BOCCACCIO

DEKAMERON


Fordította: Révay József
A verseket Jékely Zoltán fordította


TARTALOM


Elöljáró beszéd

KEZDŐDIK A DEKAMERON NEVEZETŰ KÖNYV,
MÁS NEVÉN GALEOTTO HERCEG,
MELYBEN SZÁZ ELBESZÉLÉS FOGLALTATIK,
MELYEKET TÍZ NAPON ÁLTAL ELMONDOTT
HÉT HÖLGY ÉS HÁROM IFJÚ ÚR
Első nap

KEZDŐDIK A DEKAMERON ELSŐ NAPJA, MELYEN A SZERZŐ ELMONDJA:
MIKÉPPEN ESETT, HOGY AZ ALÁBB SZÍNRE LÉPŐ SZEMÉLYEK
EGYBEGYŰLTEK, HOGY MESÉLJENEK EGYMÁSNAK, ANNAK UTÁNA
PEDIG PAMPINEA URALKODÁSA ALATT KI-KI OLYAN TÖRTÉNETET
MOND EL, AMELYNEK TÁRGYÁT TETSZÉSE SZERINT VÁLASZTOTTA

ELSŐ NOVELLA
Ser Cepparrello hamis gyónással becsap egy szent barátot és meghal;
halála után pedig szentnek tisztelik, holott életében igen gonosz ember volt,
és Szent Ciappellettónak nevezik

MÁSODIK NOVELLA
A zsidó Ábrahám, Giannotto di Civigni ösztönzésére, elmegy a római udvarba:
mikor pedig ottan látja a papok gonoszságát, visszatér Párizsba és megkeresztelkedik

HARMADIK NOVELLA
A zsidó Melkizedek a három gyűrűről mondott elbeszélésével megmenekedik
ama nagy veszedelemből, melyet Szaladin tervez ellene

NEGYEDIK NOVELLA
Egy barát, ki fölöttébb súlyos büntetést érdemlő bűnbe esett, ügyesen
megmenekül a büntetéstől, szemére vetvén az apátúrnak ugyanazon bűnt

ÖTÖDIK NOVELLA
Monferrato őrgrófjának felesége tyúklakomával és néhány találó
szóval lelohasztja Franciaország királyának eszeveszett szerelmét

HATODIK NOVELLA
Egy derék ember bizonyos talpraesett mondással
megszégyeníti a barátok gonosz képmutatását

HETEDIK NOVELLA
Bergamino, Primassóról és Clugny apátjáról mondott novellájával, ügyesen
megcsipkedi Cane della Scala urat hirtelen rájött fösvénysége miatt

NYOLCADIK NOVELLA
Guiglielmo Borsiere csattanós mondással ostorozza
Ermino de Grimaldi úr fösvénységét

KILENCEDIK NOVELLA
Ciprus királya egy gascogne-i hölgy találó megjegyzésére
pipogya emberből bátor emberré válik

TIZEDIK NOVELLA
Alberto da Bologna mester ügyesen megszégyenít egy hölgyet,
aki őt akarta megszégyeníteni hozzá való szerelme miatt
Második nap

KEZDŐDIK A MÁSODIK NAP, MELYEN FILOMÉNA URALKODÁSA
ALATT OLY EMBEREKRŐL MONDANAK TÖRTÉNETEKET,
KIK KÜLÖNB-KÜLÖNBFÉLE SORSCSAPÁSOK UTÁN,
HOLOTT MÁR NEM IS REMÉLTÉK,
SZERENCSÉS VÉGET ÉRNEK

ELSŐ NOVELLA
Martinello, ki nyomoréknak tetteti magát, úgy tesz,
mintha Szent Arrigo holttesténél meggyógyulna,
de minekutána turpissága kiderül, megverik, azután elfogják,
és ámbátor már-már ama vesedelembe keveredik, hogy felkötik,
végezetül megmenekül

MÁSODIK NOVELLA
Rinaldo d'Asti, akit kirabolnak, Castel Guiglielmóba érkezik,
és szállást nyer valamely özvegyasszonynál, s minekutána kára megtérül,
épségben és egészségben megtér otthonába

HARMADIK NOVELLA
Három ifjú eltékozolván vagyonát, szegény sorsra jut;
egyik unokaöccsük kétségbeesetten hazatér egy apátúr társaságában,
kiről kiderült, hogy Angolország királyának leánya; ez azután férjéül választja őt,
bátyjainak mindent megtérít, mit elvesztettek, s ismét jómódba juttatja őket

NEGYEDIK NOVELLA
Landolfo Ruffolo elszegényedik, felcsap kalóznak, a genovaiak foglyul ejtik,
hajótörést szenved a tengeren, egy ékszerekkel telt ládán partra jut,
és minekutána Korfuban egy asszony pártfogásába veszi,
gazdagon megtér otthonába

ÖTÖDIK NOVELLA
Andreuccio da Perugia Nápolyba jön, hogy lovakat vásároljon,
egy éjszaka során háromszor kerül kemény veszedelembe,
valamennyiből megmenekül, s egy rubinkővel hazatér

