URADALOM


Csitár - a korábbi évszázadokhoz hasonlóan - a szécsényi uradalomhoz tartozott a 18. század elején is. Így név szerint megnevezhető birtokosai mindig azonosak voltak Őrhalom (Trázs),Varbó, Drahi stb. települések tulajdonosaival. Egy 1716. július 6.-án készült tanúkihallgatási jegyzőkönyvből megtudhatjuk, hogy Csitár felét a Bossnyák, a másik felét a Forgách család bírja, de ez utóbbi birtokrésznek gróf Csábrági Koháry István a zálogos birtokosa. A tanúk vallomása szerint "a legközelebb ell múlt Rákóczi Ferenc Rebelliójában a Forgách rész a pusztákkal együtt Gróff Forgács Simon úrnak, a Bossnyák rész Csitár és Gárdoni, Keresztúri pusztákkal együtt adatott Sövényházi Ferencznek." A megkérdezett tanúk között volt az akkor Pöstyén pusztán lakó, 40 éves Sövényházy Ferenc is, aki elmondotta, hogy "...az ell múlt Rákóczi Ferenc rebelliójában ezen Fátens Csitárban Bossnyák részt maga bírta, a Gárdoni pusztát pedig egészben bírta ő kegyelme". A Bossnyák résznek, mintegy 25 évig Jánosy János is birtokosa volt.

A meghallgatott tanúk vallomása alapján a falu Forgách és Bossnyák részén lakó jobbágyok neveit is összeírták. Az irat érdekessége, hogy külön tüntették fel azoknak a jobbágyoknak a neveit akiknek földjei Nagy-, illetve Kiscsitár határában voltak.[31]

Kiscsitár határában:

Forgách rész:                   Sipos Mátyás
                               Sipos János
                              Szenográdi Demeter
                              Szenográdi András
                              Bernard Mátyás

Bossnyák rész:                 Antal Máté
                                Gál Benedek
                              Bozány Gergely
                              Pálinkás János
                              Pénzes János

Nagycsitár határában:         Szenográdi Mátyás
                              Nagy György István
                              Kormány György
                              Rab András
                              Csikány Gergely
                              Tóth János
                              Herczeg János
                              Gál Mátyás
                              Nagy András
  

Forgách János a Koháry Istvánnak zálogba adott Csitári birtokrészt 1725. július 26-án váltotta vissza.[32]

A Bossnyák birtokrész tulajdonjogában az 1720-as években történt változás. Ennek megértéséhez tekintsük át a család leszármazási táblázatát.[33]


                   Bossnyák Tamás
                   Kenderessy Mária
                      |
                     Judit
                   Balassa Imre
                      |
    -----------------------------------------------------------------------
    |                  |                 |
     Judit                                Imre                           Emerencia
 Koháry István                      Lippay Borbála                 Eszterházy Zsigmond
                      |
    ------------------------------------
    |                 |
     Erzsébet                            Zsófia
 Illésházy Miklós                    Motesiczky Pál
                      |
    ------------------------------------
    |                 |
      Imre                               Teréz
 Sándor Rozália                       Bossányi Elek
    |                 |
     Borbála                             Teréz
 Sándor Ferenc                       Bossányi Ignác
    |                 |
   Rozália          -------------------------
 Szentiványi Ferenc      Ignác  József  Anna  Franciska
    |
 ------------------------------------------------------------
 |           |          |       |
 János              Bonaventúra             Medárd          Anna
 Jóny                 Szirmay            Jezerniczky       Kapy
Rozália              Apollónia              Karolina       József
 |                      |
 ------------------------------------    |
 |         |        |    |
 Anna            Erzsébet          Anzelm   |
Szinnyei         Forgách         Jezerniczky |
 Merse           János             Katalin  |
                       |
 --------------------------------------------+--------------
 |      |       |        |       |
Károly       Borbála        Matild         László        Ferenc
            Ulman Móric     Migazzi      Jezerniczky   Szentiványi
                            Kristóf       Szidónia        Janka

