÁSZATI VISZONYAI. Írta Egerváry Gyula; átnézte Bedő Albert
A SPORT VASVÁRMEGYÉBEN. Írta dr. Huszár Pál
A BÁNYÁSZAT ÉS KOHÁSZAT VASVÁRMEGYÉBEN. Írta Seemann Gábor, átnézte Kormos Alfréd
A KÖZLEKEDÉSÜGY VASVÁRMEGYÉBEN. A vasutakat Sziklay János, a közutakat Zoltán Győző ismerteti; az egészet felülvizsgálta Kormos Alfréd
AZ IPAR, KERESKEDELEM ÉS HITELÜGY VASVÁRMEGYÉBEN. E fejezetek ipari és kereskedelmi részét Deutsch Tivadar, Kormos Pál és Szabó Endre irták a hitelügyi részt Kormos Pál; az egészet átnézte Kormos Alfréd
VASVÁRMEGYE FÖLDTANI VISZONYAI. Írta dr. Inkey Béla, revídeálta Lóczy Lajos
VASVÁRMEGYE ÁLLATVILÁGA. Közli Jablonowsky József, a madártani részt Chernel István irta; átnézte Entz Géza
VASVÁRMEGYE NÖVÉNYGEOGRÁFIAI VISZONYAI. dr. Borbás Vincze ismerteti
IDŐJÁRÁSI VISZONYOK VASVÁRMEGYÉBEN. Írta Héjjas Endre
VASVÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Írta ifj. dr. Reiszig Ede, átnézte dr. Borovszky Samu és Csoma József
VASVÁRMEGYE KIVÁLÓ FÉRFIAI. Az egyes életrajzokat Jánossy Gábor, ifj. dr. Reiszig Ede, dr. Sziklay János, Kőváry-Kaffehr Béla és Vende Aladár irták; az egészet felülvizsgálta dr. Sziklay János
VASMEGYEI NÓTA. Zongorára irta Káldy Gyula
Hirdetés

ZEMPLÉN VÁRMEGYE
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ÁLLANDÓ MUNKATÁRSAINAK KÖZÉPPONTI BIZOTTSÁGA
A MAGYARORSZÁG VÁRMEGYÉI ÉS VÁROSAI ZEMPLÉNMEGYEI KÖTETÉNEK HELYI MUNKATÁRSAI.
A DOLGOZATOKAT FELÜLVIZSGÁLTÁK.
ELŐSZÓ. Irta gróf Andrássy Gyula
ZEMPLÉN VÁRMEGYE TERMÉSZETI VISZONYAI. Irta Buza János
ZEMPLÉN VÁRMEGYE KÖZSÉGEI. Irta Vende Aladár
SÁTORALJAÚJHELY. Irta Vende Aladár
ZEMPLÉN VÁRMEGYE NÉPE. Irta Virter Ferencz
MEZŐGAZDASÁG ÉS ÁLLATTENYÉSZTÉS. Irta gróf Mailáth József
SZŐLŐMÍVELÉS ÉS GYÜMÖLCSTERMELÉS. Irta dr. Kossuth János
ERDÉSZET. Irta gróf Mailáth József
VADÁSZAT. Irta gróf Mailáth József
VÍZSZABÁLYOZÁS. Irta gróf Mailáth József
KÖZOKTATÁSÜGY. Irta Beregszászy István, Szinnyey Gerzson, dr. Perényi József
TÖRVÉNYKEZÉS. Irta Gál Lajos
IRODALOM, TUDOMÁNY. Irta dr. Horváth Cziril
AZ EGYHÁZAK SZERVEZETE ÉS KÖZIGAZGATÁSA.
ZEMPLÉN VÁRMEGYE TÖRTÉNETE. Irta ifj. dr. Reiszig Ede
A LEGÚJABB KOR. 1815-1849 Irta Matolay Etele
AZ ELNYOMATÁS ÉS FÖLSZABADULÁS KORA. (1850-1867.) Irta Dongó Gy. Géza
AZ ALKOTMÁNYOS ÚJJÁSZERVEZÉS KORA. (1867-1905.) Irta Dongó Gy. Géza
ZEMPLÉN VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI. Irta ifj. dr. Reiszig Ede