HATODIK NOVELLA
Madonna Beritolát, ki két fiát elvesztette, két őzgida társaságában meglelik egy szigeten;
onnét pedig Lunigianába megy; ottan egyik fia a házigazdájának szolgálatában áll,
és annak leányával szerelmeskedik, miért is börtönbe vetik.
Szicília fellázad Károly király ellen, és a fiú, miután anyja felismeri,
feleségül veszi amaz úrnak leányát; minekutána pedig testvérét is fölleli,
ismét jómódba jut

HETEDIK NOVELLA
Babilónia szultánja feleségül küldi egyik leányát Garbo királyához,
a leány különb-különbféle kalandokon keresztül négy esztendő leforgása
alatt különb-különbféle helyeken kilenc férfinak birtokába jut;
végezetül szűz leány gyanánt visszakerül atyjához,
ki is előbbi szándoka szerint feleségül küldi őt Garbo királyának

NYOLCADIK NOVELLA
Antwerpen grófja hamis vád miatt számkivetésbe megy,
és két gyermekét különb-különb helyeken hagyja Angolországban,
maga pedig ismeretlenül visszatér, s szerencsés állapotban leli őket;
annak utána csatlós gyanánt beáll Franciaország királyának seregébe,
s miután ártatlansága kiderül, visszanyeri méltóságát

KILENCEDIK NOVELLA
Genovai Bernabòt megcsalja Ambrogiuolo, miért is elveszti vagyonát,
s parancsot ad, hogy ártatlan feleségét megöljék.
Az asszony megmenekül, s férfiruházatban szolgálatába áll a szultánnak:
felleli a csalót, Bernabòt pedig Alexandriába hozatja,
hol is a csaló elveszi büntetését, maga pedig újból női ruhát ölt,
s férjével együtt gazdagon megtér Genovába

TIZEDIK NOVELLA
Paganino da Monaco elrabolja Ricciardo da Chinzica feleségét;
ki is midőn megtudja, hol az asszony, odamegy, barátságot köt Paganinóval,
visszakéri tőle feleségét, az pedig hajlandó visszaadni néki,
ha az asszony is úgy akarja. Az asszony nem akar férjével menni,
és Ricciardo halála után feleségül megy Paganinóhoz
Harmadik nap

VÉGZŐDIK A DEKAMERON MÁSODIK NAPJA: KEZDŐDIK A HARMADIK,
MELYEN NEIFILE URALKODÁSA ALATT OLY EMBEREKRŐL FOLYIK A SZÓ,
KIK VALAMELY FÖLÖTTÉBB KÍVÁNATOS DOLGOT ÜGYESSÉGÖKKEL
MEGNYERTEK, AVAGY VISSZASZEREZTÉK, MIT ELVESZTETTEK

ELSŐ NOVELLA
Massetto da Lamporecchio némának tetteti magát,
s kertésznek áll valamely apácakolostorba;
az apácák pedig mind versengenek abban,
hogy véle háljanak

MÁSODIK NOVELLA
Valamely csatlós Agilulf király feleségével szeretkezik, mit is Agilulf észrevesz,
de nem szól: megleli a tettest és megnyírja; a megnyírt ember mind
a többieket megnyírja, s ekképpen kimenekül a csávából

HARMADIK NOVELLA
Valamely hölgy szerelmes egy ifjúba, és tiszta lelkiismeretet színlelvén,
gyónás örve alatt rávisz egy szigorú erkölcsű barátot, hogy tudtán kívül
kezére járjon gerjedelme teljes-tökéletes kielégítésében

NEGYEDIK NOVELLA
Don Felice oktatja Puccio testvért, hogyan nyerhetné el az örök boldogságot,
s annak okáért penitenciát ró reá, melyet is Puccio testvér elvégez,
azonközben pedig Don Felice a jámbor férfiúnak feleségével enyeleg

ÖTÖDIK NOVELLA
Zima odaajándékozza paripáját Francesco Vergellesi úrnak,
s annak fejében engedelmet nyer, hogy szólhasson feleségével;
hogy pedig az asszony hallgat, ő annak nevében felel magának,
s a dolognak vége felelete szerint üt ki

HATODIK NOVELLA
Ricciardo Minutolo szerelmes Filippello Fighinolfi feleségébe;
megtudja, hogy az asszony féltékeny, s azzal az ürüggyel,
hogy Filippello az ő feleségével másnap valamely fürdőben találkozik,
elcsalja oda az asszonyt, ki azt hiszi, hogy férjével van;
annak utána pedig megtudja, hogy Ricciardóval mulatott

HETEDIK NOVELLA
Tedaldo hajba kap kedvesével, elutazik Firenzéből majd visszatér
oda bizonyos idő múltán zarándok képében: beszél a hölggyel,
s felfedi előtte tévedését, megszabadítja a haláltól annak férjét,
kit elítéltek ama vád miatt, hogy őt meggyilkolta, és kibékíti testvéreivel;
annak utána pedig okosan élvezi szerelmét kedvesével