A leszármazási táblázat szerint Bossnyák Tamás birtokrészét leánya Judit és férje Balassa Imre örökölte. Az e házasságból született Imre gyermekük Zsófia leányát Motesiczky Pál vette feleségül. Motesiczky Pál, 1746-ban, felosztotta birtokát gyermekei (Imre, Teréz) között. Az osztályegyesség szerint Imre Varbó, Patvarc, Telki puszta fele részének, míg Teréz (Bossányi Elek felesége) Trázs (Őrhalom), Csitár, Gárdony és Drahi puszta fele részének lett a tulajdonosa. Motesiczky Imre birtokrészét Bossányi Ignácnak adta zálogba tízezer forintért.

A Szentiványi család 1760-ban került rokoni kapcsolatba a Motesiczky családdal, amikor Ferenc ez év január 21-én "Sándor Rozália kisasszonyt, Sándor Ferenc leányát magának nőjül eljegyezvén".[34] Szentiványi Ferenc a zálogba adott Motesiczky birtokot 1761-ben visszaváltotta, sőt az eddig Bossányi Ignác tulajdonában lévő varbói, trási (Őrhalom) és drahi földeket is zálogba vette. A Bossányi birtok így már 1761-től Szentiványi Ferenc kezén volt. A zálog lejárta után, további 32 évre a Szentiványi család lett a Bossányi birtok zálogtulajdonosa. A Bossányiak a zálogba adott földjeiket nem váltották ki, az véglegesen a Szentiványiak tulajdonába került.[35]

A Forgách család csitári birtokrészének 18. századi történetére kevés adattal rendelkezünk. Fentebb már említettük, hogy a zálogba adott csitári birtokot 1725-ben váltották vissza a Koháryaktól. 1738-ban 16 jobbágy és öt zsellér lakott Csitárban a Forgách birtokrészen. Jobbágyok voltak Bernáth András, Csábi György, Csikány István, Csikány János, Csikány Mátyás, Csikány Mihály, Csikány Pál, György Mihály, Kormány György, Nagy Márton, Subor Bálint, Szenográdi András, Szenográdi György, Szenográdi Imre, Szenográdi Márton, Tóth Mihály, - zsellérek: Kormóczy János, Rácz Tamás, Subor Ferenc, Szászi György, Szászi Márton.[36]

A 18. század közepén a Csitár fele részét kitevő Forgách birtok két testvér Zsigmond és János között oszlott meg fele-fele arányban. A különböző szolgáltatásokból származó éves jövedelmet csak Zsigmondnál ismerjük 1752, 1761 évekből. Ez szerint Zsigmondnak 6 házhelye volt a községben, mely után a jobbágyok 1-1 forintot fizettek. A dézsma búza 67, a zab és konkoly 18 kilát tett ki. A bevételt gyarapította a malom, a kocsma után kapott árenda, az őz pénz, az urbariális szolgáltatásként kivetett 12 tyúk, 6 lúd, 6 icce vaj pénzben megváltott összege. A csitáriak öt forintot fizettek a Káprás erdei makkoltatásért. Az éves jövedelem 102 forint 12 krajcárt tett ki.[37]

Az alábbiakban a Szécsényben és a Gácson lakó Forgách család leszármazási táblázatát közöljük, hiszen a család a 19. század közepéig volt Csitár egyik földesura.[38]

                Forgách János
                    |
   -------------------------------------------------------------------
   |                                 |
 Zsigmond                                                            János
   |                                                      |
  József                           ---------------------
   |                            |          |
 ------------------------------------            Antal               János
 |    |    |    |    |             |          |
Miklós  Ferenc  Zsigmond  István  Pál                    Gyula         |
                                         |
                                         |
                      ----------------------------------------
                      |     |     |    |    |
                     Sándor    Antal      Jenő      Emil   József

A falu egyes földbirtokosainak telkén élő jobbágyok és zsellérek számát az 1770. évi összeírás közli. Csitár három földesura közül Forgách Miklósnak 10, Forgách Jánosnak 14, Bossányi Ignácnak 22 jobbágya lakott a községben. Ezen felül hat házas zsellért is összeírtak, de azt nem tüntették fel, hogy azok kinek a birtokán éltek.[39]

