[Dicsöség mennyben Istennek; Adgyunk hálát Istenünknek…]*

Nótája, Ez szín alatt az kívánt jó; Idvözitönk Anya Szent Szüz;
Dicsöség mennyben Istennek; Adgyunk hálát Istenünknek

TEstünkben van gyarlóságunk;
Iesus Teste orvosságunk:
Azért Iesust itt imádunk
Mái nap, hálákat adunk.
Lelki testi szájjal eszszük;
Iesus szavát hiven veszszük:
Külsö formáját nem nézzük,
Christus szavárul intézzük.
Mert igasság nem tántorog,
S' minden idöben fent forog:
Anyaszentegyház, a' kö-szál,
Egy tanitásában meg-áll.
Ezer hat száz Esztendeje,
Hogy Anyaszentegyhaz teje,
Ezzel fiait nevelte,
Christust nem pecsétnek vélte.
Néz-meg régi Templomokat,
Oltári szent szerszámokat:
Ez Szentséget bizonyittyák;
A' mint vallyuk, ugy tanittyák.
Oh szép Iesus fényes napunk,
Ez Oltáron nagy istápunk,
Tölled van ez igasságunk,
Tölled mái vigasságunk.
Ez mai nap meg-mutatyák,
Kik Christust igazán vallyák,
Hogy az ö Szentséges Teste,
Ebben magát el-rejtette.
Azért hogy jelen vagy ebben,
Szép Iesus drága Szentségben:
Ki viszik illy böcsületben,
Imádgyák-is minden helyben.
Az Isten-is ezt javallya,
Sok csudákkal meg-probállya:
Csapásokkal ostromollya,
Valaki más képpen vallya.
Vilag elöt bizonyittyuk,
Melly hiven igéid értyük:
Térits Iesus tévelygöket,
Hajts ehez Magyar népeket.
Hogy mindnyájan veled Menyben,
Vég-nélkül élhessünk: Amen:
Ez nagy jóért hogy áldhassuk,
Szent Háromságot, s' valhassuk.

Nyomtatott kiadása:

Cantus catholici. Kassa 1674, 420–1. – Cím és nótajelzés: MAS: Melynek Nótája, fol. 327. [ = Ez szín alatt az kívánt jó] 36. [ = Idvözitönk Anya Szent Szüz] 43. [ = Dicsöség menyben Istennek] 201. [ = Adgyunk hálát Istenünknek].

Oltáriszentségi ének az úrnapi körmenetre (vö. 25. sor). Forrása, szerzője ismeretlen.

Versforma: 8–8–8–8 (a–a–a–a, vagy a–a–b–b).

Dallama az alternatív nótajelzés szerint: RMDT II, 90/I., 75/I., 84/I. és 83/I. sz.

13 Ezer hat száz Esztendeje – A hagyomány szerint Jézus harminchárom éves korában alapította az Oltáriszentséget és ontotta vérét a keresztfán; ezért megkockáztatható az a feltevés, hogy az ének eredetileg 1633-ban keletkezett.

16 Christust nem pecsétnek vélte – az Egyház valóságos testének és vérének, nem jelnek, szimbólumnak tartotta.

25 Ez mai nap – célzás az ünnepre.

37 Világ előtt bizonyitjuk – a körmenet nyilvános hitvallás jellegéről lásd [OH Jesus, szép fényes Napunk…] c. 33. sor jz.
Hátra Kezdőlap Előre