NYOLCADIK NOVELLA
Ferondo bevesz bizonyos port, mire halott gyanánt eltemetik,
az apátúr pedig, ki feleségével enyeleg, kiveszi őt sírjából, börtönbe veti,
és elhiteti vele, hogy a tisztítóhelyen van; minekutána pedig feltámad,
feleségének az apátúrtól született fiát miként tulajdon gyermekét neveli föl

KILENCEDIK NOVELLA
Giletta di Nerbona meggyógyítja Franciaország királyának sipolyát:
férjéül kéri Beltramo di Rossiglionét, ki akarata ellenére feleségül veszi őt,
s mérgében Firenzébe megy, hol is valamely leányka után settenkedik,
de annak képében Giletta hál véle; minekutána pedig két fia születik tőle,
megszereti és megtartja felesége gyanánt

TIZEDIK NOVELLA
Valamely Alibech nevezetű leány remetének áll,
Rustico barát pedig megtanítja, hogyan kell az ördögöt visszakergetni a pokolba;
annak utána elviszik onnét, és Neerbal felesége lesz
Negyedik nap

VÉGZŐDIK A DEKAMERON HARMADIK NAPJA,
ÉS KEZDŐDIK A NEGYEDIK, MELYEN FILOSTRATO
URALKODÁSA ALATT OLY EMBEREKRŐL FOLYIK A SZÓ,
KIKNEK SZERELME SZERENCSÉTLEN VÉGRE JUTOTT

ELSŐ NOVELLA
Tancredi, Salerno fejedelme, megöli leányának szerelmesét,
s annak szívét aranyserlegben elküldi leányának,
ki is méregitalt önt arra, az italt megissza, s ekképpen meghal

MÁSODIK NOVELLA
Alberto testvér elhiteti valamely asszonnyal, hogy Gábriel arkangyal szerelmes
belé, kinek képében ő maga többször is szerelmeskedik az asszonnyal;
egyszer aztán megijed az asszonynak rokonaitól, kiugrik a házból,
s megbúvik valamely szegény embernek házában,
ki is vadember képében másnap a piacra vezeti őt,  hol felismerik,
annak utána pedig szerzetes testvérei megfogják és börtönbe vetik

HARMADIK NOVELLA
Három ifjú szeret három nővért, s azokkal együtt Kréta szigetére szöknek;
a legidősebb leány féltékenységében megöli szerelmesét; a második odaadja
magát Kréta hercegének, s megmenti az előbbit a halálbüntetéstől,
de őt magát a kedvese megöli,  s az idősebbik leánnyal elmenekül;
a gyilkossággal a harmadik nővért s ennek szerelmesét vádolják;
és elfogatván be is vallják a gyilkosságot, de félnek a haláltól,
pénzzel megvesztegetik a porkolábokat, és szegényen Rhodos
szigetére menekülnek, hol is nagy nyomorúságbanvégzik életöket

NEGYEDIK NOVELLA
Gerbino amaz ígéret ellenére, melyet Guiglielmo király, a nagyapja, hit alatt tett,
megtámadja Tunisz királyának hajóját, hogy elrabolja annak leányát;
minekutána pedig a hajó legénysége megöli a leányt,
ő lekaszabolja a legénységet, végezetül pedig néki fejét veszik

ÖTÖDIK NOVELLA
Lisabetta bátyjai megölik annak kedvesét: ki is megjelenik a
leánynak álmában, s megmutatja néki, hol vagyon eltemetve.
A leány titokban kiássa annak fejét, s valamely bazsalikomcserépbe helyezi;
ott zokog felette álló óra hosszat minden áldott nap, mígnem bátyjai elveszik tőle,
s akkor a leány kevés idő múltán meghal bánatában

HATODIK NOVELLA
Andreuola szereti Gabriottót, elmondja néki álomlátását, az viszont elmondja
a leánynak a magáét; egyszerre csak meghal a leánynak karjaiban;
miközben pedig a holttetemet a leány és cselédje annak házába viszik,
elfogják őket a poroszlók; a leány elmondja, mi történt:
a városbíró erőszakot akar elkövetni rajta, de a leány ellenszegül;
atyja megtudja, hogy hol van, s minekutána ártatlansága kiderül, kiszabadítja;
a leány azonban semmi áron nem akar tovább a világban maradni, és apácának áll

HETEDIK NOVELLA
Simona szereti Pasquinót, midőn együtt vannak egy kertben,
Pasquino megdörzsöli fogait zsályalevéllel és meghal;
Simonát elfogják, ki is mikor meg akarja mutatni a bírónak,
hogyan halt meg Pasquino, ugyancsak megdörzsöli fogait
amaz zsálya levelével és hasonlatosképpen szörnyethal

NYOLCADIK NOVELLA
Girolamo szereti Salvestrát, Girolamo, anyjának unszolására Párizsba megyen;
mikor visszatér, megtudja, hogy Salvestra férjhez ment.
Titokban behatol annak házába, és ottan mellette meghal;
annak utána elviszik valamely templomba,
hol is holtteste mellett Salvestra meghal