Tíz évvel később, 1780-ban, részletesen összeírták a Bossányiak tulajdonában - ekkor már Szentiványi Ferenc által zálogban bírt - lévő földeket. A felmérésből nem csak azt tudhatjuk meg, hogy a szántóföldek és rétek milyen dűlőben voltak, hanem azt is, azoknak mennyi volt a területük. Az iratból számos olyan dűlőnevet ismerhetünk meg, amelyeket a 19. század közepén készült forrásokban már nem találhatunk meg, a visszaemlékezések sem tudnak róla.

7. sz. táblázat
A Bossányi uradalom csitári birtoka 1780-ban


Szántóföld

Dűlő neve

Területe (pozsonyi mérő)

Dűlő neve

Területe (pozsonyi mérő)

Varsántúl

5

Retske

41

Homokos

17

Marcali útnál

6

Szőlők allya

23

Ember hányás

44

Közép tó

12

Kis ortások

20

András tó

25

Középső ortás

65

Bodits allya

19

Boris ortás

49

Nagy Pál irtása

30

Papéra járó

21

Kisjáró lapos

28

Meggy allya

41

Sziloska

16

Határra járó

6

Öregszőlőre járó

33

Borsos tövis

50

Mély Patak köze

77

Traznára járó

39

Szétséni útra járó

53

Szalatnya

32

Telekre járó

68

Görbe

26

Hugyagi határra járó

14

Toppa

6

Birsókás fölé

41

Kerektó mellett

17

Karnó mege

47

Nagy Horka

8

Veresek

40

Kis Horka

13

Szeles part

1

Rétfő

8

Cziker dűlő

46

Drahi erdőre járó

38

Halom hegy mellé

25

Mákföldek

14

Belső megyes

15

Kenderföldek

14

Külső megyes

57

Káposztás

2

Rét

Dűlő neve

Területe (pozsonyi mérő)

Dűlő neve

Területe (pozsonyi mérő)

Szalatna rét

17

Csapásnál

12

Gyepre járó

3

Nagy Tárkány

15.

Kis kenderföld allya

9

Nagy kenderföld allya

17

Pást

2

Polik allya

20

Hosszúnyilasok

21

Kerektó

8

Nagyrét fő

7

Varsantul rét

5

Nagy rakottyás

2

Szőlők allya

3

A közölt kimutatás szerint a Bossányi rész 1273 pozsonyi mérő szántóföldet és 173 kaszás rétet tett ki Csitár határában. A szőlő területe 81 kapás, az erdő területe pedig 232 magyar hold volt.

Az ekkor Bossányi tulajdonban lévő Gárdony pusztán a szántóföld és rét területét nem dűlők szerint írták össze, erről csupán összesített adatok ismertek. Ez szerint Gárdonyban 395 pozsonyi mérő szántóföldön, 18 kaszás réten gazdálkodtak. Az erdő területét 370 magyar holdra becsülték.[40] Az adatokból arra következtethetünk, hogy ebben az időben még jelentős majorsági gazdálkodás nem folyhatott Gárdony pusztán. A megművelhető szántóföld területe nem haladta meg a 200 magyar holdat. A kétnyomósban művelt szántóföldnél ez azt jelenti, hogy évenként csak 100 holdat vetettek be gabonával, egyéb növényekkel. A 18 kaszás rét sem utal jelentős állatállomány meglétére.

A viszonylag csekély mennyiségű szántóföld megművelése jelentős létszámú munkaerőt nem igényelt. Az uradalomban alkalmazott cselédek számát nem ismerjük, de az anyakönyvek szerint nem sok cseléd lehetett a pusztán. Az évenkénti szülések száma alapján 20-25 családnál több nem lakhatott Gárdonyban.

