A BUDAPESTI BETŰ-
ÉS TÖMÖNTŐK KÖRE
alapszabályai

BUDAPEST 1947
VILÁGOSSÁG RT BUDAPEST

Kiadó: Jakubetz János
Világosság Rt, Budapest.
Felelős vezető: Eperi István


Tagsági járulék heti 1.- forint

Munkanélküli segély:
52 heti befizetés után 91 napig napi 2 forint
320 heti befizetés után 126 napig napi 2 forint
Ennek kimerítése után 70 napig fél segély

Rokkantsági végkielégítés:
520 heti befizetés után 100.- forint
780 heti befizetés után 150.- forint
1040 heti befizetés után 200.- forint
1300 heti befizetés után 250.- forint
1560 heti befizetés után 300.- forint
1820 heti befizetés után 350.- forint

Temetkezési segély:
52 heti befizetés után 100.- forint
130 heti befizetés után 150.- forint
260 heti befizetés után 200.- forint
390 heti befizetés után 250.- forint
520 heti befizetés után 300.- forintI. Általános rendelkezések.

A Kör címe, székhelye, hivatalos nyelve, pecsétje.

1. A Kör címe: "Budapesti Betű- és Tömöntők Köre". Székhelye: Budapest. Működési területe: Budapest.

2. §. A Kör hivatalos nyelve: magyar.

3. §. A Kör pecsétje: Budapesti Betű- és Tömöntők Köre.II. A Kör céljai:

4. §. Segélyezése a Kör munkanélküli tagjainak.

a) Átutazó betű- és tömöntők, valamint segélyre szorult tagjainak rendkívüli segélyezése.

b) Rokkantállományba menő tagjainak végkielégítése.

c) Elhalálozott tagjainak özvegyi vagy legközelebbi hozzátartozójának temetkezési segélyezése.

5. §. Tagjai kölcsönös érintkezésének előmozdítása, a szaktársi szeretet és összetartozandóság érzetének fejlesztése, a tagok anyagi érdekeinek előmozdítása és megvédése. A tagok szakbeli és szellemi továbbképzése.III. A célok elérésére szolgálnak:

6. §. A tagok hetijárulékai és beiratási illetékei, esetleg bevételek (adományok, mulatságok jövedelmei stb.).A tagfölvételek általános kellékeire vonatkozó rendelkezések.

7. §. A Kör rendes és tiszteletbeli tagokból áll:

a) Rendes tag lehet minden szabályszerűen kitanult betű- és tömöntődében alkalmazott szakmunkás;

b) tiszteletbeli tagokká a közgyűlés által mindazok választhatók, kik a Kör és annak működésének emelése körül érdemeket szereztek;

c) a tiszteletbeli tagok, a Kör kezelését illetőleg a rendes tagokkal egyenlő jogokat élveznek, a Kör részéről nyujtandó segélyre azonban igényt nem tarthatnak.

8. §. Igazgatás:

a) A tagok egyenlő joggal vesznek részt a kör igazgatásában s ebbeli jogaikat a közgyűlés által gyakorolják;

b) a Kör tiszti állására csak az a tag választható, aki legalább 1 éve tagja a Körnek.

A Kör vezetőségének választásában minden tag egyenlő joggal vesz részt.A tagokról.

9. §. A beiratási díj minden újonnan fölszabadult részéről négy héten belül kettő (2) forint, volt tagoknak és négy hétnél később jelentkezőknek négy (4) forint.

10. §. A tagsági járulékot a közgyűlés, illetve általános szavazás állapítja meg.

Rendkívüli esetekben a választmány az öntődék bizalmiaival egyetemben állapítja meg.

11. §. Másfoglalkozásra térő körtagok tagsági jogaikat a rendes tagsági díj fizetése által föntarthatják, ha a másfoglalkozásra térést nyolc nap alatt a Kör választmányának bejelentik.A tagok jogai és kötelezettségei.

12. §. Tagsági díjat nem fizetnek a betegek és a munka nélkül lévők abban az esetben, ha egy héten négy napnál kevesebbet dolgoztak és ha utóbbiak munkanélküliségüket hetenként az elnökségnél bejelentik.

a) akiknek tagsági jogait a választmány - saját kérelmükre - meghatározott időre felfüggeszti, - a felfüggesztés tartamára,

b) a hadsereg kötelékében levők, ha a hadsereg kötelékébe való belépésüket a bevonulás előtt nyolc napon belül személyesen vagy ajánlott levélben bejelentik.

c) A katonasághoz bevonulók kötelesek be- és kivonulásukat az erre vonatkozó okmányok fölmutatásával, az elbocsátást követő vagy bevonulást megelőző nyolc napon belül az elnökségnél személyesen vagy ajánlott levélben bejelenteni, ellenkező esetben tagsági joguk önmagától megszűnik. A rendes időn túl önként szolgálók tagsági joga szintén megszüntnek tekintendő.

