SZILÁGYI: A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE

A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440–1526)
IRTA FRAKNÓI VILMOS

A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE
NEGYEDIK KÖTET

*

SZERKESZTI
SZILÁGYI SÁNDOR

*

KIADJA
AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R. TÁRSULAT
BUDAPEST
Az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat betüivel
1896


Mátyás király.
XVI. századi festmény a bécsi udvari műtörténelmi múzeum ú. n. ambrasi arczképgyűjteményében. Felirata: MATTHEVS (igy) REX VNG(ariae).


Mátyás királylyá választása.
Rajzolta Kimnach László.