KILENCEDIK NOVELLA
Guiglielmo Rossiglione úr megéteti feleségével Guiglielmo Guardastagno úr szívét,
kit az asszony szeretett, ő maga pedig meggyilkolt; mikor az asszony ezt megtudja,
az ablakból a mélységbe veti magát és szörnyethal, és szerelmesével együtt temetik el

TIZEDIK NOVELLA
Valamely orvos felesége halott gyanánt ládába helyezi alvó kedvesét;
a ládát két uzsorás elviszi maga házába. Az ifjú felébred, és tolvaj gyanánt elfogják;
a hölgy szolgálója megvallja a bírónak, hogy ő tette be a férfit ama ládába,
melyet az uzsorások elloptak; miért is a férfi megmenekül az akasztófától,
az uzsorásokat pedig a láda ellopása miatt pénzbírságra ítélik
Ötödik nap

VÉGZŐDIK A DEKAMERON NEGYEDIK NAPJA: KEZDŐDIK AZ ÖTÖDIK,
MELYEN FIAMMETTA URALKODÁSA ALATT OLY SZERELMESEKRŐL
LÉSZEN SZÓ, KIK KEMÉNY ÉS SIRALMAS MEGPRÓBÁLTATÁSOK
UTÁN MEGNYERTÉK BOLDOGSÁGUKAT

ELSŐ NOVELLA
Cimonénak a szerelemtől megjön az esze, és kedvesét, Efigeniát hajón
megszökteti; Rodoszban börtönbe kerül, melyből Lisimaco kiszabadítja;
akkor annak segítségével elrabolja Efigeniát és Cassandrát menyegzőjük napján,
s velök együtt Krétába szökik; s minekutána mindegyik feleségül veszi kedvesét,
velök együtt hazahívják őket

MÁSODIK NOVELLA
Costanza szereti Martuccio Gomitót, s mikor hírét veszi, hogy az ifjú meghalt,
kétségbeesésében egyedül csónakba száll, melyet a szél Susába sodor;
kedvesét Tuniszban életben leli, felfedi magát előtte,
s mivel az bizonyos tanácsaiért nagy becsületben vagyon a királynál,
feleségül veszi a leányt, s véle együtt gazdagon megtér Lipari szigetére

HARMADIK NOVELLA
Pietro Boccamazza megszökik Agnolellával, rablók akadnak útjokba;
a leány valamely erdőbe menekül, s annak utána egy kastélyba viszik;
Pietrót elfogják, de megmenekül a rablók kezéből, s némi
hányattatások után eljut amaz kastélyba, melyben Agnolella van;
feleségül veszi őt, s véle együtt megtér Rómába

NEGYEDIK NOVELLA
Lizio da Valbona úr ott lepi leányánál Ricciardo Manardit;
akkor ez feleségül veszi a leányt, annak atyjával pedig megbékél

ÖTÖDIK NOVELLA
Guidotto da Cremona leánykáját Giacomino da Pavia gondjaira bízza s meghal;
a leányt Faenzában Giannole di Severino és Minghino di Mingole szereti;
összeverekednek miatta, de akkor kiderül, hogy a leány Giannole húga,
mire Minghinóhoz adják feleségül

HATODIK NOVELLA
Gian di Procidát ott kapják kedvesénél, kit már annak előtte Frigyes királynak
ajándékoztak; akkor oszlophoz kötözik, hogy a leánnyal együtt megégessék;
mivel azonban Ruggieri dell'Oria felismeri, megmenekül és feleségül veszi a leányt

HETEDIK NOVELLA
Teodoro szerelmes Violantéba, gazdájának, Amerigo úrnak leányába, s teherbe ejti,
miért is akasztófára ítélik; s mikor vesszőzés közben a vesztőhelyre viszik,
atyja felismeri, megszabadítja, ő pedig feleségül veszi Violantét

NYOLCADIK NOVELLA
Nastagio degli Onesti szerelmes a Traversari család egyik hölgyébe;
eltékozolja vagyonát, de nem tudja megnyerni annak szerelmét.
Hozzátartozóinak kérésére Chiassiba megy; ottan szemtanúja,
amint valamely lovag meghajszol egy leányt, megöli és két kutyának veti eledelül.
Meghívja ebédre rokonait és ama hölgyet, kit szeret, ki ugyancsak szemtanúja lesz,
amint ama leányt a kutyák marcangolják; és akkor félelmében,
hogy vele is ilyesmi történhetik, feleségül megy Nastagióhoz

KILENCEDIK NOVELLA
Federigo degli Alberighi szerelmes, de nem nyer viszontszerelmet,
és az udvarlásban eltékozolja minden vagyonát, csupán egy sólyma marad;
mivel pedig egyebe nincs, ezt tálalja fel ebédre hölgyének, ki meglátogatja;
ki is mikor ezt megtudja, megenyhül irányában, feleségül megy hozzá,
és gazdag emberré teszi

