{863.} A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Acta Ethn.Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest (1950–)
ADArs Decorativa, Budapest (1946–)
Archaeologiai Értesítő, Pest-Budapest (1869–)
AÉtMTA Értekezések a történeti tudományok köréből, Pest-Budapest (1867–, új sorozat 1957–)
AgriaEgri Múzeum Évkönyve, Eger (1981–) (előtte EMÉ)
AMEAnuarul Muzeului Etnografical Transilvaniei, Cluj (1957–)
ARAlba Regia. Az István Király Múzeum Évkönyve, Székesfehérvár (1960–)
Arr.Arrabona. A Győri Múzeum (1973-tól a Győri Xantus János Múzeum) Évkönyve, Győr (1959–)
ASzAlföldi Szemle, Szolnok (1913–)
AtSzAgrártörténeti Szemle, Budapest (1957–)
Békési Élet, Békéscsaba (1957–)
BMMKA Békés Megyei Múzeumok Közleményei, Békéscsaba (1971–)
BSzBorsodi Szemle, Miskolc (1956–)
Bud. Rég.Budapest Régiségei
CéhkataszterÉri István–Nagy Lajos–Nagybákay Péter (szerk.): A magyarországi céhes kézművesipar forrásanyagának katasztere. I–II. Budapest, 1975–1976
CumaniaA Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét (1972–)
Debr. K.Debreceni Közlöny, Debrecen (1860–1862, 1915–1919)
Diss. Ethn.Dissertationes Ethnographicae. Tanulmányok az anyagi kultúra köréből. Budapest (1973–)
DMÉA Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen (1933–)
DM Közl.A Déri Múzeum Néprajzi Osztályának Ismeretterjesztő Közleményei, Debrecen (1931–)
Doc. Ethn.Documentatio Ethnographica, Budapest–Szolnok (1970–)
DSzDebreceni Szemle, Debrecen (1927–1944)
Dun. Sz.Dunántúli Szemle, Szombathely (1940–1944)
EAA Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára, Budapest
EMÉAz Egri Múzeum Évkönyve (1963–1981-ig, utána Agria) Eger
EMSztTErdélyi Magyar Szótörténeti Tár. I–VII. Szerk.: Szabó T. Attila. Budapest, Bukarest 1976–1995
E. Okl. T.Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. I–III. Budapest, 1896
Ép. Közl.tud. K.Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, Budapest (1957–1968)
Erd. Múz.Erdélyi Múzeum, Kolozsvár (1874–1917, 1930–1945)
Ért. Sz.A magyar nyelv értelmező szótára. I–VII. Szerk.: Bárczi Géza–Országh László. Budapest, 1959–1966
Ethn.Ethnographia, Budapest (1889–)
FAFolia Archaeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeumának Évkönyve, Budapest (1939–)
{864.} FEFöld és Ember. Budapest (1921–1930)
FHFolia Historica, Budapest (1972–)
FMSzFejér Megyei Szemle, Székesfehérvár (1964–1989)
Földr. Ért.Földrajzi Értesítő, Budapest (1952–)
Földr. K.Földrajzi Közlemények, Budapest (1873–)
GMKA Göcseji Múzeum Közleményei, Zalaegerszeg (1960–)
GyKGyőri Közlöny, Győr (1857–1896)
GyTGyőri Tanulmányok, Győr (1973–)
HBMKA Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei, Debrecen
HMÉA Hajdúsági Múzeum Évkönyve, Hajdúböszörmény (1973–)
HMLtKA Heves Megyei Levéltár Közleményei, Eger (1972–)
HmMHeves megyei műemlékei. I–III. Szerk.: Dercsényi Dezső–Voit Pál. Eger, 1969–1978
HOMÉA Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc (1957–)
HOMKA Herman Ottó Múzeum Közleményei, Miskolc (1955–)
HOM Népr. Kiadv.A Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai, Miskolc (1958–)
JAMÉA Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, Nyíregyháza (1960–)
JPMÉA Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs (1957–)
KJTÉA Katona József Társaság Évkönyve. Kecskemét, 1933
KKKolozsvári Közlöny, Kolozsvár (1856–1873, 1882–1886)
LSzLevéltári Szemle, Budapest (1861–)
MFMÉA Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged (1956–)
MMgMKA Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, Budapest (1962–)
MMtMagyar Művelődéstörténet. I–IV. Szerk.: Domanovszky Sándor. H. n. (Buda-pest), é. n. (1940)
MMűemlékv.Magyar Műemlékvédelem, Budapest (1949–)
MN III.Magyar Néprajz III. Kézművesség. Szerk.: Domonkos Ottó–Nagybákay Péter. Budapest, 1991
MN VII.Magyar Néprajz VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Szerk.: Vargyas Lajos–Hoppál Mihály. Budapest, 1990
MNAMagyar Néprajzi Atlasz. I–IX. Szerk.: Barabás Jenő. Budapest, 1987–1992
MNÉAA Magyar Népi Építészeti Archívum kiadványai, Szentendre
MNÉA-AA Szabadtéri Néprajzi Múzeum Népi Építészeti Archívuma–Adattár. Szentendre
MNÉA-EA Szabadtéri Néprajzi Múzeum Népi Építészeti Archívuma–Múzeumi építmények adattára, Szentendre