Az adatokból a majorsági gazdálkodás lassú ütemű kibontakozását figyelhetjük meg, melynek megteremtője Szentiványi Ferenc volt, aki 1761-től zálogbirtokosa volt Gárdonynak. A juhászat kialakítására is ezekben az években került sor, hiszen 1786-ban már 281 darab juhot számoltak össze a pusztán. A Bossányi Ignác és József tulajdonában lévő Csitári birtokrészen, 12 egész házhelyen 22 jobbágy és 9 zsellér lakott 1786-ban.[41]

Az uradalmi összeírásokból a faluban lévő kocsma épületének beosztását, építőanyagát is megismerhetjük. A Forgách család 1819-ben készíttetett részletes leírást az épületről. "A Kocsma Ház, melly kőfundamentumon vályokból épült, és zsúppal fedett, s egy szobábul, pitvarbul, Kamrábúl és egy Istállóbul álló épület, - ez még néhai Gróf Forgách Miklós Ő Excellentiája és Gróf Forgách József idejében épült. A tisztelt grófokat ennek fele része illeti: Miklós része ősi (negyedrész), József része szerzemény (negyedrész). A másik fele Szentiványi Alselmé. A kocsma végében faoszlopos szinke, zsúppal fedett, melyet Forgách József és Szentiványi János közösen épített.[42]

A Szentiványi család, 1823-ban, összeíratta csitári és gárdonyi birtokát. Kimutatás készült a jobbágyok és zsellérek szolgáltatásainak megbecsült összegéről, a szántóföld, rét. szőlő, erdő területének nagyságáról. A "Megyebeli Csitár Helysége Jövedelmeinek Egybe Írása" szerint az urbariális jobbágyok, szolgáltatásaik megváltásaként az alábbi összeget fizették földesuruknak ezüst pénzben

8. sz. táblázat
Szentiványi uradalom jövedelme 1823-ban

12 házhelytől

208 forint

Kilencedért    

48 forint

Ölfáért 

12 forint

Fonásért        

10 forint 80 dénár

Konyhabeli adózásokért  

9 forint 60 dénár

Borjúért       

60 dénár

Hosszú fuvarért 

6 forint

Huszonhét jobbágyházért füstpénzt      

22 forint

A zsellérek a robotért 45, tizenöt házért füstpénz fejében 15 forintot adtak.

A forrásból megismerhetjük a szántóföld, a rét, a szőlő és az erdő területét. A haszonbérleti majorsági szántóföld 340 holdat tett ki, melyből 113 holdat őszivel, 113 holdat pedig tavaszival vetettek be. A rétekből a haszonbérleti majorsághoz 66 hold tartozott. A majorsági és dézsmás szőlő területe 54 holdat tett ki. Az erdő 239 hold volt,  melyet hatvan esztendőre felosztva, évenként 3 holdat irtottak ki.

A falu határának szántóföldjeiről készült felmérés megjegyzi: "Ezeknek egy része ugyan lapos, s alkalmatos a termesztésre, a más része azonban Hegyes Tájakon fekszik, s ezen felül tekintetbe vevén azt, hogy a földnek mineműsége nem a legjobb lévén az a 2-ik Classisba (osztályba) helyeztetik."

A rétekről az alábbiakat olvashatjuk: "Ezen Rétek meglehetős fekvésűek lévén, és elég alkalmatos szénát teremvén, a  2-ik classisba helyeztetnek."

"Ezen határbeli Szöllőket a Marczali és Tolmátsi Szöllőkkel egyben hasonlítani semmi esetre nem lehetvén azok a 3-ik Classisba helyeztetnek."