TIZEDIK NOVELLA
Pietro di Vinciolo elmegy hazulról vacsorára, felesége felhívat magához egy fiút.
Pietro hazatér, az asszony a fiút a tyúkkas alá rejti. Pietro elmeséli,
hogy Ercolano, kinél vacsorán volt, házában felfedezett egy ifjút,
kit felesége bebocsátott, az asszony legyalázza Ercolano feleségét,
egy szamár véletlenül rálép az ujjára a fiúnak, ki a tyúkkas alatt lapul,
s ki erre elordítja magát. Pietro odaszalad, meglátja; megismeri felesége
hűtlenségét, de végezetül is maga fajtalankodása kedvéért megbékül vele
Hatodik nap

VÉGZŐDIK A DEKAMERON ÖTÖDIK NAPJA, KEZDŐDIK A HATODIK,
MELYEN ELISA URALKODÁSA ALATT OLY EMBEREKRŐL FOLYIK
A SZÓ, KIK VALAMELY TALPRAESETT VÁLASSZAL VAGY GYORS
ELHATÁROZÁSSAL MEGSZABADULTAK VALAMELY VESZTESÉGTŐL,
VESZEDELEMTŐL VAGY MEGSZÉGYENÜLÉSTŐL

ELSŐ NOVELLA
Egy lovag azt mondja madonna Orettának, hogy egy novellával úgy elszórakoztatja,
miképpen úgy érzi majd, mintha lóháton mentek volna; de mivel ügyetlenül beszél,
a hölgy kéri, hogy engedje leszállnia a lóról

MÁSODIK NOVELLA
Cisti pék egy mondásával figyelmezteti Geri Spina urat kérésének szerénytelenségére

HARMADIK NOVELLA
Monna Nonna de'Pulci Firenze püspökének túlságosan tisztességtelen
tréfálkozására csattanós választ ad, mellyel elhallgattatja

NEGYEDIK NOVELLA
Chichibio, Currado Gianfigliazzinak szakácsa, talpraesett válaszával,
mentegetődzvén, Currado dühét kacagásra fordítja, s megmenekül a büntetéstől,
mellyel Currado megfenyegette

ÖTÖDIK NOVELLA
Forese da Rabatta uram és Giotto mester, a festő, Mugellóból jövet,
tréfálkozván, csipkedik egymást ágrólszakadt külsejök miatt

HATODIK NOVELLA
Micbele Scalza megbizonyítja némely ifjaknak, hogy a Baronciak
a legnemesebb férfiak e világon s a tengeren, és vacsorát nyer

HETEDIK NOVELLA
Madonna Filippát a férje rajtakapta kedvesével; törvénybe idézi,
de ottan az asszony talpraesett és mulatságos válaszával kimenti magát,
s eléri, hogy a törvényt megváltoztatják

NYOLCADIK NOVELLA
Fresco azt tanácsolja unokahúgának, hogy ne nézzen a tükörbe,
ha, mint mondotta, bosszúságára vagyon utálatos embereket látnia

KILENCEDIK NOVELLA
Guido Cavalcanti valamely tréfaszóval udvariasan legorombít
bizonyos firenzei lovagokat, kik megrohanták

TIZEDIK NOVELLA
Cipolla testvér megígéri bizonyos parasztoknak,
hogy megmutatja nékik Gábriel arkangyal szárnyatollát;
de mivel azoknak helyében széndarabokat lel, azt mondja,
hogy ezek ama szénből valók, melyen szent Lőrincet megsütötték
Hetedik nap

VÉGZŐDIK A DEKAMERON HATODIK NAPJA, KEZDŐDIK A HETEDIK,
MELYEN DIONEO URALKODÁSA ALATT OLY ASSZONYOKRÓL
FOLYIK A SZÓ, KIK AKÁR SZERELEMBŐL, AKÁR AZÉRT,
HOGY VALAMI BAJBÓL MENEKEDJENEK, MEGCSALJÁK FÉRJÖKET,
AKÁR RÁJÖTT AZ, AKÁR NEM

ELSŐ NOVELLA
Gianni Lotteringhi éjjel kopogtatást hall ajtaján; felkelti feleségét, ki is elhiteti vele,
hogy kísértet kopog; odamennek, hogy megbabonázzák valamely ráolvasással,
mire a kopogás megszűnik

MÁSODIK NOVELLA
Peronella hordóba bújtatja kedvesét, mikor a férje hazatér;
mivel pedig a férj a hordót eladta, az asszony azt mondja,
hogy ő is eladta valakinek, aki éppen benne van, és megvizsgálja, vajon ép-e.
Akkor az illető kibújik, a hordót a férjjel kitisztogattatja, és hazaviteti házába

HARMADIK NOVELLA
Rinaldo barát a komaasszonyával szerelmeskedik;
a férj ott kapja őt az asszony szobájában; akkor tehát elhitetik véle,
hogy a barát ráolvasott a fiacskája gilisztáira

NEGYEDIK NOVELLA
Tofano egy éjszaka kizárja a házból feleségét, ki is mivel semmi
rimánkodás árán nem tud bejutni, úgy tesz, mintha a kútba vetné magát,
de csak egy nagy követ dob bele. Tofano kijön a házból és odaszalad,
mire az asszony besurran a házba, kizárja az urát,
és nagy nyelveléssel lepocskondiázza

