templomi ülésrend

a hívek templomban elfoglalt helyének rendje, amelyet a társadalmi szokás és az egyházi szabályok alakítottak ki. A mindenkori társadalom hierarchikus tagolódását tükrözi. A középkorban még nem volt általános gyakorlat a hívek padokban történő elhelyezkedése, a misét állva hallgatták. A celebránsnak, püspöknek viszont a legkorábbi időktől kezdve volt ülőhelye, rendszerint az apszis centrumában. A szerzetesi közösségek kialakulásával az énekléshez stallumokat állítottak fel, amelyben minden szerzetesnek rangja szerint pontosan meghatározott helye volt. A feudalizmus korában a világi hatalmak is ülőhelyet kaptak a templomokban, így a mecénások, kegyurak, építtetők készíttettek maguknak padokat, székeket. Ezekre a székekre gyakran ráíratták nevüket is, de mindenki által köztudott volt, kinek a tulajdonát képezik. A székek családon belül öröklődtek. A polgárosodás, majd a reformáció térhódítása következtében fokozatosan ülőhelyekhez jutottak a rang nélküli hívek is. A 17. sz.-tól általánosnak mondható a templomokban az ülőhelyek használata. – A templomi ülésrendben felekezettől függetlenül érvényesülő legősibb alapelv a nemek szerinti elkülönülés: férfiak jobb oldalon, nők a bal oldalon foglalnak helyet. A r. k. egyház a köznép számára a templomi ülésrendet rendeletileg soha nem szabályozta, társadalmi szokásjog alapján alakult ki és merevedett meg a székek használata. A helyek szinte tulajdonjelleggel bírtak. A nemek szerinti szigorú elkülönülés mellett a generációk szerinti ülésrend, ill. állás gyakorlata vált általánossá. A családi állapotban vagy az életkorban bekövetkezett változás együtt járt az új állapotnak megfelelő ülőhelyhez való joggal. A magyar r. k. falusi templomokban az ülésrend általában a következőképpen alakult: legelöl álltak a gyerekek, mögöttük a padok kezdetéig a hajadonok. Legények vagy a lányokkal egy vonalban a férfiak oldalán vagy a sekrestyében vagy fent a karzaton álltak. A lányok közül mindenki arra törekedett, hogy a legelső sorba álljon, az eladólányokat megillető helyre. Ha valamelyik lány férjhez ment, mindenki igyekezett annak a helyére kerülni, a „leghíresebb lányok” közé. Minden lány csak a megszokott helyére állhatott, még akkor is, ha már vénlánynak számított. Házasságkötés után az új menyecske és az új ember továbbra is álltak a nők, ill. férfiak oldalán s csak a tizedik házassági évforduló után ülhetett a menyecske az első székbe. Három évnél tovább viszont nem illette meg őt az első szék, át kellett adnia az új menyecskének, s neki egy paddal hátrább kellett ülnie. A második székből hátrább választott helyen maradhatott öregségére is. Fiatal házas férfiak gyakran továbbra is a karzaton álltak, de csak a tíz évnél nem régebbi házas emberek. Általában akkor jöttek le a karzatról, ha édesapjuk halálakor a helyét elfoglalhatták. Házas férfiak a kórus alatt, a templomajtóban vagy a templomon kívül álltak. Idősebb férfiak a padokban ültek. – A magyar ref.-oknál a reformáció terjedése során az eredetileg térdelésre szánt padokat megfordították, s megfelelő átalakítással így a hivők ülőhelyéül szolgáltak. A kanonoki székből Mózes-szék lett, mely a lelkész ülőhelyéül szolgált. Nemesek, tisztségviselők, a falu vezetői, a mesteremberek s általában a nem paraszti foglalkozású emberek és természetesen a presbitérium, mindenképpen megkülönböztetett helyzetet élveztek. Ők kapták az első székeket, a földesúr és családja pedig külön széket élvezett. A nemek közötti megoszlás mellett a vagyoni, társadalmi helyzet szerint megillető székben ülhettek. A ref. egyház minden híve számára meghatározta a rangja szerint őt megillető helyet, melyért általában fizetni kellett. „Megváltották” a székeket, s attól kezdve a család tulajdonát képezte a pad. Egyes helyeken a székek elosztása az adófizetés nagyságának arányában történt. A templomi ülőhely örökölhető volt, még végrendelkeztek is felőle. Az anya helyét általában legidősebb lánya örökölte, leánygyermek hiányában a menyei. Férfiaknál a legidősebb vagy a háznál maradt fiú örökölte apja helyét. Ha a család kihalt, az ülőhelyet elárverezték. Voltak hívek, akik az egyház tudta nélkül templomi székjussukat eladták. 1711–81 között több helyen vizsgálatot kellett indítania az egyháznak a templomi székek használati rendjének megállapítására, mert ez a kérdés a hívek között gyakran templomi székperekhez vezetett. A 18. sz.-ban egyes helyeken a hívek nem válthatták meg széküket, hanem a presbitérium által megállapított ülésrendet kellett elfogadniuk, melyet szószéki kihirdetés útján közöltek a hívekkel; ezt nevezték „rendelésnek”. – Erdély egyes falvaiban, ahol a települési és temetkezési rend nemzetségi szervezet szerint történt, a templomi ülésrend is eszerint alakult. Az Úrasztala felőli első székekben a legrégibb nemzetségek ültek, amelyek egyben a legrangosabbak voltak a faluban és a falu közepén települtek meg. A nemzetségeken belül az egyes családok összetartása is kifejeződik a templomi ülésrendben: a székhez való jog apáról fiúra szállt. Férjhez ment lány mindig férje családjának asszonyai közé ült, anyósa és annak hajadon lányai, ill. menyei közé. Gyakran jelentett a szülő után megillető leánykori székből a férj után megillető székbe kerülés lényegesen rosszabb helyet az ülésrendben. A kalotaszegi Nyárszón a gyászoló családnak siratószéket és a férjhez menő lánynak menyasszonyi padot tartottak fenn. – A társadalmi hierarchia mellett a falurészek közötti különbség is kifejeződik a templomi ülésrendben, pl. Alvég, Felvég szerinti ülésrend. Napjainkra a templomi ülésrendek szigorú szabályai fellazultak, s a családok együttes ülése a megszokott, de nem kizárólagosan használható székekben vált általánossá. – Irod. Illyés Endre: Egyházfegyelem a magyar református egyházban XVI–XIX. sz. (Debrecen, 1941); Fél Edit–Hofer Tamás: Proper Peasants (Chicago, 1969); Kós Károly: Népélet és néphagyomány (Bukarest, 1972); Kresz Mária: Nyíljegyek Nyárszón (Népr. Ért., 1975).