Az összeírás a Gárdony pusztán található földek ismertetésére is kitér. Megtudhatjuk, hogy a majorsági szántóföld 150 hold, melynek egyik felét őszivel, a másik felét tavaszival vetették be. A szántóföld minőségéről azt olvashatjuk, hogy "Ezen Határnak Szántóföldjei mind azért, hogy sík, a termesztésre különös jó fekvésűek lennének, mind pedig azért, hogy azok egyéb eránt is jó minéműségűek lennének, hozzá tartozván az is, hogy a majorbeli Épületek közel léte a legkönnyebb munkáltatást szolgáltatná, azokat az 1-ő Classisba tettük." A majorságbeli rét 15 hold, a dézsmás szőlő 47 hold volt.[43]

Az uradalmak gazdálkodásáról, állatállományukról sajnos nincsenek adataink. Így nem tudjuk, hogy a különböző időszakokban mit és mennyit termeltek földjeiken. A Forgách családnak a csitári határban történő gazdálkodásáról, források hiánya miatt, szinte semmit nem tudunk. Valószínű, hogy a Forgáchok önálló majorsági gazdálkodás kialakítására Csitárban soha nem törekedtek. A falu határában lévő majorsági földjeiket a jobbágyok és zsellérek művelték meg robotmunkában. A Szentiványiak viszont - kezdetben mint zálogbirtokosok - egyre több cselédet alkalmaztak Gárdony pusztán a 18. század második felétől.

A 19. század közepén a falu és Gárdony puszta földbirtokosainak személyében változás történt. A Szécsényben lakó Forgách család a hozzátartozó birtokokat - így Csitár egy részét is - Pulszky Ferencnek adta el. A Szentiványi birtokrész, melyhez Gárdony puszta is tartozott, az 1840-es években Torkos László tulajdonába került 120.000 forintért. 1868-ban már Balassa János volt Gárdony birtokosa, aki csupán két évig irányította a gazdaságot, mert 1870-ben már leánya (Torkos Lászlóné) volt Gárdony puszta tulajdonosa.

Az elegendő tőkével nem rendelkező Torkos Lászlóné, 1876-ban Jánossy Rezsőnek adta bérbe a gárdonyi határt. 1880-ban Zichy Nándor (felesége Zichy Lívia) vásárolta meg az akkor már jól felszerelt gazdaságot. Alig másfél évtized múlva új tulajdonosa lett Gárdony pusztának. Zichy Nándor leányát, Mariettát, Székhelyi Gróf Mailáth István Géza feleségül vette 1894-ben. Mailáth Géza a Torkos család számára épített (Ybl Miklós terve alapján) földszintes kastélyt lebontatta, helyére Hubert József építész terve szerint, egyemeletes neoreneszánsz stílusú épületet emelte tett. A gárdonyi gazdaságot új cselédházakkal bővítette, modernebb gazdasági eszközöket szerzett be, generátorral fejlesztett árammal látta el a pusztán lévő épületeket.

A rendelkezésünkre álló adatok szerint Mailáth Géza nem egy fejletlen gazdaságot vett át 1894-ben elődeitől. Torkos Mihály 1853-ban, egy fiatal, Egerben született tiszttartót alkalmazott Gárdony pusztán, aki a gazdálkodás mindennapi munkáját irányította.[44] A marcali plébánián  őrzött anyakönyvek szerint munkaerőben sem volt hiány. 1870-1880 között több mint ötven családfő dolgozott a gárdonyi uradalomban. ezek közül 30 fő béres, 15 fő kocsis, 6 fő juhász, 4 fő kerülő munkakörben dolgozott. A cselédek névsorában már csitáriak voltak, akik az ősi föld fölaprózódása miatt jutottak erre a sorsra. A faluból legtöbben  Csikány, Sebők, Pénzes családokból szegődtek cselédnek. Az alkalmazottak többsége Rimóc, Varsány, Sipek, Kelecsény településekről költözött a pusztára. Voltak olyanok is, akik korábbi lakóhelyüknek Csalomiát, Csesztvét, Herencsényt, Bercelt, Alsósztregovát jelölték.

