[GYermek Szent Szüztöl születék…]*

Nóta Dicsöség menyben Istennek; Idvözitönk Anya szent Szüz

GYermek Szent Szüztöl születék,
kemény szénára fekteték.
Oh Jesusom, Szent kedvesem;
Légyen hozzád gyors menésem.
Bethlehemböl ki-üzeték,
Istállóba fogadtaték:
Jesus nevét énekellyük,
Szivünket néki szentellyük.
Az embertöl meg-vetteték,
szamártól meg-ismérteték.
Gyenge Virág tapodtatik,
a' bünös gyengén tartatik.
Jesus ágyan nincsen paplan;
Jaj mint reszket az ártatlan.
Párnáját nézzük ha vagyon:
Ah feküszik merö fagyon.
Fekvö helye, barmok allya:
Posztócskákba szüz foglallya.
Bölcsöje néki nem arany,
kin nyúgodnék szelid Bárány.
Jaj kisdedecske szelektöl
szorongattatik, s' hidegtöl.
Kis Urunk nem rengettetik;
csak szénán kesergettetik.
Szüz Annya ölébe veszi,
Rengö formán kézre teszi.
Az ember-is hozzá vegye,
kis Jesust szivére tegye.
Dicsirlek szép arany Almánk;
áldott légyen szüz szent Anyánk.

3–4 A páratlan számú versszakok refrénje végig ez.– A 142. lapon, az újesztendei énekek között: GYermek szent Szüztöl születék, etc. az versek végében; Meg-újjúllyúnk mi lelkünkben, jobbúlván új esztendöben. Az ének egy másik újesztendei refrénjét lásd a 66. sz. ének jegyzetében! 7–8 A páros számú versszakok refrénje végig ez.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 95–6. – Cím: MAS. – Dallamát is közli. [Az alternatív nótajelzésre vonatkozó magyarázatot ld. alább.]

Szövege megtalálható még: Vépi ék. (1725–68, 56), Szakcsi kántorkönyv (1788–9, I, 36).

Karácsonyi válaszos ének. Fordulatai, hasonlatai a népi bethlehemes játékokban és karácsonyi kántálókban a legújabb időkig megtalálhatók. Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–b–b); a 3–4. sor két strófánként felváltva ismétlődő refrén.

Dallama: RMDT II., 76. sz. – Az alternatív nótajelzésre vonatkozó utalás az énekeskönyv 98. lapján az Oh Istennek nagy kegyelme kezdetű karácsonyi éneknél található. Ennek nótajelzése az itt közölt Gyermek Szent Szűztől születék kezdetű ének, és a szövege után ez a megjegyzés olvasható:   Ezen Enekek, Más Nótára-is ki-mennek: úgy mint, fol. 43. [= Dicsöség menyben Istennek c. kottás] és 36. [= Idvözitönk Anya Szent Szüz c. kottás]. Az ajánlott két alternatív dallam: RMDT II., 84. és 75/I. sz.

10 meg-ismerteték – Bethlehemben az emberek nem fogadták be házukba Máriát és a kis Jézust; a jámbor képzelet szerint viszont az állatok ismerték fel a Messiást és melengették leheletükkel (vö. MNT II., 392., 441., 450. sz.).

13 Jesus agyan nincsen paplan – a karácsonyi kántálókban gyakran visszatérő fordulat (vö. MNT II., 450., 546. és 547. sz.).

29 szép arany Almánk – a karácsonyi kántálókban: A kis Jézus aranyalma (vö. MNT II., 552., 555. és 563. sz.).
Hátra Kezdőlap Előre