ÖTÖDIK NOVELLA
A féltékeny férj papnak öltözködvén, meggyóntatja feleségét,
ki is megvallja néki, hogy szeret egy papot, ki minden éjjel meglátogatja;
miközben tehát a féltékeny férj nagy titokban lesbe áll a kapuban,
az asszony a tetőn által beengedi kedvesét, és mulatja magát véle

HATODIK NOVELLA
Madonna Isabellát meglátogatja Lambertuccio, ki szerelmes belé,
éppen akkor, mikor Leonetto nála van; midőn pedig a férje hazajön,
Lambertucciót tőrrel a kezében kizavarja a házból,
Leonettót pedig a férj hazakíséri

HETEDIK NOVELLA
Lodovico felfedi madonna Beatrice előtt iránta való szerelmét;
akkor a hölgy maga ruhájában leküldi férjét, Eganót a kertbe,
maga pedig szerelmeskedik Lodovicóval, ki is annak utána felkel,
kimegy a kertbe, és elnáspángolja Eganót

NYOLCADIK NOVELLA
Egy féltékeny embernek felesége éjszakára madzagot köt maga lába ujjára,
és ekképpen tudja meg, mikor jön hozzá kedvese. Férje észreveszi,
s miközben utánaszalad az asszony szeretőjének, az asszony maga helyett
egyik szolgálóját fekteti ágyába, ezt a férj csúful elveri, s levágja a haját,
annak utána pedig elmegy az asszonynak bátyjaiért, kik is látván,
hogy a dolog nem igaz, kegyetlenül összeszidják a férjet

KILENCEDIK NOVELLA
Nicostrato felesége, Lidia, szereti Pirrót, ki is, hogy az asszony
meggyőzze őt, három dolgot kíván tőle, miket az rendre megtesz;
annak utána Nicostrato szeme láttára szerelmeskedik az ifjúval,
Nicostratóval pedig elhiteti, hogy az, mit látott, nem igaz

TIZEDIK NOVELLA
Két sienai ifjú szeret egy hölgyet, ki komaasszonya az egyiknek;
a koma meghal, s ígérete szerint megjelenik cimborájának,
és elmeséli neki, miképpen megyen sora a másvilágon
Nyolcadik nap

VÉGZŐDIK A DEKAMERON HETEDIK NAPJA; KEZDŐDIK A NYOLCADIK,
MELYEN LAURETTA URALKODÁSA ALATT ARRÓL VAN SZÓ,
MIKÉPPEN JÁR TÚL MINDEN ÁLDOTT NAP NŐ A FÉRFINAK,
VAGY FÉRFI A NŐNEK, VAGY EGYIK EMBER A MÁSIKNAK ESZÉN

ELSŐ NOVELLA
Gulfardo pénzt vesz kölcsön Guasparruolótól, és minekutána annak
feleségével megegyezett, hogy emez pénz fejében véle hál, a pénzt odaadja neki,
és az asszonynak füle hallatára azt mondja Guasparruolónak,
hogy megadta a pénzt az asszonynak, mit is ez igaznak elismer

MÁSODIK NOVELLA
Varlungo plébánosa szerelmeskedik monna Belcoloréval;
zálogul otthagyja nála köpönyegét; mozsarat kér tőle kölcsön,
s mikor visszaküldi, visszakéri köpönyegét, melyet zálogban otthagyott;
melyet is a jóasszony csípős kiszólás kíséretében visszaad

HARMADIK NOVELLA
Calandrino, Bruno és Buffalmacco végigmegy a Mugnone partján;
meg akarják keresni a Heliotrop-követ; Calandrino azt hiszi, hogy megtalálta;
kövekkel megrakodva hazatér; felesége civakodni kezd véle, mire ő mérgében megveri,
cimboráinak pedig elmeséli azt, amit azok jobban tudnak nála

NEGYEDIK NOVELLA
A fiesolei prépost szerelmes valamely özvegyasszonyba, ki azonban nem szereti őt;
s midőn azt hiszi, hogy az asszonnyal hál, tulajdonképpen egyik szolgálójával hál,
és akkor, a menyecske fivérei segítségével, a püspök rajtakapja

ÖTÖDIK NOVELLA
Firenzében három ifjú lehúzza egy marchei bírónak a nadrágját,
miközben a bíró székében ül, s igazságot teszen

HATODIK NOVELLA
Bruno és Buffalmacco ellopja Calandrino disznaját; ráveszik őt,
hogy próbát tegyen gyömbérpirulával meg édes borral,
hogy nyomára jusson a disznónak; neki magának egymás után
beadnak áloéban főzött két vadgyömbér-pirulát, s akkor ráolvassák,
hogy ő maga volt a tolvaj; tetejében még kénytelen váltságdíjat adni nékik,
hogy el ne mondják feleségének

HETEDIK NOVELLA
Egy deák beleszeret valamely özvegyasszonyba, ki mást szeret,
s egy téli éjszakán által állatja és várakoztatja a deákot a hóban;
annak utána a deák valamely dologban tanácsot ad a hölgynek,
kit is július havában egész napon által meztelenül állat valamely torony tetején,
legyeknek és bögölyöknek és a nap tüzének prédájául

