Igazi tagoltak (Eumetazoa)

Írta: Dr. Gelei József.


Az Eumetazoonok országrésze a „Tömlősök”-től, „Férgek”-től fölfelé azokat a sejtekre tagolódott magasabbrendű lényeket foglalja egy csoportba össze, melyek legalább is a kettősfalú bögrelárva (gastrula) fejlődési fokán fejezik be életüket, vagy a tökéletesség során ezen túl jutnak. Testük tehát legalább is két igazán kikülönödött szövetrétegből, tehát legalább is külbőrből és bélhámból áll és ezen kívül még csírasejteket is termelnek. A csírasejtek magzati, embryalis fokon elmaradt ú. n. differenciátlan, vagy másszóval mesenchymaticus sejtekből fejlődnek, melyek a külbőr és a bélhám sejtjei között is találhatók. A külbőrnek vagy a bélhámnak munkába állott sejtjei egymással szoros szerves kapcsolatban vannak, munkáikat egyesült erővel végzik el, a sejtek evégett egyöntetű belső szervezetre tesznek szert és sem föladatukat, sem pedig az ennek teljesítése céljából megszerzett alkatukat megcserélni nem tudják. Az egynemű sejtek összetartása oly nagy, hogy egyik nevezetes Eumetazoont, az édesvízi hydrát valamely sűrű szöveten összemorzsolhatjuk és a szöveten a szétroncsolt szervezetet, annak igazolására, hogy az organizmust valóban megsemmisítettük, átnyomhatjuk, valósággal átszűrhetjük, s mégis az el nem roncsolt sejtek, kiki a hasonlóval összerendeződik, a bélhámsejtek belül, a bőrsejtek azok körül gyülekeznek s végül is a hydra „porából” megélemedik.

Az egynemű sejteknek ezt az egyféle föladat végzésére kikülönödött együtt tartó társaságát szöveteknek nevezzük.

Az Eumetazoonok említette kétféle szövetéhez harmadikként a kötőszövet csatlakozik, melynek alapját már a „Tömlősök” (Collenterata) meduza harangjának alapszövetében vagy a Virágállatok törzsének alapszövetében találjuk meg. Ezt csillagalakulag elágazó sejtek alkotják és arról nevezetesek, hogy maguk köré kocsonyás alapállományt termelnek ki, mely a szervezet támasztására van hivatva. A legalsóbbrendű „Férgek” még bőrből, bélből és ebből a kocsonyás alapkötőszövetből állanak. A „Férgek”-ben és attól fölfelé megszünik a bőrnek és a bélnek csirasejtszolgáltató feladata és ez átszáll a közti szövetre. E végett azonban nem a mesenchyma szerveződik, hanem vagy a bélből, vagy pedig a bél és a külbőr átmeneténél ősmesodermasejtekből, esetleg hámbetüremkedésből negyedik új szövetréteg képződik, melyet középső csiralevélnek, mesodermának (mesoblastának) nevezünk. A mesodermának kettős fala van, az egyik a bélhez, a másik a bőrhöz símul és középütt a másodlagos testűrt (az elsődleges a barázdálódás űr vagy blastula-űr) zárja be. Ennek a másodlagos testűrnek a falából, a mesoblasticus hámból képződnek a csirasejtek, a kiválasztó szervek és a törzsizomzat. A mesenchyma pedig a kötőszöveteken kívül a vérereket és a síma izmokat szolgáltatja. A külbőr is tagolódik, mert az érzékszervek és az idegrendszer abból válik ki.

A szövetek nem egyedüli fölépítői az Eumetazoon testének. Különböző szövetek összeállhatnak és valamely közös munka végzésére jól elkülönödött testrészeket: a szerveket hozhatják létre. A nyelvben pl. hámszövet, izomszövet, mirigyszövet, kötőszövet, vérerek és idegek társultak közös célra. Másutt pedig különböző szervek egyesülnek valamely igen bonyolult munka teljesítésére és készülékeket alakítanak. Így a szemben a látás szerve a szemgolyó, de ennek mozgatását külön izmok, „olajozását” külön mirigyek, és védelmét a szemhéj és a szemöldök képében megint jól kikülönödött szervek szolgálják.

Az Eumetazoon szervezete tehát a különböző munkát végző és eltérően alkotott sejtek, szövetek, szervek és készülékek bonyolult tömkelegére oszlott, melynek a Protozoonokéhoz hasonló egységét bizonyos mindenütt jelenlevő részek, ú. n. rendszerek szolgálják. A szervezet egységes támasztására való a vázrendszer, minő a „Gerincesek” csontváza, egységes mozgatására a szervezetet át meg átjáró izomrendszer, egységes táplálására a szervezetet mindenütt átmosó vérérrendszer és egységes kormányzására, az összefogó munka keresztülvitelére az idegrendszer és bizonyos a vérerek által széjjelvitt ingeranyagok, hormonok.

Az Eumetazoon szervezet egységét a sejtek közös származása, a közös munka, a közös ingeranyagok és az idegrendszer mindent egybekapcsoló hatalma biztosítja.

Az Eumetazoonok országrésze a „Tömlősök”, a „Férgek”, „Tüskebőrűek”, a „Puhatestűek”, az „Izeltlábúak” és a „Gerinchúrosok” állattörzseit foglalja magában.