A nemesradnóti (v. Gömör m.) ref. templom ülésrendje: I/1. Nők, I/2. Nők. I/3. Nők, II. Férfiak, III. Idegen férfiak, nagyon idősek, harangozó, IV. A karban mindkét oldalon a legények és fiúk, V. A papné és tanítóné széke, VI. Szószék és papi szék, VII. „Áldozó asztal” (úrasztala), VIII. A felvégiek bejárata, IX. Az alvégiek bejárata, X. Torony

A nemesradnóti (v. Gömör m.) ref. templom ülésrendje: I/1. Nők, I/2. Nők. I/3. Nők, II. Férfiak, III. Idegen férfiak, nagyon idősek, harangozó, IV. A karban mindkét oldalon a legények és fiúk, V. A papné és tanítóné széke, VI. Szószék és papi szék, VII. „Áldozó asztal” (úrasztala), VIII. A felvégiek bejárata, IX. Az alvégiek bejárata, X. Torony

A felsővály-bikkszegi (v. Gömör m.) ref. templom ülésrendje: 1. férfiak; 2. nők és leánygyermekek; 2/a. a papné és tanítóné széke; 3. a „kar”, legények és fiúgyermekek helye; 4. „Bodonok széke”, „fedeles szék”; 5. papi szék; 6. áldozó asztal (úrasztala); 7. nők bejárója; 8. férfiak bejárója; 9. tornác

A felsővály-bikkszegi (v. Gömör m.) ref. templom ülésrendje: 1. férfiak; 2. nők és leánygyermekek; 2/a. a papné és tanítóné széke; 3. a „kar”, legények és fiúgyermekek helye; 4. „Bodonok széke”, „fedeles szék”; 5. papi szék; 6. áldozó asztal (úrasztala); 7. nők bejárója; 8. férfiak bejárója; 9. tornác

Esküvő és mise római katolikus templomban. Jobboldalt a férfiak, baloldalt a nők ülnek. (Székelyvarság, v. Udvarhely m., 1977)

Esküvő és mise római katolikus templomban. Jobboldalt a férfiak, baloldalt a nők ülnek. (Székelyvarság, v. Udvarhely m., 1977)

1. Asszonyok padja. Az asszonyok jellegzetes imádkozó tartásban (Kalotadámos, v. Kolozs m., 1979)

1. Asszonyok padja. Az asszonyok jellegzetes imádkozó tartásban (Kalotadámos, v. Kolozs m., 1979)

2. A templomi karzaton éneklő legények (Jobbágytelke, v. Maros-Torda m., 1972)

2. A templomi karzaton éneklő legények (Jobbágytelke, v. Maros-Torda m., 1972)

3. A templomban a kislányok a nők padsora előtt az első sorokban ülnek (Méra, v. Kolozs m., 1969)

3. A templomban a kislányok a nők padsora előtt az első sorokban ülnek (Méra, v. Kolozs m., 1969)