NYOLCADIK NOVELLA
Két jó barát közül az egyik a másiknak feleségével szerelmeskedik;
mikor a másik észreveszi, a feleségével egyetértésben úgy intézi,
hogy barátját ládába zárja, s mikor az benne van,
ő maga a láda tetején annak feleségével szerelmeskedik

KILENCEDIK NOVELLA
Simone mester, az orvos, be akar jutni valamely kalandos társaságba;
Bruno és Buffalmacco elküldi őt éjjel bizonyos helyre,
hol is Buffalmacco betaszítja egy pöcegödörbe, s otthagyja

TIZEDIK NOVELLA
Egy szicíliai leány nagy furfangosan kicsalja valamely kereskedőtől mindenét,
mit az Palermóba hozott; mikor a kereskedő megint visszajön, úgy tesz,
mintha még több árut hozott volna magával, kölcsönpénzt vesz a leánytól,
s annak fejében vizet meg kócot hagy neki
Kilencedik nap

VÉGZŐDIK A DEKAMERON NYOLCADIK NAPJA; KEZDŐDIK A KILENCEDIK,
MELYEN EMILIA URALKODÁSA ALATT KI-KI TETSZÉSE SZERINT
VALÓ TÁRGYBAN MOND NOVELLÁT, AMIRŐL ÉPPEN KEDVE TARTJA

ELSŐ NOVELLA
Madonna Francescába ketten szerelmesek, Rinuccio és Alessandro,
de ő egyiket sem szereti, miért is az egyiket ráveszi, hogy halott gyanánt
feküdjön be egy sírba, a másikat pedig, hogy ezt az élőhalottat vigye el hozzá;
de mivel egyik sem tud végére járni a dolognak, ügyesen lerázza őket a nyakáról

MÁSODIK NOVELLA
Valamely fejedelemasszony sebtiben fölkel a sötétben,
hogy az ágyban kapja szerelmesével együtt az egyik apácát, kit bevádoltak nála;
mivel pedig a fejedelemasszonynál éppenséggel egy pap van,
hirtelenében a papnak nadrágját teszi fejére, abban a hiszemben,
hogy az apácafőkötőt teszi fel; mikor pedig a bepanaszolt apáca észreveszi ezt,
 figyelmezteti rá a fejedelemasszonyt, mire megszabadul a büntetéstől,
s azontúl kénye-kedve szerint együtt lehet szerelmesével

HARMADIK NOVELLA
Simone mester, Bruno és Buffalmacco és Nello unszolására elhiteti Calandrinóval,
hogy teherbe esett: miért is ez a három fent mondott fickónak orvosságra kappanokat
és pénzt ad, és szülés nélkül megszabadul terhességétől

NEGYEDIK NOVELLA
Cecco Fortarrigo mindenét eljátssza Buonconventóban, azonfelül pedig
Cecco Angiulieri pénzét is, és egy szál ingben utánaszalad, s azt kiabálja,
hogy amaz kirabolta őt, mire Angiulierit a parasztok elfogják;
akkor Fortarrigo magára ölti amannak ruháit, felszáll annak lovára s elvágtat,
őt magát pedig egy szál ingben otthagyja

ÖTÖDIK NOVELLA
Calandrino beleszeret valamely leányba; Brunótól talizmánt kap,
mellyel is, midőn a leányt megérinti, az véle megyen;
de Calandrinót rajtacsípi a felesége, és istenigazában lepocskondiázza

HATODIK NOVELLA
Két ifjú éjjeli szállást vesz egy atyafinál; közülök egyik a fogadósnak leányához fekszik,
a fogadósnak felesége pedig tévedésből a másik ifjúval hál. Az, ki a leánynál volt,
később az apja mellé fekszik, és mindent elmond néki, abban a hiszemben,
hogy cimborájával beszél. Hangos pörlekedésökre az asszony észbe kap,
átmegy leányának ágyába, s talpraesett mondással elsimítja a zűrzavart

HETEDIK NOVELLA
Talano di Molese azt álmodja, hogy egy farkas szétmarcangolja feleségének
nyakát és arcát; óvatosságra inti az asszonyt, de az nem hallgat rá,
s ekképpen a dolog valóban megesik

NYOLCADIK NOVELLA
Biondello becsapja Ciaccót egy ebéddel, miért is Ciacco nagy ravaszul bosszút áll,
s úgy intézi, hogy Biondellót irgalmatlanul elagyabugyálják

KILENCEDIK NOVELLA
Két ifjú tanácsot kér Salamontól: az egyik abban, hogy miképpen nyerjen szerelmet,
a másik, hogy miképpen fenyítse meg akaratos feleségét. Az előbbinek feleli,
hogy szeressen, a másodiknak pedig, hogy menjen a Libahídhoz

TIZEDIK NOVELLA
Donno Gianni di Barolo varázslatot végez Pietro koma kívánságára,
hogy ennek feleségét kancává változtassa; és mikor arra kerül a sor,
hogy a farkat is rávarázsolja, Pietro koma beleszól,
hogy neki nem kell a farok, s ezzel elrontja az egész varázslatot
Tizedik nap

