TARTALOMB

Balbi

– 1. L. Cornelius B., egy gadesi család sarja, beállott Qu. Metellus Pius alatt katonának és Sertorius ellen küzdött; azután Pompejust követte, a kitől 72-ben jutalomképen a polgárjogot és utóbb földbirtokokat kapott. Cic. Balb. 8, 19 .Később J. Caesarhoz szegődött, kit 61-ben mint praefectus fabrum Hispaniába kisért és része volt 60-ban az I. triumviratus létrejöttében. Míg a hatalmasoknak hízelgett, a néppel szemben erőszakos magaviseletet tanusított, miáltal magát gyűlöletessé tette. 56-ban Gades lakói a polgárjog bitorlása miatt vádat emeltek ellene, melynek éle tulajdonképpen a triumvirek, első sorban Pompejus ellen irányult, Pompejus kérelmére Cicero vállalta el B. védelmezését. A polgárháború küszöbén B. Caesar pártjára állott és Cicerót is igyekezett Pompejus pártjából elvonni. A háború kitörése után Rómában maradt vissza és arra igyekezett Cicerót rávenni, hogy Caesar és Pompejus között közvetítsen. Pompejus futása után azután végképen Caesarhoz szegődött, kitől sokféle jutalmat nyert és ki gyakran követte B. tanácsát. Cicero is B. közbenjárásának köszönhette, hogy Caesar neki megbocsátott. Cic. ad. Att. 10, 11, 4. 12, 2. 18, 1. 19, 2 sk. ad fam. 6, 8, 1. Caesar megöletése után B. Octavianushoz csatlakozott és Kr. e. 40-ben consullá választatott. Halálának éve nem ismeretes. Reánk maradtak Ciceróhoz intézett levelei. Caesar életéről irt emlékirata és ephemerise ellenben elvesztek, Suet. Caesar, 81. Sidon, Apoll. 9, 14. Életrajzát megirta Hoche (I. rész, 1882). – 2. L. B., az előbbi unokaöcscse, az ifjabbnak nevezve, részt vett Caesar alatt az aegyptusi és hispaniai hadjáratokban és azután pontifex lett, (Vell. Pat. 2, 51. Cic. ad Att. 8, 9, 4), 40-ben pedig quaestor. Szülővárosát (Gadest) szépítette és kikötőjét jobb karba hozta; minda mellett oly erőszakosan bánt polgártársaival, hogy azok dühe elől Africába kellett menekülnie, honnan csak 19-ben tért vissza. Mint proconsul szerencsés háborút viselt Africában és ő volt az első nemrómai, a ki diadalmenetet tartott. V. ö. Plin. 5, 5. utóbb (13-ban) színházat épített Rómában. További sorsát homály fedi. – 3. T. ampius B., néptribunus Kr. e. 62-ben, Poompejus bizalmas embere volt. Ciceróval is barátságos lábon állott és ez eszközölte ki Caesarnál, hogy B. a számkivetésből hazatérhetett. 58-ban praetor lett s azután Ázsiát kormányozta. Cic. ad fam. 1, 3. Vell. Pat. 2, 40. – 4. M. Attius B., l. Atii, 4.

M. L.