13. §. Aki tagsági díjjal van hátralékban és azt a munkanélküliség kezdete előtt 21 nappal ki nem fizette, annyi héten át nem részesülhet segélyben, ahány héttel több a hátraléka, mint két hét.

A tartozást mindig a tényleges hátralékos heteknek megfelelően kell kiszámítani. A hátralékos hetekre a segély utólagosan sem fizethető ki.

Minden tagnak kötelessége úgy az alapszabályokat, valamint a közgyűlés és a választmány alapszabályszerű határozatait betartani.

A segélyekből a. tag tartozása levonandó.A tagság megszűnésének módjai.

14. §. A tagsági jog megszűnik: 1. halál, 2. kilépés, 3. tagdíjak nemfizetése, 4. kizárás folytán, 5. a Magyarországi Könyvnyomdai Munkások Egyesületéből való törlés esetén.

15. §. Hatheti tagdíjhátralék esetén a tagság megszűnik.

16. §. Az a tag, aki a Kört erkölcsileg vagy anyagilag megkárosítja, valamely bűncselekmény miatt jogerősen elítéltetett, vagy népellenes magatartást tanusít, kizáratik a tagok sorából.

17. §. A választmány a 15. §. alapján törölt tag kérelmére az illetőt tagsági jogaiba visszahelyezheti, ha ezt tagságának megszűnése után a legközelebbi választmányi üléstől kérelmezi.

18. §. Akinek tagsági díjhátraléka miatt szűnt meg a tagsági joga, köteles tagsági jogaiba való visszahelyeztetése esetén összes tartozását a visszahelyezési határozat napjától számított 14 napon belül lefizetni, ellenkező esetben a visszavételi határozat érvényét veszti.

A választmány a tag indokolt kérelmére az illetékeik fizetésére halasztást adhat.

19. §. Ha a tag önként kilép a Kör kötelékéből, úgy ebben az esetben a kilépő tagnak a Kör irányában minden joga megszűnik.

a) A választmánynak a tagtörlés és tagkizárás tárgyában hozott határozatai a közgyűléshez a közlést követő naptól számított 15 napon belül a választmány útján megföllebbezhetők.Segélyezés.

20. §. Segélyre igényt tarthat minden tag, aki önhibáján kívül munkanélkülivé lett, amit azonban igazolni kell.

A munkanélküli segély lejárta után újabb segély 26 heti befizetés után jár. Ha a tag a munkanélküli segély kimerítése előtt a szakmánál egyfolytában - megszakítás nélkül - 13 hetet dolgozott és illetékeit pontosan befizette, új segélyre jogosult. Ha ennél kevesebbet fizetett be, kilépése esetén folytatólagos segélyben részesül.

Önhibájukból elbocsátottak, vagy az önként kilépett tagok, ha kilépésüket elfogadhatóan indokolni nem tudják, munkanélküli segélyre csak kétheti munka és befizetés után szereznek jogot,

a) Tényleges katonai szolgálatból, póttartalékból elbocsátott tagok, amennyiben a segélyre a bevonulás előtt már jogot szereztek, visszatértükkor szintén jogosultak a segélyre. Fegyvergyakorlatról visszatért tagok, ha a behívás folytán munkanélküliekké lettek és ezt igazolni tudják, segélyeztetnek, ha erre egyébként is jogosultak.

21. §. Utassegélyben részesül mindazon tag, kinek legalább huszonhat heti befizetése van.

Mindazon tagok, kiknek ötvenkét heti befizetésük nincs meg és visszatérnek, munkanélküli segélyre csak akkor van jogosultságuk, ha az ötvenkét hetet befizették.

22. §. Átutazó szaktársak, akik a szövetség, illetve egy betű- vagy tömöntőegylet kötelékébe tartoznak, átutazó segélyben részesülnek, melynek összegét a választmány időről időre állapítja meg.

23. §. Rokkantsági végkielégítésben részesülnek azon tagok, kiknek legalább ötszázhúsz heti befizetésük van.

a) Azon rokkant, ki már végkielégítésben részesült s szakmájához ismét visszatér, újabb jogszerzés esetén a már egyszer felvett összeg levonásba kerül.

24. §. A legalább 52 heti befizetést teljesített körtag után a vele egy födél alatt élt házastársának, vagy a legközelebbi hozzátartozójának halálozási segély jár, aki hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy ő temettette el az elhunytat.

25. §. Kellőleg indokolt eseteknél a választmány föl van jogosítva rendkívüli segélyt nyujtani.

26. §. A segélyezés vasárnap kezdődik és szombattal végződik.A Kör igazgatása.

27. A Kör igazgatását eszközlik:

a) a közgyűlés;

b) a választmány;

c) a tisztikar.A közgyűlés.