VÉGZŐDIK A DEKAMERON KILENCEDIK NAPJA; KEZDŐDIK A TIZEDIK,
MELYEN PAMFILO URALKODÁSA ALATT OLY EMBEREKRŐL FOLYIK A SZÓ,
KIK NAGYLELKŰN VAGY NEMESEN CSELEKEDTEK
VALAMIT A SZERELEMBEN AVAGY MÁS DOLOGBAN

ELSŐ NOVELLA
Valamely lovag a spanyol király szolgálatában áll; de úgy érzi, hogy nem
nyer tőle méltó jutalmat, miért is a király biztos próbával megbizonyítja neki,
hogy nem ő a hibás benne, hanem a lovagnak balszerencséje;
annak utána pedig dúsan megajándékozza

MÁSODIK NOVELLA
Ghino di Tacco elfogja Clugny apáturat, és meggyógyítja gyomrának nyavalyáját,
annak utána pedig szabadon bocsátja. Ez pedig visszatérvén a római udvarba,
Ghinót megbékélteti Bonifác pápával, ki őt ispotályos lovaggá teszi

HARMADIK NOVELLA
Mitridanes irigykedik Náthánra annak nemeslelkűsége miatt; elindul, hogy meggyilkolja,
bár nem ismeri; rábukkan, s akkor az tájékoztatja a dolgoknak módja felől,
mire az ifjú megegyezés szerint találkozik vele az erdőben, s mikor ráismer,
elszégyelli magát, és barátságot köt vele

NEGYEDIK NOVELLA
Gentile de'Carisendi úr Modenából jövet kiveszi sírjából a hölgyet,
kit szeretett, s kit halott gyanánt eltemettek; ki is magához tér, és fiat szül,
Gentile úr pedig őt is, fiacskáját is visszaadja a férjének,
Niccoluccio Caccianimicónak

ÖTÖDIK NOVELLA
Madonna Dianora januárban májusi gyönyörű kertet kér Ansaldótól.
Ansaldo elkötelezi magát valamely varázslónak, s megadja a kertet a
hölgynek, kinek ura engedelmet ad, hogy Ansaldo kedvét töltse;
ez a férj nagylelkűségének hallatára feloldozza a hölgyet ígérete alól,
a varázsló pedig feloldozza Ansaldót, és semmit nem fogad el tőle

HATODIK NOVELLA
A győzelmes Öreg Károly király beleszeret valamely ifjú hajadonba,
de elröstelli magát bolondos gondolatja miatt, s a leányt
és annak testvérét nagy tisztességgel férjhez adja

HETEDIK NOVELLA
Péter király értesülvén, mely forró szerelemmel viseltetik
irányában a betegségében sínylődő Lisa, megvigasztalja őt;
annak utána pedig férjhez adja valamely nemes ifjúhoz,
homlokon csókolja, s magát lovagjául örökre elkötelezi

NYOLCADIK NOVELLA
Sofronia azt hiszi, hogy Gisippus felesége, holott Titus Quinctius Fulvus felesége,
és ezzel Rómába megyen, hová Gisippus szegény sorban ugyancsak megérkezik,
és abban a hiszemben, hogy Titus megveti őt, azt mondja, hogy embert ölt,
meghalni kívánkozván. Titus megismeri, s hogy megmentse, magát vallja gyilkosnak;
ennek hallatán azonban az igazi gyilkos felfedi magát; miért is Octavianus
mind valamennyiöket felmenti, Titus pedig húgát Gisippusnak adja feleségül,
s megosztja véle minden javát

KILENCEDIK NOVELLA
Szaladint, ki kereskedő képében jár, megvendégeli Torello; megindul a
keresztes hadjárat; Torello időt szab feleségének, midőn újból férjhez mehet;
fogságba esik; a szultán hírét hallja mint ügyes sólyomidomítónak;
felismeri, magát is felfedi, és Torellót nagy tisztességgel vendégeli;
Torello nyavalyába esik, és varázslat segedelmével egy éjszaka alatt Paviába jut;
minekutána pedig a lakodalmon, melyet felesége új menyegzőjén tartanak,
felismerik, feleségével együtt megtér házába

TIZEDIK NOVELLA
Saluzzo őrgrófja, kit belső emberei kéréseikkel zaklatnak, hogy megházasodjék,
mégis maga feje szerint választ feleséget, elveszi egyik parasztnak a leányát,
kitől két gyermeke születik, s ezeket állítólag megöleti. Annak utána ürügyül veti,
hogy megbánta házasságát, és azzal a szesszel, hogy mást vesz feleségül,
hazahozatja tulajdon leányát, mintha az volna új felesége,
maga feleségét pedig egy szál ingben kiűzi házából; de látván,
hogy az asszony mindent békességgel tűr, meggyarapodik iránta való szerelme,
visszahívja házába, megmutatja néki felnövekedett gyermekeit,
s őrgrófné gyanánt tiszteli, és tiszteletet szerez nékiVégezetül szól az íródeák