TARTALOMH

Horapollon

Wrapollwn. Ilyen nevű írótól ieroglujica czímen egy, aegyptusi nyelvből görögre fordított munka maradt ránk. A fordítást egy bizonyos közelebbről ismeretlen Philippus végezte. Különösen az eredeti szerző kilétére nézve is csak találgatásra vagyunk utalva. Suidas két H.-ról tesz emíltést; az egyik szerinte az aegyptusi Phaenebythisből (Phenebetis) származott s Theodosios császár alatt élt Alexandriában és Byzantiumban, görög költőket commentálva és temenica czímen egy vallástörténeti munkát írva; a másikról Suidas csak annyit mond, hogy aegyptusi származású volt s hogy Zeno császár alatt (5-ik század 2. felében Kr. u.) élt. A ieroglujica – czímének megfelelően – az aegyptusi szent irással, az úgynevezett grammata ieroglujica-val foglalkozik. A görög fordítás sok helyütt téves. H. munkája hamisan magyaráz, a menyiben a hieroglyphikus képeket kivétel nélkül mint külön fogalmakat kifejező jegyeket értelmezi, holott azok csak kis részben lehettek eredetileg ilyenek, nagyrészt bizonyos hangoknak állandó jegyei, vagyis betűk. Ezért H. műve nem is igen járult hozzá a hieroglyphikus irás helyes megfejtéséhez, sőt a régibb kutatókat (különösen Athanasius Kirchert) egyenesen félre vezette. A rosettei leletre és Champollion éleselméjűségére volt szükség, hogy a tudomány a H.-tól támasztott zűrzavarból kibontakozzék. Kiadások: de Pawtól (1727) és Leemanstól (Amsterdam, 1835, utolsó kiadás, bő commentáriussal).

H. GY.