28. §. A közgyűlés hatásköre kiterjed:

a) a tisztikar és a választmány megválasztására;

b) az ellenőrök megválasztására;

c) a választmány határozatai ellen beadott felszólamlások elbírálására;

d) a pénztáros évi jelentése fölött határozat hozatalára;

e) az ellenőrök jelentése fölött határozatok hozatalára;

f) a beérkező indítványok elbírálására;

g) az alapszabályok módosítására;

h) a Kör feloszlatására.

Rendes közgyűlés évenkint az év első négy hónapjában tartandó, a megtartás napja legalább 28 nappal előbb a tagok tudomására hozandó.

29. §. A tagok egyharmadrészének kívánságára a választmány rendkívüli közgyűlést köteles egybehívni, amely négy hét lefolyása után megtartandó.

30. §. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagoknak legalább egy harmadrésze van jelen. Ha alapszabálymódosítás, föloszlás tárgyában határoz, akikor kétharmad jelenlét és a jelenlévők kétharmadának hozzájárulása szükséges. Ha ilyen számban nem jelennek meg a tagok, úgy 8-30 napon belül ugyanazon tárgysorozat mellett újabb közgyűlés hívandó egybe, amely a jelenlévőik számára való tekintet nélkül érvényesen határoz.

31. §. A tisztikar és a választmány választása titkosan történik.

32. §. Határozathozatal a 44. §-ban előre látott esetet kivéve, egyszerű szavazattöbbséggel történik, szavazategyenlőség esetén azon javaslat emeltetik határozattá, amelyhez az elnöklő szavazatával hozzájárul.

33. §. Minden tag indítványozási joggal élhet, indítványát azonban 14 nappal a közgyűlést megelőzőleg tartozik a választmányhoz írásban benyujtani

34. §. Úgy a közgyűlésen, mint a választmányi üléseken vezetendő jegyzőkönyv hitelesítése, melyben az elintézett ügyek és hozott határozatok a jelen voltak névszerinti fölsorolásával foglaltatnak, az elnök, a jegyző és kettő jelenlevő tag aláírásával történik.A választmány.

35. §. A választmány áll: az elnökből, az alelnökből, a pénztárosból, négy ellenőrből, egy jegyzőből, valamint hét választmányi rendes és négy póttagból, akiket a közgyűlés egy év tartamára választ.

36. §. A választmány hatáskörébe tartozik

a) a Kör vagyonának kezelése;

b) a tagok fölvétele és kizárása;

c) mindazon ügyek elintézése, amelyek a közgyűlésnek nincsenek kizárólag fönntartva;

d) a gyűlések egybehívása.

37. §. A választmány köteles, hacsak rendkívüli sürgős esetek korábbi összejöveteleket nem igényelnek, havonként legalább egyszer ülésre összegyűlni. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A választmány összes határozatai a közgyűléshez megföllebbezhetők az ülést, illetve közlést követő naptól számított 15 napon belül.

38. §. A pénztáros kezeli a befolyó pénzeket, ugyanő a bevételekről és kiadásokról negyedévenként kimutatást, évenként pedig számadási jelentést tartozik a közgyűlés elé terjeszteni.

A házipénztárban legföljebb 1000, azaz ezer forint tartható, az ezenfölüli összeg takarékpénztárban helyezendő el.

39. §. A házipénztárban kezelt pénzekért a pénztáros és az ellenőrök. anyagilag felelősek.

40. §. A jegyző úgy a közgyűlésen, mint a választmányi üléseken vezeti a jegyzőkönyvet, fogalmazza a Kör által kibocsátandó irományokat.

41. Az ellenőrök hatáskörébe tartozik a pénztárkönyv ellenőrzése, a negyedévi és évi számadási jelentések felülvizsgálása.A tisztikar.

42. §. Az elnök, alelnök, pénztáros, ellenőr és a jegyző a Kör tisztikarát képezik.A Kör vagyona.

43. §. A Kör vagyona csakis az alapszabályokban körülírt célokra fordítható.

A Kör vagyona föl nem osztható. A Körnek netáni feloszlatása esetén a Kör vagyona a "Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Jótékonysági Köré"-nek adandó át; az e tárgyban hozandó közgyűlési határozat foganatosítása előtt a felügyeleti szervhez nyujtandó be.A Kör feloszlatása.

44. §. A Kör föloszlatását csakis a közgyűlés határozhatja el, amelyre a tagok annak céljára való különös figyelmeztetés mellett hívandók meg. A föloszlás érvényesen el van határozva, ha e gyűlésen legalább a tagok kétharmad része vesz részt és a jelenlevők kétharmad része a föloszlás mellett szavaz.

45. Minden az alapszabályok módosítását vagy a Kör föloszlatását célzó határozatok foganatosításuk előtt a felügyeleti szervhez terjesztendők be.

Ezen módosított alapszabályokat a Budapesti Betű- és Tömöntők Köre Budapesten, 1947. évi április hó 13-án tartott rendes közgyűlése elfogadta.

Pevecz Ferenc                                                                                            Jakubetz János
jegyző                                                                                                           elnök