Az 1864-ben készült birtokívekből nemcsak a tulajdonosok változását ismerhetjük meg, hanem Gárdony puszta bel- és külterületének nagyságát is. Az 1864. évi felmérésből az alábbi adatokat jegyezhettük ki Gárdonyról.[45]

9. sz. táblázat
Gárdony puszta belterületének nagysága 1864-ben

Belterület   

   Hold   

 Négyszögöl

Kastély, udvar, kert 

3

276

Tisztilak    

1

1592

Faiskola a beltelekben      

    

804

Kert  

5

236

Kocsma      

 

156

Juhászlak            

 

1044

Juhakol     

 

228

Fészer 

2

964

Temető, juhakol, libapás      

3

1404

       10 sz. táblázat
Gárdonypuszta külterületének nagysága 1864-ben


Külterület

 

 

 

 

Dűlő neve   

Hold  

Négyszögöl

Szántóföld  

Lópást  

39

1416

 

Felsőlapos 

36

300

 

Alsólapos  

50

1000

 

Sziloska, Gárdonyszeg  

45

780

 

Alsópusztatemplom      

42

864

 

Felsőpusztatemplom     

47

400

 

Rakodó felett  

 42

   720

 

Halom mege     

 33

   732

 

Csikerben      

 41

   652

 

Külső Megyer 

 38

   736

 

Piros oldal    

29

   1000

 

Recse és Gebenczend   

61

356

 

Drahirajáró   

  55

  620

 

Téglaháznál   

  14

 1360

 

Kenderesben   

3

 1440

 

Káposztásban  

  -

1596

Rét

Gárdonyszeg   

  33

    600

 

Halompást     

  36

    600

 

Kiserdő alatt 

  28

    648

 

Recsében      

  3

    1416

 

Csörgőben     

  4

    368

 

Fityében      

  13

    200

Legelő

Nagylegelő      

 233

    1504

 

Sziloska felett

 22

800

 

Halompást      

 9

600

Erdő

Fitye  

191

400

 

Kiserdő 

184

800

A szőlőültetvény 33 hold 600 négyszögöl volt, melyből 28  hold 800 négyszögölt dézsmás szőlőként tartottak nyilván.
Ha a táblázatokban foglalt adatokat összesítjük, az alábbi eredményt kapjuk:

11. sz. táblázat
Gárdonypuszta bel- és külterülete 1864-ben

 

Hold

Négyszögöl

Szántóföld

583

735

Rét

119

632

Legelő

267

604

Erdő

376

200

Szőlő

33

600

Összes

1380

771

A falu két földbirtokosának földterületéről, az 1893. évben készült összeírás tájékoztat.[46]

12. sz. táblázat
Uradalmi birtok megoszlása 1893-ban.

 

Pulszky Ágoston

Zichy Lívia

 

Kat. hold

Szántó

209

684

Kert

-

8

Rét

38

147

Legelő

316

193

Erdő

13

337

Szőlő

-

5

Használatlan terület

13

41

Összes

589

1415

Két évvel később 1895-ben, a Zichy Lívia birtoknak már Mailáth I. Géza volt a tulajdonosa. Az ekkor készült felmérésből a pusztán található állatállomány összetételét is megismerhetjük.[47]

13. sz. táblázat
Gárdony puszta határa művelési ágak szerint 1895-ben

 

 Kat. hold

Szántó 

752

Kert  

8

Rét    

172

Szőlő  

-

Legelő 

262

Erdő   

345

Összesen

1585

14. sz. táblázat
Az uradalom állatállománya Gárdonypusztán 1895-ben

 

Állatállomány (db)

Szarvasmarha

90

8

Sertés

297

Juh

1027

  
A századforduló táján a Szécsényben lakó Pulszkyak Gross Jenőnek adták el Csitárban lévő földjeiket. Az 1911. évi összeírásban már az új földbirtokos neve szerepel.[48]

15. sz. táblázat
Csitár 100 kh.-nál nagyobb földbirtokainak megoszlása művelési ágak szerint 1911-ben

Földbirtokos neve

Mailáth Géza

Gross Jenő

 

Kat. hold

Szántó

812

332

Kert

16

-

Rét

67

33

Szőlő

-

-

Legelő

15

140

Erdő

480

70

Használatlan terület

49

13

Összesen

1442

589

A II. világháború után, a megszűnt uradalmak földjeinek egy részét a falu és a puszta szegényebb családai között osztották ki, majd az 1950-ben megalakult termelőszövetkezet lett a puszta tulajdonosa.