MNÉA-NA Szabadtéri Néprajzi Múzeum Népi Építészeti Archívuma–Negatívtár, Szentendre
MNÉGyMagyar Népi Építészeti Gyűjtemény (Vargha László-hagyaték) a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, Szentendre
MNLMagyar Néprajzi Lexikon. I–V. Főszerk.: Ortutay Gyula. Budapest, 1977–1982
MNyMagyar Nyelv, Budapest (1905–)
MNyAA Magyar Nyelvjárások Atlasza. I–VI. Szerk.: Deme László–Imre Samu. Budapest, 1968–1977
MNySzA magyar nyelv szótára. I–VI. Szerk.: Czuczor Gergely–Fogarasi János. Pest, 1862–1874
MNyTKA Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, Budapest (1905–)
MOTMagyarország története tíz kötetben. Főszerk.: Pach Zsigmond Pál. Budapest
M. Stat. Közl.Magyar Statisztikai Közlemények. Új f. 1–29. Budapest (1893–1901)
MSzSzMagyar Szófejtő Szótár. Szerk.: Bárczi Géza. Budapest, 1941
MTMagyar Tájszótár. I–II. Szerk.: Szinnyei József. Budapest, 1893–1901
{865.} MTA NYIKA Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi (I.) Osztályának Közleményei, Budapest (1951–1982)
MTA Társ. K.A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok (II.) Osztályának Közleményei, Budapest (1950–1965)
MTTÉMagyar Természettudományi Társaság Évkönyve, Budapest
Műemlékv.Műemlékvédelem. Műemlékvédelmi és Építészettörténeti Szemle, Budapest (1957–)
Műv. Hagy.Műveltség és Hagyomány. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének Évkönyve, Debrecen (1960–)
Néprajzi Értesítő, Budapest (1901–)
Népism. Dolg.Népismereti Dolgozatok, Bukarest (1976–)
Népm. F.Népművészeti Füzetek, Bucuresti
Népr. F.Néprajzi Füzetek, Budapest (1893–)
Népr. K.Néprajzi Közlemények, Budapest (1956–)
Népr. Nyelvtud.Néprajz és Nyelvtudomány, Szeged (1957–)
NK–NTNépi Kultúra–Népi Társadalom. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve, Budapest (1968–)
NMMÉA Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, Salgótarján (1975–)
NMMKA Nógrád Megyei Múzeumok Közleményei, Salgótarján (1972–1974)
NNyNépünk és Nyelvünk, Szeged (1929–1939)
Nyelvtud. Ért.Nyelvtudományi Értekezések (1930–)
Nyelvtud. Közl. Nyelvtudományi Közlemények, Budapest (1862–)
NyrMagyar Nyelvőr, Pest–Budapest (1872–)
NySzMagyar nyelvtörténeti szótár a legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig. Szerk.: Szarvas Gábor–Simonyi Zsigmond. Budapest, 1890–1906
OklSzMagyar Oklevél-Szótár. Pótlék a Magyar Nyelvtörténeti Szótárhoz. Szerk.: Szamota István–Zolnai Gyula. Budapest, 1902–1906
Rég. Füz.Régészeti Füzetek. Ser. II. Budapest (1955–)
RMKTRégi Magyar Költők Tára. Budapest (1877–)
Sav.Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője, Szombathely (1963–)
Sl. Nár. Slovenský Národopis, Bratislava (1953–)
SMKSomogyi Múzeumok Közleményei, Kaposvár (1973–)
Soproni Sz.Soproni Szemle, Sopron (1937–1944, 1955–)
Stud. Com.Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból, Szentendre (1972–)
Stud. Folk. Ethn. Studia Folkloristica et Ethnographica, Debrecen (1978–)
SzSzázadok, Budapest (1867–)
Szab. Sz. Sz.Szabolcs-Szatmári Szemle, Nyíregyháza (1956, 1964–1991)
SzBMÉA szekszárdi Béri Balogh Ádám Múzeum Évkönyve, Szekszárd (1970–)
Szé. Oklt. Székely Oklevéltár. Új sorozat 2. Udvarhelyszéki törvénykezési jegyzőkönyvek (1591–1597). Közreadja: Demény Lajos–Pataki József. Bucureşti, 1985
SzKMÉA Szántó Kovács János Múzeum Évkönyve, Orosháza (1959–)
SzMÉSzolnok Megyei Múzeumi Évkönyv, Szolnok (1973–). (1993-tól Tisicum)
TESzA magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Szerk.: Benkő Loránd–Kiss Lajos–Papp László. Budapest, 1967–1976
TGyTudományos Gyűjtemény, Pest (1817–1841)
TKMTájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, Budapest (1979–)
Tört. Tár.Történelmi Tár (azelőtt Magyar Történelmi Tár) Budapest (1878–1879; 1900–1911)
TSzTörténelmi Szemle. Az MTA Történettudományi Intézetének Értesítője, Budapest (1958–)
ÚMTSzÚj Magyar Tájszótár. I–III. Szerk.: B. Lőrinczy Éva–Hosszú Ferenc. Budapest, 1979–1992
{866.} Vas. Ú.Vasárnapi Újság, Pest–Budapest (1854–1921)
Vasi Sz.Vasi Szemle, Szombathely (1958–)
VEAB ÉrtesítőA Veszprémi Akadémiai Bizottság Értesítője, Veszprém
VMMKA Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, Veszprém (1963–)
VTTVeszprémi Történelmi Tár, Veszprém (1989–)
ZsOklt.Zsigmondkori Oklevéltár. I–II/1–2. Összeállította: Mályusz Elemér. Budapest, 1951–1958